Règlements religieux à Rhodes

Sanctuaire d'Alectrônè
(Ialysos - 2e s. av. JC)

Éd. :

IG XII,1, 677.


ἔδοξε τοῖς μαστροῖς καὶ Ἰαλυσίοις·
Στράτης Ἀλκιμέδοντος εἶπε·
ὅπως τὸ ἱερὸν καὶ τὸ τέμενος
4 τᾶς Ἀλεκτρώνας εὐαγῆται κα-
τὰ τὰ πάτρια, ἐπιμεληθήμειν
τοὺς ἱεροταμίας, ὅπως στᾶλαι
ἐργασθέωντι τρεῖς λίθου λαρτ[ί]-
8 ου καὶ ἀναγραφῆι ἐς τὰς στάλα-
ς τό τε ψάφισμα τόδε καὶ ἃ οὐχ ὅ-
σιόν ἐντι ἐκ τῶν νόμων ἐσφέ-
ρειν οὐδὲ ἐσοδοιπορεῖν ἐς τὸ τέ-
12 μενος, καὶ τὰ ἐπιτίμια τῶ[ι] πράσ-
σοντι παρὰ τὸν νόμον· θ̣έμειν δὲ
τὰς στάλας μίαμ μὲν ἐπὶ τᾶς ἐσό-
δου τᾶς ἐκ πόλιος ποτιπορευομέ-
16 νοις, μίαν δὲ ὑπὲρ τὸ ἱστιατόριον,
ἄλλαν δὲ ἐπὶ τᾶς καταβάσιος τᾶ[ς]
ἐξ Ἀχαΐας πόλιος.
νόμος ἃ οὐχ ὅσιον ἐσίμειν οὐδὲ
20 ἐσφέρειν ἐς τὸ ἱερὸν καὶ τὸ τέ-
μενος τᾶς Ἀλεκτρώνας· μὴ ἐσί-
τω ἵππος ὄνος ἡμίονος γῖνος
μηδὲ ἄλλο λόφουρον μηθὲν μη-
24 δὲ ἐσαγέτω ἐς τὸ τέμενος μη-
θεὶς τούτων μηθὲν μηδὲ ὑποδή-
ματα ἐσφερέτω μηδὲ ὕειον μη-
θέν, ὅ,τι δέ κά τις παρὰ τὸν νόμον
28 ποιήσηι, τό τε ἱερὸν καὶ τὸ τέμενος
καθαιρέτω καὶ ἐπιρεζέτω, ἢ ἔνο-
χος ἔστω τᾶι ἀσεβείαι· εἰ δέ κα
πρόβατα ἐσβάληι, ἀποτεισάτω ὑ-
32 πὲρ ἑκάστου προβάτου ὀβολὸν
ὁ ἐσβαλών· ποταγγελλέτω δὲ
τὸν τούτων τι ποιεῦντα ὁ χρήι-
ζων ἐς τοὺς μαστρούς.
Il a plu aux commissaires et aux habitants d'Ialysos:
Stratès fils d'Alcimédon a proposé:
afin que le sanctuaire et le téménos d'Alectronè restent purs conformément à l'usage ancestral, les caissiers du sanctuaire veilleront à ce que l'on fabrique trois stèles de pierre dure et que l'on y inscrive le présent décret et la liste de ce qu'il est impie de par la loi de porter ou d'introduire dans le téménos, ainsi que les amendes qui frapperont les contrevenants; ils placeront l'une de ces stèles à l'entrée de l'acropole pour l'information des visiteurs, la seconde au delà du Foyer du pèlerin, et la troisième sur la descente de l'acropole à la sortie du sanctuaire d'Achaïa.
Loi sur ce qu'il est impie de porter ou d'apporter dans le sanctuaire et le téménos d'Alectrona:
il est interdit d'y laisser entrer chevaux, ânes, mulets, bourrins, ni aucune autre bête de somme; que personne n'introduise dans le téménos aucun des animaux ci-dessus; que personne ne porte de chaussures ou autre en cuir de porc; si quelqu'un fait l'une des choses ci-dessus contrairement à la loi, il devra purifier le sanctuaire et le téménos et offrir un sacrifice, sinon il sera tenu pour coupable d'impiété; si quelqu'un y introduit du petit bétail, il paiera pour chaque animal une amende d'une obole; n'importe qui pourra dénoncer aux commissaires celui qui se sera rendu coupable d'un des actes ci-dessus.


