Inscriptions relatives à Dionysos


Thiase de Milet : 276/5 av. JC.

   Ce règlement, interne au thiase, permet de comprendre la relation entre religion officielle et autres formes de culte privé. Elle nous fournit également quelques renseignements sur les rituels du thiase: omophagie, initiation, orgies, sacrifice, fête du dieu.

Éd. :

IMilet 8.
Sokolowski, LSAM 48.
Bull.Épigr. 1958, 429.


∙∙5∙∙Ν. ὅταν δὲ ἡ ἱέρεια ἐπι̣[κηρύξ?]ηι τὰ ἱερὰ ὑπὲρ τῆς πόλ[εω]ς
[∙∙5∙∙] μὴ ἐξεῖναι ὠμοφάγιον ἐμβαλεῖν μηθενὶ πρότερον
[ἢ ἡ ἱέ]ρεια ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐμβάληι, μὴ ἐξεῖναι δὲ μηδὲ
4 [συν]α̣γαγεῖν τὸν θίασον μηθενὶ πρότερον τοῦ δημοσίου ·
[ἐὰ]ν δέ τις ἀνὴρ ἢ γυνὴ βούληται θύειν τῶι Διονύσωι,
[πρ]οϊεράσθω ὁπότερον ἂν βούληται ὁ θύων καὶ λαμβανέτω
[τὰ] γέρη ὁ προϊερώμενος · τὴν δὲ τιμὴν καταβάλλειν ἐν ἔτεσιν
8 [δέ]κα, δέκατομ μέρος ἔτους ἑκάστου, τὴμ μὲν πρώτην κατα-
[βολὴν] ἐμ μηνὶ Ἀπατουριῶνι τῶι ἐπὶ τοῦ θεοῦ τοῦ μετὰ
[Πο]σείδιππον τῆι τετράδι ἱσταμένου, τὰς δὲ λοιπὰς ἐν τοῖς
[ἐχο]μ̣ένοις ἔτεσιν μηνὸς Ἀρτεμισιῶνος τετράδι ἱσταμένου.
12 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[∙∙5∙∙] δὲ τὴν ἱέρειαν γυναῖκας διδόναι ιʹ, Ϛʹ ΙΝΛ[— — —]
[∙∙∙∙11∙∙∙∙∙ τ]ὰ̣ δὲ τέλεστρα {καὶ τελεστ} π̣αρέ̣χ[ειν ταῖς]
[γυναιξὶν] ἐν τοῖς ὀργί[οις πᾶ]σιν · ἐὰν δέ τις θύειν βούλ[ηται]
16 [τῶ]ι Διονύσωι γυνή, διδότω γέρη τῆι ἱερείαι σπλάγχνα, νεφ[ρόν],
σκολιόν, ἱερὰμ μοῖραν, γλῶσσαν, σκέλος εἰς κοτυληδόνα [ἐκ]-
[τ]ετμημέ̣νον · καὶ ἐάν τις γυνὴ βούληται τελεῖν τῶι Διονύσωι
τῶι Βακχίωι ἐν τῆι πόλει ἢ ἐν τῆι χώραι ἢ ἐν ταῖς νήσοις, [ἀπο]-
20 διδότω τῆι ἱερείαι στατῆρα κατ' ἐκάστην τριετηρίδα ·
τοῖς δὲ Καταγωγίοις κατάγειν τὸν Διόνυσον τοὺς ἱερεῖ[ς]
καὶ τὰς ἱερείας τοῦ [Διονύ]σου τοῦ Βακχίου μετὰ τοῦ [ἱερέως]
[κ]αὶ τῆς ἱερείας πρ[ὸ τ]ῆ[ς] ἡμέρας μέχρι τ[ῆς ἡλίου δύσεως]
24 [∙∙∙7∙∙∙ τ]ῆς πόλεως.

- - -. Quand la prêtresse proclame le sacrifice pour la Cité, il ne sera permis à personne de lancer le rituel de l'omophagie avant que la prêtresse ne le fasse au nom de la Cité; il n'est pas non plus permis à personne de réunir le thiase avant le sacrifice public; si quelqu'un, homme ou femme, veut sacrifier à Dionysos, celui qui offre le sacrifice choisira celui des deux, prêtre ou prêtresse, qu'il veut, et celui-ci accomplira le sacrifice et recevra les parts d'honneur. Le prix sera acquitté dans les dix ans, un dixième par année; le premier versement aura lieu au mois d'Apatourion de l'année où le dieu est éponyme après Posidippos, le 4 du mois; les autres versements auront lieu les années suivantes, le 4 du mois Artémision. - - -
... la prêtresse donnera ... 16 ...
Elle fournira les objets rituels aux femmes pour toutes les orgies.
Si une femme désire offrir un sacrifice à Dionysos, elle donnera à la prêtresse, comme part d'honneur, les viscères, un rein, le gros intestin, la part sacrée, la langue, un cuissot coupé au niveau de la hanche; et si une femme veut instituer un rituel pour Dionysos Bacchios dans la ville ou dans le pays ou dans les îles, elle donnera à la prêtresse un statère par période de trois ans.
Lors de la Descente du dieu, les prêtres et les prêtresses de Dionysos Bacchios escorteront Dionysos avec le prêtre et la prêtresse (scil. de la Cité) dès avant le jour jusqu'au coucher du soleil ...


  Thiase du Pirée : (début) 3e s. av. JC.

    Ce fragment d'inscription ne fait pas référence explicite à Dionysos, mais le mot thiase permet de l'inférer. La partie conservée nous montre que ce genre d'associations, outre la participation à certains rites, servaient aussi de "mutuelle".

Éd. :

IG II/III2 1, 1275.
Sokolowski, LSCG Suppl. 126.
SEG 21:534.


— — — — — — — — — — — — — — — — — — δέ τις αι
— — — — — — — — — — — — — — — — — ναι κατασ-
— — — — — — — — — — — — — — — — αι̣α τῶν θιασ-
4 [ωτῶν — — — — — εἰὰν δέ τις οἰκεῖο]ς ἐπιτήδειο]ς? αὐτῶν ἀπογίγνητ-
[αι, καθὼ]ς̣ εἰ ἢ ὑὸ[ς ἢ μήτηρ? ἢ π]ατὴρ ἢ ὃς ἂν οἰκειότατ-
ος εἶ τοῦ θίασου, τοῦ δ' ἀπογιγ̣νομένου̣ ἰέναι ἐπ' ἐ-
χφορὰν καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς φίλους ἅπαντας : καὶ ἄ-
8 ν τις ἀδικῆται, β̣οηθεῖν καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς φί-
λ̣ους ἅπαντας, ὅπως ἂν πάντες εἰδῶσιν ὅτι καὶ
εἰς τοὺς θεοὺς εὐσ̣εβοῦμεν καὶ εἰς τοὺς φίλους · τα-
ῦ̣τα δὲ ποιοῦσιν αὐτοῖς πολλὰ κἀγαθὰ καὶ ἐγγόν-
12 οις καὶ προγόνοις. ἐπειδὰν δὲ κυρώσωσι τὸν νόμ-
ον οἱ θιασῶται, μηθὲν εἶναι τοῦ νόμου κυριώτερ-
ον · εἰὰν δέ τις παρὰ τὸν νόμον ἢ εἴπει ἢ πράξει, κα-
τηγορίαν αὐτοῦ εἶναι τῶι βουλομένωι τῶν θιασωτῶ-
16 ν, καὶ ἂν ἕλει αὐτὸν τιμάτωσαν αὐτὸν καθότι ἂν δο-
κεῖ τῶι κοινῶι.

- - - des membres du thiase - - -
... Si l'un de leurs proches vient à décéder, ou si son fils, sa mère ou son père, ou quelqu'un de très proche, est membre du thiase, et que celui-ci vient à décéder, les membres du thiase et tous leurs amis suivront le cortège funèbre. - Si l'un des membres subit quelque tort, les membres et tous leurs amis lui viendront en aide, afin que tous sachent que nous respectons les dieux et nos amis; que ceux qui le feront en reçoivent de nombreux bienfaits, eux, leurs enfants et descendants. Attendu que les membres du thiase ont promulgué cette loi, que rien ne prévale à cette loi; si quelqu'un contrevient à cette loi en parole ou en acte, que n'importe quel membre puisse le dénoncer, et s'il est reconnu coupable, l'association le punira comme bon lui semble.


  Thiasites de Callatis : fin 3e s. av. JC.

     Construction d'un temple dionysiaque, avec antre et voûte (cf. plus bas l'antre de Callatis), pour le thiase.

Éd. :

RA 21, 1925, 258.
Th. Sanciuc-Saveanu, Dacia 1, 1924, 126 sqq; 317-324.
IScM III, 35.
Bull.Épigr. 1939, 239.


