Eurydicé (Εὐρυδίκη)

Eurydicé fille de Hirra, une Illyrienne, qui épousa Amyntas III et fut la mère de Philippe II, s’appliqua à un âge déjà avancé à l’étude des sciences afin de pouvoir donner une meilleure éducation à ses enfants.

RE VI, 1 (1907) 1326, s.v. Eurydike 14 .

Testimonia

1) Plut., Lib. educ. 14a :

Πειρατέον οὖν εἰς τὸν τῶν τέκνων σωφρονισμὸν πάνθ' ὅσα προσῆκεν ἐπιτηδεύειν, ζηλώσαντας Εὐρυδίκην, ἥτις Ἰλλυρὶς οὖσα καὶ τριβάρβαρος, ὅμως ἐπὶ τῇ μαθήσει τῶν τέκνων ὀψὲ τῆς ἡλικίας ἥψατο παιδείας. ἱκανῶς δ' αὐτῆς τὴν φιλοτεκνίαν σημαίνει τοὐπίγραμμα, ὅπερ ἀνέθηκε Μούσαις. 

Εὐρυδίκη Ἱεραπολιῆτις τόνδ' ἀνέθηκε 

Μούσαις εὔιστον ψυχῇ ἑλοῦσα πόθον. 

γράμματα γὰρ μνημεῖα λόγων μήτηρ γεγαυῖα 

παίδων ἡβώντων ἐξεπόνησε μαθεῖν. 

Il faut donc essayer de mettre en œuvre tout ce qui s’impose pour l’édification des enfants et rivaliser avec Eurydice, qui, bien qu’Illyrienne et trois fois barbare, ne s’en mit pas moins à l’étude à un âge avancé pour instruire ses enfants ; et son amour maternel transparaît assez dans l’épigramme qu’elle consacra aux Muses :

Eurydice, fille d’Hirra, dédia ce tableau à ses compatriotes quand par son intelligence elle eut atteint l’objet, cher aux Muses, de son désir ; mère déjà d’enfants dans la fleur de la jeunesse, elle apprit, par son labeur, les lettres qui sont la mémoire des mots.PHILOLOGUES


Agallis (Ἀγαλλίς) ou Anagallis (Ἀνάγαλλις) de Corcyre   

Grammairienne (du 3e ou 2e s. av. ?) ayant composé un commentaire à Homère. Certains critiques, sur la base de la Souda, ont proposé de lire Anagallis dans le passage d’Athénée. Le scholiaste à Homère et Eustathe mentionnent aussi un grammairien du nom d’Agallias, un élève d’Aristophane de Byzance, lui aussi de Corcyre ; et un autre commentateur à Homère, qui pourrait être la même personne qu’Agallis ou peut-être son père.

Smith, s.v.
Martino
Wolf, Mulierum, index.
RE I (1893) 718, s.v. Agallis 1.

Testimonia

1) Athen. 1, 14d = 1, 25 Kaibel :

ὀρχήσεις δ' εἰσὶ παρ' Ὁμήρῳ αἳ μέν τινες τῶν κυβιστητήρων, αἳ δὲ διὰ τῆς σφαίρας· ἧς τὴν εὕρεσιν Ἀγαλλὶς ἡ Κερκυραία γραμματικὴ Ναυσικάᾳ ἀνατίθησιν.

Il y a chez Homère plusieurs danses, les unes effectuées avec des sauts, les autres avec une balle ; la grammairienne Agallis de Corcyre attribue l’invention de la balle à Nausicaa.

2a) Suid., s.v. : Ἀναγαλλίς, ἡ Κερκυραία γραμματικὴ, ἥτις τὴν τῆς σφαίρας εὕρεσιν Ναυσικάᾳ τῇ Ἀλκινόου θυγατρὶ ἀνατίθησιν. 

Anagallis : grammairienne de Corcyre, qui attribue l’invention de la balle à Nausicaa, la fille d’Alcinoos.

2b) Suid., s.v. : Σφαῖρα· ὅτι τὴν τῆς σφαίρας εὕρεσιν Ἀνάγαλλις ἡ Κερκυραία, γραμματική, Ναυσικάᾳ τῇ Ἀλκινόου θυγατρὶ ἀνατίθησιν.

2c) Suid., s.v. : Ὄρχησις παντόμιμος· ταύτην ὁ Αὔγουστος Καῖσαρ ἐφεῦρε, Πυλάδου καὶ Βακχυλίδου πρώτων αὐτὴν μετελθόντων. καὶ Ἀναγαλλὶς ἡ Κερκυραία, γραμματική, τὴν τῆς σφαίρας εὕρεσιν Ναυσικάᾳ τῇ Ἀλκινόου θυγατρὶ ἀνατίθησιν.

3) Schol. vetera in Iliad. ad 18, 490 :

ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις: τίνες δέ εἰσιν αἱ δύο πόλεις; Ἀγαλλίας—ἐνδέδεται χθών.

quelles sont ces deux villes ? Agallias …

4) Eust., ad Il. xviii. 491= 4, 228 :

Τὰς δὴ πόλεις ταύτας τὰς δύο Ἀγαλλίας τις, Κερκυραῖος ἀνήρ, Ἀθήνας φησὶν εἶναι καὶ Ἐλευσῖνα.

Ces deux villes, Agallias, un Corcyréen, les identifie à Athènes et à Éleusis.


Démô  (Δημώ)   

Philologue grecque du 5e s. apr. J.C., auteure d’un commentaire allégorisant à l’Iliade et à l’Odyssée, qui sera encore utilisé par Eustathe. Eustathe le considère comme une étude scientifique, mathématique du texte d’Homère, et en cite de larges extraits. Démô s’inspire semble-t-il de l’œuvre du stoïcien Cratès de Mallos, philosophe et grammairien du 2ème s. av. JC, critique d’Homère.

Kroh, s.v.
RE S.1 (1903) 345, s.v. Demo 6.
Martino.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Eust., Comm. ad Hom. Il., vol. II, 181 :

Αἰνίττεται δὲ ταῦτα κατὰ τὴν ἀλληγορίαν τῆς Δημοῦς εἰς τὴν τοῦ ἀέρος φύσιν ὁ ποιητής.

Voilà ce que dit le poète à mots couverts, selon l’allégorie de Démô sur la nature de l’air.

2) Eust., Comm. ad Hom. Od. 1, 298, 41 :

Ἡλίου γάρ φησιν ἐγγὺς οὖσα καὶ συμπεριθέουσα πληροῖ μὲν τὸν οὐρανὸν εὐκρασίας, ἐνδίδωσι δὲ τὸ γόνιμον τῇ γῇ, καὶ πολλὰ δὲ ἕτεραπληροῦνται εἰς τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν. καὶ οὕτω μέν τινες. ἕτεροι δὲ μαθηματικώτερον ἐπέβαλον τοῖς ῥηθεῖσιν ὡς καὶ ἡ Δημώ. 

On dit en effet que (la lune) étant proche du soleil et tournant autour de lui, elle remplit le ciel d’une température moyenne, et donne à la terre son caractère fertile, et bien d’autres choses contribuent de façon diverse à ce résultat. Voilà comment certains expliquent cela ; il y en a d’autres qui attribuent au texte un sens plus mathématique, comme c’est le cas de Démô.

3a) Scholia vet. ad Iliad. 2, 205b :

ἀγκυλομήτεω: ἀγκυλομήτης ὁ Κρόνος—ὥς φησι καὶ ἡ Δημώ (fr. 2 L.). 

3b) Scholia vet. et rec. e cod. Genev. gr. 44 ad Iliad. 2, 205 :

ἀγκυλομήτης ὁ Κρόνος ἐκλήθη — ὥς φησι καὶ ἡ Δημώ. 

Kronos est dit « subtil », comme le dit aussi Démô.

4a) Scholia vet. in Iliad. 5, 722-31 :

Ἥβη δ' ἀμφ' ὀχέεσφι—κάλ' ἔβαλε χρύσει':> τὸν δίφρον τῆς Ἥρας οὕτως ἡ Δημὼ (fr. 5 L.) φυσιολογεῖ· Ἥραν γάρ φησιν …  χαλκῷ τε καὶ σιδήρῳ (cf. 723—5).

Voici comment Démô explique scientifiquement le char d’Héra : (v. Fr. 2).

4b) Scholia vet. et rec. e cod. Genev. gr. 44 in Iliad. 5, 722 :

[χάλκεος Ἄρης] τουτέστιν ὁ Πόλεμος, ὁ σωματοειδὴς θεός. οὕτως ἡ Δημὼ φυσιολογεῖ περὶ τοῦ τῆς Ἥρας δίφρου· Ἥραν μὲν γάρ φησι τὸν ἀέρα, οὗ τὰ μὲν περίγεια μέρη, ἅπερ ἐστὶ ζοφωδέστερα—ἡμισφαίριον. 

Arès de bronze, c'est-à-dire la Guerre, le dieu incarné. Voici comment Démô explique le char d’Héra… (etc.)

4c) Eust., Comm. ad Iliadem 2, 603 :

Καλεῖ δὲ καὶ τὸν Κρόνον συνήθως ἐν τούτοις μέγαν ὁ ποιητὴς εἰπὼν «Ἥρη πρέσβα θεά, θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο». καὶ Ζεὺς δὲ οὕτω μέγας κατὰ τὸ «Διὸς μεγάλοιο ἕκητι», καὶ «τί νυ μήσῃ μεγάλε Ζεῦ». εἰ καὶ ἡ Δημὼ τῷ Κρόνῳ τὸ μεγαλεῖον ἀποκληροῖ διὰ τὸ τοῦ ἀστέρος μέγεθος. (v. 398) Λέγει δὲ καὶ τὴν Ἶριν χρυσόπτερον, … καὶ ἀπογίνεσθαι.

Le poète qualifie aussi Kronos, en général, dans ces circonstances, de grand, en disant « Héra, vénérable déesse, fille du grand Kronos ». Zeus de la même façon est grand « … » et « … ». Si même Démô attribue à Kronos la grandeur à cause de la taille de la planète. Elle ajoute que (v. Fr. 3).

5) Eust., Comm. ad Iliad. 2, 99 :

Ἄλλοι δὲ ἱστοροῦσιν ἀνδρειοτάτους γενέσθαι τοὺς τοῦ Ἀλωέως παῖδας καὶ περιγενομένους τῶν κατ' αὐτοὺς καὶ ἐκ πολέμων εἰρηνεύσαντας δῆσαι τὸν Ἄρην τούτῳ τῷ τρόπῳ φασί. καὶ οὕτω τὸν μῦθον ἱστορικῶς θεραπεύουσιν. Ἡ μέντοι Δημὼ μαθηματικῶς ταῦτα τεθεράπευκε, λέγουσα χάλκεον μὲν κέραμον … ἀνωμαλίᾳ προσλογίζονται.

D’autres auteurs rapportent que les fils d’Aloeus furent très courageux, et qu’après avoir vaincu leurs adversaires et retrouvé la paix après des guerres, ils lièrent Arès de cette façon. Voilà comment ils traitent le mythe de façon historique. Démô toutefois a traité cela de façon mathématique … (v. Fr. 4).

6) Eust., Comm. ad Iliad. 4, 221 :

ὅτι δὲ καὶ φιλόσοφα ὁ ποιητὴς ἐνταῦθα πολλὰ ὑπεμφαίνει, δηλοῦσιν εἰς πλάτος οἱ παλαιοί. αὐτίκα ἡ Δημὼ τὴν Ὁμηρικὴν ταύτην ὅλην ἀσπιδοποιΐαν ἀνάγουσα τοιαῦτά φησι· ὅτι Θέτις μὲν … ἐν δὲ τίθει ποταμοῦ σθένος. 

Que le poète révèle ici de nombreux éléments philosophiques, cela est largement démontré par les Anciens. Démô à son tour a traité de la fabrication du bouclier en disant … (v. Fr. 5).


Fragmenta

1) Scholia vet. ad Iliad. 2, 205b et Scholia vet. et rec. e cod. Genev. gr. 44 ad Iliad. 2, 205 (= fr. 2 L.) :

ἀγκυλομήτης ὁ Κρόνος ἐκλήθη.

2) Scholia vet. in Iliad. 5, 722-31 (=fr. 5 L.) :

Ἥραν γάρ φησιν εἶναι τὸν ἀέρα. τὴν δὲ φύσιν ἐκτιθέμενον τοῦ στοιχείου φησὶ τὸν ποιητὴν τὰ μὲν περίγεια αὐτοῦ μέρη, ἅπερ ἐστὶ ζοφωδέστερα καὶ πολὺ τὸ γεῶδες ἔχοντα, ταῖς παχυτέραις ὕλαις †εἰκάζει†, χαλκῷ τε καὶ σιδήρῳ.

Héra, c’est l’air. Voulant exposer la nature de cet élément, le poète en compare les parties circumterrestres, qui sont les plus sombres et qui renferment davantage d’élément terreux, aux matières plus denses, le bronze et le fer.

3) Eust., Comm. ad Iliadem 2, 603 :

τὴν Ἶριν χρυσόπτερον, τὸν μὲν χρυσὸν παρενθεὶς διὰ τὴν λαμπρότητα τῶν χρωμάτων τῆς ἀερίας ἴριδος, τὸ δὲ πτερὸν διὰ τὸ ταχὺ τοῦ γίνεσθαί τε αὐτὴν καὶ ἀπογίνεσθαι.

le poète qualifie également Iris de "déesse aux ailes d’or", introduisant l’or à cause de l’éclat des couleurs de l’arc-en-ciel, les ailes à cause de la rapidité avec laquelle l’arc-en-ciel apparaît et disparaît.

4) Eust., Comm. ad Iliad. 2, 99 :

χάλκεον μὲν κέραμον τὸν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ χάλκεον καλούμενον οὐρανόν, δεσμὸν δὲ Ἄρεος τρισκαιδεκάμηνον τὸ τοῦ Ἄρεος τοῦ πλάνητος ἀστέρος πάθος, τὸν λεγόμενον στηριγμόν, ὃν πάσχει γενόμενος πρὸς Καρκίνῳ καὶ Λέοντι ἐπὶ μῆνας ὀκτώ, ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ ἑτέρους πέντε, οἳ τῇ πρώτῃ αὐτοῦ καὶ δευτέρᾳ ἀνωμαλίᾳ προσλογίζονται.

Ce que le poète appelle "prison de bronze", c’est le ciel de bronze, l’emprisonnement de treize mois d’Arès est en fait les irrégularités de la planète Mars, ce qu’on appelle la station de la planète, qu’elle subit pendant huit mois quand elle se trouve dans le Cancer et le Lion, plus les cinq mois qui concernent sa première et sa seconde rétrogradations.

5) Eust., Comm. ad Iliad. p. 4, 221 :

αὐτίκα ἡ Δημὼ τὴν Ὁμηρικὴν ταύτην ὅλην ἀσπιδοποιΐαν ἀνάγουσα τοιαῦτά φησι· ὅτι Θέτις μὲν ἡ τὰ τοιαῦτα μεσολαβήσασα ἐπὶ τῆς τῶν ἐν τῇ κοσμογενείᾳ πραγμάτων θέσεως εἴληπται τῷ ποιητῇ, διὰ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῆς πνοῆς, ἣν ἐξανιεῖσιν, ὡς προεδηλώθη, αἱ φῦσαι, τὰ ποιητικὰ καὶ δραστήρια τῶν στοιχείων αἰνίττεται, ἀέρα καὶ πῦρ, οὗ τὰς ἀποτομάδας ἀπορροίας χρυσᾶς νεάνιδας ὑπουργοὺς Ἡφαίστου καλεῖ. διὰ δὲ τοῦ κυκλοτεροῦς σάκους τὸ κατὰ τὸν σφαιροειδῆ κόσμον σχῆμα ἐνδείκνυται. σφαίρας γὰρ γένεσίς ἐστιν ἡμικυκλίου περιενεχθέντος ἀποκατάστασις. τὰ δὲ τηκόμενα, ὁ χρυσός, ὁ χαλκός, ὁ ἄργυρος, ὁ κασσίτερος, τοῖς στοιχείοις εἰκάζονται διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνα τῶν τοιούτων μετάλλων ἐμφέρειαν. ὁ χρυσὸς μὲν γὰρ καὶ ὁ ἀτειρής, ὅ ἐστι δυσκατέργαστος, χαλκός, εἴκασται πυρὶ καὶ γῇ, ὁ δὲ μαλακὸς καὶ οἷον ῥευστικὸς κασσίτερος ὕδατι, ἀέρι δὲ ἄργυρος ὁ πρὶν ἢ σμηχθῆναι μέλας ὢν καὶ ἀμιγὴς οὗ ὕστερον ἐπιφαίνει φωτός. καὶ ταῦτα μὲν οὕτω συμβολικῶς. μετ' ὀλίγα δέ φησιν ἡ αὐτὴ φιλόσοφος, ὅτι καὶ τοῖς κυρίοις τῶν στοιχείων ὀνόμασι χρῆται ὁ ποιητὴς «ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξε» λέγων, «ἐν δ' οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν», τὸ δὲ τέταρτον στοιχεῖον αὐτός ἐστιν ὁ τὸ σάκος τεύχων Ἥφαιστος. τὴν δὲ τρίπλακα μαρμαρέην ἄντυγα τὸν ζωδιακὸν ἐκείνη λέγει κύκλον αἰνίττεσθαι, τρίπλακα μὲν διὰ τὸ πλάτος αὐτοῦ, καθ' ὃ ἡ τῶν πλανήτων κίνησις, μαρμαρέην δὲ διὰ τὸ τὸν ἥλιον τοῦ διὰ μέσων οὐκ ἐξιστάμενον καὶ τὸ φῶς ἐφ' ὅλον αὐτὸν πέμποντα μαρμαίρειν τε καὶ φαεινὸν εἶναι τὸν κύκλον ποιεῖν. τὸν δὲ ἀργύρεον τελαμῶνα, δι' οὗ ἡ ἀσπὶς ἐκ τῶν ἄκρων ἀνέχεται, εἰς τὸν ἄξονα μεταφέρει τὸν τὸ πᾶν ἀνέχοντα, ἐξηρτημένον ὥσπερ τοῦ ἀνωτάτω αἰθέρος καὶ διὰ μέσου τῆς γῆς ἥκοντα καὶ ἐπὶ τὰ νότια περατούμενον καὶ παρέχοντα στρέφεσθαι τὸν οὐρανὸν περὶ αὐτόν, ὑπ' αὐτοῦ ἀνεχόμενον. τὰς δὲ πέντε πτύχας τοῦ σάκους τοὺς παραλλήλους κύκλους νοεῖ, εἰς οὓς διαιρεῖται ὁ κόσμος, ἤγουν τὸν ἀρκτικόν, ὃς τῷ βορείῳ πόλῳ ἐγγίζει, καὶ τὸν τῷ Νότῳ προσκυροῦντα ἀνταρκτικόν, καὶ τοὺς δύο τροπικοὺς, ἤγουν τὸν πρὸς τῷ Βορρᾷ θερινὸν καὶ τὸν πρὸς τῷ Νότῳ χειμερινόν, καὶ πέμπτον τὸν μέσον αὐτῶν ἰσημερινόν, εἰς ὃν ἥλιος ἐλθὼν ἰσάζει τὰς ἡμέρας ταῖς νυξίν. ὧν πέντε πτυχῶν μέση μὲν χρυσέα καθ' Ὅμηρον, ὁ ἰσημερινὸς δηλαδή, εἰ μή τις καὶ τὴν διακεκαυμένην ζώνην ταύτην θέλει νοεῖν. δύο δὲ ἔνδον κασσιτέρου οἱ τροπικοὶ διὰ τὸ εὐτόνως εὔκρατον, ἐξωτάτω δὲ χαλκαῖ, αἱ πρὸς τοῖς πόλοις, κατεσκληκυῖαί πως διὰ τὴν ἐπὶ πολὺ τοῦ ἡλίου ἀπόστασιν. καὶ τοιαῦτα εἰποῦσα ἡ σοφὴ ἀσπιδοποιὸς καὶ τὴν ἡφαιστότευκτον καὶ καθ' ὕλην ἀσπίδα μετασκευάσασα νοερώτερον συμβιβάζει, καὶ τὰ περὶ τῶν πόλεων καὶ ὅσα ἄλλα λέγει ὁ ποιητὴς ἐν τῇ ἀσπιδοποιΐᾳ, λέγουσα ὅτι πράξεις ἀνθρώπων πολέμῳ καὶ εἰρήνῃ πρεπούσας, ὑφ' ὧν ὁ καθ' ἡμᾶς διοικεῖται βίος, ἀπαγγέλλει δι' αὐτῶν ὁ ποιητής, εἰσηγητὴς τῆς ἀρίστης γινόμενος πράξεως. τὸν φόνον δέ, οὗ ποινή, τουτέστι πρόστιμον, δύο τάλαντα τέθειται, ἀκούσιον εἶναι νοεῖ. καὶ τὸ «ἄμφω δὲ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι», ὅ ἐστιν μάρτυρι, μαρτύρων λέγει δηλοῦν παράληψιν, ἐφ' οἷς πολλάκις τὸ πέρας τῆς δίκης. καὶ ὅλως ἀποδείκνυσι πλατυτάτην τὴν ἀσπιδοποιΐαν περὶ θείων καὶ ἀνθρωπίνων εἶναι τῷ ποιητῇ διάλεξιν. Ὅτι τὰ ἐν τῇ ἀσπίδι δαιδάλματα τοῦ Ἡφαίστου ἐπιβαλὼν ἐκφράζειν φησὶν «ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξεν, ἐν δ' οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν», καλλωπίσας τε τὸ τῆς φράσεως πρόσωπον καὶ ἀρξάμενος ὅθεν ἐχρῆν, διὰ τὸ αἴνιγμα κοσμογενείας εἶναι ταῦτα κατὰ τοὺς παλαιούς. [la suite n'est peut-être pas de Dèmô] Εἶτα πάλιν τῶν ἄνω καὶ κρειττόνων γινόμενος πρὸ τῶν περὶ γῆν φησιν «ἠέλιόν τ' ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν, ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα τά τ' οὐρανὸς ἐστεφάνωται», ἤγουν κύκλῳ περιέχει καὶ στρέφει σφαῖρα ὢν αὐτός. Εἶτα ἐξ ἁπάντων τειρέων ἐκλεγόμενος, ἅπερ αὐτὸς ἐθέλει, ὡς καὶ ἡ Ὀδύσσεια δηλοῖ, ἀπαραποίητα γὰρ καὶ ἐκεῖ τοιαῦτα κεῖται, φησὶ· «Πληϊάδας θ' Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος, Ἄρκτον θ', ἣν καὶ ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, ἥ τ' αὐτοῦ στρέφεται, καί τ' Ὠρίωνα δοκεύει, οἴη δ' ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο». Ἰστέον δὲ ὅτι ἀρξάμενος, ὡς ἐρρέθη, τῆς ἀσπιδοποιΐας ἐπαναφορικῶς ἐκ τοῦ «ἐν μὲν γαῖαν, ἐν δ' οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν, ἐν δὲ τὰ τείρεα», ἐπέμεινε τῷ καλῷ τούτῳ σχήματι καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς, λέγων· ἐν δὲ δύο ποίησε πόλεις, ἐν δὲ τίθει νειόν, ἐν δὲ τίθει τέμενος, ἐν δὲ τίθει ἀλωήν, ἐν δ' ἀγέλην ποίησεν, ἐν δὲ νόμον ποίησεν, ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλεν, ἐν δὲ τίθει ποταμοῦ σθένος.