Sanctuaire d'Artémis à Lindos

(Lindos - vers 225 apr. JC)

Éd. :

Blinkenberg, Lindos II, 487.


[κα]θαρ̣ο[ὺ]ς̣ π̣[αρίναι κατὰ ὑποκείμενα]·
[π]εριραντηρίων εἴσω καὶ τῶν τοῦ ναοῦ [πυλῶν]
[ἴ]ναι ὅσιον φειδομένους ὁράσεως τέκνων βδ̣∙3·
4 [ἀ]πὸ παντὸς ἐναγοῦς, ἀνάγνου, ἀθέσμου, μὴ τὸ [σῶ]-
μα μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν κεκαθαρμένου[ς]·
[ὅ]πλα ἀρήια μὴ φέροντας·
αἰσθῆτας καθαρὰς ἔχοντας χωρὶς ἐπικρανίων·
8 ἀνυποδέτους ἢ ἐν λευκοῖς μὴ αἰγείοις ὑποδήμασι·
μηδέ τι αἴγιον ἔχοντας·
μηδὲ ἐν ζώναις ἅμματα·
[ἀ]πὸ φθορᾶς γυναικὸς ἢ κυνὸς ἢ ὄνου ἡμε(ρῶν) μ[αʹ]·
12 [ἀπὸ] διακορεύσεως       μαʹ·
[ἀπ]ὸ κήδους οἰκίου      μαʹ·
[ἀπὸ λ]ο̣ύσεως κήδους ζ· ἀπὸ ἰσόδου  γ·
[ἀπ]ὸ λέχους   γ· λεχὼ   καʹ·
16 [ἀ]πὸ ∙∙ατ∙∙5∙∙ γ̣υνὴ σμησαμένη·
ἀπὸ [συ]νο[υ]σί[ας] λουσάμενος ἢ ἁγνισάμ[ενος]·
ἀπὸ κο[ι]νῆ[ς] ἡμε(ρῶν) α·
ἀπὸ τῶν παρανόμων οὐδέποτε καθαρός·
20 ἰερεῖς, μολποί, μουσικοί, ὑμνῳδοί, ὑπηρέται, ἀπ[ὸ]
τῶν ἀκουσίων πάντοτε καθαροί, τῷ ἰερῷ καθαρσίῳ
χρώμενοι.

τὰν ποτ' Ὄλυμπον ἔβας ἀρεταφόρον εἴσιθι· τοιγὰρ
      εἰ καθαρὸς βαίνις, ὦ ξένε, θαρραλέως,
εἰ δέ τι πᾶμα φέρις, τὸν ἀπάμονα κάλλιπε ναόν·
      στείχε δ' ὅπᾳ χρῄζις Παλλάδος ἐκ τεμένους.  
... se présenter pur (au sanctuaire) selon ce qui est prescrit; passé les vasques d'ablution et les portes du temple, la piété veut que l'on s'abstienne de la vue des enfants (au sein ?) et de toute personne maudite, impure, criminelle, et qu'on ait non seulement le corps mais aussi l'âme purs; ne pas porter d'armes de guerre; avoir des vêtements propres et ne pas porter de coiffure; entrer pieds nus ou avec des chaussures blanches qui ne soient pas en cuir de chèvre; ne rien porter qui provienne d'une chèvre; ne pas avoir de noeuds à sa ceinture; (délais pour entrer dans le temple :) après avortement de femme, de chienne ou d'ânesse: 41 jours; après dépucelage, 41 jours; après deuil familial, 41 jours; après toilette mortuaire, 7 jours; après cortège funèbre, 3 jours; après accouchement, 3 jours; après contact avec une accouchée, 21 jours; après ... la femme devra s'être lavée; après contact sexuel, l'homme devra se laver ou se purifier; après ?, 1 jour; après contact avec un criminel, on n'est jamais pur; prêtres, devins, musiciens, chanteurs, servants, suite à un acte involontaire, restent toujours purs, s'ils utilisent l'eau lustrale sacrée.

Tu as monté la route vertueuse de l'Olympos, entre !
Car si tu entres pur, étranger, entre confiant;
mais si tu portes quelque tache, quitte ce temple pur;
va où tu le désires au sortir du sanctuaire de Pallas.