ἀγαθᾶι τύχαι. ἐπὶ βασιλ[έο]ς Σίμου το[ῦ]
Ἀσκλαπιάδα μηνὸς Διον[υσί]ου πραισιμνῶν-
τος Ἁγήμονος τοῦ Πυθίωνος · ἔδοξε τοῖς θιασί-
4 ταις · ὅπως κατασκευασθῇ ναὸς τῶι θεῶι τοὺς
θέλοντας τῶν θιασιτᾶν ἐπαγγέλλεσθαι εἰς τὰγ κα-
τασκευὰν ὅ τι κα ἕκαστος προαιρῆται · τοῖς δὲ ἐπαγ-
γειλαμένοις ἕως μὲν χρυσοῦ εἶμεν στέφανον φιλο-
8 τιμίας διὰ βίου καὶ ἐγγραφὰν εἰς στάλαν, τοῖς δὲ ἔ-
λασσον χρυσοῦ ἐπαγγειλαμένοις ἕως ἀργυρῶν
[τ]ριάκοντα εἶμεν τάν τε ἐγγ[ρα]φὰν καὶ στέφανον ἀπο-
[δοχᾶ]ς τᾶι τριετηρίδι διὰ βίου · τοῖς δὲ λοιπο[ῖς] τοῖ[ς ἔ]-
12 λασσον ἐπαγ[γειλαμένοις εἶμε]ν ἐγγραφὰν τᾶς ἐπα[γ]-
γελίας εἰς τὰν στάλαν· ὅπως δ[ὲ] καὶ κατασκευασθῇ ὁ ν[α]-
ὸς ὡς κάλλιστα κα[ὶ] συντομώ[τ]ατα ἑλέσθαι ἄνδρας
τρεῖς ἐκ πάντων τῶ[ν θ]ιασιτᾶ[ν] · οἱ δὲ αἱρεθέντες λαβόντες
16 παρὰ τῶν ἐπαγγειλαμ[έ]νων χ[ει]ριξοῦντι τὰ διάφορα καὶ λό-
γον ἀποδωσοῦντι ἔγγραφον [τ]οῦ χειρισμοῦ · συντελε-
σθέντος δὲ τοῦ ἔργου εἶμεγ κ[αὶ] τοῖς αἱρεθεῖσι ἐπὶ τὰγ κατα-
σκευὰν στέφανον ἐν ταῖς συ[ν]όδοις ἅς κα συνῶντι οἱ θιασ[ῖ]- 20 ται κατὰ τριετηρίδα.    vacat     ἀγα[θ]ᾶι τύχαι.   vacat
οἵδε ἐπαγγείλαντο εἰς τ[ὰ]ν οἰκοδομίαν τοῦ ναοῦ ·
col. A, 22
[Ἀπ]ολλώνυμος Σατύρου χρ(υσοῦν στατῆρα)
[Ἀπ]ολλώνιος Ἀπολλωνίου vac.
24 [Φ]ίλιππος Ἀπολλωνίου vac.
Διονύσιος [Καλ]χαδόνος vac.
οἰκοδομησ[εῖ]ν [τὸν ναόν]·
Μενίσκος Ἡρακλει[... χρ(υσοῦν στατῆρα)]
28 Δαμάτριος Δαματρίου χρ(υσοῦν στατῆρα)
Σῖμ[ο]ς Προμαθίωνος χρ(υσοῦν στατῆρα)
[Κρ]ατῖνος Μίκου χρ(υσοῦν στατῆρα)
[Ναύ]τιμος Πασιάδα χρ(υσοῦν στατῆρα)
32 Ζώπυρος Πρωτοπόλιος χρ(υσοῦν στατῆρα)
Ἁρμαγένης Δαμοφῶντος χρ(υσοῦν στατῆρα)
Κριτόβουλος Πύρσου χρ(υσοῦν στατῆρα)
Ἀσκλαπιόδωρος Ἀπολλοδότου χρ(υσοῦν στατῆρα)
36 Νοσσίων Ἱεροκλέος χρ(υσοῦν στατῆρα)
Ζώπυρος Ἑστίου χρ(υσοῦν στατῆρα)
Δαμοσθένης Διονυσίου vac.
ἀλέαν εἰς τὸ θύρωμα
40 κοίλαν καὶ ψαλίδας.
col. B, 22
Μῆνις Ἱκεσίου ἀρ(γυρᾶς δραχμὰς) λʹ
Σωσίβιος Πρωτομάχου ἀρ(γυρᾶς δραχμὰς) λʹ
24 Ἡρέας Δαμ[οφ]ῶντος ἀρ(γυρᾶς δραχμὰς) λʹ
Εὐφραῖος Σ[ατ]ύρου ἀρ(γυρᾶς δραχμὰς) λʹ
ΕΠΟ̣․Ι̣Μ̣Ν̣[— — — — —] ἀρ(γυρᾶς δραχμὰς) λʹ
[— — — — — — — —]ς ἀρ(γυρᾶς δραχμὰς) λʹ
28 [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]
Ἀπολλόδοτος [— — — — — — — —]-
τος ἐργάτας τριάκο[ντα].
32 Προμαθίων Προμαθίωνος
ἐργάτας δεκαπέντε.
Ἁγήμων Πυθίωνος καβαλ-
λεῖον καὶ ἐργάτας δεκαπέντε.
36 Ὄλυμπος Σωτηρίχου ἐργάτας ιεʹ
Δίων Ἀριστοκλέος ἐργάτας ιεʹ
Ἁφαιστίων Σκύθα ἐργάτας ιεʹ
Διονύσιος στεφαναπλόκος
40 ἐργάτας δέκα.     vac.
Ἀπολλώνιος Σίμου ἐργάτας ιʹ.
À la Bonne Fortune. Sous la magistrature de Simos fils d'Asclapiadas, au mois de Dionysios, les aisymnètes étant présidés par Hagémon fils de Pythion; il a plu aux membres du thiase; pour la construction d'un temple au dieu, que ceux des membres qui le veulent fassent des promesses de dons, chacun selon ses moyens; ceux qui donneront un statère d'or seront honorés à vie d'une couronne et leur nom sera gravé sur une stèle; ceux qui donneront moins qu'un statère d'or, mais plus de trente pièces d'argent, seront honorés à vie d'une couronne chaque trois ans et leur nom sera gravé sur la stèle; ceux qui donneront moins auront leur nom gravé sur la stèle. Et afin que le temple soit construit le mieux et le plus rapidement possible, on désignera trois hommes dans l'ensemble des membres; les personnes désignées encaisseront les dons, géreront les différents dons, et rendront compte par écrit de leur gestion; quand l'ouvrage sera terminé, les personnes désignées pour la construction seront honorées d'une couronne lors des réunions triennales auxquelles participent les membres du thiase. À la Bonne Fortune. Liste des donateurs pour la construction du temple :
Apollonymos fils de Satyros, un statère d'or
Apollonios fils d'Apollonios
Philippos fils d'Apollonios
Dionysios fils de Kalchadon
pour la construction du temple.
Méniskos fils d'Héracléi..., un statère d'or
Damatrios fils de Damatrios, un statère d'or
Simos fils de Promathion, un statère d'or
Cratinos fils de Mikos, un statère d'or
Nautimos fils de Pasias, un statère d'or
Zopyros fils de Protopolis, un statère d'or
Harmagénès fils de Damophon, un statère d'or
Critoboulos fils de Pyrsos, un statère d'or
Asklapiodore fils d'Apollodote, un statère d'or
Nossion fils de Hiéroclès, un statère d'or
Zopyros fils d'Hestios, un statère d'or
Damosthénès fils de Dionysios,
l'auvent pour la porte,
l'antre et les voûtes.
Ménis fils d'Hikésios, 30 drachmes d'argent
Sosibios fils de Protomachos, 30 dr. d'argent
Héréas fils de Damophon, 30 drachmes d'argent
Euphraios fils de Satyros, 30 drachmes d'argent
..., 30 drachmes d'argent
..., 30 drachmes d'argent
- - -
- - -
Apollodote fils de - - -
30 ouvriers.
Promathion fils de Promathion
15 ouvriers.
Hagémon fils de Pythion, un cheval
de trait et quinze ouvriers.
Olympos fils de Sotérichos, 15 ouvriers
Dion fils d'Aristoclès, 15 ouvriers
Haphaistion fils de Skythas, 15 ouvriers
Dionysios, fabricant de couronnes,
dix ouvriers.
Apollonios fils de Simos, 10 ouvriers.


  Ménade de Milet : 3e-2e s. av. JC.

        Épitaphe en vers élégiaques pour Alkmeionis, mentionnant la participation des bacchantes à l'oribasie et aux orgies.

Éd. :

AA 1906, p. 9.
Haussoullier, REG 32, 1919, pp. 256-267.
Peek, MDAI(A) 56, 1931, p. 131, no 17.
Peek, GVI I 1344.
SEG 17, 503.
Merkelbach, ZPE 9, 1972, pp. 77-83 (l. 6).
Peek, Griechische Grabgedichte 178.
IMilet 457.


   τὴν ὁσίην χαίρειμ πολιήτιδες εἴπατε βάκχαι
        ἱρείην, χρηστῇ τοῦτο γυναικὶ θέμις,
   ὑμᾶς κεἰς ὄρος ἦγε καὶ ὄργια πάντα καὶ ἱρὰ
4      ἤνεικεμ πάσης ἐρχομένη πρὸ πόλεως.
   τοὔνομα δ' εἴ τις ξεῖνος ἀνείρεται · Ἀλκμει̣ωνὶς
       ἡ Ῥοδίου, καλῶμ μοῖραν ἐπισταμένη.

Bacchantes, mes concitoyennes, célébrez la sainte prêtresse : ce n'est que justice pour cette femme de bien qui vous conduisait dans la montagne, célébrait toutes les orgies et les sacrifices pour la Cité. Si un étranger demande mon nom, je suis Alcméionis fille de Rhodios, qui partage le sort des hommes de bien.

  Recensement des associations de Dionysos par Ptolémée IV Philopator (221-204 av. JC)


 
  Dionysiastes d'Athènes : vers 176/5 av. JC.

   Inscription intéressante qui nous montre comment la Cité pouvait intervenir pour régler les affaires d'une association privée, en l'occurrence celle des Dionysiastes.

Éd. :

IG II2 1326.
Sokolowski, LSCG 49.