Dèmô, à propos de la fabrication du bouclier (d'Achille) chez Homère (18, 468 sqq.), dit ceci : Thétis qui est intervenue dans cette opération a été choisie par le poète pour sa participation à la mise en place des choses dans la cosmogonie, et par le feu et le souffle que produiront, comme indiqué plus haut, les soufflets, il (scil. Homère) suggère les éléments créateurs et actifs que sont l’air et le feu, dont il appelle les émanations saccadées les jeunes servantes d’Héphaïstos (v. 469). Et le bouclier circulaire indique la forme sphérique de l’univers. Car c’est la rotation d’un demi-cercle qui engendre la sphère. Quant aux métaux fondus, l’or, l’airain, l’argent, l’étain, ils sont comparables aux quatre éléments à cause de la ressemblance de ces métaux aux éléments. Car l’or et le bronze rigide, c’est-à-dire difficile à travailler, sont comparables au feu et à la terre, l’étain, qui est tendre et en quelque sorte fluide, à l’eau, et l’argent à l’air, car avant d’être purifié, il est noir et une fois pur, il renvoie la lumière. Tout cela est suggéré de façon symbolique. Mais par la suite, dit cette philologue, le poète utilise les noms propres des éléments quand il dit « Il y représenta la terre et le ciel et la mer » (v. 483), le quatrième élément (scil. le feu) étant le fabriquant du bouclier, Héphaïstos lui-même. Quant aux trois bordures aux reflets chatoyants, elle prétend que le poète veut suggérer le cercle du zodiaque, trois à cause de sa largeur où se meuvent les planètes, chatoyant parce que le soleil, sans sortir du cercle du milieu, envoie sa lumière sur l’ensemble et fait briller et resplendir le cercle. Quant au baudrier d’argent aux extrémités duquel est suspendu le bouclier, c’est une métaphore pour l’axe qui soutient l’univers, qui est comme fixé aux couches supérieures de l’éther et passe par le centre de la terre pour se terminer au pôle sud, permettant au ciel de tourner autour de lui, suspendu à lui. Par les cinq épaisseurs du bouclier, il entend les cercles parallèles par lesquels on divise l’univers, à savoir le cercle arctique, proche du pôle nord, le cercle antarctique, près du pôle sud, les deux tropiques, celui d’été au nord et celui d’hiver au sud, le cinquième cercle étant celui qui se trouve entre ces deux derniers, à savoir l’équateur, le passage du soleil le long de ce cercle rendant les jours égaux aux nuits. De ces cinq épaisseurs, celle du milieu est en or selon Homère : il s’agit de l’équateur, à moins qu’on ne veuille y voir aussi la zone enflammée centrale. Les deux épaisseurs internes en étain sont les tropiques à cause de leur caractère bien tempéré ; quant aux épaisseurs externes, en bronze, il s’agit des cercles polaires, en quelque sorte desséchés du fait de leur éloignement au soleil. Après cela, l’habile fabricante de bouclier qui a réussi à métamorphoser le bouclier d’Héphaïstos et le bouclier matériel, fait des rapprochements encore plus subtils à propos des cités et de tout ce que dit le poète dans la fabrication du bouclier ; elle dit en effet que par là, le poète expose les actions des humains que l’on peut ranger en temps de paix et en temps de guerre, les deux activités qui régissent notre vie, le poète conseillant la meilleure des deux. Car en représentant un meurtre dont la peine, c’est-à-dire le dédommagement, est de deux talents, il entend qu’il s’agit d’un homicide involontaire. Dans le vers (501) « Tous deux avaient recours à quelqu’un qui savait », c’est-à-dire à un témoin, il veut montrer que c’est de la récolte des témoignages que très souvent dépend l’issue du procès. Cela démontre bien que, plus largement, la fabrication du bouclier a été choisie par le poète pour exprimer tout ce qui touche aux affaires divines et humaines. Par les subtils pensers d’Héphaïstos qu’il introduit dans le bouclier (v. 483), le poète exprime, dit-elle, qu’« il y représenta la terre et le ciel et la mer », en embellissant sa phase et en commençant là où il fallait, car tout cela fait allusion à la cosmogonie selon les Anciens. --- Plus loin (vv. 484-5), il insiste encore sur les choses célestes, plus puissantes, avant d’en venir aux choses terrestres, quand il dit : « (Il y représenta) aussi le soleil infatigable et la lune en son plein, |ainsi que tous les astres dont le ciel est couronné », ce qui veut dire que le ciel a la forme d’un cercle qui tourne sur lui-même, étant lui-même une sphère. Plus loin (vv. 486-9), en choisissant parmi tous les astres ceux qu’ils voulaient lui, comme on le voit aussi dans l’Odyssée, car dans l’Odyssée aussi, ils demeurent inchangés, il dit : « Hyades et Pléiades et le puissant Orion, | puis l’Ourse, à qui l’on donne aussi le nom de Chariot, | et qui, tournant sur elle-même en guettant Orion, | est la seule à ne se baigner jamais dans l’Océan ». Il faut savoir qu’en commençant, comme on l’a dit, la fabrication du bouclier en répétant « Il y représenta la terre et le ciel et la mer, et tous les astres », il s’en est tenu à la même belle conception aussi dans les vers suivants, quand il dit : il y représenta deux cités, une jachère, un clos royal, une aire, un troupeau, un pacage, une danse, le fleuve aux eaux puissantes.


Hestiaea (Ἑστιαῖα) d’Alexandrie   

Femme de lettres de l’époque alexandrine, qui s’attacha à expliquer les poèmes homériques. Strabon, s’appuyant sur Démétrios de Skepsis, nous apprend qu’elle avait écrit un traité sur la localisation de la Troie homérique et la géographie de la plaine où se déroulaient les combats décrits par l’Iliade.

Elle est également mentionnée par une scholie à l’Iliade et par Eustathe, qui lui donne le titre de Ἑστιαῖα ἡ γραμματική.

Smith, s.v.
RE VIII, 2 (1913) 1313-4, Nr. 4.
Lehms, Galante Poetinnen, s.v., II p. 98.
Martino.
Wolf, Mulierum, index.
Fabric., Bibl. Graec., vol. I, p. 516.

Testimonia

1) Strabo 13, 894 = 1, 37 :

παρατίθησι δ' ὁ Δημήτριος καὶ τὴν Ἀλεξανδρίνην Ἑστίαιαν μάρτυρα, τὴν συγγράψασαν περὶ τῆς Ὁμήρου Ἰλιάδος, πυνθανομένην εἰ περὶ τὴν νῦν πόλιν ὁ πόλεμος συνέστη, καὶ ... τὸ Τρωικὸν πεδίον, ὃ μεταξὺ τῆς πόλεως καὶ τῆς θαλάττης ὁ ποιητὴς φράζει· τὸ μὲν γὰρ πρὸ τῆς νῦν πόλεως ὁρώμενον πρόχωμα εἶναι τῶν ποταμῶν ὕστερον γεγονός.

Démétrios invoque aussi le témoignage d’Hestiaea d’Alexandrie, qui a écrit sur l’Iliade d’Homère, et qui a fait des recherches pour savoir si la guerre de Troie avait eu lieu près de la ville actuelle de Troie… Le poète décrit aussi la plaine de Troie qui s’étend entre la ville et la mer ; les alluvions que l’on voit en avant de la ville actuelle sont l’œuvre ultérieure des fleuves.

2) Eust. Comm. ad Hom. Iliad., 1, 431 :

ἦν δὲ καὶ γυνὴ σοφὴ Ἀλεξανδρηνὴ κατὰ τὸν Γεωγράφον τὴν κλῆσιν Ἱστιαῖα ἢ Ἑστιαῖα συνεισενεγκοῦσά τι καὶ αὐτὴ εἰς τὴν Ἰλιάδα Ὁμήρου.

 Il y a eu également selon Strabon, une femme très savante originaire d’Alexandrie, du nom d’Histiaea ou Hestiaea, qui a apporté quelque contribution à l’étude de l’Iliade d’Homère.

3) Schol. vet. ad Il. 3, 64 :

[χρυσέης Ἀφροδίτης] Ἑστιαία δὲ ἡ γραμματική φησιν ὅτι πεδίον — χρυσῆν Ἀφροδίτην.

4) Schol. vet. in Hesiod. Opera et dies 65b :

χρυσῆν Ἀφροδίτην: Ἑστιαία ἡ γραμματική φησι ἐν Αἰγύπτῳ χρυσοῦν καλεῖσθαι πεδίον ἔνθα τιμᾶται ἡ Ἀφροδίτη.

Aphrodite d’or : Hestiaea la grammairienne dit qu’en Égypte on appelle champ d’or une plaine où l’on honore Aphrodite.Paula et sa fille Eustochia  (Julia Eustochium)   

Sans ces deux femmes, la Vulgate n'existerait sans doute pas sous la forme que nous lui connaissons. Elles ont en effet exercé une grande influence sur st Jérôme, mais ont aussi collaboré activement à la traduction latine de la Bible.

Descendantes du côté paternel des Scipions, des Gracques et des Paulus, et des rois de Sparte et de Mycènes du côté maternel [selon Mozans - mais la référence à Agamemnon peut n'être qu'une allusion à leur excellente culture hellénique (cf. T.1)], ces deux femmes cultivées, voire érudites - elles connaissaient le grec et le latin, mais aussi l'hébreu - ont souvent relu les manuscrits de Jérôme, tout en l'aidant matériellement en lui achetant les manuscrits rares ou précieux dont il avait besoin pour sa traduction. Jérôme faisait confiance à leur jugement et à leur érudition. Il leur dédia plusieurs de ses ouvrages. C'est dans le monastère fondé par Paula à Bethléem qu'il traduisit une partie de la Bible.
À ceux qui lui reprochaient de donner une part trop belle à des femmes, Jérôme répliqua en montrant le rôle des femmes dans l'histoire (T.2) et resta attaché à Paula et Eustochia (cf. Lettre à Népotien). Il écrivit une Vie de ste Paula.

cf. Eustochium, Paula

Mozans, H. J. : Woman in Science ; New York and London, D. Appleton and Co., 1913; pp. 31-34, 357, 361.

Testimonia

1) Épitaphe de Paula dans l'église de la Nativité de Bethléem, rédigée par st Jérôme:

Scipio quam genuit, Pauli fudere parentes,
Gracchorum soboles, Agamemnonis inclyta proles,
Hoc jacet in tumulo, Paulam dixere priores,
Euxtochii genetrix, Romani prima senatus,
Pauperiem Christi et Bethlehemitica rura secuta est.
Celle qu'engendra Scipion, que mit au monde la famille des Paulus,
rejeton des Gracques, illustre postérité d'Agamemnon,
repose sous ce tertre. Celle qu'on appelait Paula,
mère d'Eustochia, première dame du Sénat romain,
a suivi la pauvreté du Christ et les guérets de Bethléem.

2) Jérôme, Préface du Commentaire à Sophonie :

Il y en a, Paula et Eustochium, qui s'offusquent de voir vos noms au début de mes œuvres. Ces gens ne savent pas qu'Olda prophétisait à une époque où les hommes étaient muets, ...

...

Platon n'a-t-il pas donné la parole à Aspasie dans ses dialogues ? Sappho n'a-t-elle pas tenu la lyre à la même époque qu'Alcée et Pindare ? Thémisto n'a-t-elle pas philosophé avec les sages de la Grèce ? Et la mère des Gracques, votre Cornélia, et la fille de Caton, femme de Brutus, devant qui l'austère vertu du père et le courage de l'époux pâlissent, ne sont-elles pas la fierté de Rome toute entière ?

Je pourrais en citer encore bien d'autres, mais un seul mot encore suffira. N'est-ce pas à une femme que notre Seigneur est d'abord apparu après sa Résurrection? Oui, les hommes peuvent bien rougir de n'avoir pas cherché ce que les femmes ont trouvé.

3) Jérôme, ad Paulam epist.

4) Jérôme, Vie de ste Paula  (autre lien)

5) Jérôme, Lettre 31, à Eustochia

6) Jérôme, Lettre à Paula et à Eustochia, sur la traduction du livre de Judith

7) Jérôme, Lettre à Paula et à Eustochia, sur la traduction du livre de Job  (autre lien)

8) Jérôme, Lettre à Paula et à Eustochia, sur la traduction latine que Jérôme avait faite du livre d’Esther  (autre lien)

9) Jérôme, À la vierge Eustochia

10) Jérôme, À la vierge Eustochia

11) Jérôme, À la vierge Eustochia, Prologue aux  XVIII livres d'Isée, I - II - III -  XII - XIV

12) Jérôme, Sur la traduction du prophète Isaïe, À Paula et à Eustochia

13) Lettre à Eustochia pour la remercier de ses présents

Opera
1) Lettre d'Eustochia à Marcella (autre lien)Tertia (Τερτία)   

Jeune fille du Bas Empire, originaire de Messène, morte à l’âge de 16 ans, dont on a retrouvé l’épitaphe dans la région d’Olympie, à qui l’on donne les titres de philologue et de ministre des Muses.

H.W. Pleket, Epigraphica II, Texts on the social history of Greek world (Leiden, Brill, 1969), No 58, p. 57.
Martino.

Testimonia

1) SEG 22, 355, 1­41 [Olympia] (Mnemosyne 17, 1964, 41-46) :

Τερτία 
φιλόλογε χαῖρε. 
οὔνομά μοι Τερτία, πατρὶς δέ μ' ἐθρέ-
ψατο καλὴ Μεσσήνη· δεκαετὴς 
δ' οἴχομαι εἰς Ἀΐδαν· 
τὴν Μουσῶν πρόπολον ἐμὲ κλαύ-
σατε, ὦ παροδεῖται, μητρὸς ἀπὸ 
σπλάγχνων ἁρπασθεῖσαν ἄφνω· 
ἄνθος ὑπὲρ γαίης φανὲν οἴχομαι· εἰ δ' ἐ-
περωτᾷς, παρθένον ἡμιτελῆ 
ἦρέ με Φερσεφόνη {Φερσεφόνη}. 

hedera           hedera 
Salut à toi,
Tertia, philologue.
Mon nom est Tertia, ma patrie
est la belle Messène ; à seize ans,
je m’en vais dans l’Hadès.
Pleurez-moi, passants,
moi la ministre des Muses,
arrachée brutalement aux sein de ma mère ;
je m’en vais, fleur apparue sur terre ;
si tu veux le savoir, c’est une jeune fille
non encore achevée qu’a emportée Perséphone.


SCIENCES NATURELLES

Agamédé (Ἀγαμήδη) ou Périméda (Περιμήδα)

Cette fille d’Augias connaissait le secret de toutes les plantes. Eustathe l’appelle une seconde Médée.

Kl. Pauly, s.v.
RE I (1893) s.v. Agamede 2
Smith, s.v.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 44.
Wolf, Mulierum, index.
Mozans, H. J. : Woman In Science ; New York and London, D. Appleton and Co., 1913; pp. 267-8.

Testimonia

1) Scholia vetera in Theocritum  ad 2, 15/16 :

Περιμήδας:αὕτη ἐστὶν ἡ παρ' Ὁμήρῳ (Λ 741) Ἀγαμήδη, ‘ἣ τόσα φάρμακα εἶδεν, ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών’. 

Périméda : il s’agit de l’Agamédé d’Homère « qui connaissait tous les poisons nés de la vaste terre ».

2) Hom., Il. 11, 740-741 :

Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ' ἦν Αὐγείαο, 
πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ' εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην, 
ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών.
C’était le belliqueux Moulios, le gendre d’Augias,
dont il avait la fille aînée, Agamédé la blonde,
qui connaissait tous les poisons nés de la vaste terre.

3a) Eust., Comm. ad Hom. Il. vol. 3, 318 :

Τὸ δὲ «ὅσα τρέφει χθών» τήν τε τραφερὴν ἐτυμολογεῖ, καὶ πρὸς διαστολὴν δὲ φαρμάκων ἑτεροίων εἴρηται, καὶ ὑπερβολὴν δέ τινα ἔχει, καθότι οὐκ ἂν ἡ Ἀγαμήδη πάντα φάρμακα εἰδείη.

« tous les poisons nés de la vaste terre »,… par hyperbole, car Agamédé ne pouvait connaître tous les poisons.

3b) Eust., Comm. ad Hom. Od. vol. 1, 56 :

ἡ τοῦ Αὐγέου θυγάτηρ φασὶ τοῦ βασιλέως τῶν Ἐπειῶν ἡ ἐν Ἰλιάδι κειμένη Ἀγαμήδη, φαρμακὶς ἦν.

On dit que la fille d’Augias, le roi des Epéens, l’Agamédé de l’Iliade, était une empoisonneuse.

3c) Eust., Comm. in Dion. per. 322 :

Ὁ δ' αὐτὸς Ἀρριανὸς καὶ Θρᾴκην τινὰ ἱστορεῖ νύμφην σοφὴν ἀμφὶ ἐπῳδάς τε καὶ φάρμακα, καὶ οἵαν τὰ μὲν ἐκλῦσαι τῶν παθημάτων φαρμάκοις, τὰ δὲ ἐργάσασθαι· ὁποία τις καὶ ἡ Μήδεια ἱστόρηται καὶ ἡ Ἀγαμήδη καὶ ἡ θρυλουμένη Κροκοδίκη. 

Le même Arrien rapporte aussi que Thraké était une nymphe experte en incantations et en poisons, capable de faire passer certaines maladies ou d’en produire d’autres par des poisons ; telles furent également Médée, Agamédé et la célèbre Crocodicé.

4) Théocr., Id. 2, 14-16 :

χαῖρ', Ἑκάτα δασπλῆτι, καὶ ἐς τέλος ἄμμιν ὀπάδει, 
φάρμακα ταῦτ' ἔρδοισα χερείονα μήτε τι Κίρκας 
μήτε τι Μηδείας μήτε ξανθᾶς Περιμήδας.
Je te salue, terrible Hécate, que dans cet enchantement
ta puissance m’assiste jusqu’à mes fins ; que ce philtre ne le cède
ni aux philtres de Circé, ni à ceux de Médée ou de la blonde Périmédé.

5) Prop. 2, 4, 8 :

non hic herba valet, non hic nocturna Cytaeis,
non Perimedaea gramina cocta manu;

Ni les herbes, ni les enchantements nocturnes de Médée,
ni les philtres d’une Périmédé elle-même,
ne peuvent rien contre l'amour.

6) Hyg., Fab. 157 : Neptuni filii
         [Belus]. Actor . . . . . . D<i>ct<y>s ex Agamede Aug<iae> filia.
         Bélos, Aktor, Dictys, d'Agamédé, la fille d'Augias.


Aganicè (Ἀγανίκη) ou Aglaonicè (Ἀγλαονίκη)   

Thessalienne, fille d’Hégétor ou d’Hégémon, 6e/5e s., qui grâce à ses connaissances en astronomie était capable de prédire les éclipses de lune et qui de cette façon en imposait aux femmes crédules en leur disant qu’elle pouvait faire descendre la lune. De là sans soute la réputation des magiciennes thessaliennes.

Aglaonicé se rattache peut-être à la philosophie ionienne.

Smith, s.v.
RE I (1893) 824 s.v. Aglaonike.
Wolf, Mulierum, index.
Menage, Hist. mul. phil. p. 28.
Mozans, H. J. : Woman In Science ; New York and London, D. Appleton and Co., 1913; p. 167.

Testimonia

1) Plut., Conjug. Praec. 48 = 145c :

ἂν δέ τις ἐπαγγέλληται καθαιρεῖν τὴν σελήνην, γελάσεται τὴν ἀμαθίαν καὶ τὴν ἀβελτερίαν τῶν ταῦτα πειθομένων γυναικῶν, ἀστρολογίας μὴ ἀνηκόως ἔχουσα καὶ περὶ Ἀγλαονίκης ἀκηκουῖα τῆς Ἡγήτορος τοῦ Θετταλοῦ θυγατρὸς ὅτι τῶν ἐκλειπτικῶν ἔμπειρος οὖσα πανσελήνων καὶ προειδυῖα τὸν χρόνον, ἐν ᾧ συμβαίνει τὴν σελήνην ὑπὸ γῆς σκιᾶς ἁλίσκεσθαι, παρεκρούετο καὶ συνέπειθε τὰς γυναῖκας ὡς αὐτὴ καθαιροῦσα τὴν σελήνην.

Si quelqu’un annonce qu’il va faire descendre la lune, la femme rira de l’ignorance et de la sottise des femmes qui croient à ce propos, vu qu’elle n’est pas sans notions d’astronomie et qu’elle a entendu l’histoire d’Aglaonicé, la fille du Thessalien Hégétor : celle-ci était au courant des éclipses de lune et connaissant à l’avance l’époque à laquelle il arrive à la lune d’être prise dans l’ombre de la terre, abusait les femmes en les persuadant que c’était elle qui faisait descendre la lune.                      (trad. CUF)

2) Plut., de Defect. Orac. 13 = 417a :

ὥσπερ αἱ Θετταλαὶ λέγονται τὴν σελήνην. | ἀλλ' ἐκείνων μὲν ἐν γυναιξὶ τὸ πανοῦργον ἔσχε πίστιν, Ἀγλαονίκης τῆς Ἡγήτορος, ὥς φασιν, ἀστρολογικῆς γυναικός, ἐν ἐκλείψει σελήνης ἀεὶ προσποιουμένης γοητεύειν καὶ καθαιρεῖν αὐτήν.

… comme les Thessaliennes, dit-on, font descendre la lune (le pouvoir de ces magiciennes trouva crédit parmi les femmes depuis qu’Aglaonicé, fille d’Hégétor, qui était savante en astronomie, à ce que l’on raconte, faisait semblant, chaque fois que se produisait une éclipse de lune, d’attirer cet astre vers le bas par ses sorcelleries).                     (trad. CUF)

3) Scholia vet. in Apoll. Rh. Argon. vv. 59-61, p. 266 :

θαμὰ δὴ καὶ σεῖο: μεμύθευται, ὡς ἄρα αἱ φαρμακίδες τὴν σελήνην ταῖς ἐπῳδαῖς κατασπῶσι. τοῦτο δὲ ποιεῖν δοκοῦσιν αἱ Θεσσαλαὶ σφαλεῖσαι τῆς ὑπολήψεως· καθὸ Ἀγλαονίκη, Ἡγέμονος θυγάτηρ, ἔμπειρος οὖσα τῆς ἀστρολογίας καὶ εἰδυῖα τὰς ἐκλείψεις τῆς σελήνης, ὁπότε μέλλοι αὐταῖς ἐγγενήσεσθαι, ἔφασκε τὴν θεὸν κατασπᾶν, καὶ παραχρῆμα περιέπιπτε συμφοραῖς, τῶν οἰκείων τινὰ ἀποβαλοῦσα.

on raconte que les empoisonneuses font descendre la lune par leurs incantations. Les Thessaliennes ont la réputation de le faire, qui s’abusent complètement ; ainsi Aglaonicé, la fille d’Hégémon, qui s’y connaissait en astronomie et qui connaissait les éclipses de lune, chaque fois que cela devait se produire, elle disait qu’elle faisait descendre la divinité et sur-le-champ elle trouvait le malheur, en expulsant l’un de ses familiers.

Sur les Thessaliennes qui font descendre la lune, cf. Plut., Pyth. orac. 400b ; Pl., Gorg. 513a ; Arist., Nub. 749.


Cléopatra (Κλεοπάτρα), alchimiste   

Auteure d’un ouvrage d’alchimie, au 3e-4e s. apr. JC., confondue tardivement avec la reine d’Égypte.

Smith, s.v.
Martino.
Pavia, pp. 46-51.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Galien, De Pond. et Mens. c. 10  (vol. XIX, p. 767).