Les quatre dernières lignes forment deux distiques élégiaques.

Jean-Louis Jullien me signale l'épigramme suivante, dans le même esprit (Anthologie, XIV, 74):

Ἱρὰ θεῶν ἀγαθοῖς ἀναπέπταται, οὐδὲ καθαρμῶν
      χρειώ· τῆς ἀρετῆς ἥψατο οὐδὲν ἄγος.
ὅστις δ' οὐλοὸν ἦτορ, ἀπόστιχε· οὔποτε γὰρ σὴν
      ψυχὴν ἐκνίψει σῶμα διαινόμενον.
Pour les hommes bons, les parvis des dieux s'ouvrent bien grands:
il n'est pas besoin qu'ils se purifient, nulle tache jamais n'a sali la vertu.
Mais toi dont le coeur est mauvais, va-t-en:
un peu d'eau sur ton corps ne peut laver ton âme.     (trad. CUF)

On pourrait rajouter Anthologie XIV, 71:

Ἁγνῆς εἰς τέμενος καθαρός, ξένε, δαίμονος ἔρχου
      ψυχὴν νυμφαίου νάματος ἁψάμενος·
ὡς ἀγαθοῖς ἀρκεῖ βαιὴ λιβάς· ἄνδρα δὲ φαῦλον
      οὐδ' ἂν ὁ πᾶς νίψαι νάμασιν ὠκεανός.

Au temple d'un dieu saint, étranger, entre pur
d'âme et pose ta main sur la liqueur des Nymphes.
Il n'est là qu'un peu d'eau, pour les bons: le méchant
userait l'Océan sans laver sa souillure.    (trad. CUF)


cf.

Sanctuaire d'Isis, Sarapis et Anubis
(Mégalopolis - début du 3ème s. av. JC)

Éd. :

G.-J. Te Riele, BCH 102, 1978, 325-331.


              στάλα Ἴσιος Σαράπιος.
Θεός, τύχα ἀγαθά. ἱερὸν ἅγιον Ἴσιος
Σαράπιος Ἀνούβιος. v εἰσπορεύεσ-
4 θαι εἰς τὸ ἱερὸν τὸν βουλόμενον
θύειν καθαρίζοντα ἀπὸ μὲν
λέχ[ο]υς ἐναταίαν, ἀπὸ δὲ δι-
αφθέρματος  v τεσσαράκοντα
8 καὶ τέσσαρας ἁμέρας, ἀπὸ δὲ τῶ[ν]
φvυσικῶν ἑβδομαίαν, ἀπὸ φό[ν]ου
ἑπτὰ ἁμέρας, ἀπὸ δὲ αἰγέου καὶ
προβατέου τριταῖον, ἀπὸ δὲ τῶν
12 λοιπῶν βρωμάτων ἐκ κεφαλᾶς
λουσάμενον αὐθημερί. ἀπὸ δὲ
ἀφροδισίων αὐθημερί v λουσά-
μενον, ἀπὸ ΠΑΘΙΝ[  ]ΙΑΜΕΙΙΓΑΝ
16 ΜΟΑΝ αὐθημερὶ λουσἀμε[ν]ον  Υ
[- - - - - ]νεσθαι ΜΗΔΕΜ[- - - - - - ]
[- - - - - - ]εἰσπορεύεσθα[ι - - - - - -]
[- - - - - - -]ΜΕΩΝΠΟ[- - - - - - - - - ]
20 [- - - - - - - - - ]ΣΘΕ[- - - - - - - - - - - ].
                Stèle d'Isis et de Sarapis.
Dieu, bonne fortune. Sanctuaire consacré à Isis,
Sarapis et Anubis.         Peut pénétrer
dans le sanctuaire qui le veut
pour sacrifier, à condition de se purifier
après un accouchement, le neuvième jour, après un avortement, quarante-quatre jours,
après les menstrues, le septième jour,
après un meurtre, sept jours,
après (avoir mangé) de la chèvre ou du mouton, le troisième jour, après les
autres aliments, après s'être lavé
de la tête aux pieds le jour même, après
des rapports sexuels, après s'être lavé le jour même, après - - -
 - - après s'être lavé le jour même ...
- - - - - - -
- - - - entrer - - -
- - - - - - -
 - - - - - -.

Cf. les interdits du sanctuaire de Dionysos Bromios à Smyrne.

| retour |