θεοί ·
ἀγαθεῖ τύχει · ἐπὶ Ἱππάκου ἄρχοντος, Ποσιδεῶ-
νος· ἀγορᾶι κυρίαι · Σόλων Ἑρμογένου Χολαργεὺς
4 εἶπεν · ἐπειδὴ συμβέβηκεν Διονυσίωι μεταλλά-
ξαι τὸν βίον ἀποδεδειγμένωι ἐμ πολλοῖς ἣν ἔ-
χων εὔνοιαν διετέλει πρὸς ἅπαντας τοὺς τὴν
σύνοδον φέροντας τῶι θεῶι, αἰεί τινος ἀγαθοῦ πει-
8 [ρ]ώμενος παραίτιος γίνεσθαι καὶ ἰδίαι καὶ κοινεῖ,
[φ]ιλάγαθος ὢ[ν] ἐμ παντὶ καιρῶι, ὃς γοῦν προτι-
μηθεὶς ὑπὸ τῶν Διονυσιαστῶν καὶ λαβὼν τὴν ἱε-
ρεωσύνην τοῦ θεοῦ καὶ κατασταθεὶς ταμίας τάς
12 τε κοινὰς προσόδους ἐπηύξησεν, ἐκ τῶν ἰδίων
ἐπιδοὺς αὐτοῖς ἀργυρίου χιλίας δραχμὰς καὶ τό-
πον μετὰ τῆς ἄλλης χορηγίας πάσης, εἰς ὃν συν-
ιόντες θύσο[υ]σιν κατὰ μῆνα ἕκαστον τῶι θεῶι κα-
16 τὰ τὰ πάτρια · ἐπέδωκεν δὲ καὶ ἄλλας ἀργυρίου
πεντακοσίας δραχμάς, ἀφ' ὧν κατεσκευάσατο τὸ
ἄγαλμα τοῦ Διονύσου τοῖς ὀργεῶσιν καὶ προσιδρύ-
σατο κατὰ τὴν μαντείαν τοῦ θεοῦ, καὶ περὶ ἁπάντων
20 τούτων ὑπά[ρ]χουσιν αἱ ἀποδείξεις ὑπὲρ τἀνδρὸς σα-
φεῖς διὰ τῶν χρηματισμῶν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ·
ἀνθ' ὧν ἐπιγνόντες οἱ Διονυσιασταὶ ἐτίμησαν
αὐτὸν ἄξιον ὄντα καὶ ἐστεφάνωσαν κατὰ τὸν
24 νόμον · ἵνα ο[ὖ]ν φαίνωνται οἱ τὴν σύνοδον φέρον-
τες μεμνη[μ]ένοι αὐτοῦ καὶ ζῶντος καὶ μετηλλα-
χότος τὸν β[ίο]ν τῆς πρὸς αὐτοὺς μεγαλοψυχίας
καὶ εὐ[νοίας, κ]αὶ ἀντὶ τούτων φανεροὶ ὦσιν τιμῶν-
28 τες τοὺς ἐξ [ἐκ]είνου γεγονότας, ἐπειδὴ συμβαί-
νει διαδόχους αὐτὸν κ[α]ταλελοιπέναι πάντων
τῶν ἐν δόξ[ε]ι καὶ τιμεῖ αὐτῶι ὑπ[α]ρχόντων, περὶ ὧν
καὶ ὁ νόμος τῶν ὀργεώνων καλεῖ πρῶτ[ον ἐ]πὶ [ταῦ]-
32 τα τὸν πρεσβύτατον τῶν ὑῶν, καθὼς καὶ προεισ[ῆ]-
κται ἐπὶ τὴν χώραν τἀδελφοῦ Καλλικράτου ζῶν-
τος τοῦ πατρός · δεδόχθαι τοῖς ὀργεῶσιν · τὴν ἱερεω-
[σύ]νην τοῦ Δ[ι]ονύσου δεδόσθαι Ἀγαθοκλεῖ Διονυσίου
36 [Μα]ραθωνίωι καὶ ὑπάρχειν αὐτῶι διὰ βίου ἐπὶ ταῖς
[τιμ]αῖς ταῖς αὐταῖς, αἷς ἐτετίμητο καὶ ὁ πατὴρ αὐ-
[τοῦ], ἐπειδὴ ὑπομεμένηκεν τὴν ταμιείαν εἰς τὸν
[με]τὰ ταῦτα χρόνον διεξάξειν καὶ ἐπαυ[ξή]σειν τὴν
40 [σύνο]δον, διδοὺς εἰς ταῦτα ἑαυτὸν ἀπ[ροφ]ασίστως,
[βουλ]όμενος ἀποδείκνυσθαι τὴν ἑαυτοῦ εὔνοιαν
[καὶ] καλοκἀγ[α]θίαν πρὸς ἅπαντας τοὺς Διονυσιαστά[ς],
[εἰσή]γαγεν [δ]ὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ Διονύσιον Διο-
44 νυσίου Μαρα[θ]ώνιον εἰς τὴν σύνοδον ἐπὶ τὰ τοῦ πατρ[ὸς]
ὑπάρχοντα, [μ]εθέξοντα τῶν κοινῶν κατὰ τὸν νόμον,
φροντίσαι δὲ τοὺς ὀργεῶνας, ὅπως ἀφηρωϊσθεῖ Δι[ο]-
νύσιος καὶ ἀ[ν]ατεθεῖ ἐν τῶι ἱερῶι παρὰ τὸν θεόν, ὅπου κα[ὶ]
48 ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἵνα ὑπάρχει κάλλιστον ὑπόμνημα αὐτοῦ
εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον · ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐ[ν]
στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι παρὰ τὸν νεὼ τοῦ θεοῦ · τὸ δὲ
γενόμενον ἀνάλωμα εἰς τὴν στήλην καὶ τὴν ἀνάθεσιν
52 μερίσαι τὸν [τ]αμίαν · ταῦτα Σόλων εἶπεν.

Dieux.   À la Bonne Fortune.    Sous l'archontat d'Hippakos, mois de Posidéon, assemblée valide; Solon fils d'Hermogène de Cholargos a proposé : attendu que Dionysios est décédé, après avoir fait preuve à maintes reprises de la bienveillance qu'il nourrissait envers tous les membres de l'association du dieu, cherchant toujours à faire du bien, en privé comme en public, se montrant ami du bien en toute occasion; c'est lui qui fut choisi par les Dionysiastes pour reprendre la prêtrise du dieu, et nommé trésorier, il augmenta les revenus de l'association, donnant de sa poche mille drachmes d'argent et un lieu équipé de tout ce qu'il faut où se réunir et sacrifier une fois par mois au dieu selon les coutumes ancestrales; il a aussi fait don de cinq cents drachmes d'argent pour fabriquer la statue de Dionysos pour les orgéons et la consacrer selon l'oracle du dieu; de tous ces actes, il existe des preuves manifestes en faveur de cet homme, et des largesses dont il a fait preuve en tout temps; reconnaissant ses mérites, les Dionysiastes l'ont honoré et couronné conformément à l'usage. Afin donc que l'on voie que les membres de l'association se souviennent de lui, de son vivant comme après sa mort, pour la bienveillance et la magnificence qu'il leur a témoignées, et qu'ils honorent sa descendance, attendu qu'il a laissé des successeurs à la hauteur de sa gloire et de ses mérites, parmi lesquels, conformément à la loi des orgéons, c'est son fils aîné qui est appelé à lui succéder, puisqu'il avait été installé à la place de son frère Callicrate du vivant de son père - Plaise aux orgéons - De donner la prêtrise de Dionysos à Agathoclès fils de Dionysios de Marathon, et qu'il jouisse à vie des mêmes honneurs que son père, attendu qu'il a assumé la trésorerie par la suite pour diriger l'association et en augmenter le nombre des membres, en s'y consacrant sans réserve, désireux de faire preuve de sa bienveillance et de sa bonté envers tous les Dionysiastes; il a également fait entrer dans le thiase son frère Dionysios fils de Dionysios de Marathon pour reprendre la charge de son père, qui a participé à la vie de la société selon l'usage, et a pris soin des orgéons. D'héroïser Dionysios et de lui consacrer une dédicace dans le sanctuaire aux côtés du dieu, au même endroit que son père, afin de laisser de lui le meilleur souvenir à jamais. De graver ce décret sur une stèle de marbre qui sera dressée près du temple du dieu. Les frais pour la gravure et l'érection de la stèle seront payés par le trésorier. Voilà ce qu'a dit Solon.


 Technites de Dionysos (milieu du 2e s. av. JC)  Dionysos Thyllophore à Cos : 2e-1er s. av. JC.

       Vente de la prêtrise de Dionysos et diverses mesures administratives. On notera (lin. 40) la mention de la cérémonie dite Descente de Dionysos, comme à Milet.

Éd. :

BCH 7, 1883, 478, 1.
SGDI III.1, 3627.
Sokolowski, LSCG 166.
cf. SEG 55, 934.