2) Frr. Alchemica, Ὀνόματα τῶν χρυσοποιητῶν (Paris. B.N. gr. 2327, fol. 195v) :

Γίνωσκε, ὦ φίλε, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ποιητῶν. [Ἀρχή.] Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Ἑρμῆς, Ἰωάννης ἱερεὺς τῆς ἐν Εὐασίᾳ τῇ θείᾳ, Δημόκριτος, Ζώσιμος, ὁ μέγας Ὀλυμπιόδωρος, Στέφανος ὁ φιλόσοφος, Σοφὰρ ὁ ἐν Περσίδι, Συνέσιος, Διόσκορος ὁ ἱερεὺς τοῦ μεγάλου Σαράπιδος τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ὁ Ὀστάνης ἀπ' Αἰγύπτου, καὶ ὁ Κομάριος ἀπ' Αἰγύπτου, ἡ Μαρία, καὶ ἡ Κλεοπάτρα ἡ γυνὴ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, Πορφύριος, καὶ Ἐπιβήχιος, Πελάγιος, Ἀγαθοδαίμων, Ἡράκλειος ὁ βασιλεὺς, Θεόφραστος, Ἀρχέλαος, Πετάσιος, Κλαυδιανὸς, ἀνεπίγραφος ὁ φιλόσοφος, Μένος ὁ φιλόσοφος, Πάνσηρις, Σέργιος.

Apprends aussi, compagnon, les noms des « grands oeuvriers » : Platon, Aristote, Hermès, … Démocrite, Zosime, le grand Olympiodore, Stéphanos le philosophe, … Marie, Cléopâtre, la femme du roi Ptolémée, Porphyre…

Fragmenta

1) De ponderibus et mensuris, fr. 78 (cf. T. 1) :

Ἐκ τῶν Κλεοπάτρας περὶ σταθμῶν καὶ μέτρων ἐξήγησις κατὰ πλάτος πρὸς εὐχερῆ εὕρεσιν ἑκάστης μνᾶς καὶ λίτρας καὶ οὐγγίας καὶ δραχμῆς καὶ γράμματος, πόσους ἔχουσιν ὀβολοὺς καὶ θέρμους καὶ κεράτια καὶ χαλκοῦς, ἐν οἷς ἡ λεπτότης τοῦ σταθμοῦ ἐν τοῖς δυναμιδίοις εὑρίσκεται λειουμένη, ἣν ὑπέταξα· μετὰ δὲ τὴν τούτων λεπτότητα καὶ ἁδρομερῶς ἑκάστου σταθμὸν ὑπέταξα, ἵνα καὶ τῷ τεύχει εὑρίσκητε τὸν ζητούμενον σταθμόν. 

κ.τ.λ.

Tirée du Traité des poids et mesures de Cléopatra, voici une explication détaillée pour trouver facilement (la valeur de) chaque poids, mine, livre, once, drachme ou grain, et leurs sous multiples, obole, therme, carat ou chalque, etc…

 

Crocodicé (Κροκοδίκη), Médée (Μήδεια) et Thraké (Θρᾴκη)   

Femmes mythiques, à la fois médecins, pharmaciennes, empoisonneuses et magiciennes.

Testimonia

1) Eust., Comm. in Dion. per. 322 :

Ὁ δ' αὐτὸς Ἀρριανὸς καὶ Θρᾴκην τινὰ ἱστορεῖ νύμφην σοφὴν ἀμφὶ ἐπῳδάς τε καὶ φάρμακα, καὶ οἵαν τὰ μὲν ἐκλῦσαι τῶν παθημάτων φαρμάκοις, τὰ δὲ ἐργάσασθαι· ὁποία τις καὶ ἡ Μήδεια ἱστόρηται καὶ ἡ Ἀγαμήδη καὶ ἡ θρυλουμένη Κροκοδίκη. 

Le même Arrien rapporte aussi que Thraké était une nymphe experte en incantations et en poisons, capable de faire passer certaines maladies ou d’en produire d’autres par des poisons ; telles furent également Médée, Agamédé et la célèbre Crocodicé.

 


Isis (Ἴσις) d’Égypte   

Elle se dit elle-même prophétesse et est classée par le TLG parmi les alchimistes du 1er (?) s. apr. JC. Son ouvrage donne en effet diverses recettes chimiques.

Wolf, Mulierum, index.

Opera

1)         ΙΣΙΣ ΠΡΟΦΗΤΙΣ ΤΩι ΥΙΩι ΑΥΤΗΣ. 

Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ Ὥρῳ. Ἀπιέναι σου μέλλοντος, ὦ τέκνον, ἐπὶ ἀπίστου Τύφωνος μάχης καταγωνίσασθαι περὶ τοῦ πατρός σου βασιλείας, γενομένης μου <εἰς> Ὁρμανουθὶ, ἱερᾶς τέχνης Αἰγύπτου, καὶ ἐνταῦθα ἱκανὸν χρόνον διέτριβον.

Isis, prophétesse, à son fils Horus. Puisque tu es sur le point de t’en aller, mon fils, combattre le félon Typhon pour le royaume de ton père, moi qui ai été initiée à l’art sacré de l’Égypte à Hormanouthi, j’y ai consacré passablement de temps…

 

Extrait (vol. 2, p. 31) :

Καὶ λαβὼν ὑδράργυρον, πῆξον αὐτὴν ἢ διὰ βωλίου, ἢ διὰ σώματος μαγνησίας, ἢ διὰ θείου, καὶ ἔχε, τοῦτό ἐστιν τὸ χλιαροπαγές. Μίξις εἰδῶν· τοῦ μολύβδου τοῦ χλιαροπαγοῦς μέρος αʹ, καὶ λευκολίθου μέρη δύο, καὶ ὁμολίθου μέρος αʹ, καὶ ξανθῆς σανδαράχης μέρος αʹ, καὶ βατραχίου μέρος αʹ. Ταῦτα συμμίξας τῷ μολύβδῳ μὴ σκορπισθέντι ἀναχώνευσον τρίς.

Prendre du mercure, le faire épaissir soit par une petite motte de terre, soit par du corps de magnésie, soit par du souffre, et le réserver ; voilà la réduction à température douce. Mélange des éléments : plomb de réduction douce, une part, (poudre de) marbre blanc, deux parts, homolithe, une part, arsenic jaune, une part, renoncule, une part. Une fois ces éléments bien mélangés avec le plomb non séparé, faire liquéfier trois fois.

 

Marie (Μαρία)   

Célèbre pour son … bain, Marie, dite la Juive ou Miriam la Prophète, a probablement vécu au 1er s. apr. JC. Plusieurs sources l’assimilent à Myriam ou Marie-Madeleine. C'est l’une des fondatrices de l'alchimie. On lui attribue l'invention de plusieurs instruments et techniques, dont le bain-marie (cf. Test. 2a, où l’eau est remplacée par de la cendre), le kerotakis (cf. Test. 2b) et le tribikos (une espèce d’alambic à trois becs ; cf. Test. 2e).

OCD, s.v. Alchemy.
Alchimie alexandrine : ici ou .
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1a) Frr. Alchemica, Ὀνόματα τῶν χρυσοποιητῶν (Paris. B.N. gr. 2327, fol. 195v) :

Γίνωσκε, ὦ φίλε, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ποιητῶν. [Ἀρχή.] Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Ἑρμῆς, Ἰωάννης ἱερεὺς τῆς ἐν Εὐασίᾳ τῇ θείᾳ, Δημόκριτος, Ζώσιμος, ὁ μέγας Ὀλυμπιόδωρος, Στέφανος ὁ φιλόσοφος, Σοφὰρ ὁ ἐν Περσίδι, Συνέσιος, Διόσκορος ὁ ἱερεὺς τοῦ μεγάλου Σαράπιδος τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ὁ Ὀστάνης ἀπ' Αἰγύπτου, καὶ ὁ Κομάριος ἀπ' Αἰγύπτου, ἡ Μαρία, καὶ ἡ Κλεοπάτρα ἡ γυνὴ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, Πορφύριος, καὶ Ἐπιβήχιος, Πελάγιος, Ἀγαθοδαίμων, Ἡράκλειος ὁ βασιλεὺς, Θεόφραστος, Ἀρχέλαος, Πετάσιος, Κλαυδιανὸς, ἀνεπίγραφος ὁ φιλόσοφος, Μένος ὁ φιλόσοφος, Πάνσηρις, Σέργιος.

Apprends aussi, compagnon, les noms des « grands oeuvriers » : Platon, Aristote, Hermès, … Démocrite, Zosime, le grand Olympiodore, Stéphanos le philosophe, … Marie, Cléopâtre, la femme du roi Ptolémée, Porphyre…

1b) Frr. Alchemica 2, 282 (e cod. Venet. Marc. 299, fol. 100r) :

Τινὲς δὲ τὴν ἄσβεστον ὁμοίοις ὕδασι μίξαντες ὡς εἰ ὥραν μίαν διανέστησαν καὶ ἀνεκομίσαντο, φάσκοντες ὡς τὸ Μαρίας μολίβου μονοήμερον.

Quelques-uns mélangeaient la chaux avec des eaux semblables, pendant une heure environ; ils l’enlevaient (ensuite) et l’emportaient, en disant que c’était là la teinture du plomb de Marie, qui opère en un jour.

1c) Frr. Alchemica 2, 277(e cod. Venet. Marc. 299, fol. 97r) :

Χαλκὸν δὲ τὸ πρῶτον ὕδωρ τὸ ἔνσκιον καὶ φευκτὸν, ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ἐπισκίου χαλκοῦ· χαλκὸς γὰρ ἄσκιος οὐδέποτε γίνεται, ὥς φησιν ἡ Μαρία. Χαλκὸς δὲ ἄσκιος γίνεται καλυπτομένης αὐτοῦ τῆς σκιᾶς, τουτέστιν τῆς φυγῆς διὰ τῆς οἰκονομίας. 

Il appelle aussi cuivre, la première eau, qui communique une teinte sombre et fugace, en l’assimilant au cuivre obscurci. En effet, le cuivre ne se produit jamais sans ombre, comme le dit Marie; à moins que l’on n’en fasse disparaître l’ombre, en la détruisant par un traitement convenable.

1d) Frr. Alchemica 2, 273 (e cod. Venet. Marc. 299, fol. 96r) :

Ἀνὰ γάρ τι τῶν μερικωτάτων, ἀτελὲς τὸ πᾶν ὀφθήσεται σύνθεμα, οἷον λειώσεως τυχὸν ἢ ὀπτήσεως, ἢ καύσεως, ἢ σήψεως τῆς ἐν πρίσματι, ἢ βαλανείῳ, ἢ ὀρνιθέᾳ, ἢ κηρωτακίδι, ἢ <διὰ> τοῦ ἀμβικισμοῦ, ἢ πυρὸς γυμνοῦ, ἢ ἐπιδιπλωμάσιος, ἢ Μαρίας ὑδραργύρου, ἢ ἄλλης τινὸς οἰκονομίας αὐτῶν.

Si quelqu’une de ces parties spéciales fait défaut, la composition sera trouvée incomplète; soit qu’elle ait subi (seulement) le délaiement, ou la cuisson, ou la calcination, ou la décomposition opérée dans le bain-marie, chauffé avec un feu de sciure de bois; ou bien dans le vase à bec d’oiseau; ou bien (lorsqu’elle est déposée) sur la kérotakis; ou dans l’alambic chauffé à feu nu; et cela, qu’il s’agisse de la diplosis opérée au moyen du mercure, selon le procédé de Marie, ou de toute autre sorte de traitement.

1e) Frr. Alchemica 2, 382 Χρυσοῦ ποίησις (e cod. Paris. B.N. gr. 2327, fol. 232r) :

εἰς τὴν ἕκτην χώνευσιν, ἀφροσέληνον· ὁμοίως εἰς τὴν ἑβδόμην χώνευσιν, τούτιαν τῆς Σπανίας πράσινον προτετριμμένην μετὰ οὔρου ἀφθόρου καὶ ποτισμένην ἐν ἡλίῳ καὶ γενομένην ξηρίον, καὶ <θέλεις> ἰδεῖν, Θεοῦ θέλοντος, χρυσόν. Φησὶν ἡ Μαρία· «Καὶ βάψεις ἑπτάκις, εὕρεις παράδοξα.»

… dans la sixième fonte, de l’aphrosélinon; pareillement dans la septième fonte, de la tutie d’Espagne vert clair, broyée préalablement, arrosée avec de l’urine d’impubère, exposée au soleil et amenée à l’état de poudre sèche. Avec la volonté de Dieu, tu devras voir apparaître l’or. Marie dit: « tu tremperas sept fois, et tu trouveras des choses extraordinaires ».

2a) Zosimus Alchem., Hiera techné 2, 146 :

Περὶ εἰσποιήσεως ἔγραφεν ἐν ᾗ καὶ περὶ τῆς πήξεως κηρύττουσι. Καὶ πάλιν ἡ Μαρία· «Βάλλων ὕδωρ θείου καὶ κόμμι ὀλίγον, θὲς ἐν θερμοσποδιᾷ· οὕτω γάρ φασι παρ' αὐτοῖς τὸ ὕδωρ πήγνυσθαι.» Καὶ πάλιν ἡ Μαρία· «Ἐν τῷ σκευαστῷ χρυσάνθιον· καὶ ἐν τῷ πετάλῳ τῆς κηροτακίδος ἐχέτω, φησὶ, τὸ ὕδωρ τοῦ θείου, κόμμι ὀλίγον, ὅταν παρ' αὐτοῖς πήγνυται· τούτῳ ἐπ' ὀλίγον βολβίτοις· μετὰ γὰρ τὸ «ἐπ' ὀλίγον», ταῦτα πάλιν ἡ Μαρία· «Χαλκοῦ τοῦ ἡμῶν μέρος ἓν, χρυσοῦ μέρος ἓν, ποίει δίχυτον πέταλον καὶ ὑπόθες ἐπὶ τῷ κρεμαστῷ θείῳ καὶ ἔα νυχθήμερα γʹ, ἕως ὀπτηθῇ.»

(Voilà ce que) il a écrit au sujet de la confection de l’or, laquelle est proclamée aussi la fixation. Marie dit : « Prends l’eau de soufre et un peu de gomme, mets-la sur le bain de cendre; on dit que c’est de cette façon que l’eau est fixée ». Marie dit encore : « Pour la préparation de la fleur d’or, place l’eau de soufre et un peu de gomme sur la feuille de la kérotakis, afin qu’elle s’y fixe. Fais digérer à la chaleur du fumier pendant quelque temps ». Après les mots « pendant quelque temps », Marie (ajoute) : « Prends une partie de notre cuivre, une partie d’or; amollis la feuille formée de ces deux métaux unis par fusion, pose (la) sur le soufre, et laisse (le tout) pendant 3 fois 24 heures, jusqu’à ce que le produit soit cuit.

2b) Zosimus Alchem., Organa 2, 224 :

Πολλαὶ μὲν οὖν ὀργάνων κατασκευαὶ γεγραμμέναι εἰσὶν τῇ Μαρίᾳ· οὐ μόνον ὑδάτων θείων, ἀλλὰ καὶ κηροτακίδων εἴδη πολλὰ καὶ καμίνων.

De nombreux instruments sont attribués à Marie : non seulement plusieurs variétés d’eaux de soufre, mais aussi de kérotakis et de fourneaux.

2c) Zosimus Alchem., Περὶ θείων, 2 176 :

Τινὲς δὲ, καὶ Μαρία τῶν ὑποκάτω τοῦ ζωδίου ἐμνημόνευσαν· καὶ οὕτως ἐποίησαν, ὑδράργυρον, φησὶν, καὶ θεῖον καὶ ἰὸν λειοῦντες ὅλα ὁμοῦ ἐν ἡλίῳ, ἕως οὗ γένηται ὅλον ὄλβιος.

Quelques-uns, et Marie (entre autres), ont mentionné la figure d’en bas. « C’est ainsi qu’ils ont préparé, le mercure, dit-elle, ainsi que le soufre et l’ios, en délayant l’ensemble au soleil jusqu’à ce que le tout devienne ios. »

2d) Zosimus Alchem., Περὶ σκευασίας ὤχρας 2, 187 :

Εἴ ποτε οὖν ἀναγιγνώσκεις οἱανδήποτε τάξιν, ἐν τούτῳ τοίνυν ἔχε, καὶ θηράσεις πρᾶγμα τὸ ζητούμενον, μάλιστα ἐὰν Μαρίᾳ καὶ τῷ φιλοσόφῳ ἀκολουθήσῃς.

Quel rang doit lui (l’ocre) être assigné en dehors des matières tinctoriales, tous les écrits s’expliquent sur ce point. Si par conséquent tu veux lui fixer un rang, c’est là que tu trouveras le résultat cherché; surtout si tu suis Marie et le Philosophe.

2e ) Zosimus Alchem., Περὶ του τριβίκου καὶ τοῦ σωλῆνος 

Ἑξῆς δὲ τὸν τρίβικόν σοι ὑπογράψω· καλεῖται δὲ αὕτη ἡ δι' ἀσκίου ἡ παρὰ Μαρίας τεχνοπαράδοτος. Ἔχει δὲ οὕτως· ποίησον, φησίν, ἐκ χαλκοῦ ἐλατοῦ σωλῆνας τρεῖς…

Je m’en vais ci-dessous te décrire le tribikos. On appelle ainsi la construction en cuivre transmise traditionnellement par Marie.

Voici en quoi il consiste. Prends, dit-elle, trois tubes de tôle de bronze…

2f ) Zosimus Alchem., Περὶ τῆς κατὰ πλάτος ἐκδόσεως τὸ ἔργον 2, 161 :

Ἰδοὺ οὖν τὰ δʹ σώματα πυρίμαχα, ὑπόστατα, τουτέστιν τὸ ὕστερον σύνθεμα, οὗ καὶ αὐτοῦ συντεθέντος, παραλαμβάνομεν μέρος ἓν, ἐπιβάλλοντες ὕδωρ θεῖον ὁμοῦ, ἕως γένηται τὸ χρῶμα καὶ ὁ τόνος τοῦ ὁμοίου κατὰ Μαρίαν

Parlons des quatre corps qui résistent au feu, des corps qui servent de support (à la teinture), c’est-à-dire de la composition ultérieure. Après l’avoir composée, nous en prenons une partie, en y ajoutant de l’eau divine, jusqu’à ce que se produise la couleur et le ton du corps correspondant, selon Marie.

7 autres passages des Frr. alchemica, 45 autres passages de Zosime et 11 d’Olympiodore mentionnent Maria. Simple mention du nom chez Steph. alch. 2, 246.


Théosébia (Θεοσεβία) d’Alexandrie   

Sœur du philosophe et alchimiste Zosime d’Alexandrie, ou de Panopolis, qui lui adresse un livre d’alchimie (3e-4e s. apr. JC). Il faut en déduire que Théosébia devait être elle aussi versée en alchimie ; elle a peut-être collaboré à l’encyclopédie en 28 livres de son frère.

Martino.
Smith, s.v.
Schoell, Hist. Litt. Gr., vol. VI, p. 41.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Suid., s.v. Ζώσιμος :

Ἀλεξανδρεύς, φιλόσοφος. Χημευτικὰ πρὸς Θεοσεβίαν τὴν ἀδελφήν· ἔστι δὲ κατὰ στοιχεῖον ἐν βιβλίοις κηʹ, ἐπιγράφεται δὲ ὑπό τινων Χειρόκμητα· καὶ ὁ Πλάτωνος βίος.


Théoris (Θεωρίς) de Lemnos

Dans le contre Aristogiton, Démosthène accuse le frère jumeau d’Aristogiton, un sycophante qui attaquait les hommes politiques en justice dans l’espoir de faire des bénéfices, d’avoir été l’élève de Théoris, accusée d’être une empoisonneuse et une sorcière, et de saper les fondements mêmes de la démocratie, en une période très troublée pour Athènes (le discours a sans doute été composé en 338, l’année de Chéronée, dans un climat de suspicion envers les influences étrangères et les étrangers). Elle est aussi qualifiée de prêtresse et de prophétesse.

Wolf, Mulierum, pp. 252 sqq.

Testimonia

1a) Dem., in Aristogit. 79-80 :

οὑτοσί—τὰ μὲν ἄλλα σιωπῶ, ἀλλ' ἐφ' οἷς ὑμεῖς τὴν μιαρὰν Θεωρίδα, τὴν Λημνίαν, τὴν φαρμακίδα, καὶ αὐτὴν καὶ τὸ γένος ἅπαν ἀπεκτείνατε, ταῦτα λαβὼν τὰ φάρμακα καὶ τὰς ἐπῳδὰς παρὰ τῆς θεραπαίνης αὐτῆς, ἣ κατ' ἐκείνης τότ' ἐμήνυσεν, ἐξ ἧσπερ ὁ βάσκανος οὗτος πεπαιδοποίηται, μαγγανεύει καὶ φενακίζει καὶ τοὺς ἐπιλήπτους φησὶν ἰᾶσθαι, αὐτὸς ὢν ἐπίληπτος πάσῃ πονηρίᾳ. 

Cet homme, pour ne citer qu’un exemple parmi bien d’autres que je ne mentionnerai pas, a hérité des potions et des incantations pour lesquelles vous avez condamné à mort Théoris, cette infâme magicienne de Lemnos, elle et toute sa maison, de la servante de Théoris, qui a déposé elle-même contre sa maîtresse, et dont il a eu des enfants ; et aujourd’hui, par ce moyen, il abuse et trompe le peuple ; il prétend guérir les gens pris de tous les maux alors qu’il est lui-même pris de tous les vices.                     (avec les remarques de Jean-Louis Jullien)

1b) Scholia (vetera) in Demosthenem ad loc. :

τὴν μιαρὰν Θεωρίδα] ὄνομα κύριον· ἥτις καὶ μάντις.

Théoris : nom propre ; c’est aussi celui d’une prophétesse.

2) Plut., Dem. 14, 6 :

κατηγόρησε δὲ καὶ τῆς ἱερείας Θεωρίδος ὡς ἄλλα τε ῥᾳδιουργούσης πολλὰ καὶ τοὺς δούλους ἐξαπατᾶν διδασκούσης, καὶ θανάτου τιμησάμενος ἀπέκτεινε. 

Démosthène accusa aussi la prêtresse Théoris d’agir sans scrupules, notamment d’enseigner aux esclaves la fraude, et réussit à la faire condamner à mort.


HISTOIRE

Nicoboulè (Νικοβούλη)   

Grecque mentionnée par Athénée comme auteure d’un ouvrage sur Alexandre le Grand, malgré un doute sur l’attribution.

On trouve le nom Nicobulus dans un manuscrit de Pline, et Harduin (Index Auctorum, vol. i, p. 63) suppose qu’il a accompagné Alexandre dans son expédition. 

Smith, s.v. 
Pavia, p. 28.
Wolf Mulierum, index.
Fabric. Bibl. Graec. vol. iii. p. 47.

Testimonia

1) Athen. 10, 434c = 10, 44 Kaibel :

Νικοβούλη δὲ ἢ ὁ ἀναθεὶς ταύτῃ τὰ συγγράμματά φησιν ὅτι παρὰ Μηδείῳ τῷ Θεσσαλῷ δειπνῶν ὁ Ἀλέξανδρος εἴκοσιν οὖσιν ἐν τῷ συμποσίῳ πᾶσι προὔπιε, παρὰ πάντων τὰ ἴσα λαμβάνων, καὶ ἀναστὰς <ἐκ> τοῦ συμποσίου μετ' οὐ πολὺ ἀνεπαύετο. 

Nicoboulé, ou l’auteur qui lui a attribué cet écrit, rapporte (p. 157 M) qu’Alexandre, au cours d’un banquet chez Médéios de Thessalie en compagnie d’une vingtaine de personnes, les dépassa toutes en boisson, buvant lui seul autant que tous en particulier ; mais qu'en quittant la table, il ne tarda pas à se mettre au lit.

2) Athen. 12, 537d = 12, 53 Kaibel :

Νικοβούλη δέ φησιν ὅτι παρὰ τὸ δεῖπνον πάντες οἱ ἀγωνισταὶ ἐσπούδαζον τέρπειν τὸν βασιλέα καὶ ὅτι ἐν τῷ τελευταίῳ δείπνῳ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος ἐπεισόδιόν τι ἀπομνημονεύσας ἐκ τῆς Εὐριπίδου Ἀνδρομέδας ἠγωνίσατο καὶ τὸν ἄκρατον προθύμως προπίνων καὶ τοὺς ἄλλους ἠνάγκαζεν. 

Nicoboulê rapporte (ibid p. 157) que pendant les repas, une meute d'acteurs chevronnés se dépensaient corps et âme pour distraire leur hôte; il raconte aussi que le roi Alexandre, lors de son ultime banquet, récita et joua de mémoire une scène de l'Andromède d'Euripide, et qu'il porta des toasts avec un bel entrain, en obligeant ses convives à faire comme lui.       (trad. Ph. Renault)


Pamphila (Παμφίλη) d’Épidaure   

Auteure du 1er s. apr. J.C., fille du grammairien Sotéridas et épouse de Sokratidas, qui réunit en 33 livres des notices très riches sur ses lectures, des résumés, des commentaires, en majorité à caractère biographique et anecdotique. Sa famille était sans doute originaire d’Alexandrie.

Dans sa préface, elle raconte, selon Photius, que durant les treize années qu’elle passa avec son mari, qu’elle ne quitta jamais ne fût-ce que pour une heure, elle travailla sans arrêt à son œuvre en écoutant attentivement son mari et ses invités cultivés, comme si elle avait lu elle-même les livres dont ils discutaient.

Son recueil est parfois attribué à son mari ou à son père. Il est cité sous divers titres : parfois simplement ὑπομνήματα, parfois ὑπομνήματα ἱστορικά ou Souvenirs historiques ; le titre complet semble bien avoir été celui donné par Photius : Συμμίκτων ἱστορικῶν ὑπομνημάτων λόγοι, « Mélanges historiques ». Ce titre donne une idée générale de son contenu. La matière n’en était pas ordonnée par sujets ou selon un plan bien précis (chronologique, alphabétique ou thématique), mais présentée selon l’humeur de l’auteure, pour, comme elle le déclarait dans son préambule, accroître le plaisir du lecteur. Photius en souligne la variété (ποικιλία) et l’érudition (πολυμαθία).

Photius lui accordait grand crédit, car cette œuvre apporte de nombreux renseignements sur bien des points de littérature et d’histoire. Le crédit dont jouissait l’œuvre de Pamphila dans l’Antiquité est confirmé par les citations qu’en font A. Gelle et Diogène Laërte, qui l’ont quasiment pillée. 

L’œuvre de Pamphila était divisée en plusieurs livres, 8 selon Photius, 33 selon la Souda, qui a sans doute raison puisqu’A. Gelle cite les livres 11 et 29, et Diogène Laërte les livres 25 et 32. Il n’en existait peut-être plus que huit à l’époque de Photius. 

Elle composa aussi

- un résumé des Persika de Ktésias, en trois livres, qui sera à son tour résumé par Photius. 
- des Épitomés d’histoires et autres livres (Ἐπιτομαὶ ἱστοριῶν τε καὶ ἑτερῶν βιβλίων), qui servira à Sopatros d’Apamée (philosophe néoplatonicien, élève de Jamblique, 3e-4e s. apr. JC). Il se peut que cet ouvrage soit le même que les ὑπομνήματα et que la Souda ait confondu les deux. 
- un ouvrage sur la Réfutation (Περὶ ἀμφισβητήσεων).
- et un ouvrage sur l’amour (Περὶ άφροδισίων).
- et d’autres encore selon la Souda.

Seuls 10 fragments nous en sont parvenus.

Kl. Pauly, s.v.
Kroh, s.v.
Smith, s.v.
Martino.
Croiset, V2, p. 407.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 55.
Menage, Hist. mul. phil. pp. 17-18.
Schoell, Hist. litt. Gr., IV p. 106.
Wolf, Mulierum, pp. 172 sqq.
Vossius, De Historicis Graecis, p. 237, ed. Westermann.

Testimonia

1a) Suid., s.v. :

Παμφίλη, Ἐπιδαυρία, σοφή, θυγάτηρ Σωτηρίδου, οὗ λέγεται εἶναι καὶ τὰ συντάγματα, ὡς Διονύσιος ἐν τῷ λʹ τῆς Μουσικῆς ἱστορίας· ὡς δὲ ἕτεροι γεγράφασι Σωκρατίδα τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. Ἱστορικὰ ὑπομνήματα ἐν βιβλίοις λγʹ, Ἐπιτομὴν τῶν Κτησίου ἐν βιβλίοις γʹ, ἐπιτομὰς ἱστοριῶν τε καὶ ἑτέρων βιβλίων παμπλείστας, Περὶ ἀμφισβητήσεων, Περὶ ἀφροδισίων καὶ ἄλλων πολλῶν.

Pamphila d’Épidaure, savante, fille de Sotéridas, celui qui aurait composé les Syntagmata, comme le dit Dionysios au livre XXX de son Histoire de la musique ; d’autres auteurs soutiennent que cette œuvre est celle de son mari Socratidas. Elle a composé des Mémoires historiques en 33 livres, un Résumé de Ctésias en 3 livres, de très nombreux Abrégés d’histoires et autres livres, un traité Sur les réfutations, un traité sur l’amour, et bien d’autres encore.

1b) Suid., s.vv. :

Σωτηρίδας, γραμματικός, ἀνὴρ Παμφίλης, ᾗ καὶ τὰς ἱστορίας περιῆψεν. ἔγραψεν Ὀρθογραφίαν, Ζητήσεις Ὁμηρικάς, ὑπόμνημα εἰς Μένανδρον, Περὶ μέτρων, Περὶ κωμῳδίας, εἰς Εὐριπίδην.

Σωτηρίδας, Ἐπιδαύριος, πατὴρ Παμφίλης, ἧς τὰ ὑπομνήματα ἐπέγραψεν, ὡς ὁ Διονύσιος ἐν λʹ τῆς μουσικῆς ἱστορίας, βιβλία γʹ. 

2a) Photius (Cod. 175) 119b-120a Bekker :

Ἀνεγνώσθη Παμφίλης συμμίκτων ἱστορικῶν ὑπομνημάτων λόγοι ηʹ.

Αὕτη ἀνδρὶ μὲν συνῴκει, ὡς καὶ αὐτὴ τῶν ὑπομνημάτων προοιμιαζομένη ἐπισημαίνεται· ᾧ καὶ ιγʹ ἔτη ἐκ παιδὸς συμβιοῦσα ἤδη τῆς ὑπομνηματικῆς ταύτης συγγραφῆς λέγει ἀπάρξασθαι, συγγράψαι δὲ ἅ τε παρὰ τοῦ ἀνδρὸς μάθοι, τὰ ιγʹ ἔτη συνεχῶς αὐτῷ συνοῦσα καὶ μηδ' ἡμέραν μηδ' ὥραν ἀπολειπομένη, καὶ ἃ παρ' ἄλλου τινὸς ἀκοῦσαι συνέβη τῶν παρ' αὐτὸν ἀφικνουμένων (πολλοὺς δὲ φοιτᾶν ὄνομα καὶ δόξαν ἔχοντας ἐπὶ παιδείᾳ) καὶ δὴ καὶ ὅσα βιβλίων αὐτὴ ἀνελέξατο.

Ταῦτα δὲ πάντα, ὅσα λόγου καὶ μνήμης αὐτῇ ἄξια ἐδόκει, εἰς ὑπομνήματα συμμιγῆ καὶ οὐ πρὸς τὰς ἰδίας ὑποθέσεις διακεκριμένον ἕκαστον διελεῖν, ἀλλ' οὕτως εἰκῇ καὶ ὡς ἕκαστον ἐπῆλθεν ἀναγράψαι, ὡς οὐχὶ χαλεπὸν ἔχουσα, φησί, τὸ κατ' εἶδος αὐτὰ διελεῖν, ἐπιτερπέστερον δὲ καὶ χαριέστερον τὸ ἀναμεμιγμένον καὶ τὴν ποικιλίαν τοῦ μονοειδοῦς νομίζουσα.

Χρήσιμον δὲ τὸ βιβλίον εἰς πολυμαθίαν· εὕροι γὰρ ἄν τις καὶ τῶν ἱστορικῶν οὐκ ὀλίγα ἀναγκαῖα, καὶ δὴ καὶ ἀποφθεγμάτων καὶ ῥητορικῆς διατριβῆς ἔνια καὶ φιλοσόφου θεωρίας καὶ ποιητικῆς ἰδέας, καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἐμπέσοι.

Αἰγυπτία δὲ τὸ γένος ἡ Παμφίλη, ἤκμασε δὲ καθ' οὓς χρόνους Νέρων ὁ Ῥωμαίων ἤκμαζεν αὐτοκράτωρ. Ἡ δὲ φράσις, ὡς ἔστιν ἐκ τῶν προοιμίων συλλαβεῖν, καὶ ἐν οἷς ἄλλοθί που ἴδιόν τι λέγει, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν διάνοιαν, οἷα δὴ καὶ γυναικὸς ἔκγονον οὖσα, τῆς ἀφελοῦς ἐστιν ἰδέας, οὐδὲ τῇ λέξει πρὸς τὴν ἰδέαν ἀλλοτριουμένη. Ἐν οἷς δὲ τὰ τῶν ἀρχαιοτέρων ἀπομνημονεύουσα λέγει, ποικιλώτερον αὐτῇ καὶ οὐ καθ' ἓν εἶδος σύγκειται ὁ λόγος. 

Résumé de lecture de Pamphila, Discours mêlés d’histoire, en 8 livres.

2b) Photius (cod. 161), p. 103a, 35, ed. Bekker :

Ὁ δὲ δεύτερος ἔκ τε τῶν Σωτηρίδα Παμφίλης ἐπιτομῶν πρώτου λόγου καὶ καθεξῆς μέχρι τοῦ δεκάτου.


3) Steph. Byz., Ethn. 547 :

Ῥοπεῖς, ἔθνος. οὗ μέμνηται Φαβωρῖνος ἐν ἐπιτομῇ δʹ τῆς Παμφίλης.

Rhopeis : peuple mentionné par Favorin (d’Arles) au livre IV du résumé de Pamphila.

4a) A. Gelle, xv. 17 :

Alcibiades Atheniensis, cum apud auunculum Periclen puer artibus ac disciplinis liberalibus erudiretur et arcessi Pericles Antigenidam tibicinem iussisset, ut eum canere tibiis, quod honestissimum tum uidebatur, doceret, traditas sibi tibias, cum ad os adhibuisset inflassetque, pudefactus oris deformitate abiecit infregitque. Ea res cum percrebuisset, omnium tum Atheniensium consensu disciplina tibiis canendi desitast. Scriptum hoc est in conmentario Pamphilae nono et uicesimo.

Alcibiade se livrait à l'étude des sciences et des arts libéraux chez Périclès, son oncle. Ce dernier fit venir le joueur de flûte Antigenidas, pour enseigner au jeune Athénien son art, qui était alors fort en honneur. Alcibiade prit la flûte, l'approcha de ses lèvres et souffla, mais, tout honteux de se voir ainsi enflé, il jeta l'instrument et le brisa. Le bruit s’en répandit, et les Athéniens abandonnèrent unanimement la flûte. Cette anecdote est racontée au vingt-neuvième Commentaire de Pamphila.

4b) A. Gelle xv. 23 :

De aetatibus historicorum nobilium, Hellanici, Herodoti, Thucydidis.

Hellanicus, Herodotus, Thucydides, historiae scriptores, in isdem temporibus fere laude ingenti floruerunt et non nimis longe distantibus fuerunt aetatibus. Nam Hellanicus initio belli Peloponnesiaci fuisse quinque et sexaginta annos natus uidetur, Herodotus tres et quinquaginta, Thucydides quadraginta. Scriptum hoc est in libro undecimo Pamphilae. 

Hellanicus, Hérodote, Thucydide, tous trois historiens, fleurirent avec éclat presque dans le même temps, et il y eut peu de différence entre leur âge. En effet, au commencement de la guerre du Péloponnèse, Hellanicus paraît avoir eu soixante-cinq ans, Hérodote cinquante-trois, Thucydide quarante. On peut consulter là-dessus le onzième livre de Pamphila. 


Fragmenta (cf. FHG iii. 520) 

1) Diog. Laert., 1, 24

παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν μαθόντα φησὶ Παμφίλη πρῶτον καταγράψαι κύκλου τὸ τρίγωνον ὀρθογώνιον, καὶ θῦσαι βοῦν.

Pamphila (FHG iii. 520) rapporte qu’ayant appris la géométrie des Égyptiens, il (scil. Thalès) fut le premier à tracer un triangle rectangle à partir d'un cercle  et [le premier] à sacrifier un bœuf.

2) Diog. Laert., 1, 68

γέγονε δὲ ἔφορος (FGrH 244 F 335c) κατὰ τὴν πεντηκοστὴν ἕκτην Ὀλυμπιάδα— Παμφίλη δέ φησι κατὰ τὴν ἕκτην (FHG iii. 520), καὶ πρῶτον ἔφορον γενέσθαιi.

Il (scil. Chilon de Lacédémone, un des Sept Sages) fut éphore dans la 56e olympiade – Pamphile dit que c’était dans la 6e, et qu’il aurait été le premier éphore.

3) Diog. Laert., 1, 76

Παμφίλη δέ φησιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων, ὡς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τυρραῖον καθήμενον ἐπὶ κουρείου ἐν Κύμῃ χαλκεύς τις πέλεκυν ἐμβαλὼν ἀνέλοι. τῶν δὲ Κυμαίων πεμψάντων τὸν φονέα τῷ Πιττακῷ.

Pamphile dit au livre II de ses Mémoires (FHG iii. 521) que son fils Tyrrhaios aurait été tué d’un coup de hache par un forgeron alors qu’il était installé chez un barbier de Kymé, et que les Kyméens auraient envoyé le meurtrier à Pittacos.

4) Diog. Laert., 1, 90

Φέρεται δ' αὐτοῦ ἐν τοῖς Παμφίλης Ὑπομνήμασι (FHG iii. 521) καὶ αἴνιγμα τοῖον (Anth. Pal. xiv. 101)·

εἷς ὁ πατήρ, παῖδες δυοκαίδεκα.

5) Diog. Laert., 1, 98

Σωτίων δὲ καὶ Ἡρακλείδης (Wehrli vii, fg. 145) καὶ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ὑπομνημάτων δύο φασὶ Περιάνδρους γεγονέναι, τὸν μὲν τύραννον, τὸν δὲ σοφὸν καὶ Ἀμβρακιώτην

Pamphile au livre V de ses Mémoires (FHG iii. 521) dit qu’il y a eu deux Périandre, le tyran et le sage d’Ambracie.

6) Diog. Laert., 2, 24

Αὐτάρκης τε ἦν καὶ σεμνός. καί ποτε Ἀλκιβιάδου, καθά φησι Παμφίλη ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῶν Ὑπομνημάτων, διδόντος αὐτῷ χώραν μεγάλην ἵνα οἰκοδομήσηται οἰκίαν φάναι, "καὶ εἰ ὑποδημάτων ἔδει καὶ βύρσαν μοι ἐδίδους ἵν' ἐμαυτῷ ὑποδήματα ποιησαίμην, καταγέλαστος ἂν ἦν λαβών." πολλάκις δ' ἀφορῶν εἰς τὰ πλήθη τῶν πιπρασκομένων ἔλεγε πρὸς αὑτόν, "πόσων ἐγὼ χρείαν οὐκ ἔχω." καὶ συνεχὲς ἐκεῖνα ἀνεφθέγγετο τὰ ἰαμβεῖα·

τὰ δ' ἀργυρώματ' ἐστὶν ἥ τε πορφύρα

εἰς τοὺς τραγῳδοὺς χρήσιμ', οὐκ εἰς τὸν βίον.

Pamphila, dans ses Commentaires, livre septième (FHG iii. 521), nous apprend qu'Alcibiade lui donna une grande place pour y bâtir une maison, et que Socrate le remercia, eu lui disant : "Si j'avais besoin de souliers et que vous me donnassiez du cuir pour que je les fisse moi-même, ne serait-il pas ridicule à moi de le prendre ?" Quelquefois il jetait les yeux sur la multitude des choses qui se vendaient à l'enchère, en pensant en lui-même : "Que de choses dont je n'ai pas besoin !" Il récitait souvent ces vers (Kock ii. 512) :

« L'argent et la pourpre sont plutôt des ornements pour le théâtre que des choses nécessaires à la vie. »

7) Diog. Laert., 3, 23

φησὶ δὲ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ τῶν Ὑπομνημάτων  ὡς Ἀρκάδες καὶ Θηβαῖοι Μεγάλην πόλιν οἰκίζοντες παρεκάλουν αὐτὸν νομοθέτην· 

Pamphile, au livre XXV de ses Mémoires (FHG iii. 521), dit que les Arcadiens et les Thébains qui fondèrent Mégalopolis l’avaient appelé comme législateur.

8) Diog. Laert., 5, 36

ὁ δὲ Θεόφραστος γέγονεν ἀνὴρ συνετώτατος καὶ φιλοπονώτατος καί, καθά φησι Παμφίλη ἐν τῷ τριακοστῷ δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων, διδάσκαλος Μενάνδρου τοῦ κωμικοῦ·

Théophraste, comme le dit Pamphile au livre XXXII de ses Mémoires (FHG iii. 522), … aurait été le maître du Comique Ménandre.

9) A. Gelle, xv. 17 : cf. supra T. 4a.

10) A. Gelle xv. 23 : cf. supra T. 4b.


[---], fille de Thucydide   

Selon Marcellinus, c’est elle qui aurait écrit le livre 8 de Thucydide.

Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Marcellinus, Vita Thucydidis 43 :

Λέγουσι δέ τινες νοθεύεσθαι τὴν ὀγδόην ἱστορίαν· οὐ γὰρ εἶναι Θουκυδίδου, ἀλλ' οἱ μέν φασι τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ εἶναι, οἱ δὲ Ξενοφῶντος. πρὸς οὓς λέγομεν ὅτι τῆς μὲν θυγατρὸς ὡς οὐκ ἔστι δῆλον· οὐ γὰρ γυναικείας ἦν φύσεως τοιαύτην ἀρετήν τε καὶ τέχνην μιμήσασθαι· ἔπειτα, εἰ τοιαύτη τις ἦν, οὐκ ἂν ἐσπούδασε λαθεῖν, οὐδ' ἂν τὴν ὀγδόην ἔγραψε μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλὰ κατέλιπεν ἄν, τὴν οἰκείαν ἐκφαίνουσα φύσιν.

Certains disent que le livre 8 des Histoires n’est pas authentique ; il ne serait pas de Thucydide, mais de sa fille selon certains, de Xénophon selon d’autres. Aux premiers, nous répondons qu’il est évident qu’il ne peut être l’œuvre de sa fille ; sa nature de femme ne lui permettait pas d’imiter une telle valeur et un tel art ; deuxièmement, si elle en avait été capable, elle n’aurait pas cherché à faire un faux, en écrivant le livre 8 seulement, mais elle aurait laissé bien d’autres ouvrages, pour manifester ses qualités.


MÉDECINE

Agnodicè (Ἀγνοδίκη)   

La plus ancienne sage-femme mentionnée chez les Grecs, native d’Athènes, où la loi interdisait aux femmes et aux esclaves d’étudier la médecine. Selon Hygin (Fab. 274), notre seule source, il semblerait qu’Agnodicé se soit déguisée en homme pour assister aux leçons du médecin Hiérophile, pour se consacrer essentiellement à l’étude de l’obstétrique et à la gynécologie. Dès qu’elle commença à exercer, elle s’acquit une solide réputation dans ces spécialités, excitant la jalousie de plusieurs de ses confrères, qui la citèrent devant l’Aréopage en l’accusant de corrompre la morale de ses patientes. Dès que l’on apprit qu’elle était une femme, elle fut accusée d’avoir violée la loi en question ; elle dut son salut à l’intervention des femmes des Athéniens les plus en vue,  qu’elle avait soignées ; grâce à cette intervention, la loi fut abrogée.

La date d’Agnodicé n’est malheureusement pas connue. Certains historiens, lisant Hérophile (médecin d’Alexandrie vers 290) au lieu de Hiérophile, la situent au 4e ou 3e s. av. JC. Mais nous n’avons aucune raison de croire qu’Agnodicé ait jamais été à Alexandrie ou Hérophile à Athènes. D’autre part, il est fort improbable qu’Hygin eût confondu Hiérophile et Hérophile et eût appelé l’un des plus célèbres médecins de l’Antiquité Hierophilus quidam. Il faut donc retenir le témoignage d’Hygin et situer Agnodicé au 5e, voire au 6e s. av. JC.

Smith, s.v.
RE I, 1 (1893) 831-2.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 52-53.
Wolf, Mulierum, index.
Mozans, H. J. : Woman In Science ; New York and London, D. Appleton and Co., 1913; pp. 268-9, 290.

Testimonia

1) Hygin, Fab. 274, 10-13 :

antiqui obstetrices non habuerunt, unde mulieres uerecundia ductae interierant. nam Athenienses cauerant ne quis seruus aut femina artem medicinam disceret. <H>agnodice quaedam puella uirgo concupiuit medicinam discere, quae cum concupisset, demptis capillis habitu uirili se Hierophilo cuidam tradidit in disciplinam. quae cum artem didicisset, et feminam laborantem audisset ab inferiore parte, ueniebat ad eam, quae cum credere se noluisset, aestimans uirum esse, illa tunica sublata ostendit se feminam esse, et ita eas curabat.  quod cum uidissent medici se ad feminas non admitti, <H>agnodicen accusare coeperunt, quod dicerent eum glabrum esse et corruptorem earum, et illas simulare imbecillitatem.  quo<d> cum Areopagitae consedissent, <H>agnodicen damnare coeperunt; quibus <H>agnodice tunicam alleuauit et se ostendit feminam esse. et ualidius medici accusare coeperunt, quare tum feminae principes ad iudicium uenerunt et dixerunt, Vos coniuges non estis sed hostes, quia quae salutem nobis inuenit eam damnatis. tunc Athenienses legem emendarunt, ut ingenuae artem medicinam discerent.  

Les anciens Grecs n’avaient pas de sages-femmes et une loi des Athéniens interdisait aux esclaves et aux femmes la pratique de la médecine. Aussi, beaucoup de malades que la pudeur empêchait de se confier à des hommes succombaient-elles faute de secours. Ce que voyant, une jeune fille, Agnodicé, résolut de leur venir en aide. Elle coupa ses cheveux, prit des vêtements d’homme et suivit les leçons d’un certain Hiérophile. Son éducation terminée, dès qu’elle apprenait qu’une femme était atteinte d’une maladie de son sexe, elle se rendait auprès d’elle et si la patiente la prenant pour un homme refusait ses secours, elle se faisait reconnaître. Les médecins se voyant ainsi évincés, jetèrent feu et flamme contre Agnodicé et l’accusèrent devant l’Aréopage de séduire et de corrompre les Athéniennes. Les juges étaient sur le point de la condamner quand Agnodicé leur avoua son sexe. Mais les médecins encore plus furieux s’écrièrent que la loi avait été violée ! Alors les femmes intervinrent en faveur de celle qui  était leur sauveur et les Athéniens, réformant l’ancienne loi décrétèrent que les femmes de condition libre pourraient étudier la médecine.


Ammeis (Ἀμμεις)   

Femme médecin, du 2e-3e s. apr. JC, connue par une épitaphe de Cilicie Trachée.

H.W. Pleket, Epigraphica II, Texts on the social history of Greek world (Leiden, Brill, 1969), No 27, p. 39.

Testimonia

1) G.E. Bean – T.B. Mitford : Journeys in Rough Cilicia in 1962 and 1963, Denkschr. Akad. Wien 85, 1965, 43.