    [ἐπὶ μον]άρχου Ν[∙∙∙7∙∙∙, μ]η[νὸ]ς Βατρομίου
    [δυω]δεκάτᾳ, ἀγ[ορᾷ κυρίᾳ · τάδ]ε̣ συνέγραψαν
    [στρα]ταγὸς Νίκαν[δρος ∙∙∙∙ο]υ, Ἅγ̣ησις Ἐπι-
4 [κο]ύρου, [Ἐχ]έδαμ[ος ∙∙∙]ου, Εὐ[άρα]τος Εὐκάρ-
    που, Φο[ρμίων] Εὐδά[μ]ο[υ, οἷς ἐγρα]μμάτευ[εν]
    Εὐάρατος Διοκλεῦς · τοὶ [τ]α[μί]α[ι ἀ]ποδόσθω[ν]
    τὰν ἱερωσύναν τοῦ Διονύσ[ου τ]οῦ [Θ]υλλοφόρο[υ]
8 μηνὸς Βατρομίου ἑκκαιδεκάται · ἁ δὲ πριαμένα
    ἔστω ὑγιὴς καὶ ὁλ[ό]κλα[ρος κ]αὶ [μ]ὴ νεωτέρα
    ἐτῶν δέκα · ἱεράσ[ετ]αι δὲ [διὰ β]ίου · καταβολὰς
    δὲ ποιήσεται τοῦ εὑ[ρ]έματος [δ]ύο, τὰν μὲν
12 πράταν ἐν μηνὶ Βατρο[μί]ω[ι τῶι ἐ]πὶ τοῦ ἐν[εσ]-
    τῶτος μονάρχου μέχρι τᾶς τριακάδος, τὰ[ν]
    δὲ δευτέραν μέχρι τᾶς [τε]σσ̣α̣ρ̣ε̣σκαιδεκάτ[ας]
    τοῦ Γεραστίου μηνὸς [τοῦ] ἐπὶ τοῦ ἐνεστῶτος
16 μονάρχου, ἐπί τε τ[ούτοις ὕποχος ἔ]σται ζαμίας· αἴ
    [κ]α μὴ καταβάληι τὰν κατα[βολ]ὰν [ἐν] τῶι χρόνωι
    τῶι γεγραμμένωι, ἀ̣π̣[ογραψ]ά[ν]τω[ν αὐτ]ὰν τοὶ
    προστάται καὶ τοὶ ταμίαι, τὰ[ν δὲ τιμ]ὰν τάξα[σ]-
20 [θ]αι διπλασίαν · τὰν δὲ ἱέρειαν [τελέσ]ει ἁ πό[λις],
    τὸ δ' ἀνάλωμα τελεσά[ντω τοὶ ταμίαι] · ὅπως δ[ὲ]
    τελεσθῆι ἁ ἱέρεια [κα]τὰ τὰ νομιζ[ό]μενα, τοὶ πω[λη]-
    ταὶ ἀπομισθωσάντω · [ἐξ]έ[στω]ι δὲ τᾶι ἱερείαι ὑφιέρ-
24 ειαν ἀποδεῖξαι πολῖτ[ιν · μὴ ἐξ]έστωι δὲ ἄλλα[ν ἱ]-
    ερᾶσθαι μηδὲ τελ[εῖν τῶι Θυλλοφόρ]ωι Διονύσωι
    [π]λὰν ἢ ἅν κ' ἁ ἱέ[ρεια ἀποδείξηι ἐν ἑκά]στ[ωι] δ[ά]μω[ι]·
    αἰ δέ τίς κα παρὰ [τὰ γεγραμμένα ποιῆι], ἐξέστω
28 [τ]ῶι κυρίωι τᾶς ἱερεί[ας καὶ τῶν ἄλλω]ν τῶι [χ]ρῄζ[ον]-
    [τ]ι ἐσαγγέλλειν ἐς τὰν [βου]λ̣[ὰν τὰν] τὰν τελ[εῦ]σαν
[ἀ]δικεῦσαν · τὰ[ν δ' ἐσαγγελθεῖσαν κα]τ<ο>μ̣[νῦν]α[ι] οὐ[κ]
    ἀδικεῖν τελεῦσα[ν τὰν ἱέρειαν οὐδὲν ἢ ἀποτει]σάτ[ω]
32 (δραχμὰς) φʹ · τούτο<υ> δὲ [διαφόρο]υ [τὸ] μὲ[ν ἥμισυ ἔστω τοῦ ἐ]σαν<γ>ε̣[ί]-
    λαντος, τὸ δὲ ἥ̣μ[ισυ ἱερὸν τοῦ Διονύσου καὶ τ]ὰν ὀφ[εί]-
    λουσαν τοὶ τ[αμ]ία[ι ἀναγραψάντω παραχρῆμα ἐν] λε<υ>[κώματ]-
    ι ἢ ἀπο[τεισ]ά[ντω — — — — — — — — — — — — —]ει
36 ἐν ἐχθύματ[α — — — — — — — — — — — — — —]λ∙∙ιε∙
    τὸν Διόνυ[σον — — — — — — — — — — — — —]λ[— —]
    ἁ πόλις τ[ᾶι ἱερείαι? — — — — — — — — — —]εω[— —]
   ∙κται απ[— — — — — — — — — — — — αἰ] δ̣έ κα̣ [μὴ κα]-
40 τα[γ]άγηι τ[ὸν Διόνυσον? — — — — — — — — — — ἐ]-
    ξέστω αὐ[τ]ᾶ[ι — — — — — — — — — — — —]αν∙ς [ὑ]-
    πάρχ[ειν — — — — — — — — — — — — — — — — —]
    προτερας [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
16 versus oblitterati
    [— — — — — — — — — — — — — — τέλ]εστρα Σ[— —]
60 ερεια δὲ τὰ δε[— — — — — — — — — — τα]ῖς τελεζο[μέ]-
ναις πάντα παρε[χ— — — — — τῶν θυομένω]ν τῶι Θυ[λ]-
λοφόρωι Διονύσω[ι λάμψεται ἁ ἱέρεια ἑκάστου] τῶν μὲν <ἐτ>-
ά̣[λ]ων ἱερείων καὶ [τῶν —— — — — —] τριώ[βολον, τελέ]-
64 [ων δ'] ἱε[ρ]είων κεφαλὰν [καὶ πόδας καὶ δέρμα κ]αὶ δραχμὰς ἑ[π]-
[τὰ? κ]αὶ ὅ̣[σα] κά τις πα[ραθῆι ἐπὶ τράπεζαν τῶι] θεῶι π̣ά[ντα ἔστω]
[τᾶς] ἱερε[ίας] · τᾶι δὲ [ἱερείαι τᾶι οὔσαι ἐν τᾶι χώ]ραι ταὐτὰ [πά]-
[ν]τα ἔστω· ἐπὶ δὲ το[ῖς αὐτοῖς παρέξει π]άντα ταῖς [τελεζομέναις]
68 [ἁ ὑ]φιέρεια ἅν κα [ἁ ἱέρεια ἀεὶ ἀποδείξηι] · ὁ δὲ [πριάμενος]
[τὰ]ν ἱερωσύναν ἐ[πὶ τὸν λόγον τοῦ Ἀντιγον]<εί>ου [καθ' ἕκαστον]
[ἐνι]αυτὸν ἐς ἐπισκε[υὰν τοῦ ἱεροῦ δραχμὰς ] κα[ταβαλλέτω] ·
[αἰ δ]έ κα μὴ καταβά[ληι ἀποτεισάτω διπλάσιον] · το[ὶ δὲ πωληταὶ]
72 [μισθ]ωσάντω ἀνα[γράψαι τάνδε τὰν διαγραφὰν ἐς στάλαν λιθίναν]
[καὶ ἀν]αθέ[μ]εν ἐ[ν τῶι ἱερῶι τῶν Δυώδεκα θεῶν · τὸ δὲ]
[ἐς τὰν] τελετὰ[ν γενόμενον ἀνάλωμα παρέχειν τοὺς ταμίας]
[— — — — — —  — — — — — — — — — — — — — — —]

Sous la magistrature de N..., le 12 Batromion, assemblée valide; rapport des stratèges Nicandros fils de ...os, Hagésis fils d'Épicure, Échédamos fils de ...os, Euaratos fils d'Eucarpos, Phormion fils d'Eudamos, assistés du secrétaire Euaratos fils de Dioclès; que les trésoriers mettent en vente la prêtrise de Dionysos Thyllophoros le 16 Batromion; que l'adjudicatrice soit en bonne santé et vierge et ait au moins dix ans; elle assurera la prêtrise à vie; elle versera le prix de sa charge en deux fois, la première au mois de Batromion de l'année courante, avant le trente du mois, la seconde avant le quatorze du mois de Gérastios de l'année courante; au delà de cette date, elle sera redevable d'une amende; si elle ne verse pas le prix dans les délais indiqués, les prostates et les trésoriers la dénonceront et le prix sera doublé. La prêtresse sera salariée par la Cité, le salaire sera versé par les trésoriers. Afin que la prêtresse soit payée conformément à l'usage, son salaire sera adjugé par les polètes. La prêtresse a le droit de désigner une prêtresse en second parmi les citoyennes; personne d'autre n'aura le droit d'exercer la prêtrise ou d'officier pour Dionysos Thyllophoros sinon celle qui aura été désignée par la prêtresse dans chaque dème; si quelqu'un contrevient à ces mesures, le tuteur de la prêtresse et des autres prêtresses qui le désire pourra dénoncer devant le Conseil celle qui aura officié sans en avoir le droit; l'accusée jurera qu'elle n'a contrevenu en rien à la loi en exerçant la prêtrise, sinon elle sera astreinte à payer 500 drachmes; la moitié de cette somme reviendra au dénonciateur, l'autre moitié revenant à Dionysos, et les trésoriers inscriront aussitôt dans le registre la somme due ou acquittée...

- - -
Si l'on ne célèbre pas la Descente de Dionysos
- - -

- - -

- - -
la prêtresse fournira les objets cultuels...
- - -

- - -

pour leur office, les prêtresses recevront la tête, les pattes, la peau et sept drachmes, et tout ce qui aura été déposé sur la table du dieu reviendra à la prêtresse.
Il en ira de même pour la prêtresse préposée au territoire.
La même règle s'appliquera également pour les prêtresses exerçant en second qui auront été désignées par la prêtresse.
Celui qui aura acheté la prêtrise pour le compte du sanctuaire d'Antigone versera chaque année cent drachmes pour la réparation du sanctuaire; s'il ne le fait pas, il sera redevable du double.
Les polètes adjugeront la gravure de ce décret sur une stèle de marbre et la dresseront dans le sanctuaire des Douze Dieux; la dépense à cet effet sera prise en charge par les trésoriers.

- - -
  Grotte dionysiaque de Callatis : 1er s. av.-1er s. apr. JC.

    Cette inscription nous apprend que le thiase célébrait le culte de Dionysos dans une grotte, peut-être artificielle (cf. la stibas des Iobacches, et plus haut, le thiase de Callatis). À relever que c'est la prêtresse officielle d'Athéna qui fait l'offrande à cette association privée.

Éd. :

D. M. Pippidi, BCH 88, 1964, 151-158.
Bull.Épigr. 1955, 262.


   [Ἡ ἱέρ]εια τῆς Ἀθηνᾶς
   [∙3-5∙] Ἀπολλωνίου
   [θυγ]άτηρ τὸ ἄντρον
4 [ἀνέθη]κε Διονύσωι
   [Βακχεῖ] vac. καὶ τοῖς θια-
   [σείται]ς.

Untelle,
fille d'Apollonios,
prêtresse d'Athéna,
a consacré cet antre
à Dionysos Bacchos
et aux membres du thiase.


   Mystes de Tusculum : milieu du 2e s. apr. JC.

      Inscription gravée sur trois côtés d'une base de marbre portant à l'origine la statue de Pompeia Agrippinilla, femme de Gavius Squilla Gallicanus consul en 150 p.C. Trouvée à proximité de la villa de Gallicanus.
     L'étude des noms - que l'on retrouve sur d'autres inscriptions - permet de conclure que cette famille était très illustre, et remontait à Théophane de Mytilène, ami et historiographe de Pompée, qui avait obtenu la citoyenneté romaine. Cette famille avait eu à souffrir des persécutions de Tibère. Cethegilla est la fille d'Agrippinilla. L'un des Gallicanus est son époux; le prêtre Macrinus est probablement son frère, et le Héros Macrinus son neveu. Orphitus, Tertullus et Celsus font partie de l'ordre sénatorial.
     À noter que plus de 300 noms sont ceux de Grecs d'Asie Mineure et de Grèce; 70 sont Romains; on trouve également quelques barbares. Un tiers des membres sont des femmes.
À noter que le Hiérophante Agathopos est un esclave. On peut en conclure que ce thiase regroupait sans doute d'abord la familia d'Agrippinilla, autour d'un culte privé de Dionysos.
     Des inscriptions retrouvées à Lesbos et mentionnant Agrippinilla et Cethegilla attestent que cette famille n'avait jamais rompu avec sa cité d'origine, où son ancêtre était honoré comme "fondateur et sauveur". Or le culte de Dionysos est attesté à plusieurs endroits de Lesbos et ce, de longue date. Il faut donc admettre que le culte de Dionysos a été importé dans la région par la famille d'Agrippinilla.
    Cette inscription est surtout intéressante en ce qu'elle nous donne la structure d'un thiase, du haut vers le bas.

Éd. :

IGUR I, 160.
Ach. Vogliano - F. Cumont, AJA 37, 1933, 215-270.
Bull.Épigr. 1928, 388.