Ὄβριμον ἰητῆρα καὶ Ἀμμειν τὴν σώτειραν
Καδου παῖς Κοπραΐς σῆμα τόδε ἀμφέ<βαλ>εν

Obrimos, médecin, et Ammis salvatrice (scil. médecin).
Kopraïs, fils de Kados a élevé ce monument funéraire.Antiochis (Ἀντιοχίς)   

Femme médecin de Tlos en Lycie, honorée au 1er s. apr. JC (Pleket) ou dans la 1e moitié du 1er s. av. (PHI7) par sa Cité, qui lui a élevé une statue.

Galien mentionne une dizaine de fois l’œuvre du médecin et pharmacien Héraclide de Tarente (1er s. av. JC) adressée à une certaine Antiochis (τὸ πρὸς τὴν Ἀντιοχίδα γεγραμμένον αὐτῷ βιβλίον), sans doute la même. Il nous donne également une recette de cette Antiochis, en deux variantes.

H.W. Pleket, Epigraphica II, Texts on the social history of Greek world (Leiden, Brill, 1969), No 12, p. 27-28.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 57-58.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) TAM II, 1-3 Lykia, doc. 595 (c. 100-50 av.) :

Ἀντιοχὶς Διοδότου̣
Τλωὶς μαρτυρηθεῖ-
σα ὑπὸ τῆς Τλωέων
βουλῆς καὶ τοῦ δή-
μου ἐπὶ τῇ περὶ
τὴν ἰατρικὴν τέ-
χνην ἐνπειρίᾳ
ἔστησεν τὸν ἀν-
δριάντα  ἑαυτῆς.
Antiochis fille de Diodote,
de Tlos, honorée
par le Conseil et
le Peuple de Tlos
pour son expérience
dans l’art médical,
a (sponsorisé) l’érection
de cette statue d’elle-même.

2a) Gal., De comp. medic. sec. locos 13, 250 :

μάλαγμα Ἀντιοχίδος, σπληνικοῖς, ὑδρωπικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, ἀρθριτικοῖς, ἐσκευάσθη Φαβίλλῃ.  κηροῦ λίτρας γʹ. ῥητίνης τερμινθίνης λίτρας γʹ. μυροβαλάνου πιέσματος λίτραν αʹ. νίτρου ἀφροῦ λίτραν αʹ. λίθου Ἀσίου τοῦ ἄνθους λίτραν αʹ. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτραν αʹ. ἐλαίου κυπρίνου λίτρας γʹ. ὄξος ὥστε τὸ ἀμμωνιακὸν διαλῦσαι.

2b) Gal., ibid. 13, 341 :

μάλαγμα Ἀντιοχίδος, σπληνικοῖς, ὑδρωπικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, ἀρθριτικοῖς, ἐσκευάσθη Φαβίλλῃ Λιβυκῇ.  κηροῦ λίτρας τρεῖς, δρυΐνου ἰξοῦ λίτρας γʹ. ῥητίνης τερμινθίνης λίτρας γʹ. μυροβαλάγου πιέσματος λίτραν αʹ. νίτρου ἀφροῦ λίτραν αʹ. λίθου Ἀσίου τοῦ ἄνθους λίτραν αʹ. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτραν αʹ. ἐλαίου κυπρίνου λίτρας τρεῖς, ὄξους ὡς τὸ ἀμμωνιακὸν διαλῦσαι.

Cataplasme émollient d’Antiochis, pour ceux qui souffrent de la rate, d’hydropisie, de sciatique, d’arthrite, selon la préparation de Fabilla de Libye. (Jupiter) Cire 3 livres, (gui de chêne 3 livres,) résine de térébinthe 3 livres, suc de myrobolan 1 livre, fleur de nitre 1 livre, fleur de pierre d’Asos 1 livre, vapeurs d’ammoniac 1 livre, huile de henné 3 livres, vinaigre, ce qu’il faut pour diluer l’ammoniac.


Aspasia (Ἀσπασία)   

Femme médecin, du 1er au 3e s. av. JC, citée 13 fois (près de 10 % des références !) par Aetius dans la table des matières du livre 16 de son œuvre, consacré à la gynécologie.

Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 63-66.

Testimonia

1) Aetius, Iatr. 16, Intr. :

ιβʹ. Περὶ ἐπιμελείας τῶν κυοφορουσῶν Ἀσπασίας

ιεʹ. Περὶ ἐπιμελείας δυστοκούσης, Ἀσπασίας

ιηʹ. Φθόρια Ἀσπασίας

κβʹ. Κατὰ πόσους τρόπους γίνεται δυστοκία ἐπὶ τῶν παρὰ φύσιν γεννωμένων, Ἀσπασίας

κεʹ. Περὶ ἐπιμελείας μετὰ τὴν ἐμβρυοτομίαν, Ἀσπασίας

νʹ. Περὶ τῶν ἐπεχομένων ἐμμήνων, ἐκ τῶν Ῥούφου καὶ Ἀσπασίας

ογʹ. Περὶ παρεγκλίσεως καὶ ἀποστροφῆς καὶ ἀναδρομῆς μήτρας, Ἀσπασίας

ριʹ. Περὶ αἱμορροΐδων ἐν μήτρᾳ ἐκ τῶν Ἀσπασίας

ριγʹ. Περὶ ὑδροκήλης, ἐκ τῶν Ἀσπασίας

ριεʹ. Περὶ κιρσοκήλης, ἐκ τῶν Ἀσπασίας

ριθʹ. Περὶ κονδυλωμάτων, Ἀσπασίας

ρκαʹ. Περὶ κεγχροειδῶν σκιρρωμάτων ἐν μήτρᾳ, Ἀσπασίας

ρκεʹ. Πρὸς τὸ μὴ ποιεῖν κοιλίαν ῥαγάδας καὶ μελανίας ἐκ τοκετοῦ, Ἀσπασίας


12- Soins à donner aux femmes enceintes, par Aspasia.
15- De la prise en charge des accouchements difficiles, par Aspasia.
18- Abortifs, par Aspasia.
22- Nombre des méthodes pour les accouchements difficiles non naturels, par Aspasia.
25- Des soins après une expulsion de fœtus, par Aspasia.
50- Sur le retard des règles, extraits de Rufus et d’Aspasia.
73- De l’inclinaison, du retournement et de la remontée de la matrice, par Aspasia.
110- Sur les hémorroïdes internes de la matrice, tiré d’Aspasia.
113- Des hydrocèles, tiré d’Aspasia.
115- Des varicocèles, tiré d’Aspasia.
119- Des condylomes, par Aspasia.
121- Des indurations cancroïdes dans la matrice, par Aspasia.
125- Comment éviter les vergetures et les taches noires à la suite de l’accouchement, par Aspasia.

Fragmenta

1) Ch. 12 : Des soins à donner aux femmes enceintes

« Il faut préserver les femmes qui viennent de concevoir, de la peur, de la tristesse et de toute perturbation mentale violente. De même, il faut leur défendre le voyage dans les chars, les exercices violents, les fatigues psychiques et les traumatismes sur les fesses. Il ne faut pas permettre non plus qu’elles soulèvent des fardeaux lourds, ni qu’elles sautent, ni qu’elles s’assoient sur des chaises dures. Nous ne leur permettrons pas non plus les mets pimentés ou flatulents, le manque ou l’excès de boissons et d’aliments. L’écoulement du sang, soit par les narines, soit provenant d’hémorroïdes, ou de toute autre cause expose les femmes enceintes à un grand danger. C’est pourquoi elles doivent prendre une quantité modérée d’aliments faciles à digérer, se servir de litières, marcher lentement, se faire faire de légères frictions ; et, parmi les occupations, choisir surtout l’apprêtage des laines. Vers le huitième mois, qui est le plus important, il faut mettre la femme à la diète et proscrire les mouvements violents. Si la femme est constipée, à cause du rétrécissement du rectum par l’utérus, il faut lui faire prendre une nourriture qui puisse combattre la constipation, comme le suc d’orge, l’oseille cuite, la mauve, la laitue. D’ailleurs au neuvième mois, pour assouplir le corps, il faut ordonner souvent des bains et avoir soin de toute façon que la parturiente future puisse supporter sans peine les douleurs de l’enfantement. »

2) Ch. 25 : Soins après l’expulsion du fœtus :

« Aspasie conseille, si l’arrière-faix est sorti, soi immédiatement après le fœtus, soit quelque temps après, de rapprocher les jambes pour que les parties génitales s’affrontent. Si seulement les parties semblent insuffisamment nettoyées, il faut les laver avec la décoction de mauve ou de fenugrec et arroser d’huile tiède. Avec la même huile on oindra les lombes, le pubis, et on recouvrira ensuite le bas ventre avec de la laine molle imbibée d’huile. Il convient d’offrir des aliments faciles à digérer tout en évitant de donner de l’eau. Si ces nettoyages sont insuffisants, on utilisera en bains de siège les décoctions de fenugrec, d’armoise, de mauve et de pouliot. Les décoctions de pouliot et de fenugrec seront aussi prises en potions. Mais si les nettoyages ont été trop abondants, on utilisera des lavages modérément astringents et des bains de siège pareils, on attachera le ventre avec une longue bande et donnera des aliments astringents. En cas d’inflammation, il faut la combattre et de même, lorsque l’effusion du sang a été abondante, il faut avoir recours aux moyens que nous indiquerons plus loin. Si rien de cela n’arrive, il faut oindre le col de l’utérus, le vagin et la vulve avec une graisse quelconque et ensuite l’entourer chaudement. »


Basilous (Βασιλοῦς)   

Femme médecin d’Asie mineure, à l’époque chrétienne.

Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 59.

Testimonia

1) MAMA II-III, ch. 2, doc. 269

 σωματοθήκη
Βασιλο<ῦ>τος ?

[ἰ]α̣τρίνης. 


Sarcophage
de Basilous
médecin.Cléopatra (Κλεοπάτρα), médecin   

Un traité sur les Maladies des femmes est attribué à une certaine Cléopâtra, tantôt identifiée à l’auteure des Cosmétiques, tantôt à la reine d’Égypte. Nulle trace n’a été conservée de ce traité. Il est mentionné dès 1586 par Wolf, qui ne précise pas sur quel manuscrit de la bibliothèque des Médicis il l’a lu. Mantfaucon aurait vu dans cette bibliothèque un  ouvrage intitulé Cleopatrae Gynaeciorum libri quattuor a Sorano collecti. Gessner qui en parle aussi, n’en dit rien de plus.

* Résumé de l’œuvre de Cléopatra chez Caspar Wolfs, Volumen Gynaeciorum, Basileae, 1566, 1586, 1597), traduit en italien par Dr Gino Fravega, Harmoniae gyneciorum : Epitome di Gaspare Wolf su Moschione, Cleopatra e Teodoro Prisciano, Genova 1962.

Selon Lipinska, cet ouvrage, s’il a existé, serait de date beaucoup plus récente que Cléopatra, peut-être du 7e ou 8e s., car il n’est cité par aucun auteur ancien.

Jean de Procida, médecin distingué plus connu pour les Vêpres siciliennes, rapporte (Liber philosophorum moralium antiquorum, 1282 ; mais sur quelle source ?) que Galien aurait été son étudiant (« didiscit (sic !) etiam medicinam a quadam muliere dicta Cleopatra, a qua didiscit multas erbas specialiter valentes contra vitia mulierum »).

Enfin l’écrivain arabe Ibn Wahs Chijjah parle d’un livre de poisons de la reine Cléopâtre, peut-être le même que le manuscrit du Mont Cassin Antidotum Cleopatrae reginae ad Theodoten. Sans doute un ouvrage du Moyen Âge, attribué à la reine d’Égypte ; aucune femme médecin du nom de Théodoté, ni aucun médecin du nom de Théodotès.

Smith, s.v.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 60-62.
Mozans, H. J.  : Woman In Science ; New York and London, D. Appleton and Co., 1913; p. 270.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Galien, De Compos. Medicam. sec. Locos 12, 446 :

ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ Ἡρακλείδου καὶ Κλεοπάτρας, ὅσοι τ' ἄλλοι μετ' αὐτοὺς ἐν τῷ μεταξὺ γεγόνασιν ἰατροὶ φάρμακα πάντα συνήθροισεν ὁ Κρίτων.

Quant aux médicaments d’Héraclide et de Cléopatra, et de tous les autres médecins qui leur ont succédé jusqu’à aujourd’hui, ils ont été rassemblés par Criton.


Cléopatra (Κλεοπάτρα), cosmétiques   

Auteure de travaux plus ou moins en rapport avec la médecine, par exemple un livre sur les Cosmétiques (Κοσμητικόν ou Κοσμητικά) traitant aussi de la coiffure et de la teinture des cheveux, mais contenant aussi plusieurs formules médicales. Son œuvre est citée plusieurs fois par Galien, par Aetius et par Paul d’Égine. Galien la tenait en haute estime, puisqu’il précise bien qu’il la cite à la lettre. Il nous en donne 17 formules, 8 contre l’alopécie, 1 contre la chute des cheveux, 4 pour la croissance des cheveux, 3 contre la gale, 1 contre la pithyriase. Il faut donc admettre que Cléopatre jouissait d’une autorité considérable dans ce domaine.

Elle semble avoir vécu au 1er s. apr. J.C. ou à la fin du 1er s. av., puisque son œuvre fut abrégée par Criton, le médecin de Trajan (cf. T. 1).

On a parfois pensé que le nom de Cléopatra était un nom fictif donné à ce traité sur les Cosmétiques à cause de son sujet ; il semble qu’il n’en soit rien : son nom est cité comme s’il s’agissait d’une personne réelle, son œuvre aussi. Il faut donc admettre son existence, même si l’on n’a aucun renseignement sur elle. Son identification avec la reine Cléopâtre n’est qu’une fiction, issue du contenu de son œuvre, les produits de beauté.

Smith, s.v.
Martino.
Pavia, pp. 46-51.

Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Galien, De Compos. Medicam. sec. Locos 12, 446 :

ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ Ἡρακλείδου καὶ Κλεοπάτρας, ὅσοι τ' ἄλλοι μετ' αὐτοὺς ἐν τῷ μεταξὺ γεγόνασιν ἰατροὶ φάρμακα πάντα συνήθροισεν ὁ Κρίτων.

Quant aux médicaments d’Héraclide et de Cléopatra, et de tous les autres médecins qui leur ont succédé jusqu’à aujourd’hui, ils ont été rassemblés par Criton.

2) Hippiatrica, Appendix 3, titre.

ἐκ τῶν Κλεοπάτρας κοσμητικῶν περὶ σταθμῶν καὶ μέτρων.

μνᾶ ὄνομα ἔχει σταθμοῦ· ἔχει  ιϚʹ, δρα. ρκηʹ, γράμματα τπδʹ, ὀβολοὺς ψξηʹ, θέρμους ͵ανβʹ, κεράτια ͵βτδʹ, χαλκοῦς ͵Ϛρμδʹ.

Traité des poids et mesures, tiré des Cosmétiques de Cléopatra.

Mine est le nom d’un poids ; elle contient 16 onces, 128 drachmes, 384 grammes, 768 oboles, 1052 (sic) thermos, 2304 carats, 6144 chalques.

Fragmenta

1a) Aëtius, Iatricorum 6, 56 :

Κλεοπάτρα δέ φηϲι· πρὸϲ τὰϲ ῥεούϲαϲ τρίχαϲ χρῶ τούτῳ· γῆν κιμωλίαν ἁδροτάτην βρέξον οἴνῳ αὐϲτηρῷ καὶ μόρων χυλῷ τοϲοῦτον ὅϲον ϲ<υμπιεῖν μόνον καὶ πρόϲβαλε ὑοϲκυάμου ϲπέρματοϲ λειοτάτου τὸ ἀρκοῦν καὶ ϲυλλεάναϲ ἀνάπλαϲϲε τροχίϲκον καὶ ξηράναϲ ἐν ϲκιᾷ ἀπόθου εἰϲ ἀγγεῖον κεράμινον καινόν. ἐπὶ δὲ τῆϲ χρήϲεωϲ διεὶϲ ὕδατι ϲμᾶϲθαι κέλευε, εἶτα ὅταν ξηρανθῇ ἐκκλυζέϲθω. καὶ δι' ἡμερῶν ε τὸ αὐτὸ ποίει· χρῶ δὲ αὐτῷ ἐπὶ τῶν θερμοτέρων κεφαλῶν. ποιεῖ καὶ πρὸϲ τὰ ἐν προϲώπῳ καὶ τραχήλῳ λειχηνώδη.

Voici ce que dit Cléopatra :

« Pour la chute des cheveux, utiliser la recette suivante : mouiller de la craie très épaisse avec du vin sec et du jus de mûres, juste la quantité qui sera absorbée, rajouter de la graine de jusquiame pilée q.sat., pétrir et former une petite galette, laisser sécher à l’ombre, réserver dans un vase en terre neuf ; pour l’application, dissoudre dans de l’eau, s’en frotter les cheveux,  puis après séchage, rincer. Appliquer le traitement pendant 5 jours. À utiliser pour les têtes plutôt chaudes. Convient également pour les dartres au visage et au cou. »

1b) Aëtius, Iatricorum 8, 6 :

Ἄλλο ϲμῆγμα Κλεοπάτραϲ βαϲιλίϲϲηϲ πολυτελὲϲ εὐῶδεϲ. κόϲτου ϲμύρνηϲ τρωγλίτιδοϲ ἴρεωϲ ναρδοϲτάχυοϲ ἀμώμου φύλλου καϲϲίαϲ ϲχοίνου ἄνθουϲ ἀνὰ  α μυροβαλάνου λίτραϲ δ νίτρου ἀφροῦ λίτραϲ β, κόψαϲ ϲϲαϲ χρῶ· ποιεῖ εἰϲ ὅλον τὸ ϲῶμα.

Autre savon de la reine Cléopatra, coûteux et parfumé.

« costus (plante aromatique de l’Inde), myrrhe, troglitis (espèce de myrrhe), iris, fleur de nard, amome, feuille de casse, fleur de genêt, en raison d’une once, mirobolan, 4 livres, salpêtre 2 livres ; hacher, tamiser, prêt à l’emploi ; convient pour l’ensemble du corps. »

 2a) Gal., Comp. med. 12, 403-405 :

[Περὶ τῶν ὑπὸ Κλεοπάτρας γεγραμμένων ἐν τῷ κοσμητικῷ.]

Ἐν τῷ Κλεοπάτρας κοσμητικῷ πρὸς ἀλωπεκίας γέγραπται φάρμακα κατὰ τὴν αὐτῆς ἐκείνης λέξιν, ᾧδέ πως ἔχουσαν. πρὸς ἀλωπεκίας. σανδαράχην λειώσας ἀναλάμβανε ἰξῷ δρυΐνῳ, ὡς ὅτι πλείστῳ καὶ προεκνιτρώσας, ἔμπλασσε εἰς ὀθόνιον καὶ ἐπιτίθει. ἐγὼ δὲ καὶ νίτρου ἀφρῷ προσέμιξα τὰ προειρημένα καὶ ἐνήργησεν καλῶς. ἄλλο.  σκίλλης  αʹ. ἐλλεβόρου λευκοῦ  αʹ. λεῖα ποιήσας σὺν ὄξει καὶ ξυρήσας καὶ προεκνιτρώσας κατάχριε. ἄλλο.  νάπυος  αʹ. καρδάμου  αʹ. λεῖα μετ' ὄξους ἐπιτίθει, προξυρήσας καὶ ἐκνιτρώσας τὸν τόπον, βέλτιον δὲ κατασχάζειν. ἄλλο.  φλοιοῦ καλάμου  δʹ. ἀφρονίτρου  δʹ. πίσσῃ ὑγρᾷ ἀναλαβὼν χρῶ. συνεχῶς δὲ ἐπιξύρα τὸν τόπον καὶ τάχιστα τριχοφυήσει, ἔτι δὲ καὶ προσανάτριβε ὀθονίῳ. ἄλλο. μυῶν κεφαλὰς συναπόθλα ἀνατρίβων. ἄλλο. μυόχοδα λεῖα κατάχριε, ὀθονίῳ ἐφαιμάξας τὸν τόπον. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν τοῖς λεπύροις καύσας, τρῖψον μετ' ὄξους καὶ μέλιτος καὶ τὸν τόπον ἐφαιμάσσων τῇ ἀνατρίψει κατάχριε. ποίει δὲ τοῦτο συνεχῶς καὶ ἀναξύρα τὸν τόπον, καὶ ταχέως τρίχες ἀναβήσονται. ἄλλο. αὕτη ἡ δύναμις πασῶν ἐστι βελτίων, ποιοῦσα καὶ πρὸς ῥεούσας τρίχας, σὺν ἐλαίῳ ἢ μύρῳ ἐνιεμένη καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ μαδαριῶσιν ἢ εἰς φαλακρότητα ἐμπίπτουσιν, ἔστι δὲ θαυμάσιος.  μυῶν τῶν κατοικιδίων κεκαυμένων, μέρος αʹ. ἀμπελίνου ῥάκους κεκαυμένου μέρος ἓν, ἱππείων ὀδόντων κεκαυμένων μέρος ἓν, στέατος ἀρκτείου μέρος ἓν, μυελοῦ ἐλαφείου μέρος αʹ. καλάμου φλοιοῦ μέρος ἓν, ταῦτα ξηρὰ λειούσθω καὶ προσμισγομένου μέλιτος ἱκανοῦ, ἕως ἂν σχῇ μέλιτος πάχος, τριβέσθω καὶ μιγνυέσθω τὸ στέαρ καὶ ὁ μυελὸς τακέντα, καὶ ἀποτιθέσθω εἰς πυξίδα χαλκῆν τὸ φάρμακον καὶ ἀνατριβέσθω ἡ ἀλωπεκία, μέχρις οὗ ἀνατριχοφυήσῃ. 

Voici ce qu’écrit Cléopatra dans son Traité de cosmétique.

Dans ses Cosmétiques, Cléopatra décrit des remèdes contre l’alopécie, dont voici la formule selon ses propres termes : 

« Contre l’alopécie. Broyer de l’arsenic rouge, fixer avec du gui de chêne ; après avoir rincé le plus possible, en enduire un morceau de lin et appliquer en emplâtre. Pour ma part, j’y rajoute du salpêtre, et cela est très efficace. Autre (Jupiter) : scille 1 drachme, ellébore blanc 1 drachme ; piler avec du vinaigre ; raser, bien rincer, et appliquer.  Autre (Jupiter) : moutarde 1 drachme, cresson 1 drachme ; piler avec du vinaigre ; raser et bien rincer la région ; plus efficace avec incision. Autre (Jupiter) : écorce de roseau 4 drachmes, salpêtre 4 drachmes ; utiliser après avoir fixé avec de la poix liquide ; raser continuellement la région et la repousse sera très rapide, on peut aussi masser avec de la charpie. Autre : exprimer des têtes de souris, appliquer. Autre : piler des crottes de souris, enduire après avoir enlevé le sang de la région avec de la charpie. Autre : faire griller des amandes amères avec leurs enveloppes, broyer avec du vinaigre et du miel, nettoyer la région de son sang, appliquer ; répéter souvent en rasant la région, et les cheveux repousseront rapidement. Autre : cette formule est la meilleure de toutes, car elle vaut aussi pour la chute des cheveux, mélangée avec de l’huile ou de l’huile parfumée elle va aussi pour les cheveux  qui commencent à tomber ou pour la calvitie avancée, elle fait des miracles. (Jupiter) souris domestique réduite en charbon 1 part, marc (?) de raisin carbonisé 1 part, dents de cheval carbonisées 1 part, graisse d’ours 1 part, moelle de cerf 1 part, écorce de roseau 1 part ; broyer les ingrédients secs, rajouter du miel q. sat. jusqu’à consistance de miel, piler et incorporer la graisse et la moelle fondues ; garder le médicament dans un récipient de bronze ; en frotter l’alopécie jusqu’à la repousse des cheveux ; idem pour la chute des cheveux : les enduire chaque jour. »

2b) Gal., Comp. med. 12, 432-434 :

[Περὶ τῶν ἐν τῷ Κλεοπάτρας κοσμητικῷ γεγραμμένων.]