Face I, col. A
   [Ἀγρ]ι̣ππεινίλλαν τὴν ἱέρειαν μύσται
   οἱ ὑπογεγραμμένοι
   [Μακ]ρεῖνος ἥρως
4 [Κεθ]ηγίλλα δᾳδοῦχος
   ἱερεῖς
   [Γ]α̣λλικανός
   Γ̣αλλικανός
8 Μακρεῖνος
   Ὄρφιτος
   Τέρτυλλος
   Ὄρφιτος
12 Κέλσος
vacat
   ἱέρειαι
   Μαλίολα
   Μαλίολα
vacat
16 ἱεροφάντης
    Ἀγαθόπους
    θεοφ̣όροι
    Γαλλικανός
20 Διονύσιος
    ὑπουργὸς καὶ
    σειληνο̣κόσμος
    Σερῆνος
24 κισταφόροι
    Φιλήτη
    Σαβεῖνα
    Ἐφεσία
vacat
28 ἀρχιβουκόλοι
    Σαβεινιανός
    Ἀγαθοκλῆς
    Αὐξάνων
vacat
32 βουκόλοι ἱεροί
    Χρυσόγονος
    Μελαγκόμας
    Καῖνος
36 Κόρινθος
    Πάμμουσος
    Θεόδοτος
    Κοιτονικιανός
col. B, l. 3
   Φλῶρος
vacat
4 Κόνων
   ἀρχιβάσσαροι
   Χαιρήμων
   Ἰδανός
vacat
8 ἀμφιθαλεῖς
   Λάτριος
   Μένανδρος
vacat
    λικναφόροι
12 Καλλίστη
    Εὐτυχίς
    Νίκη
vacat
    φαλλοφόρος
16 Καμιλ<λι>ανή
vacat
    πυρφόροι
    Τρόφιμος
    Νικηφορίων
vacat
20 ἱερομνήμων
    Ἀτίμητος
    ἀ̣ρχινεάνισκοι
    Ἐπίκτητος
vacat
24 ἀρχιβασσάραι
    Ποθοῦσα
    Συμφέρουσα
    Βακχίς
28 Βασσαρίς
vacat
    βουκόλοι
    Νικολέ̣ων
    Ἀβασκαντίων
32 Σέμνος
    Εὐτύχης
    Ὑπερήφανος
    Λούξεννος
36 Τυχικός
    Καλλικλ̣ῆς
    Πρεισκιανός
    Εἰρήναιος
40 Κάλλιστος
col. C, l. 3
   ἀπὸ καταζώσεως
4  Βακχίς
    Ἑλένη
    Χάρις
    Ὀλυμπιάς
8  Ἰλάρα
    Σοφιάς
    Εὐχάριστος
    Χρυσόπαις
12 Σεουῆρος
    Ἰσίων
    Εὔωπος
    Ἀπολλόδωρος
16 Κωμική
    Εὐφημία
    Ἑλένη
    Ἀφροδισία
20 Ἰουλία Εὐτυχία
    Ζωσίμη
    Ἀμάνδα
    Εὔπ̣λους
24 Νικοτέλεια
    Θυϊάς
    Μαρκία
    Ζωσίμη
28 Ἄνθουσα
    Ὀλυμπιάς
    Ἑρμητίων
    Θρέπτη
32 Χελειδών
    Ἶρις
    Φέρρα
    Σείγηρος
36 Κάρπος
    Ἀσπασία
    Φιλόκαλος
    Δημοσθένης
40 Ζηνόδοτος
    Ἑταῖρος
    Τρώϊλος
    Προύδης
44 Κύκνος
    Ἀφροδισία
    Νηρέους
    Ἄπερ
48 Εὔνους
    Σελήνη
    Βέλλα
    Στέφανος
52 Ῥουφεῖνα
    Χαρίτινος
    — — — —
col. D, l. 3
    Φίλιππος
4  Εὐτυχᾶς
    Ἐπαίνετος
    Ἀβάσκαντος
    Ἡδόνη
Ἐπαφρόδιτος
    Εὔοδος
    Ἀμέθυστος
    Ἄθυρμα
12 Ἡρακλέων
    Ἀπόλαυστος
    Κρήσκηνς
    Ἰοῦστα
16 Νέπως
    Ἀρτεμεισία
    Κένταυρος
    Πίττυς
20 Ἰσίδωρος
    Ἰλαρίων
    Μύρων
    Συμφέρουσα
24 Ζωτικός
    Ποτεντεῖνα
    Σουκέσσα
    Ἐπαφρόδιτος
28 Νάρκισσος
    Ἀγγελικός
    Εὐφρό<σ>υνος
    Τροφίμη
32 Ἑρμῆς
    Κυιντιλιανός
    Κλήμηνς
    Βασσίλλα
36 Ἰρήναιος
    Ἀντιοχίς
    Πωλλίων
    Εὐκαρπία
40 Πάνθεια
    Ὑγεία
Face II, col. A
    βάκχοι ἀπὸ
      καταζώσεως
    Πρειμιτεῖβος
4  Νίκων
    Σατύρισκος
    Ἔλπ̣ιστος
    Ἐπάγαθος
8 Μηνᾶς
    Σοζόμενος
    Εὐτύχης
    Νικηφόρος
12 Ὕλλος
    Ἀβάσκαντος
    Ἀκίνδυνος
    Βάθυλλος
16 Φῆλιξ
    Αὔξιμος
vacat
    βάκχαι ἀπὸ
       καταζώσεως
20 Ἐλπίς
    Σειρήν
    Λοίδη
vacat
    ἱεροὶ βάκχοι
24 Ἀντίοχος
    Πίνδαρος
    Ἀστερίων
    Πελοπιόης
28 Νεκτάρεος
    Θηβα̣νός
    Διογέ̣νης
    Φιλόκαλος
32 Διονυσόδωρος
    Πιθανός
col. B
    Φορτουνάτος
    Κάρπος
    Ὀνήσιμος
4  Γαληνός
    Ὀνήσιμος
    Εὐτυχᾶς
    Ἐπάνοδος
8  Ἀφροδίσιος
    Σύμφωνος
    Στεφανίων
    Παμφιλᾶ̣ς
12 Γεμελλίων
    Πάγκαρπος
    Νικίας
    Κόρος
16 Εὐκαρπᾶς
    Φίλητος
    Μάρκος
    Φίλητος
20 Εὔτυχος
    Ἐπαφρόδιτος
    Ἑρμογένης
    Ἀλέξανδρος
24 Ἀγαθήμερος
    Ἐπάφρυλλος
    Ἅγνος
    Ἀγαθ̣ήμερος
28 Εὐά̣γγελος
    Εὐτύχης
    Σκίνδιον
    Ζωσιμᾶς
32 Νίκυλος
    Νίκων
    Εὐχάριστος
    Ἑρμίας
36 Ἑρμῆς
    Κορνηλ̣ιανός
    Πρειμιτεῖβος
    Ζώσιμος
40 Ἀνθίων
    Ζώσιμος
    Φίλητος
    Πρόσδεκτος
44 Ἀγαθ̣ήμερος
    Ἐπίκτειτος
    Σωτήρ
 col. C
    Ἔκλογος
    Οὐενοῦστος
    Τυχικός
4  Εὐτυχίδης
    Οὐίκτωρ
    Νίκων
    Ἴκμενος
8  Ἐπίκτη̣τος
    Πρωτογένης
    Ἡφαιστᾶς
    Ἀλβανός
12 Σπόρος
    Μύρων
    Ἀτσέρτωρ
    Εὐτυχίδης
16 Ῥῆνος
    Μύρσος
    Οὐενοῦστος
    Θάλλος
20 Εὐχάρης
    Γενέσιος
    Ἀχιλλεύς
    Κράτερος
24 Φῆλιξ
    Τάνα̣γρος
    Φορτουνᾶτος
    Ἴκαρος
28 Βούδιον
    Φιλήμων
    Πιθανός
    Διονύσιος
32 Εὔκαρπος
    Δεκίβαλος̣
    Μασκελλίων
    Ἀράτωρ
36 Ἡλιόδωρος
    Εὐτύχης
    Ἄτ[τ]αλος
    Σπόρος
40 Λουκανός
    Σάλερνος
    Ἰουβιλᾶτορ
    Σεκοῦνδος
44 Γάμος
    Φορτουνᾶ̣τος
Face III, col. A
    [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
4  [— —]ς
    [— —]ς
    [— —]ς
    [— —]ξ
8  [— —]ος
    [— —]νος
    [— —]ος
    [— —]ς
12 [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
16 [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
20 [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
24 [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
28 [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
    [— — —]
32 [— —]ν
    [— —]ο̣ς
    [— —]ς
    [— —]φ̣υρος
36 [Φω]σφόρος
    [Β]α̣σιλείδης
    [Ὀ]λυμπιάδης
   Ἀβάσκαντος
40 Τρόφιμος
    Κοσμίων
    Φορτουνᾶτος
    Ῥεστιτοῦτος
44 Ἐπαφρᾶς
    Δημήτριος
    Πραξιδάμας
    Καρποφόρος
48 Ὀνήσιμος
    Ἔρως
    Ἔρως
    [Ν]ήδυμος
52 Ε̣ὐκτήμων
    Μεγιστίων
    Ἕρμιππος
    Φορτουνᾶτος
56 Ἀχιλλᾶς
    Ἀρίστων
col. B

    [Σ]τ̣ε̣φανᾶς
    Ἐμίτινος
    Σαρδόνυξ
4  Προσόδικος
    Εὔγραμμος
    Βάσσος
    Φιλώτας
8  Ὀνησίφορος
    Εὕρετος
    Αὐξάνων
    Ἀφέλους υἱός
12 Ἕλενος
    Ζώσιμος
    [Δ]ωνᾶτος
    [— —]ύ̣ω̣ν̣
16 [— — — —]
    [— — — —]
    [— — — —]
    [— — — —]
20 [— — — —]
    [— — — —]
    [— — — —]
    [— — — —]ς
24 [— — — —]ς
    [— — — —]ος
    [— — — —]ο̣νιανός
    [— — — —]λας
vacat
28 ἀντροφύλακες
    Παρθ̣ένιος
    Πελοπίδης
vacat
    βάκχαι
32 Τύχη
    Ἐρώτιον
    Σεουέρα
    Λύκα
36 Παῦλα
    Νάϊς
    Εὐτυχία
    Ἀντωνῖνα
40 Πρεῖμα
    Εὐτυχίς
    Εὐκαρπία
    Βλάστη
44 Μ̣οντίκλα
    Νικαρώ
col. C
    Κρητική
    Ἐπίκτησις
    Σεκουνδεῖνα
4  Σπένδουσα
    Ἐλπίς
    Τραλλίς
    Εὐοδία
8  Ἄπρυλλα
    Στρατηγία
    Οὐαλερία Ἀριστεῖνα
    Μυγδονίς
12 Νεμεσίλλα
    Φηλείκιτας
    Λύκα
    Σέμνη
16 [— — — —]
    [— — — —]
    [— — — —]
    [— — — —]ς
20 [— — — —]α
    [— — — —]α
    [Ῥ]ώμουλα
    Πρειμιγένεια
24 Αὔξησις
    Ἄπρυλλα
    Ἀντιάνειρα
    Σμύρνα
28 Ἅ̣λη
    Σουκέσσα
    Ἐλευθέριν
    Ἑρμιόνη
32 Ἕτη
     Πρεῖμα
vacat
    σειγηταί
    Φίλητος
36 Ἀπ[ο]λλώνιος
    Κάνωπος
    Φηλικίων
    Λειβερανός
40 Γλύκερος
    Πτέρων
    Καικιλία
    Δύναμις
44 Φιλήτη
    Ἐπίκτητος
    Δαδουχίς
    Ροῦφα
48 Μουσική
    Φοῖβος
    Βειθυνικός
    Νίκων
52 Ἰλαρίων
    Βειταλίων
    Θάλλος
    Πομπεϊανός
56 Ἀσπασία
    Κόσμος.

Les mystes ci-dessous
en l'honneur de la grande-prêtresse
Agrippinilla.
Macrinus, héros;
Cethegilla, porte-torche;
Les prêtres :
Gallicanus,
Gallicanus,
Macrinus,
Orphitus,
Tertullus,
Orphitus,
Celsus;

Les prêtresses :
Maliola,
Maliola;

Le hiérophante :
Agathopos;
Les théophores :
Gallicanus,
Dionysius;
Le servant et
silénokosmos :
Serenus;
Les cistaphores :
Philètè,
Sabina,
Éphésia;

Les archiboucolos :
Sabinianus,
Agathoclès,
Auxanon;

Les boucoloi sacrés :
Chrysogonos,
Mélancomas,
Caenus,
Corinthus,
Pammousos,
Théodote,
Coetonicianus,
Florus,

Conon;

Les archibassaroi :
Chaerémon,
Idanos;

Les amphithaleis :
Latrios,
Ménandre;

Les porteuses de van :
Callistè,
Eutychis,
Nikè;

La phallophore :
Camilliana;

Les porteurs de feu :
Triphimos,
Niképhorion;

Les hiéromnémons :
Atimétos;
Les archinéaniskoi :
Épictète;

Les archibassarai :
Pothousa,
Symphérousa,
Bacchis,
Bassaris;

Les boukoloi :
Nicoléon,
Abaskantion,
Semnos,
Eutychès,
Hyperéphanos,
Luxennus,
Tychikos,
Calliclès,
Priscianus,
Irénée,
Callistos;

Les (mystes) à ceinture :
Severus,

Amanda,Marcia,
Prudens,Aper,
Rufina,


Crescens,
Iusta,
Nepos,
Potentina,
Successa,


Quintilianus,
Clemens,
Les bacchants
     à ceinture :
Primitivus,
Felix,


Les bacchantes
   à ceinture :
Les bacchants sacrés :Fortunatus,
Marcus,


Cornelianus,
Primitivus,


Venustus,


Victor,

Albanus,


Assertor,Venustus,


Felix,
Fortunatus,
Arator,
Lucanus,
Salernus,
Iubilator,
Secundus,

Fortunatus,


Fortunatus,
Restitutus,Fortunatus,
Donatus,


Les gardiens de la grotte :Les bacchantes :


Severa,

Paula,


Antonina,
Prima,
Secundina,
Aprilla,

Valeria Aristina,Romula,
Primigenia,

Successa,Prima,

Les muets :Felicio,
Liberanus,


Caecilia,
Rufa,Pompeianus,
  Mystes de Magnésie du Méandre : 1er s. apr. JC.

   Cette inscription nous en apprend un peu plus sur les rites autour de Dionysos. Il existait un papa (ἄππας) de Dionysos et une nourrice (ὑπότροφος) de Dionysos. Sans doute célébrait-on la naissance du dieu, au cours de laquelle le dieu était "révélé" aux mystes par le hiérophante. Le terme de papa peut également renvoyer au Papposilène, le chef de la troupe des Silènes qui accompagnaient Dionysos, que l'on voit souvent représenté sur des vases avec une barbe et des cheveux chenus.
   La seconde inscription rappelle la restauration d'une ancienne inscription.
   La troisième inscription est sans aucun doute l'antique oracle (en hexamètres dactyliques) mentionné dans l'inscription précédente. La Cité des Magnètes avait consulté l'oracle de Delphes à propos d'un prodige survenu dans la cité. Le dieu leur enjoint de fonder un culte de Dionysos.

Éd. :

BCH 17, 1893, 31-34;  BCH 18, 1894, 13-14, no 13. 
IMagn 117.
SEG 17, 496.
McCabe, Magnesia no 126.

Michel 856.
IMagn
215b+a.
SEG 17, 495.
McCabe, Magnesia no 172+324.

Bull.Épigr. 1950, 188 (L. Robert condamne la lecture ἄππας).


ἐπὶ στεφανηφόρου Κλ(αυδίας) Ἀπ(πίας) Τατιανῆς + Ἐ̣[—]
Φιλήτου ὁ ἀρχιμύστης σὺν καὶ Ἑρμέρωτ[ι Εὐ?]-
πόρου διεσημειώσαντο πρὸς τὸ τοὺς μ-
4 ύστας μὴ ἀγνοεῖν τοὺς καταλιπόντας αὐτ[οῖς]
εἰς μνήμην χρήματα, ὥστε τῷ Ληνεῶνι μηνὶ τὰ [εἰ]-
θισμένα αὐτοῖς προσφέρεσθαι ὑπὸ τῶν μυστῶν ἐξ ὧ[ν]
κατέλιπον τῷ ἱερῷ οἴκῳ τῶν ἐν Κλίδωνι, + μηνύοντες [ὁ]-
8 πόσον ἕκαστος αὐτῶν κατέλιπε · Φιλήμων ὁ ἄππας
Διονύσου * ιηʹ + Ποσιδωνία ἡ ἱέρια καὶ στεφανηφόρος * κεʹ + [Ἀντίο]-
χος ὁ ὶεροφάντης * ιηʹ + Ἔλπις ἡ ὑπότροφος * ιεʹ + Ἀγαθίας [* —ʹ Ἀνα]-
ξαγόρας? ὁ ἄππας * ιηʹ + ἅτινα καὶ ἐκδανείζεται ὑπὸ τῶ̣[ν μυστῶν —]

Claudia Appia Tatianè étant stéphanophore.
E... fils de Philétos, archimyste, avec Herméros fils d'Euporos, ont insisté sur le fait que les mystes ne doivent pas oublier ceux qui leur ont légué de l'argent pour célébrer leur mémoire, afin que les mystes leur offrent, au mois de Lénéon, ce qu'il est d'usage, avec les sommes qui ont été léguées au sanctuaire de Clidon - en indiquant ce que chacun d'entre eux a légué. Philémon, papa de Dionysos: 18 deniers - Posidonia, prêtresse et stéphanophore: 25 deniers - Antiochos, hiérophante: 18 deniers - Elpis, nourrice: 15 deniers - Agathias: ? deniers - Anaxagoras, papa: 18 deniers - Sommes prêtées par les mystes ...
   Θεῷ Διονύσῳ
   Ἀπολλώνιος Μοκόλλης
   ἀρχαῖος μύστης ἀρχαῖον
4 χρησμὸν ἐ[πὶ] στήλης ἀνα-
   γράψας σὺν τῷ βωμῷ [ἀν]έθ[η]-
   κεν.
Au dieu Dionysos.
Apollonios Mokollès,
myste de longue date,
a fait graver sur la stèle
l'antique oracle
et l'a offerte avec l'autel.
    ἀγαθῇ τύχῃ.
    ἐπὶ πρυτάνεως Ἀκροδήμου τοῦ Δι-
    οτείμου ὁ δῆμος ὁ Μαγνήτων ἐπερω-
4  τᾷ τὸν θεὸν περὶ τοῦ σημείου τοῦ
    γεγονότος ὅτι πλατάνου κατὰ τὴν
    πόλιν κλασθείσης ὑπὸ ἀνέμου εὑ-
    ρέθη ἐν αὐτῇ ἀφείδρυμα Διονύσου,
8  τί αὐτῷ σημαίνει ἢ τί ἂν ποιήσας
    ἀδεῶς διατελοίη · δι' ὃν θεοπρόποι
    ἐπέμφθησαν ἰς Δελφοὺς Ἑρμῶναξ
    Ἐπικράτους  Ἀρίσταρχος Διοδώρου.
12 θεὸς ἔχρησεν ·
    Μαιάνδροιο λαχόντες ἐφ' ὕδασιν
    ἱερὸν ἄστυ Μάγνητες κτεάνοις
    ἐπαμύντορες ἡμετέροισιν,
16 ἤλθετε πευσόμενοι στομάτων ἀπ' ἐ-
    μεῖο, τίς ὑμεῖν  μῦθος, ἐπεὶ Βάκ-
    χος θάμνῳ ἔνι κείμενος ὤφθη.
    ἐξεφάνη δὲ ἔτι κοῦρος, ἐπεὶ πτολί-
20 αιθρα τιθέντες  νηοὺς οὐκ ᾠκίσ-
    σατ' ἐϋτμήτους Διονύσῳ.   ἀλλὰ
    καὶ ὥς, ὦ δῆμε μεγάσθενες, ἵδρυε
    νηοὺς  θυρσοχαροῦς· ἱερῆα τίθει
24 δὲ εὐάρτιον ἁγνόν ·  ἐλθέτε δὲ
    ἐς Θήβης ἱερὸν πέδον, ὄφρα λάβητε
    Μαινάδας, αἳ γενεῆς Εἰνοῦς ἄπο Κα-
    δμηείης ·  αἳ δ' ὑμεῖν δώσουσι καὶ
28 ὄργια καὶ νόμιμα ἐσθλὰ  καὶ θιά-
    σους Βάκχοιο καθειδρύσουσιν
    ἐν ἄστει.   κατὰ τὸν χρησμὸν διὰ
    τῶν θεοπρόπων ἐδόθησαν ἐκ Θηβῶν
32 Μαινάδες τρεῖς  Κοσκὼ  Βαυβὼ
    Θετταλή,  καὶ ἡ μὲν Κοσκὼ συνήγαγεν
    θίασον τὸν Πλατανιστηνῶν,
    ἡ δὲ Βαυβὼ τὸν πρὸ πόλεως, ἡ δὲ
36 Θετταλὴ τὸν τῶν Καταιβατῶν ·
    θανοῦσαι δὲ αὗται ἐτάφησαν
    ὑπὸ Μαγνήτων, καὶ ἡ μὲν Κοσκὼ
    κεῖται ἐν Κοσκωβούνῳ, ἡ δὲ Βαυ-
40 βὼ ἐν Ταβάρνει, ἡ δὲ Θετταλὴ
    πρὸς τῷ θεάτρῳ.
À la Bonne Fortune.
Sous la prytanie d'Acrodémos fils de Diotimos, le peuple des Magnètes a consulté le dieu (de Delphes) au sujet du prodige qui a eu lieu : un platane situé en ville a été brisé par le vent et on y a trouvé une image de Dionysos.
Qu'est-ce que cela signifie, que faire pour bien faire ?
À cet effet ont été envoyés à Delphes les théopropes Hermonax fils d'Épicratès et Aristarchos fils de Diodoros.
Le dieu a rendu son oracle :
Magnètes qui tenez la sainte ville
sur les eaux du Méandre,
défenseurs de nos troupeaux,
vous êtes venus apprendre de ma bouche
ce que signifie l'image de Bacchos
couché dans un buisson.
Il est apparu encore adolescent,
parce que vous avez construit des villes fortes
sans élever de beau temple à Dionysos.
Va donc, peuple valeureux, fonde des temples au porte-thyrse; instaure des sacrifices appropriés et purs. Vous irez donc
dans la plaine sacrée de Thèbes,
chercher des Ménades, de la race d'Inô
fille de Cadmos; elles vous donneront
les orgies et les coutumes bonnes,
et fonderont dans la ville
des thiases de Bacchos.
Conformément à l'oracle,
les théopropes allèrent chercher à Thèbes
trois Ménades, Koskô, Baubô et Thettalè;
Koskô instaura le thiase des Platanistes,
Baubô le thiase en dehors de la ville,
et Thettalè le thiase des Kataibates.
Lorsqu'elles moururent,
elles furent ensevelies par les Magnètes,
Koskô à Koskobounos,
Baubô à Tabarnis,
et Thettalè devant le théâtre.