Καὶ τὰ γεγραμμένα κατὰ τὸ Κλεοπάτρας κοσμητικὸν αὐτοῖς ὀνόμασιν οὕτως ἔχει· πρὸς τὸ τρίχας γεννῆσαι ἐν τῇ κεφαλῇ· καλάμων ἁπαλῶν τὰς ῥίζας κόψας χύλισον καὶ μυίας ἐν πολταρίῳ φρύξας μῖξον, καὶ στέαρ ἄρκτειον καὶ ἔλαιον κέδρινον καθ' ἓν τρίψας καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ μίξας δὸς καταχρίεσθαι. ἵνα δὲ τὴν ὀσμὴν ἀπαμβλύνῃς, μῖξον οἶνον ἢ γλυκύ. ἄλλο γεγραμμένον οὐ μετὰ πολλὰ τοῦ πρόσθεν ὧδέ πως κατὰ λέξιν πρὸς τριχοφυΐαν. λινόσπερμα ξηρὸν κατάκαυσον, σὺν τῇ λινοκαλάμῃ καὶ τρίψας σὺν ἐλαίῳ σησαμίνῳ κατάχριε. ἄλλο κατωτέρω γεγραμμένον ὡδί πως πρὸς τρίχας ῥεούσας. γῆν κιμωλίαν ἁδροτάτην βρέξον οἴνῳ αὐστηρῷ καὶ μόρων χυλῷ τοσούτῳ ὅσον συμπιεῖν μόνον, καὶ πρόσβαλε ὡς λειοτάτου ὑοσκυάμου ὀξύβαφον, εἶτα ἀναπλάσας τροχίσκους καὶ ξηράνας ἐν σκιᾷ ἀπόθου εἰς ἀγγεῖονκεραμεοῦν καινόν. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως διεὶς ὕδατι καταχρίεσθαι κέλευε. εἶτα ὅταν ξηρανθῇ, ἐκκλυζέσθω δι' ἡμερῶν εʹ. τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἔτι δὲ ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐν τῷ προσώπῳ καὶ τραχήλῳ λειχηνώδη. ἄλλη αὔξουσα ταχέως καὶ δασύνουσα καὶ μελαίνουσα. λάδανον λέανον μετ' ἐλαίου καὶ γλυκέος οἴνου καὶ ποιήσας πάχος τοῦτο κατάχριε προσμηξάμενος. καὶ μετ' ὀλίγα πάλιν ἕτερον γέγραπται φάρμακον κατὰ λέξιν οὕτως. πρὸς ῥύσιν τριχῶν τὴν χωρὶς νόσου γιγνομένην. κράμβην ξηρὰν λείαν μεθ' ὕδατος κατάπλασσε ἢ λωτοῦ ῥίζαν ὁμοίως.

Voici ce qu’écrit Cléopatra dans son Traité de cosmétique.

« Pour faire repousser les cheveux. Couper les racines de roseaux tendres, en exprimer le suc, faire griller des mouches dans le mortier, bien mélanger ; mélanger à parts égales de la graisse d’ours et de l’huile de cèdre, incorporer, bien mélanger, utiliser comme emplâtre. Pour atténuer l’odeur, y mélanger du vin ou du vin de paille. Autre remède à peine différent du précédent, pour faire repousser les cheveux, à peu près en ces termes : graines de lin sèches grillées, avec chaume de lin, piler avec de l’huile de sésame, appliquer. Autre recette décrite plus loin contre la chute des cheveux : mouiller de la craie très épaisse avec du vin sec et du jus de mûre juste ce qu’il faut pour que le mélange prenne de lui-même, ajouter 1 / 4 de cotyle de jusquiame finement pilée ; en façonner de petits disques, laisser sécher à l’ombre, stocker dans un vase de grès neuf ; pour administrer, laisser fondre dans de l’eau et appliquer ; les cheveux une fois secs, rincer abondamment pendant 5 jours. Convient également pour les dartres au visage et au cou. Autre remède pour augmenter rapidement la croissance des cheveux, les épaissir et les rendre plus foncés : piler du ladanum avec de l’huile et du vin doux, et aussitôt en appliquer une couche épaisse en comprimant. Un peu plus loin, elle donne une autre recette, que voici en ses propres termes : pour la chute des cheveux qui ne s’accompagne pas de maladie : piler du chou sec avec de l’eau, et appliquer en cataplasme, ou de la racine de lotus de la même façon. »

2c) Gal., Comp. med. 12, 492-493 :

[Περὶ τῶν ὑπὸ Κλεοπάτρας γεγραμμένων πρὸς ἀχῶρας ἐν τῷ κοσμητικῷ.]

Καὶ τὰ τῇ Κλεοπάτρᾳ πρὸς ἀχῶρας γεγραμμένα ἐφεξῆς εἰρήσεται κατὰ τὴν ἐκείνης αὐτῆς λέξιν. πρὸς ἀχῶρας. τήλει λεπτῇ ἑφθῇ, μέλανος τεύτλου χυλῷ βεβρεγμένῃ, ἐκκλυζέσθω ἡ κεφαλὴ ἢ τεύτλου ἀφεψήματι ἢ γῇ κιμωλίᾳ βεβρεγμένῃ τούτοις ἐκκλυσαμένῃ, καταχριέσθω μυρσίνῃ λείᾳ μετ' οἰνελαίου, ἄνωθεν δὲ ἐπιτιθέσθω φύλλα τεύτλου. ἄλλο πρὸς τοὺς λίαν ἑλκώδεις.  ψιμμυθίου πεφρυγμένου  βʹ. λιβάνου  βʹ. θείου  αʹ. λεῖα ποιήσας μετ' ἐλαίου κατάχριε. ἄλλο καὶ πρὸς πίτυρα ποιοῦν.  νίτρου, χαλκάνθου ἀνὰ  αʹ. λειώσας ἔλαιον κατάχριε καὶ ἔγχριε. ἄλλο πρὸς ἀχῶρας. σμύρναν καὶ μυρσίνης λευκῆς χλωρὰ φύλλα λεῖα, ἐν οἴνῳ λειώσας κατάχριε. ἢ γῇ κιμωλίᾳ φωσθείσῃ σὺν οἴνῳ μέλανι κατάχριε. ἢ ψιμμυθίου καὶ μολυβδαίνης ἴσον ἑκάστου, σὺν μυρσίνῳ λειώσας κατάχριε. ἢ θείου ἀπύρου  στʹ. λιβάνου ἄῤῥενος αʹ. στυπτηρίας σχιστῆς, σταφίδος ἀγρίας, εὐζώμου, νίτρου ἀφροῦ ἀνὰ  αʹ. χαλκάνθους  αʹ. πηγάνου κλωνία τρία, λειώσας, ὄξος βάλε σύμμετρον καὶ δάφνινον ἔλαιον ἢ μύρσινον ἢ κρόκινον ἢ παλαιὸν ἔλαιον καὶ ποιήσας λιπαρὰν κατάχριε, προαποσμήξας τῷ σμήγματι τούτῳ. σμῆγμα.  ὑσσώπου χοίνικα αʹ. θέρμων χοίνικας βʹ. πτισάνης χοίνικα αʹ. ἐρεγμοῦ χοίνικα αʹ. σικύου ἀγρίου ῥίζης δραχμὰς δʹ. ταῦτα λειώσας μῖξον καὶ δίδου σμήχεσθαι. τὸ δ' αὐτὸ ποιεῖ καὶ πρὸς λέπραν καὶ πρὸς ἰόνθους. 

Au sujet de ce qu’écrit Cléopatra dans son Traité de cosmétique sur la gourme.

Nous donnons ci-dessous ce qu’écrit Cléopatra sur la gourme en ses propres termes. « Faire bouillir du fenugrec finement haché, mouiller avec le jus d’une betterave noire, rincer la tête soit avec un bouillon de betterave soit avec de la craie diluée avec le mélange, oindre avec du myrte pilé dans de l’huile au vin, appliquer par-dessus des feuilles de betteraves. La recette est autre pour les gourmes plutôt ulcéreuses. (Jupiter) blanc de céruse grillé 2 drachmes, encens 2 drachmes, soufre 1 drachme ; piler soigneusement avec de l’huile et appliquer. Autre remède qui convient aussi pour les dartres : nitre, fleur de bronze (=couperose ou vitriol bleu ou sulfate de cuivre) 1 drachme chacun ; piler avec de l’huile appliquer et bien enduire. Autre recette contre la gourme : myrrhe et feuilles vertes de myrte blanc broyées, piler avec du vin et appliquer ; ou faire griller de la craie avec du vin noir, appliquer ; ou céruse et plumbago à parts égales, piler avec de l’huile de myrte, appliquer ; ou encore soufre natif 6 drachmes, encens mâle 1 drachme, alun, raisin sauvage sec, roquette, salpêtre 1 drachme de chaque, couperose 1 drachme, trois brins de rue ; piler, ajouter à parts égales du vinaigre et de l’huile de laurier ou de l’huile de myrte ou de l’huile de safran ou de l’huile vieille, et après avoir obtenu une pâte bien épaisse, appliquer, après avoir bien nettoyé avec le savon suivant. Savon dégraissant : (Jupiter) hysope 1 chénice, lupin 2 chénices, orge mondé 1 chénice, farine de fèves 1 chénice, racine de figuier sauvage 4 drachmes ; piler, mélanger et donner pour dégraisser ; convient aussi pour la lèpre et les petits boutons. »

3) Paulus Eg., Epit. med. 3, 2, 1 :

Ἐκ τῶν Κλεοπάτραϲ [οὐλοποιῶν].

Προαποϲμηξάμενοϲ τὴν κεφαλὴν ϲπονδυλίου ῥίζῃ χριέϲθω τὰϲ τρίχαϲ μετὰ ἀκράτου.
Ἄλλο. ξυρήϲαϲ τὴν κεφαλὴν καὶ ϲμήξαϲ λαβὼν ϲτροβίλιον νέον κατάκαυϲον, ἕωϲ γένηται ϲποδόϲ, καὶ ἐμβαλὼν εἰϲ θυῖαν <θυῖδα> λείου παρεπιχέων μύρον μύρϲινον ἄχρι μέλιτοϲ πάχουϲ καὶ οὕτωϲ ἄλειφε τὴν κεφαλήν.
Ἄλλο. μύρτων καὶ ϲεύτλου τὸ ἴϲον· χρῶ μετ' ἐλαίου ϲμώμενοϲ
.
Ἄλλο. κηκῖδαϲ κ, ἀδιάντου  β· χρῖε θαλάϲϲῃ ἄχρι μέλιτοϲ πάχουϲ, προϲμήξαϲ δὲ τὴν τρίχα οὔρῳ ἢ κονίᾳ καὶ ἀποκλύϲαϲ θερμῷ ὕδατι χριέϲθω τῷ φαρμάκῳ ἐπὶ ἡμέραϲ β, ϲυϲχόντα δὲ αὐτὸ τῇ τρίτῃ ἀποπλύνειν τε καὶ ξηράναντα ἀλείφειν μυρϲίνῳ. τοῦτο ἁπαλὴν καὶ οὐλὴν καὶ μέλαιναν ποιεῖ τὴν τρίχα, οὐλοτέρα δὲ ἔϲται, ἐὰν προξυρήϲαϲ χρήϲῃ.

Tiré de Cléopatra [recettes pour faire friser].

Bien dégraisser au préalable la tête avec une racine d’artichaut, puis se frotter les cheveux avec du vin pur.
Autre : raser la tête, la dégraisser ; prendre une pomme de pin encore jeune, la brûler et la réduire en cendre ; mettre dans un mortier, piler, rajouter de la myrrhe, du myrte, jusqu’à consistance de miel ; en oindre la tête.

Autre : du myrte et de la bette à part égale ; utiliser dans un mélange d’huile.

Autre : graisse fondue un cotyle, fougère 2 drachmes ; mélanger avec de l’eau de mer jusqu’à consistance de miel, dégraisser les cheveux avec de l’urine ou de la cendre, rincer à l’eau chaude, appliquer le remède pendant 2 jours ; le troisième jour, rincer, sécher, oindre de myrte ; cela rend le cheveu souple, frisé et noir, d’autant plus noir qu’on se sera rasé avant l’application.


Domnina (Δομνεῖνα)   

Femme médecin, du 2e-3e s. apr. JC, de Néoclaudiopolis (Asie mineure) connue par son épitaphe en vers (distiques élégiaques).

H.W. Pleket, Epigraphica II, Texts on the social history of Greek world (Leiden, Brill, 1969), No 26, p. 38.
W. Peek : Griechische Versinschriften, vol. I, no 1496.

Testimonia

1) Studia Pontica III, doc. 86, p. 102 sqq. :

σπ̣εῦ̣[σας] | ἐς ἀθ[ανά]|τοὺς, Δο[μνεῖν'],| ἀνδρὸς δ' ἀμέ|λήσας

ἀστράσιν | οὐρανίοις σῶ|μα καθηραμέ|νη·

οὔτις ἐρ(ε)ῖ με|ρόπων ὅτι δὴ | 'θάνες, ἀλλ' ὅ|τι πάτρην

ῥυ|ομένην νού|σων ἅρπασαν | ἀθάνατοι·

χαῖ|ρε καὶ Ἠλυσίοις | ἐπιτέρπεο, σοῖς | δ' ἄρ' ἑταίροις |

λύπας καὶ θρή|νους κάλλιπες | ἀϊδ<ί>ους.

Tu t’es hâtée vers les immortels, Domnina, et tu as abandonné ton mari,

ton corps a été enlevé parmi les astres célestes ;

aucun mortel ne dira que tu es morte, mais que les immortels

ont enlevé le rejeton qui protégeait des maladies ;

Adieu, prends plaisir aux champs Elysées; à tes compagnons,

tu n’as laissé que douleur et chagrins éternels.


Empeiria (Ἐμπειρία)   

Femme médecin attestée par une inscription de Kios (Asie mineure) d’époque romaine.

Testimonia

1) Inscription de Kios (Gemlik) 52 :

Γάιος Ἰούλιος
Βεττιανὸς
ζῶν ἑαυτῷ
καὶ Ἐμπειρίᾳ
<ε>ἰατρείνῃ
ἑαυτοῦ γυ-
ναικὶ ζησάσῃ
ἔτη μθʹ κατε-

σκεύασεν.
Gaius Iulius
Vettianus,
de son vivant, pour lui
et pour Empeiria,
médecin,
son épouse
morte
à 49 ans,
a fait élever (ce monument).


Eugérasia (Εὐγηρασία)   

Femme médecin, dont Galien cite une composition contre l’inflammation de la rate.

Renate Strohmeier : Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998).

Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 57.

Testimonia

1) Galien, de Compos. Medic. sec. locos 13, 244 :

ἄλλο. Εὐγηρασίας.  σκίλλης ὀπτῆς κεκαθαρμένης μνᾶς δύο, βρυωνίας ῥίζης μνᾶς ηʹ. πεπέρεως λευκοῦ τὸ ἴσον, πετροσελίνου τὸ ἴσον, δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος τὸ ἴσον, ὀρόβων ἀληλεσμένων τὸ ἴσον, κεδρίδων ξε. στʹ. ἐχέτω δὲ ὄξους γο ηʹ. ἴρεως, πάνακος ῥίζης, σμύρνης ἀνὰ γο γʹ. οἴνου Φαλερίνου εἰς ἀνάληψιν ὅσον ἐξαρκεῖ, ἀνάπλαττε τροχίσκου καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ, δίδου  αʹ. μετ' οἴνου κεκραμένου κυάθων γʹ.

Autre formule, d’Eugérasia : (Jupiter) scille (oignon marin) grillé et purifié 2 mines, racine de bryone (vigne blanche) 8 mines ; poivre blanc la même quantité, persil idem, graine de panais crétois idem, farine de vesce idem, baies de genévrier 6 xestes. Rajouter 8 onces de vinaigre. Iris, racine de panax (grande centaurée), myrrhe, 3 onces de chaque. Monter avec du vin de Falerne, q. sat. Façonner des pastilles, les laisser sécher à l’ombre ; en administrer 1 drachme avec 3 cyathes de vin coupé.


Fabilla (Φάβιλλα)  

Femme médecin, de Libye, entre le 1er s. av. et le 1er s. apr. JC, citée par Galien pour avoir adapté des recettes d’Antiochis.

Étant donné que Galien transcrit Valeria par Βαλλερία, on pourrait restituer le nom de Favilla. Certains auteurs parlent de Fabulla (à cause du iotacisme).

Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1a) Gal., De comp. medic. sec. locos 13, 250 :

μάλαγμα Ἀντιοχίδος, σπληνικοῖς, ὑδρωπικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, ἀρθριτικοῖς, ἐσκευάσθη Φαβίλλῃ.  κηροῦ λίτρας γʹ. ῥητίνης τερμινθίνης λίτρας γʹ. μυροβαλάνου πιέσματος λίτραν αʹ. νίτρου ἀφροῦ λίτραν αʹ. λίθου Ἀσίου τοῦ ἄνθους λίτραν αʹ. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτραν αʹ. ἐλαίου κυπρίνου λίτρας γʹ. ὄξος ὥστε τὸ ἀμμωνιακὸν διαλῦσαι. ἄλλο Φαβίλλῃ συντεθὲν, σφόδρα γενναῖον πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις.  σμύρνης στακτῆς, βδελλίου ὄνυχος, μυελοῦ ἐλαφείου, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ἴρεως ξηρᾶς ἀνὰ λίτρας βʹ. ὀποπάνακος λίτραν αʹ. χαλβάνης λίτραν αʹ. μαστίχης λίτραν αʹ. λίθου Ἀσίου τοῦ ἄνθους λίτραν αʹ. στύρακος λίτραν αʹ. ὀποῦ συκομόρων λίτραν αʹ. κάγχρυος λίτραν αʹ. πεπέρεως λευκοῦ οὐγγίας στʹ. κηροῦ λίτρας εʹ. τερμινθίνης λίτρας εʹ. κοπτόν ἐστι τὸ φάρμακον. καὶ δεῖ κόπτοντας παράπτεσθαι ἰρίνου μύρου τῇ ὑποστάθμῃ ἕως ἂν εὐαφέστατον γένηται τὸ φάρμακον, καὶ γὰρ κείμενον εὐαφέστατον γίνεται.

2b) Gal., ibid. 13, 341 :

μάλαγμα Ἀντιοχίδος, σπληνικοῖς, ὑδρωπικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, ἀρθριτικοῖς, ἐσκευάσθη Φαβίλλῃ Λιβυκῇ.  κηροῦ λίτρας τρεῖς, δρυΐνου ἰξοῦ λίτρας γʹ. ῥητίνης τερμινθίνης λίτρας γʹ. μυροβαλά<ν>ου πιέσματος λίτραν αʹ. νίτρου ἀφροῦ λίτραν αʹ. λίθου Ἀσίου τοῦ ἄνθους λίτραν αʹ. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτραν αʹ. ἐλαίου κυπρίνου λίτρας τρεῖς, ὄξους ὡς τὸ ἀμμωνιακὸν διαλῦσαι. μετὰ τοῦτο γράφει ἐφεξῆς πάλιν οὕτως. ἄλλο Φαβίλλῃ συντεθὲν, σφόδρα γενναῖον πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις.  σμύρνης στακτῆς λίτρας βʹ. βδέλλης ὄνυχος λίτρας βʹ. μυελοῦ ἐλαφείου λίτρας βʹ. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτρας βʹ. ἴρεως ξηρᾶς λίτρας δύο, ὀποπάνακος λίτραν μίαν, χαλβάνης, στύρακος ἀνὰ λίτραν αʹ. μαστίχης λίτραν αʹ. λίθου Ἀσίου τοῦ ἄνθους λίτραν αʹ. ὀποῦ συκομόρων λίτραν αʹ. κάγχρυος λίτραν αʹ. πεπέρεως λευκοῦ λίτραν αʹ. κηροῦ, τερμινθίνης ἀνὰ λίτρας εʹ. κοπτέον ἐστὶ τὸ φάρμακον καὶ δεῖ κόπτοντα παράπτεσθαι ἰρίνου μύρου τῇ ὑποστάθμῃ, ἕως ἂν εὐαφέστερον γένηται τὸ φάρμακον.

Cataplasme émollient d’Antiochis, pour ceux qui souffrent de la rate, d’hydropisie, de sciatique, d’arthrite, selon la préparation de Fabilla de Libye. (Jupiter) Cire 3 livres, (gui de chêne 3 livres,) résine de térébinthe 3 livres, suc de myrobolan 1 livre, fleur de nitre 1 livre, fleur de pierre d’Asos 1 livre, vapeurs d’ammoniac 1 livre, huile de henné 3 livres, vinaigre, ce qu’il faut pour diluer l’ammoniac. (Plus loin, elle écrit la même chose.) Autre composition de Fabilla, excellente pour les mêmes affections. (Jupiter) Cendre de myrrhe 2 livres, dent de sangsue 2 livres, moelle de cerf 2 livres, vapeurs d’ammoniac 2 livres, iris sec 2 livres, opopanax 1 livre, galbanum (et styrax) 1 livre, mastic 1 livre, fleur de pierre d’Asos 1 livre, (styrax 1 livre,) lait de sycomore 1 livre, orge grillé 1 livre, poivre blanc 6 onces (1 livre), cire, térébinthe 5 livres ; hacher et lors de l’opération, mouiller la base avec de l’essence de myrrhe, jusqu’à ce que le médicament devienne assez moelleux. (Si on laisse reposer, il devient très moelleux).


Laïs ()   

Elle semble avoir écrit un livre sur les soins du corps et des cheveux, qui contenait aussi d’autres recettes plus ou moins curieuses sur l’avortement et les maladies des femmes.

Martino.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 55-56.
Mozans, H. J.  : Woman In Science ; New York and London, D. Appleton and Co., 1913; pp. 10, 11.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Plin., 28, 82 :

Lais et Salpe canum rabiosorum morsus et tertianas quartanasque febres menstruo in lana arietis nigri argenteo bracchiali incluso,

D'après Laïs et Salpé, la morsure des chiens enragés et les fièvres tierces et quartes sont guéries avec de la laine de bélier noir imbibée de sang menstruel, et renfermée dans un bracelet d'argent.

2) Plin., N.H. 28, 81 :

quae Lais et Elephantis inter se contraria prodidere de abortiv<o> carbone e radice brassicae vel myrti vel tamaricis in eo sanguine extincto,

Laïs et Eléphantis ont écrit au sujet des abortifs des choses tout à fait contradictoires, indiquant, par exempte, un charbon de racine de chou, ou de myrte, ou de tamarix, éteint dans ce sang.Maïa (Mαῖα)   

Maïa semble avoir composé un ouvrage sur les soins du corps et des cheveux. Galien nous en a conservé une recette.

Martino.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 58-59.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Galen., De comp. medic. per genera 13, 840 :

τὸ τῆς Μαίας καλὸν πρὸς κονδυλώματα καὶ ῥαγάδας.  κηκίδος  ηʹ. μολυβδαίνης  ηʹ. σμύρνης  δʹ. ψιμυθίου  δʹ. λείοις χρῶ.

Le remède de Maïa contre les cals et les crevasses est bon : noix de galle 8 drachmes, plombago 8 drachmes, myrrhe 4 drachmes, blanc de céruse 4 drachmes ; à utiliser en poudre.


Métrodora (Μητροδώρα)   

Lipinska considère cette auteure comme réelle, malgré l’absence totale de renseignements objectifs sur cette femme médecin. Selon elle, Charles Daremberg aurait signalé en 1851 un manuscrit connu depuis près d’un siècle portant le titre Περὶ τῶν γυναικείων παθῶν (Maladies des femmes) d’une certaine Métrodora. La mort l’aurait empêché de mener à bien ce travail. Son exécuteur testamentaire n’a rien trouvé dans ses papiers à ce sujet.

Le catalogue de la Bibliotheca Laurentiana signalerait un MS intitulé Ἐκ τῶν Μητροδώρας περὶ τῶν γυναικείων παθῶν τῆς μήτρας, commençant par Τῶν γυναικείων παθῶν πολλῶν τε et finissant ainsi οὖ ἐπίχριε τὸν στόμαχον. Selon Baudinius, il contiendrait 108 chapitres sur les maladies de l’utérus, de l’estomac et des seins, avec des recettes d’emplâtres.

On n'en connaît à ce jour qu'un MS : voir Il libro di Metrodora sulle malattie delle donne e il ricettario di cosmetica e terapia, G. Del Guerra éd., Milan, 1953.

Martino cite Métrodora comme l’auteure de recettes pour soigner et embellir le corps féminin.

Sur le site suivant, Renate Strohmeier, Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998, 326 p.), situe Métrodora (ou Métradora) au 2e ou au 1er s. av. JC., tandis que Laurence Moulinier-Brogi, « Esthétique et soins du corps dans les traités médicaux latins à la fin du Moyen Âge », Médiévales, n° 46, 2004, p. 55-72, parle du 6e s. av. JC !!!

Mais je ne trouve rien dans les sources grecques ou latines. Étant donné que les autres femmes de la même qualité et de la même époque citées par Strohmeier sont toutes mentionnées par Pline, il s’agit peut-être ici d’une mauvaise lecture pour Metrodorus, qui lui est bel et bien cité par Pline et qui est l’auteur de recettes du même genre.

Martino.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 66-67.

Gazzanica, Valentina : Phanostrate, Metrodora, Lais and the others. Women in the medical profession ; dans : Medicina nei secoli 9, 1997, 277-290.

M. Roberto De Lucia : «Cleopatra, Metrodora, il De gyneciis pseudogalenico e la trattatistica ginecologica», in VIe colloque international (AIBL) : «L'ecdotique des textes médicaux grecs : réception et traduction».


Oinoné (Οἰνώνη)

Femme médecin ou pharmacienne mythique, épouse de Pâris. 

Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 44.
Grimal, DMGR, s.v.
Wolf, Mulierum, p. 139 sqq.

Testimonia

1) Phot., 186, 134b :

Ἀνεγνώσθη βιβλιδάριον Κόνωνος Διηγήσεις· προσφωνεῖ μὲν τὸ πονημάτιον Ἀρχελάῳ Φιλοπάτορι βασιλεῖ, περιέχεται δ' αὐτῷ ἐκ πολλῶν ἀρχαίων συνειλεγμένα νʹ διηγήματα. ...

Ἡ κγʹ ὡς Ἀλεξάνδρου τοῦ Πάριδος καὶ Οἰνώνης, ἣν ἐγήματο πρὶν ἢ τὴν Ἑλένην ἁρπάσαι, παῖς Κόρυθος γίνεται, κάλλει νικῶν τὸν πατέρα. Τοῦτον ἡ μήτηρ Ἑλένῃ προσέπεμπε ζηλοτυπίαν τε κινοῦσα Ἀλεξάνδρῳ καὶ κακόν τι διαμηχανωμένη Ἑλένῃ· ὡς δὲ συνήθης ὁ Κόρυθος πρὸς Ἑλένην ἐγένετο, Ἀλέξανδρός ποτε παρελθὼν εἰς τὸν θάλαμον καὶ θεασάμενος τὸν Κόρυθον τῇ Ἑλένῃ παρεζόμενον καὶ ἀναφλεχθεὶς ἐξ ὑποψίας εὐθὺς ἀναιρεῖ. Καὶ Οἰνώνη τῆς τε εἰς αὐτὴν ὕβρεως καὶ τῆς τοῦ παιδὸς ἀναιρέσεως πολλὰ Ἀλέξανδρον ἀρασαμένη καὶ ἐπειποῦσα (καὶ γὰρ ἦν ἐπίπνους μαντείας καὶ τομῆς φαρμάκων ἐπιστήμων) ὡς τρωθείς ποτε ὑπ' Ἀχαιῶν καὶ μὴ τυγχάνων θεραπείας δεήσεται αὐτῆς, οἴκαδε ᾔει· ὕστερον δὲ Ἀλέξανδρος ἐν τῇ ὡς Ἀχαιοὺς ὑπὲρ Τροίας μάχῃ τρωθεὶς ὑπὸ Φιλοκτήτου καὶ δεινῶς ἔχων δι' ἀπήνης ἐκομίζετο πρὸς τὴν Ἴδην, καὶ προεκπέμψας κήρυκα ἐδεῖτο Οἰνώνης· ἡ δὲ ὑβριστικῶς μάλα τὸν κήρυκα διωσαμένη πρὸς Ἑλένην ἰέναι Ἀλέξανδρον ἐξωνείδιζε· καὶ Ἀλέξανδρος μὲν κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπὸ τοῦ τραύματος τελευτᾷ, τὴν δὲ μήπω πεπυσμένην τὴν τελευτὴν μετάμελος ὅμως δεινὸς εἶχε, καὶ δρεψαμένη τῆς πόας ἔθει φθάσαι ἐπειγομένη. Ὡς δ' ἔμαθε παρὰ τοῦ κήρυκος ὅτι τεθνήκοι καὶ ὅτι αὐτὴ αὐτὸν ἀνῄρηκε, ἐκεῖνον μὲν τῆς ὕβρεως λίθῳ τὴν κεφαλὴν πατάξασα, ἀναιρεῖ, τῷ δ' Ἀλεξάνδρῳ νεκρῷ περιχυθεῖσα, καὶ πολλὰ τὸν κοινὸν ἀμφοῖν καταμεμψαμένη δαίμονα, ἑαυτὴν ἀνήρτησε τῇ ζώνῃ. 

Notes de lecture des Récits de Conon, dédié au roi Archélaos Philopator, qui rassemble cinquante récits tirés de nombreux auteurs antiques.

Récit 23 : Pâris-Alexandre et Oinonè, qu’il avait épousée avant d’enlever Hélène, eurent pour fils Korythos, qui l’emportait en beauté sur son père. Sa mère l’envoya auprès d’Hélène pour provoquer la jalousie d’Alexandre et faire du mal à Hélène ; comme Korythos fréquentait assidûment Hélène, un jour qu’Alexandre pénétra dans la chambre et vit son fils assis aux côtés d’Hélène, il fut enflammé de soupçons et le tua aussitôt. Oinonè, à cause de sa démesure et de la mort de son enfant, lança de nombreuses malédictions contre Alexandre et lui prédit (car elle avait le don de prophétie et s’y connaissait dans la préparation des drogues) qu’un jour il serait blessé par les Achéens, et que, ne trouvant aucun traitement à sa blessure, il reviendrait la supplier ; et sur ce, elle rentra chez elle. Plus tard, lors de la guerre de Troie, Alexandre fut blessé par Philoctète et en proie à de terribles souffrances, il fut transporté en char dans l’Ida ; il s’était fait précéder par un héraut pour supplier Oinonè. Mais celle-ci, dans son orgueil, chassa le héraut et injuriait Alexandre, lui disant d’aller retrouver Hélène. Alexandre mourut en chemin de ses blessures ; Oinonè toutefois, qui n’avait pas encore appris sa mort, fut prise de terribles remords, et après avoir cueilli des plantes, elle se précipita à son chevet. Lorsqu’elle apprit de la bouche du héraut qu’Alexandre était mort, et qu’elle comprit que c’est elle qui l’avait tué, prise d’un accès de colère, elle tua le héraut en le frappant d’une pierre à la tête, elle se répandit en sanglots autour du cadavre d’Alexandre, et maudissant leur génie commun, elle se pendit avec sa ceinture.

2) Ps-Apoll., Bibl. 3, 155, 8 :

τὸν δὲ Ἑλένην ἐκ Σπάρτης ἁρπάσαι, πολεμουμένης δὲ Τροίας τοξευθέντα ὑπὸ Φιλοκτήτου τόξοις Ἡρακλείοις πρὸς Οἰνώνην ἐπανελθεῖν εἰς Ἴδην. ἡ δὲ μνησικακοῦσα θεραπεύσειν οὐκ ἔφη. Ἀλέξανδρος μὲν οὖν εἰς Τροίαν κομιζόμενος ἐτελεύτα, Οἰνώνη δὲ μετανοήσασα τὰ πρὸς θεραπείαν φάρμακα ἔφερε, καὶ καταλαβοῦσα αὐτὸν νεκρὸν ἑαυτὴν ἀνήρτησεν. 

Celui-ci (scil. Pâris-Alexandre) enleva Hélène de Sparte, et durant la guerre de Troie, il fut frappé d’une flèche par Philoctète avec l’arc d’Héraclès ; il retourna alors auprès d’Oinonè, sur le mont Ida. Mais celle-ci, qui lui gardait rancune, refusa de le soigner. Transporté à Troie, Alexandre y agonisait, et Oinonè, frappée de remords, y vint avec ses remèdes, mais l’ayant trouvé mort, elle se pendit.


Olympias de Thèbes   

Citée par Pline, avec d’autres femmes s’étant illustrées par des ouvrages sur les soins corporels (v. Sotira, Laïs, Éléphantis, Salpé), Olympias semble avoir composé un ouvrage sur les problèmes gynécologiques.

Martino.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 55.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Plin., NH 1, 28c ; et passim :

Summa : medicinae et historiae et observationes MDCLXXXII.

EX AVCTORIBVS

EXTERNIS

… Sotira. Laide. Elephantide. Salpe. Olympiade Thebana.

2) Plin., NH 20, 227 :

radix mammarum vitiis occurrit adalligata in lana nigra, tussim in lacte cocta et sorbitionis modo sumpta quinis diebus emendat. stomacho inutiles Sextius Niger dicit, Olympias Thebana abortivas esse cum adipe anseris, aliqui purgari feminas foliis earum manus plenae mensura in oleo et vino sumptis. utique constat parturientes foliis substratis celerius solvi; protinus a partu revocanda, ne vulva sequatur.

La racine (scil. de mauve), attachée avec de la laine noire, préserve des affections les mamelles. Bouillie dans du lait et prise en potage, elle guérit la toux en cinq jours. Sextius Niger dit que les mauves ne sont pas bonnes pour l'estomac; Olympias de Thèbes, qu'avec la graisse d'oie elles causent l'avortement : quelques-uns pensent qu'une pleine poignée de feuilles prise dans de l'huile et du vin aide le flux menstruel. En tout cas, il est sûr que les feuilles mises sous les femmes en couche rendent la délivrance plus prompte, et qu'il faut les retirer aussitôt après l'accouchement, de peur que la matrice ne vienne aussi.

3) Plin., NH 28, 246 :

Mulierum purgationes adiuvat fel tauri in lana sucida adpositum—Olympias Thebana addit o<es>ypum et nitrum—, cornus cervini cinis potus, item vulva laborantes inlitus quoque et fel taurinum cum opio adpositum obolis binis.

On provoque les menstrues avec le fiel de taureau en pessaire dans de la laine en suint (Olympias de Thèbes y ajoute de l'hysope et du nitre), avec la cendre de corne de cerf en boisson; la même cendre, en topique, est bonne pour les maux de la matrice, ainsi que le fiel de taureau en pessaire à la dose de deux oboles, avec de l'opium.

4) Plin., NH 28, 254 :

Sterilitatem a partus vexatione fieri certum est. hanc emendari Olympias Thebana adfirmat felle tauri et adipe serpentium et aerugine ac melle medicatis locis ante coitus. vitulinum quoque fel in purgationibus sub coitu adspersum vulvae etiam duritias vet<e>r<e>s emollit et profluvium minuit umbilico peruncto atque in totum vulvae prodest.

Il est certain que des femmes deviennent stériles pour avoir souffert dans le travail de l'accouchement: Olympias de Thèbes assure qu'on guérit cette cause de stérilité en frottant la partie avant le rapprochement avec du fiel de taureau, de la graisse de serpent, du vert-de-gris et du miel. Le fiel de veau, dont on enduit les parties pendant les règles au moment des approches, amollit la dureté du ventre; en onction sur l'ombilic il diminue le flux menstruel, et en général il est bon pour la matrice.


Origénie (Ὀριγένεια)   

Femme médecin citée par Galien, pour plusieurs recettes, contre les vomissements, contre les ulcérations et les suppurations profondes du poumon, contre la diarrhée.

Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 62.

Testimonia

1) Gal., De comp. medic. sec. locos 13, 144  :

[Καταπότια πρὸς στομάχου ἀνατροπὰς Ὀριγενείας, καλὰ καὶ δόκιμα λίαν.]  Ῥόδων ἄνθους  ηʹ. μυρσίνης μελαίνης τοῦ καρποῦ, χωρὶς τῶν γιγάρτων, ὀξύβαφον, ὑοσκυάμου σπέρματος ὀξυβάφου ἥμισυ, τρῖβε ὁμοῦ φιλοπόνως κατὰ μικρὸν ἐπιβαλὼν προτρόπου ὅσον ἐξαρκεῖ, ἔπειτα τούτοις ἐπιβάλλων φοινίκων πατητῶν ιʹ. τὴν σάρκα καὶ συλλεάνας, ἀνάπλασσε καταπότια ἐρεβίνθου τὸ μέγεθος καὶ δίδου γʹ. ἢ καὶ δʹ. καὶ μελικράτου παλαιοῦ κεκραμένου κυάθους βʹ.

Cachet d’Origénie contre les soulèvements d’estomac, assez bon et éprouvé.

(Jupiter) Fleur de rose 8 drachmes, fruit du myrte noir, sans les pépins, un quart de cotyle, graine de jusquiame un huitième de cotyle ; broyer ensemble soigneusement en rajoutant peu à peu du vin prodromos quod satis ; puis rajouter 10 … de la chair de palmier patétos ; une fois bien mélangé, façonner des cachets de la grosseur d’un pois chiche et en prendre 3, voire 4, avec deux cyathes d’hydromel vieux bien mélangé.

2) Gal., De comp. medic. sec. locos 13, 58 :

πρὸς τὰς ἐν βάθει ἑλκώσεις καὶ διαπυήσεις. …
ἄλλη Ὠριγενείας.
  γλυκυῤῥίζης Ποντικῆς  βʹ. κνίδης σπέρματος πεφωγμένου, λίνου σπέρματος πεφωγμένου ἀνὰ  αʹ. σμύρνης, κρόκου ἀνὰ ὀβολὸν, μέλιτος Ἀττικοῦ, ὕδατος ἑκάστου ἀνὰ κυάθους ἓξ, ἕψε γλυκύῤῥιζαν τῷ ὕδατι, ἔπειτα τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας τρῖβε τὰ λοιπὰ καὶ ἀναλάμβανε μέλιτι ἑφθῷ καὶ δίδου ἐκλείχειν.

Contre les ulcérations et les suppurations profondes du poumon …
Autre formule, d’Origénie : (Jupiter) réglisse du Pont 2 drachmes ; graine d’ortie grillée, graine de lin grillée, 1 drachme de chaque ; myrrhe, crocus, 1 obole de chaque ; miel attique, eau, 6 cyathes de chaque ; faire bouillir la réglisse dans l’eau, passer, broyer les autres ingrédients, mélanger avec du miel bouilli et administrer en sirop.

3) Gal., De comp. medic. sec. locos 13, 85 :

Πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν …
ἄλλη, Ὠριγενείας. 
γεντιανῆς χυλοῦ, συμφύτου χυλοῦ, βαλαυστίου, ἑκάστου ἀνὰ  ηʹ. κρόκου, σμύρνης, γλυκυῤῥίζης χυλοῦ ἀνὰ  δʹ. προτρόπου ἢ Θηραίου ἢ Σκυβελίτου ξε. στʹ. σκεύαζε καὶ δίδου καθὰ προείρηται.

Contre l’hémoptysie…
Autre formule, d’Origénie : (Jupiter) suc de gentiane, suc de grande consoude, fleur de grenadier sauvage, 8 drachmes de chaque ; crocus, myrrhe, suc de réglisse, 4 drachmes de chaque. Vin prodromos ou vin de Théra ou vin skybélite 6 xestes ; préparer et administrer comme sus-dit…

 


Pantheia (Πάνθεια)   

Femme médecin de Pergame, du 2e s. apr. JC, connue par une épitaphe en vers (7 distiques élégiaques) que lui adresse son mari, lui aussi médecin. Bien que femme, dit-il, elle fut son égale dans l’art.

H.W. Pleket, Epigraphica II, Texts on the social history of Greek world (Leiden, Brill, 1969), No 20, p. 32-33.

Testimonia

1) Pergamon 8,1-3, doc. 2:576 (GrVersInschr 2040) :

χαῖρε, γύναι Πάνθεια, | παρ' ἀνέρος, ὃς μετὰ μοῖραν |

σὴν ὀλοοῦ θανάτου πένθος | ἄλαστον ἔχω.

οὐ γάρ πω τοί|ην ἄλοχον ζυγίη ν ἴδεν Ἥρη |

εἶδος καὶ πινυτὴν ἠδὲ σαοφρο|σύνην.

αὐτή μοι καὶ παῖδας ἐγεί|ναο πάντας ὁμοίους.

αὐτὴ καὶ | γαμέτου κήδεο καὶ τεκέων|

καὶ βιοτῆς οἴακα καθευθύνεσκες | ἐν οἴκῳ

καὶ κλέος ὕψωσας ξυ|νὸν ἰητορίης,

οὐδὲ γυν<ή> περ | ἐοῦσα ἐμῆς ἀπολείπεο τέχνης.|

τοὔνεκά σοι τύμβον τεῦξε Γλύ|κων γαμέτης,

ὅς γε καὶ ἀθ[ανά]|τοιο δέμας κεύθει Φιλαδέλ[φου],|

[ἔ]νθ̣[α] κα̣ὶ αὐτὸς ἐγὼ κείσομ̣[αι], | αἴ κε θά[νω],

ὡς̣ [ἀγλα]ϊσμὸν̣ [ζῶν] | σοι ἐκοινώνησα κατ̣' α[ἶσ]α̣ν,|

ὧδε δὲ κα<ὶ ξ>υνὴν γαῖαν ἐφε[σ]|σάμενος.

Adieu, Panthéia, chère épouse, partie loin de ton mari, qui après

             ton tragique destin supporte le deuil sans fin de ta mort.

Jamais Héra, protectrice du mariage, n’a vu une épouse telle que toi,

      réputée pour sa beauté, sa sagesse et sa fidélité ;

c’est toi qui m’as donné des fils, tous de même qualité,

      c’est toi qui prenais soin de ton époux et de tes enfants,

et qui dans la maison tenais la barre de notre vie,

             et tu as élevé la gloire de la médecine et,

bien que femme, tu pratiquais cet art aussi bien que moi

           C’est pourquoi Glycon, ton époux, a fait élever pour toi ce tombeau,

qui garde aussi le corps de l’immortel Philadelphos ;

c’est là que moi aussi je reposerai à ma mort,

et comme de mon vivant j’ai partagé la même vie avec toi,

à ma mort, c’est ici que la même terre nous couvrira.

Phanostraté (Φανοστράτη)   

Sage-femme et médecin de Mélitè (Attique), vers 360-340 av. JC.

IG II/III2 6873, SEG 33 (1983)  214.
Peek, Griech. Versinschriften, I, 342.
H.W. Pleket, Epigraphica II, Texts on the social history of Greek world (Leiden, Brill, 1969), No 1, p. 10.

Véronique DASEN, "L'ars medica au féminin", Eugesta 6, 2016, 1-40.

Testimonia

1) Anth. App., Epigr. sepulcr. 160 :

Μαῖα καὶ ἰατρὸς Φανοστράτη ἐνθάδε κεῖται

οὐθενὶ λυπηρὰ, πᾶσιν δὲ θανοῦσα ποθεινή. 

Ci-gît Phanostratè, sage-femme et médecin


Polydamna (Πολύδαμνα)   

Femme du roi égyptien Thon, qui aurait donné à Hélène des herbes pour prévenir la morsure des serpents qui infestaient l’îlot de Pharos, où Hélène s’était réfugiée pour échapper aux entreprises amoureuses du roi.

Renate Strohmeier : Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998).

Grimal, DMGR, s.v.
Smith, s.v.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 44.
Wolf, Mulierum, 200-203.

Testimonia

1) Hom. Od. iv. 219-232 (228) :

ἔνθ' αὖτ' ἄλλ' ἐνόησ' Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
αὐτίκ' ἄρ' εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον,
νηπενθές τ' ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων.

τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,
ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις,
Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα
φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά,
ἰητρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων
ἀνθρώπων· ἦ γὰρ Παιήονός εἰσι γενέθλης.


Mais la fille de Zeus, Hélène eut alors une idée.
Dans le vin du cratère elle jeta de cette drogue
Qui calme douleur et colère et qui donne l’oubli.

Remède subtil et puissant que la fille de Zeus
Reçut de la femme de Thon, Polydamna d’Égypte ;
La glèbe, en ce pays, outre le blé, produit encore
Mille simples diverses, tant salutaires que nuisibles ;
Tous les hommes y sont, plus que partout ailleurs au monde,
D’habiles médecins, car ils sont du sang de Paeon.

               (trad. Fr. Mugler)

2) Ps-Justin., Cohort. ad gent. p. 27 Morel :

Ἔφη γὰρ αὐτὸν ἐν Αἰγύπτῳ γενόμενον μεμαθηκέναι, ὅτι τὸ

Νηπενθές, ἄχολόν τε κακῶν ἐπίληθες ἁπάντων

φάρμακον, ἡ Ἑλένη λαβοῦσα παρὰ τῆς Θῶνος γυναικὸς Πολυδάμνας εἰς τὴν Σπάρτην ἐκόμισε· κἀκείνῳ τῷ φαρμάκῳ ἔφη Ὅμηρος χρησαμένην τὴν Ἑλένην παῦσαι τὸν ἐν τῇ παρουσίᾳ Τηλεμάχου παρὰ Μενελάου γενόμενον θρῆνον.

(Diodore) a dit en effet que c’est lors de son séjour en Égypte qu’(Homère) apprit qu’Hélène avait reçu de Polydamna, la femme de Thon,le remède

Qui calme douleur et colère et qui donne l’oubli, (Hom., Od. 4, 221)

et qu’elle avait ramené cette drogue à Sparte ; c’est en utilisant cette drogue, nous dit Homère, qu’Hélène fit cesser la douleur qui saisit Ménélas à la vue de Télémaque.

3a) Themist., Χαριστήριος … Σατορνίνου p. 209 b (Harduin) :

ποῖον φάρμακον Πολυδάμνας τῆς Αἰγυπτίας ἐγκερασθὲν οἴνου κρατῆρι ἢ ποῖος κεστὸς Ἀφροδίτης οὕτως ὀξὺ καὶ δραστήριον ὥστε τοὺς πύργους ὄντας τοῦ ἀδάμαντος στερεωτέρους, κηροῦ μαλακωτέρους ποιῆσαι;

Quelle est la drogue de Polydamna d’Égypte mélangé au cratère de vin ou quelle est la ceinture brodée d’Aphrodite…

3b) Themist., Μετριοπαθὴς p. 357 a (Harduin) :

Φύεται ἐν τοῖς φιλοσοφίας λειμῶσιν φάρμακον πολύ τε καὶ ἰσχυρόν, ὁποῖον Ὅμηρος λέγει τὴν τοῦ Διὸς θυγατέρα Ἑλένην παρὰ Πολυδάμνης πορίσασθαι τῆς Αἰγυπτίας.

Dans les prairies de la philosophie croît une drogue abondante et très efficace, telle celle qu’Hélène, la fille de Zeus, comme nous le dit Homère, se procura auprès de Polydamna d’Égypte.