  Dionysos Bromios : Smyrne - 2e s. apr. JC.

   Interdits religieux pour la fréquentation du sanctuaire de Dionysos Bromios. On apprend aussi que certains membres portaient le titre de Titans: ils participaient sans aucun doute à la geste du dieu.

Éd. :

Sokolowski, LSAM 84.
ΙΚSmyrne 728.
Bull.Épigr. 1955, 189.


    ∙∙∙∙τ̣ης Μενάνδρου ὁ θεοφάντης ἀνέθηκεν.
    [πάν]τ̣ες ὅσοι τέμενος Βρομίου ναούς τε περᾶτε,
    τεσσαράκοντα μὲν ἤματα ἀπ' ἐχθέσεως πεφύλαχθε
4 νηπιάχοιο βρέφους, μὴ δὴ μήνειμα γένηται,
    ἔκτρωσίν τε γυναικὸς ὁμοίως ἤματα τόσσα ·
    ἢν δέ τιν' οἰκείων θάνατος καὶ μοῖρα καλύψῃ,
    εἴργεσθαι μηνὸς τρίτατον μέρος ἐκ προπύλοιο ·
8 ἢν δ' ἄρ' ἀπ' ἀλλοτρίων οἴκων τι μίασμα γένηται,
    ἠελίους τρισσοὺς μεῖναι νέκυος φθιμένοιο ·
    μηδὲ μελανφάρους προσίναι βωμοῖσι ἄνακτ[ος],
    μηδ' ἀθύτοις θυσίαις ἱερῶν ἐπὶ χῖρας ἰάλ[λειν],
12 μηδ' ἐν Βακχείοις ὠὸν ποτὶ δαῖτα τ[ίθεσθαι],
    καὶ κραδίην καρποῦν ἱεροῖς βωμοῖς [— — — —]
    ἠδὲ ὀσμοῦ τ' ἀπέχεσθαι, ὃν δη[— — — — — —]
    ἐχθροτάτην ῥίζαν κυάμων ἐκ σπέ[ρματος — — —]
16 Τειτάνων προλέγειν μύσταις [— — — — — — — —]
    καὶ καλάμοισι κροτεῖν οὐ θέσ[μιόν ἐστιν — —]
    ἤμασιν οἷς μύσται θυσί̣[ας — — — — — — — — —]
    [μηδ]ὲ φορεῖν συ[— — — — — — — — — — — — —]
20 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]

...tès, fils de Ménandre, théophante, a élevé cette stèle. Vous tous qui franchissez l'enclos et l'entrée du temple de Bromios, gardez-vous pendant 40 jours de l'exposition d'un nouveau-né, sinon il n'y aura pas d'initiation; autant de jours pour l'avortement d'une femme; si le destin et la mort emportent un membre de la maison, l'entrée sera interdite pour un tiers de mois; si la souillure provient d'une autre maison, il faudra attendre trois jours après le décès; interdiction d'approcher les autels du Seigneur avec des vêtements noirs, d'approcher la main des victimes non sacrifiées, d'apporter un œuf au banquet des fêtes de Bacchos, d'offrir le cœur sur les autels sacrés...
se tenir éloigné de l'odeur de...
de la racine odieuse de la graine de fève...
Il n'est pas permis aux mystes de parler avant les Titans ou de frapper des roseaux...
les jours de sacrifice, les mystes ne ... pas ...
et ne porteront pas ...

Cf. les interdits de Lindos et de Mégalopolis.  Thiase de Physcos (Locride) : 2e s. apr. JC.

    Cette inscription nous montre que l'oribasie était encore pratiquée au 2e s. apr. JC. Elle nous apprend aussi l'existence d'une espèce de veillée sacrée, de cérémonie nocturne.

Éd. :

IG IX.1(2), 670.
Sokolowski, LSCG 181.


    ἀγαθῇ τύχῃ· νόμ-
    ος θιάσου Ἀμάνδου
   [κατὰ συνό]δ̣ους δύω κατα-
4  [τετ]έλ̣ε̣σται · τοὺς Σ {σ<ὺν>?} τῷ κοιν-
    [ῷ] δ̣α̣πανᾶν δέκα τέσσαρας
    [ὀβολ]οὺ̣ς κὲ μὴ ἔλασον · τὸ κοινὸ[ν]
    [παρ]έχεσθαι λύχνους τρῖς · με-
8  νάδα μαινάδι μὴ ἐπεγερθῆνε
    μηδὲ λοιδορῆσε · ὁσαύτως
    μήτε βουκόλον ἐπεγερθῆνα[ι]
    μήτε λοιδορῆσε · ἐὰν δέ τις,
12 δώσι τῷ κοινῷ καθ' ἓν ῥῆμα
    προστίμου δ(ραχμὰς) δʹ · τὸν δὲ κατὰ
    σύνοδον μὴ συνελθόντα
    ἐπειδημοῦντα, ὁμοίως ·
16 [ὁ δὲ] κ' εἰς ὄρος μὴ συνελθὼν
    [ἀποτ]ίσι τῷ κοινῷ δ(ραχμὰς) εʹ · μενὰς
    [ἐὰν μὴ] ἐνένκῃ τῇ εἱερᾷ νυκτ[ὶ]
    ∙∙6∙∙∙ΤΡΙΑΣ ιεʹ ἀποτίσι
20 [τῷ κοινῷ] δ(ραχμὰς) εʹ · ὁμοίος δὲ κὲ
    [βουκόλος] ἐὰν μὴ ἐν̣[ένκῃ]
    [— — — —]Α̣Ν̣Γ̣Ι̣Π̣[— — — — —]

À la Bonne Fortune.
Loi du thiase d'Amandus
prise au cours de deux assemblées.
Les membres de la confrérie devront
payer une cotisation d'au moins
quatorze oboles; la confrérie
fournira trois lampes;
une ménade ne doit pas se disputer
avec une autre ménade, ni se moquer d'elle;
un boucolos ne doit pas non plus s'en prendre
à un boucolos ou se moquer de lui;
si quelqu'un le fait, il devra à la confrérie
une amende de 4 drachmes pour chaque parole;
si un membre n'assiste pas aux réunions
alors qu'il n'est pas à l'étranger, de même;
si un membre ne participe pas à la réunion sur la montagne, il versera 5 drachmes à la confrérie;
si une ménade ne participe pas à la veillée sacrée, ... elle versera 5 drachmes à la confrérie;
idem pour les boucolos ...
- - -


   Règlement des Iobacches d'Athènes : 176 apr. JC.


  Rites dionysiaques en Thrace : début 3e s. apr. JC.

    Épitaphe de cinq distiques élégiaques en l'honneur de Chrestè, prêtresse du thiase. On apprend que les membres de ce thiase comptaient des bacchantes et des satyres.

Éd. :

SEG 33.563.
IGBulg V, 5656.
IGBulg III.2, 1862.


    [– ⏕ – ⏕ – τεῦξ]εν τύμβον, παρο-
    [δεῖτα, | – ⏕ –] μ̣ελίθρους μυστιπό-
    [λος ⏑ ⏑ – | Χρή]σ̣τῃ τῇ χρηστῇ, τὴν μύρα-
4  [το ⏑ – θα]ν̣οῦσαν ∙ | ἣν τίεν ὡς Σεμέλην
    [Βάκχος] ὁ̣ λυσίπονος ∙ | τὴν κτέρισεν συνό-
    [μευνο]ς ἐπηετανοῖς κτερέεσσιν ∙ | μεῖ-
    [νε τέλ]ο̣ς βιότου τοῦτο γέρας νέκυος ∙ | σῆ-
8  [μα τε σ]ώμ<α>τι τοῦτο καὶ αὐτῷ κα̣ὶ̣ σ̣υ̣ν̣ο̣μ̣εύ-
    [νῳ] | θήκατο Σωσύβιος κ[– ⏕ – ⏕]
    [–]ς ∙ | μύρονται Χρήστ[ην ⏕ – βάκ]-
    [χαι Σ]άτυροί τε ∙ | τὴν ἱερ̣[οῦ θιάσου μει]-
12          λιχίην πρόπολ̣[ον].

. . . a construit ce tombeau, passant, ... exécutant les mystères de sa douce voix ... pour la bonne Chrestè, morte ...
que Bacchos qui apaise tous les maux
estimait autant que Sémélè. Son époux lui a rendu les derniers honneurs, intarissables;
cette dernière marque d'honneur attendait la fin de sa vie; et c'est son époux Sosybios qui a placé ce tombeau autour de son corps, pour lui aussi. Bacchantes et Satyres pleurent Chrestè, la bienveillante prêtresse qui conduisait le thiase saint.


   Rites dionysiaques : Salonique - 3e s. apr. JC.

   Grâce à cette inscription, nous pouvons compléter la structure d'un thiase, et de là, le genre de rites que l'on pratiquait dans l'antre dionysiaque. La galactéphore est peut-être l'équivalent de l'hypotrophos (nourrisse) de Dionysos de l'inscription de Magnésie; la cistaphore devait portait la caisse où s'était caché le dieu.

Éd. :

Ch. Avezou - Ch. Picard, BCH 37, 1913, 97-100.
IG X.2, 65.
Bull.Épigr. 1936, 369; 1950, 134; 1958, 109.


    [— — — — — — — —]
    [(cymatium)]
    ∙∙∙c.10∙∙∙[∙]
    ∙∙∙∙ ὁ ἀρχιμαγα̣-
4  ρ̣εὺς καὶ  ἀρχινε-
    ω̣κόρος  καὶ  πατὴρ
    σπηλλέου  καὶ Αὐρ.
    Σ̣ωσιπάτρα ἡ γαλα̣-
8  κ̣τηφόρος  κισταφο̣-
    ρ̣ήσασα{ν} ἔτη λʹ
    τὸν βωμὸν ἐκ τῶν
    ἰδίων ἀνέθηκαν.
    intervallum 0,08
12 εὐτυχῶς.

[ À Dionysos ? ]

Untel,
archimagareus,
archisacristain,
père de la grotte,
et Aurélia
Sosipatra,
la galactéphore,
cistaphore pendant 30 ans,
ont élevé
cet autel
à leurs frais.
Puisse ce geste assurer leur bonheur.


 Thiase de Philippopolis : 241-244 apr. JC.

   Cette inscription permet de compléter la structure d'un thiase. On y trouve notamment la mention de courètes, ces danseurs crétois chargés de faire du bruit pour couvrir les vagissements du nouveau-né. Ainsi que celle du chef-ébranleur (σεισ{τη}μάρχης ?) lié au rite dionysiaque: après avoir été tué et être descendu aux Enfers, Dionysos est rappelé à la vie par les satyres ou les courètes qui ébranlent le sol à grands coups de maillets.
Romains, Grecs et Thraces sont à peu près à nombre égal dans ce thiase, où l'on trouve aussi plusieurs femmes.

Éd. :

IGBulg III,1:1517.
Bull. Épigr. 1962, 198.


ἀγαθῆι                      τύχηι.
ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μ(άρκου) Ἀ̣ν̣[τω]-
νίου Γο̣ρ̣διαν̣[ο]ῦ καὶ Φο̣υ̣ρία̣ς̣ Σ̣α̣β̣είνη̣ς̣ Τρανκυλλίν[ης]
4 Σεβ(αστῆς) Αὐρ(ήλιος) Κλαυδιανὸς Διονυσίου σπε̣ι̣ράρχης τὸν τελαμῶ-
να ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέστησεν ἱερ>ο<σύνης χάρε̣ιν, ἱερατεύοντος Αὐρ(ηλίου) Μουκιανοῦ Δορζα
vac.     ἐπιμελουμένου Κέλσου Σωσάνδρου.
col. 1, lin 7 Αὐρ. Μουκιανὸς Δορζα ἱερ̣εύς
8 vacat
Αὐρ. Κλαυδιανὸς σπειράρχης
vacat
Αὐρ. Στράτων σεβαστοφάντης
12 vacat
Αὐρ.Ἡρώδης σεβαστοφάντης
vacat
Αὐρ. Μουκιανὸς ναρθηκοφόρος
16 vacat
col. 2, lin. 7 Μουκιανὸς Δοληους βου̣[λ(ευτής)]
8 Αὐρ. Λοῦππος Λοῦππου
Αὐρ. Ἡλιόδωρος Ἰουλίου
Κλαύ(διος) Μάσχλος Αὐρηλιανοῦ
 
12 Αὐρ. Μουκιανὸς Διονυσίου β(ενε)φ(ικιάριος)
 
καὶ ἡ σύνβιος αὐτοῦ Αὐρ. Ποταμίλλα Ποτάμωνος
 
16 Κλαύ(διος) Εὐτυχιανὸς ὁ καὶ Συνπλίκις

vacat

    Αὐρ. Κέλερ ἀρχιβουκόλος
    Αὐρ. Ἀριστένετος ἀρχιμύστης
    Αὐρ. Εὔχαρπος ἀρχιγ̣άλλαρος
4 Αὐρ. Μουκιανὸς κουρής, Αὐρ. Ἀσκ{λ}ηπιάδης
    Αὐρ. Κάνδιδος κουρής v. Ἀσκληπιάδου
    Αὐρ. Χρῆστος κουρής v. σ̣ε̣ι̣στημάρχης
    Αὐρ. Ἀσκληπιάδης ἔκδικος, υἱὸς Κέλερ
8 Αὐρ. Μουκιανὸς σ>η<μ{ε}ιοφόρος
    Αὐρ. Κέλσος κρανιάρχης
    Αὐρ. Δορζας Μουκιανοῦ
    Αὐρ. Διογένης Διονυσίου
12 Αὐρ. Μουκιαν[ό]ς, [Μάσ]χ̣λος Τηρου
    Αὐρ. Ἀρτεμιδώρα — —νητης
    Αὐρ. Ἀρτεμιδώρα λυχνοάπτρια
    Αὐρ. Μαξιμῖνα κισταφόρος
16 Αὐρ. Χιόνη λικναφόρος
    Αὐρ. Ἡραῒς βάκ<χη>
    Αὐρ. Ἡραῒς βάκχη  vac.  Ἰουλία Ἀρτεμιδώρα
                                                   λεικναφόρος
    Αὐρ. Νητιαζη βάκχη            Αὐρ. Χιόνη βάκχη
20 Αὐρ. Στράτων ϹΚΙ— —       Αὐρ.Ἡραῒς βάκχη
    Αὐρ. Μαρκιανὸς Πίσωνος
    Αὐρ. Θεαγένης Κόσμου
    Αὐρ. Επταικενθος Επταικενθου
24 Αὐρ. Κενθιαρος Πίσωνος
    Αὐρ. Ασων Αὐρηλίου
    Αὐρ. Καρδενθης Μουκιανοῦ
    Αὐρ. Καλανδίων Κανδίδου
28 Αὐρ. Κενθιαρος Ἡραΐδος
    Αὐρ. Ῥουφῖνος Ἀσκληπιάδου
    Αὐρ. Κερισκης Στράτ>ω<νος
    Αὐρ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρου
32 Αὐρ. Εὐτύχης Βάσσου
    Αὐρ. Ἡρακλιανὸς Σωσάνδρου
    Αὐρ. Ἡρακλιανὸς Μουκιανοῦ
    Αὐρ. Κελαίδ̣οσα Τολμεαρίου
36 Αὐρ. Τατης Ῥουφίνου
    Αὐρ. — — — Ασωνος Σύρος
    Αὐρ. Ταταρος Καλανδίωνος
    Ἡλιόδωρος Ἀλεξάνδρου
40 Αὐρ. Μουκιανὸς Διοδώρου

À la bonne Fortune.
Pour la victoire de notre seigneur
l'empereur Marc Antoine Gordien (scil. III)
et de Furia Sabina
Tranquillina Augusta,
Aurélius Claudianus fils de Dionysios,
spirarque, a érigé à ses frais la statue supportant la corniche, en l'honneur de sa prêtrise,
le grand-prêtre étant Aurélius Mucianus fils de Dorzas, le commissaire étant Celsus, fils de Sosandros.
Aurélius Mucianus fils de Dorzas, prêtre.

Aurélius Claudianus, spirarque.

Aurélius Straton, flamen augustalis.

Aurélius Hérodès, flamen augustalis.

Aurélius Mucianus, porte-férule.

Mucianus, fils de Dolès, décurion.
Aurélius Lupus fils de Lupus.
Aurélius Héliodorus fils de Iulius.
Claudius Masclus, fils d'Aurélien.

Aurélius Mucianus fils de Dionysios, beneficiarius,

et son épouse Aurélia Potamilla fille de Potamon.

Claudius Eutychianus, dit aussi Simplicius.

Aurélius Celer, archiboucolos.
Aurélius Aristénétos, archimyste.
Aurélius Eucarpus, archigallaros.
Aurélius Mucianus, courète; Aurélius Asclépiadès.
Aurélius Candidus, courète, fils d'Asclépiadès.
Aurélius Chrestus, courète, chef-ébranleur.
Aurélius Asclépiadès, commissaire, et son fils Celer.
Aurélius Mucianus, porte-enseigne.
Aurélius Celsus, craniarque (maître du bâton de cornouiller).
Aurélius Dorzas, fils de Mucianus.
Aurélius Diogénès, fils de Dionysios.
Aurélius Mucianus; Masclus fils de Térès.
Aurélia Artémidora, -nète.
Aurélia Artémidora, allumeuse de lampe.
Aurélia Maximina, cistaphore.
Aurélia Chionè, liknaphore (porte-van).
Aurélia Héraïs, bacchante.
Aurélia Héraïs, bacchante - Iulia Artémidora
liknaphore.
Aurélia Nétiazè, bacchante - Aur. Chionè, bacchante.
Aurélius Straton, sk- . Aurélia Héraïs, bacchante.
Aurélius Marcianus fils de Pison.
Aurélius Théagénès fils de Cosmos.
Aurélius Eptacenthus fils d'Eptacenthus.
Aurélius Centhiarus fils de Pison.
Aurélius Ason fils d'Aurélius.
Aurélius Cardenthès fils de Mucianus.
Aurélius Calandio fils de Candidus.
Aurélius Centhiaros fils d'Héraïs.
Aurélius Rufinus fils d'Asclépiadès.
Aurélius Crescens fils de Straton.
Aurélius Alexandre fils d'Alexandre.
Aurélius Eutychès fils de Bassus.
Aurélius Héraclianus fils de Sosandros.
Aurélius Héraclianus fils de Mucianus.
Aurélia Célaedosa fille de Tolméarios.
Aurélius Tatès fils de Rufinus.
Aurélius ... fils d'Ason, Syrien.
Aurélius Tatarus fils de Calandio.
Héliodore fils d'Alexandre.
Aurélius Mucianus fils de Diodoros.

| retour |