4) Hécatée, fr 25, ap. Diod., Bibl. 1, 97, 7 :

τὸ γὰρ νηπενθὲς φάρμακον, ὃ λαβεῖν φησιν ὁ ποιητὴς τὴν Ἑλένην ἐκ τῶν Αἰγυπτίων Θηβῶν παρὰ Πολυδάμνης τῆς Θῶνος γυναικός, ἀκριβῶς ἐξητακὼς φαίνεται· ἔτι γὰρ καὶ νῦν τὰς ἐν ταύτῃ γυναῖκας τῇ προειρημένῃ δυνάμει χρῆσθαι λέγουσι, καὶ παρὰ μόναις ταῖς Διοσπολίτισιν ἐκ παλαιῶν χρόνων ὀργῆς καὶ λύπης φάρμακον εὑρῆσθαί φασι·

La drogue qui fait oublier la douleur, et qu’Hélène, aux dires du Poëte, reçut à Thèbes d’Égypte de Polydamna la femme de Thon, est parfaitement décrite ; aujourd’hui encore en effet, les femmes de ce pays utilisent, dit-on, la propriété décrite ci-dessus ; l’usage de cette drogue qui apaise colère et chagrin aurait été connu depuis les temps antiques parmi les seules femmes de Diospolis (Thèbes).


Salomé (Σαλώμη)   

Femme médecin, dont Galien cite une formule pour un cataplasme émollient.

Renate Strohmeier : Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998).

Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Galien, de Compos. Medic. per gen. 13, 507 :

ἄλλη Σαλώμη πρὸς πᾶσαν περιωδυνίαν καὶ συνάγχην μετὰ σικύας καὶ πρὸς πλευρᾶς πόνον.  λιθαργύρου λίτρας βʹ. ἐλαίου παλαιοῦ οὐγγίας ηʹ. ἕψε ὁμοῦ.

Autre formule (Salomé), pour toute douleur vive, angine après ventouses, douleur des flancs : (Jupiter) litharge 2 livres, huile vieille 8 onces ; faire bouillir ensemble. 


Salpé (Σάλπη)   

Sage-femme qui avait écrit un livre sur les Maladies des femmes, qui contenait beaucoup de charlataneries.

Martino.
Kl. Pauly, s.v.
RE I A,2 (1920) 2006-7.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 55.
Wolf, Mulierum, index.


Testimonia

1) Plin. 28, 38 :

Salpe torporem sedari quocumque membro stupente, si quis in sinum expuat aut si superiores palpebras saliva tangat.

Salpé prétend qu'on dissipe l'engourdissement d'un membre quelconque en crachant dans son sein, ou en touchant avec de la salive la paupière supérieure.

2) Plin. 28, 66 :

Salpe fovet illa cum * * * oculos firmitatis causa, inlinit sole usta cum ovi albo, efficacius struthocameli, binis horis.

Salpé recommande d'en étuver les yeux pour raffermir la vue, et en fait un liniment pour les coups de soleil, avec un blanc d'œuf, et plus efficacement avec celui d'un œuf d'autruche, liniment qu'on laisse appliqué deux heures.

3) Plin. 28, 82 :

Lais et Salpe canum rabiosorum morsus et tertianas quartanasque febres menstruo in lana arietis nigri argenteo bracchiali incluso,

D'après Laïs et Salpé, la morsure des chiens enragés et les fièvres tierces et quartes sont guéries avec de la laine de bélier noir imbibée de sang menstruel, et renfermée dans un bracelet d'argent.

4) Plin. 28, 261 :

Salpe genitale id in oleum fervens mergi iubet septies eoque perungui pertinentes partes, 

Salpé ordonne de tremper sept fois les parties génitales d'un âne dans de l'huile bouillante, et de frotter avec cette huile les parties naturelles.

5) Plin. 32, 135 :

Psilotrum est thynni sanguis, fel, iocur, sive recentia sive servata, iocur etiam tritum mixtoque cedro plumbea pyxide adservatum. ita pueros mangonicavit Salpe obstetrix.

On emploie comme épilatoire le sang, le fiel, le foie du thon, soit frais, soit gardé; le foie même broyé, et conservé avec de la résine de cèdre dans nue boîte de plomb. Salpé, la sage-femme, a indiqué ce moyen pour déguiser l'âge des jeunes esclaves.

6) Plin. 32, 140 :

Salpe negat canes latrare, quibus in offa rana viva data sit. 

Salpé assure qu'un chien perd la faculté d'aboyer si on lui fait avaler une grenouille vive dans un gâteau.


Samithra (Σαμίθρη)   

Femme-médecin, auteure d’une formule de lavement, vantée par Galien.

Rebecca Flemming, « Women, writing and medicine in the classical world », CQ 57 / 1, 2007, 257-279.
Martino.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 58.

Testimonia

1) Gal., De compos. medic. sec. loc. 13, 310 :

ἑδρικὴ παρὰ Τυράννου.  λιθαργύρου γο βʹ. ψιμυθίου γο βʹ Sʹʹ. λιβάνου γο αʹ. σμύρνης γο αʹ. καδμείας γο αʹ Sʹʹ. σχιστῆς γο δʹ. κηροῦ γο δʹ. οἴνου καὶ ῥοδίνου. ἄλλη Σαμίθρης, πολύχρηστος. λιθαργύρου  ιβʹ. ψιμυθίου  βʹ. χαλκίτεως  βʹ. μίσυος ὀπτοῦ  αʹ. τερμινθίνης  στʹ. ἐλαίου καὶ ὕδατος κοτύλας δʹ.

Lavement, de Tyrannos : (Jupiter) lithargyre 2 onces, blanc de céruse 2,5 onces, encens 1 once, myrrhe 1 once, calamine 1,5 once, schistè 4 onces, cire 4 onces, vin et (eau de) rose.

Autre formule, de Samithra, très utile : (Jupiter) lithargyre 12 drachmes, blanc de céruse 2 drachmes, sulfate de cuivre 2 drachmes, couperose réduite 1 drachme, térébenthine 6 drachmes, huile et eau 4 cotyles.


Sotira   

Sage-femme citée par Pline pour un traité sur le traitement des fièvres, avec d’autres femmes s’étant illustrées par des ouvrages sur les soins corporels (v. Laïs, Éléphantis, Salpé, Olympias).

Elle pourrait être l’auteure d’un traité de gynécologie de la bibliothèque de Florence.

Martino.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 55.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Plin., NH 1, 28c :

Summa : medicinae et historiae et observationes MDCLXXXII.

EX AVCTORIBVS

EXTERNIS

… Sotira. Laide. Elephantide. Salpe. Olympiade Thebana.

2) Plin., NH 28, 83 :

Sotira obstetrix tertianis quartanisque efficacissimum dixit plantas aegri subterlini, multoque efficacius ab ipsa muliere et ignoranti<s>; sic et comitiales excitari.

La sage-femme Sotira dit qu'un moyen très efficace de guérir les fièvres tierces et quartes est d'en frotter la plante des pieds du malade, ce qui est d'un effet encore bien plus sûr si l'opération est faite par la femme elle-même, et à l'insu du malade. C'est aussi, d'après elle, un moyen de faire cesser l'accès des épileptiques.
Valéria Secunda (Βαλλερία Σεκοῦνδα)  

Femme médecin du 1er s. av. JC, dont Galien mentionne une formule contre les ulcères malins.

Renate Strohmeier : Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998).

Testimonia

1) Galien, de Compos. Medic. per gen. 13, 707 : Dans ce texte, Galien discute une recette de Zénon – de Laodicée, un pharmacien de la 2e moitié du 1er s. av. JC – qui semble avoir adapté une formule de Valéria Secunda.

πρὸς τὰ κακοήθη ἐπὶ Βαλλερίας Σεκούνδης. προσυπακοῦσαι δὲ δεῖ δηλονότι τὸ ἐχρησάμην. ἡ δ' ὕλη τοῦ φαρμάκου δηλοῖ θεραπείας μὲν ἀγωνιστικῶς ἀπολειπομένη, παρηγορεῖν δὲ δυναμένη τὰ παροξυνόμενα διὰ τῆς τῶν ἀγωνιστικῶν φαρμάκων προσαγωγῆς. ἡ οὖν σύνθεσις αὐτοῦ τοιάδε τίς ἐστι.  Τυῤῥηνικοῦ  ηʹ. προσυπακοῦσαι δὲ δηλονότι τοῦ κηροῦ, στέατος ταυρείου  δʹ. τερμινθίνης  δʹ. μολύβδου κεκαυμένου  δʹ. ἐμμότῳ χρῶ. ταῦτα μὲν ἔγραψεν αὐτῇ λέξει. κακῶς δὲ ἐποίησε μήτε πρὸς τίνα κακοήθη φησὶν ἁρμόττειν αὐτὸ δηλώσας, μήθ' ὡς ἀγωνιστικὸν, μήθ' ὡς παρηγορικόν ἐστι προσθείς. ἕτερα γάρ ἐστι παρηγορικὰ φάρμακα, τὰ μὲν καὶ προσωφελοῦντα βραχύ τι τὰς διαθέσεις, ἔνια δὲ καὶ βλάπτοντα βραχύ. 

Contre les ulcères malins, d’après Valéria Secunda. Il convient manifestement de suppléer « je l’ai utilisé ». Les ingrédients de la préparation montrent qu’il s’agit d’un médicament sans valeur thérapeutique active, mais capable de soulager les crises provoquées par l’administration de médicaments drastiques.Voici donc à peu près la composition de ce médicament : (Jupiter) Tyrrhénienne 8 drachmes (il convient de suppléer « cire »); graisse de taureau 4 drachmes, térébenthine 4 drachmes, plomb grillé 4 drachmes. A utiliser en compresse. Voilà mot pour mot ce qu’a écrit Zénon. Mais il a le tort de ne pas préciser pour quels ulcères malins convient ce médicament, et de ne pas avoir précisé si ce médicament doit être employé en tant que traitement actif ou en tant que calmant adjuvant. Car les adjuvants sont tout autre chose, les uns sont de courte utilité pour l’état général, et quelques-uns sont même contre-indiqués.


Xanité (Ξανίτη)  

Auteure d’une recette d’ennéapharmakos, une espèce d’onguent contre la gourme et la gale (λιπαρὰ πρὸς ἀχῶρας καὶ ψώρας), vantée par Galien.

Martino.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 58.

Testimonia

1) Gal., De comp. medic. sec. locos 13, 311 :

ἡ Ξανίτης, πολύχρηστος.  κηροῦ  ιστʹ. βουτύρου  ιʹ. οἰσύπου  ιʹ. στέατος χηνείου  ηʹ. τερμινθίνης  ηʹ. μυελοῦ ἐλαφείου  δʹ. ῥοδίνου ὀλίγον. ἡ διὰ πηγάνου.  λιθαργύρου μνᾶν αʹ. πηγάνου μνᾶς Sʹʹ. οἱ δὲ μνᾶν αʹ. ὄξους  δʹ. ἐλαίου τὸ ἱκανόν.

La formule de Xanité est excellente : (Jupiter) cire 16 drachmes, beurre 10 drachmes, suint 10 drachmes, graisse d’oie 8 drachmes, térébenthine 8 drachmes, moelle de cerf 4 drachmes, un zeste (d’eau) de rose. Variante avec rue : (Jupiter) litharge 1 mine, rue 1 / 2 mine (certains mettent 1 mine), vinaigre 4 drachmes ; huile q.s.

Femmes médecins d'époque romaine


Victoria ou Salvina  

Theodorus Priscianus (ou Octavius Horatianus), médecin grec actif vers 400 apr. JC, auteur d’un ouvrage en grec (Ευπόριστον -- Cf. Dioscoride et son ouvrage intitulé Euporista sive de simplicibus medicinis) qu’il traduisit lui-même en latin (Rerum Medicarum libri quattuor), a dédié le livre 3 de son œuvre, consacré à la gynécologie, à une certaine Victoria. D’après sa préface, on peut en déduire que Victoria était une praticienne appréciée, traitée par Priscianus sur un pied d’égalité.

Certaines éditions ou certains MSS. la nomment Salvina.

Enzyklopädie Medizingeschichte [Werner Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner edd.] ; Walter de Gruyter, 2005 ; p. 427.
Manfred Wilde : Alte Heilkunst (Müller-Straten, 1999), p. 148.
Renate Strohmeier : Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und natur-kundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998).
Martin Schanz : Geschichte der römischen Literatur: bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian (C.H. Beck) p. 275-276.
ANRW II / 37,1  (1993), p. 300.
H. J. Mozans : Woman In Science ; New York And London, D. Appleton And Company, 1913 ; p. 271.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 70-71.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Prisc., III, titre et préface :

Octavii Horatiani liber tertius ad Victoriam de passionibus mulierum et curis earumdem.

Livre III d’Octavius Horatianus, dédié à Victoria. Des maladies des femmes et de leur traitement.

Intellexisse te non minus nobis arbitror, Victoria[1], artis meae dulce ministerium, omnem mei operis efficaciam, in quo inmemor non sum praefationis meae, qua duobus libris pares causas proposui, faenomenon euporiston officium, logicam disputationem. sed longe non abest ab utroque gynaeciorum visitatio. et quoniam haec ratio tota medendi indiget diligentia, solitaneum libellum confeci de mulierum curis; solitaneum inquam et remotum a publico spectaculo. et ego quidem te scientia iuvabo, tu vero cui communis arridet sexus et secretum facile invenit conscientia, cum fiducia exerce sedulo gynaeciam propositam meo tractatu et tua diligentia adhibeto medicinam.

Je pense, Victoria, que tu as compris autant que nous les médecins l'action bienfaisante de mon art, toute l’efficacité de mon travail. J’y inclus mes écrits antérieurs, où en deux livres, je traitais des maladies communes aux deux sexes, le premier sur la manière de traiter les maladies externes avec les remèdes courants, le second sur l’approche rationnelle (scil. pour les maladies internes). L’examen des maladies propres aux femmes n’en est guère éloigné. Et comme cette approche demandait une attention toute particulière, j’ai rédigé un petit manuel spécialement sur le traitement des maladies propres aux femmes ; je dis un manuel spécialisé, et à l’écart de la publicité tapageuse. Pour ma part, je continuerai de t’aider de ma science. Quant à toi, qui as l’avantage de partager le même sexe que tes patientes, ce qui facilite considérablement le partage des secrets de tes patientes, applique avec confiance les conseils gynécologiques que je propose dans mon petit traité et mets tout ton soin à la pratique.

2) Prisc., III, ch. 5, De conceptione :

Aliquae mulieres quae voto posteritatis longo tempore desideratae afficiuntur, medicas accerserunt, quas effectus elaboratae conceptionis felices et peritas exhibuit. nosti itaque, Victoria[2], professionis communis hoc magis esse necessarium ministerium, quae ex tuis officiis sedulis in his magis rebus experimentum habes, quantum aut gratiae aut gloriae accrescat medicae promittenti a suspecta conceptione. unde licet inscia non sis huius curae concep-tionem procurantis, attamen disposita tibi consideratis omnibus ordinavi circa quae curandum erit.

Certaines femmes, qui souffrent de désirer depuis trop longtemps des enfants, consultent les femmes médecins que le résultat d’une conception assistée a révélées habiles et heureuses. Aussi sais-tu, Victoria, que cela est un service des plus nécessaires de notre profession commune, toi qui as acquis par ta pratique une grande expérience dans ce domaine, et tu sais combien de reconnaissance et de gloire acquiert la femme médecin d’une conception réussie qu’elle avait garantie. Aussi, bien que tu n’ignores pas les traitements facilitant la conception, j’ai rassemblé à ton intention tout ce qui concerne ces méthodes de traitement.


[1] victoria B (cf. infra c. 5 Neu.) salvina rg (Gel.), salbina h, sauina fv.

[2] victoria rgfv (h, -a c) et (6 supra add.) B: Salvina (e sua sc. corr.) Gel.


Léoparda  

Femme médecin mentionnée au livre IV de Theodorus Priscianus, mais probablement d’un autre auteur, qui lui emprunte une prescription -- quelque peu curieuse -- contre l’hydropisie.

H. J. Mozans : Woman In Science ; New York And London, D. Appleton And Company, 1913 ; p. 271.
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 71.
Wolf, Mulierum, index.

Testimonia

1) Ps-Prisc., IV, ch. 36 :

Ad hydropem, quod monstravit Leoparda de lupo, si viro de masculo, si mulieri de lupa remedium faciendo. cor seca totum et pulmones. omnia simul comburas, ita ut carbones fiant. quae teri, cerni id est cribellari, et in pulverem redigi debent et vitreo servari signato. cum necesse fuerit, vinum bonum, sed non vetus, mittis in ollam fictilem novam, et de puleio quod fumo tactum non est, facies fasciculum, et ex eo facis agitari ipsum vinum. posteaquam perbullierit, facies potionem, et tepefacta potione cocleare plenum pulveris das bibere ei qui patitur, per triduum.

Pour préparer un médicament à l'intention du malade hydropique, comme Léoparda l'a montré, il faut partir d'un loup, mâle pour un patient homme, femelle s'il s'agit d'une femme. Couper le cœur entier ainsi que les poumons, faire brûler le tout ensemble de façon à obtenir des charbons, qui doivent être ensuite broyés, tamisés, autrement dit passés au crible, et réduits en poudre, puis conservés dans un bocal de verre scellé. En cas de besoin, mettre du vin bon, mais pas vieux, dans une marmite de terre neuve. Puis avec du pouliot qui n'a pas été touché par la fumée, faire un petit bouquet et remuer le vin ; après qu'il aura bouilli, en faire une potion, et quand elle aura tiédi, en donner à boire une cuillérée pleine de poudre au patient, pendant trois jours.

Femmes médecins romaines attestées dans les inscriptions latines  

Cf. Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 73-80.

Wolf, Mulierum, index, s.vv. Elis, Hedone, Iulia Sabina, Minucia, Quintiana, Sentia Elis, Terentia, Valeria Verecunda.

Elaine Mary Wainwright : Women Healing/Healing Women: The Genderization of Healing in Early Christianity ; Deutsches Fachbuch, 2006.
Lilian R. Furst : Women Healers and Physicians ; University Press of Kentucky, 1999.

1) CIL VI, 6851 (Rome) :

MELITINE

MEDICA APPVLEI

Mélitiné, médecin, (esclave) d’Apuleius.

2) CIL VI, 9614 (Rome) :

IVLIA

PIAE

MEDICA


Julia, (esclave) de Pia, médecin.

3) CIL VI, 9615 (trouvée à Rome, vendue frauduleusement, retrouvée à Lyon) :

MINVCIA

D·L·ASSTE

MEDICA

Minucia Aste, affranchie de Décimus, médecin.

4) CIL VI, 9616 (Rome) :  

TERENTIAE

NICENI TERENTIAE

PRIMAES MEDICAS LI-

BERTAE FECERUNT

MVSSIVS ANTIOCHVS

ET MVSSIA DIONYSIA

FIL·M·B·M

À Terentia Nicenis, affranchie de Térentia Prima, femme médecin.

Mussius Antiochus et Mussia Dioysia ont élevé ce monument

à leur fille méritante.

5) CIL VI, 7581 (Rome) = ILS, 7804 :

DEAE SANCTAE MEAE

PRIMILLAE MEDICAE

L·VIBI MELITONIS F·

VIXIT ANNIS XXXXIIII

EX EIS CVM L·COCCEIO

APTHORO XXX SINE

QVERELLA FECIT

APTHORVS CONIVG

OPTIMAE CASTAE

ET SIBI

À ma vénérée et sainte Primilla, médecin, fille de Lucius Vibius Melito.

Elle est morte à l’âge de 44 ans, dont 30 passés avec Lucius Cocceius Apthorus sans aucune dispute. Apthorus a fait faire ce monument pour son excellente et chaste épouse, et pour lui-même.

6) CIL VI, 9477 (Rome) = ILS 7806 :  

D·M

VALERIAE BERECVNDAE IATROMEAE

REGIONIS SVAE PRIMAE Q·ANN·XXXIIII

M·VIIII D·XXVIII VALERIA BITALIS

FILIA MATRI DVLCISSIMAE

ET P·GELLIVS BITALIS

CONIVGI SANCTISSIMAE

Aux mânes de Valeria Verecunda, sage-femme médecin, la première de son pays, qui vécut 34 années 9 mois et 28 jours ; Valeria Vitalis sa fille à sa mère chérie, et P. Gellius Vitalis à son épouse vénérée.

7) CIL VI, 9478 (Rome) :
Mozans, H. J.  : Woman In Science ; New York and London, D. Appleton and Company, 1913; p. 272.

VALIAE CALLISTE

IATROMEAE

ECILIVS LYSIMA

CHVS CONIVGI SVAE FEC

À Valia Calliste, sage-femme médecin,

Ecilius Lysimachus a fait élever ce monument pour son épouse.

8) CIL VI, 9617 (Rome, 1er s. av. – 1er s. apr. JC) :  

VENVLEIA

D·L·SOSIS

MEDICA

Vénuleia Sosis, affranchie de Décimus, femme médecin.

9) CIL V, 3461 (Vérone, 1er s. av. – 1er s. apr. JC) :

C·CORNELIVS

MELIBOEVS SIBI

ET SENTIAE ELIDI

MEDICAE

CONTVBERNALI

Caius Cornélius Méliboeus pour lui-même

et pour Sentia Elis, femme médecin, sa compagne.

10) ILS 7803 = CIL X, 5980 (Capoue) [ou CIL VI, 8711(Rome)] :

SECVNDA

LIVILLAE·S

MEDICA

Secunda, esclave de Livilla, femme médecin.

11) Gruter, op. cit. t. II, p. 636 (Italie méridionale) :  

DEIS MANIB

IVLIAE Q·L

SABINAE

MEDICAE

IVLIVS ATIMETVS

CONIVGI

BENE MERENTI

Aux mânes de Julia Sabina, affranchie de Quintus, femme médecin ; Julius Atimetus à son épouse méritante.

12) CIL XIII, 2019 (Lyon ; retrouvée avec une trousse d’oculiste) :

METILIA DONATA MEDICA

DE SVA PECVNIA DEDIT

L·D·D·D

Métilia Donata, femme médecin,

a offert ce monument de ses propres deniers,

en un lieu cédé par décret des décurions.

13) Gruter, op. cit. t. II, p. 635, no 9 (Nîmes) :

FLAVIAE

HEDONES

MEDICAE

EX·T

(Aux mânes) de Flavia Hedone, femme médecin, par testament.

14) Gruter, op. cit. t. II, p. 635, no 10 (Tarragone) :  

IVLIAE QVI

NTIANAE

CLINICE FIL

KARISSIM

MATER

POSVIT ET

SIBI

À Julia Quintiana, femme médecin ;

sa mère a élevé ce monument pour sa fille bien aimée,

et pour elle-même.

15) ILS 7802 (Augusta Emerita) :

D·M·S

IVLIAE SATVRNINAE

ANN·XXXXV

VXORI INCOMPARABILI

MEDICAE OPTIMAE

MVLIERI SANCTISSIMAE

CASSIVS PHILIPPVS

MARITVS OB MERITA

H·S·E·S·T·T·L

Aux dieux mânes de Julia Saturnina, âgée de 45 ans, épouse incomparable, excellente médecin, femme à la vertu irréprochable. Cassius Philippus, son mari, a fait élever ce monument pour rendre hommage à ses mérites. Elle repose ici. Que la terre te soit légère.


Femmes médecins chrétiennes

Fabiola ( ? -399)  

Née d’une illustre famille patricienne, la gens Fabia, Fabiola, ou Fabia, vendit, après la mort de ses deux maris, tout ce qu’elle possédait pour soulager les pauvres. Lors d’un long pèlerinage de pénitence vers la Terre-Sainte, une irruption des Huns l’obligea à quitter l’Orient et à revenir à Rome. Elle se retira à Ostie où elle fonda un hôpital en 380, le premier en Occident, où elle faisait soigner les malades qu’elle recueillait dans la rue. Elle aurait elle-même pratiqué la chirurgie. Elle serait morte vers 400. Sa vie a été écrite par saint Jérôme.

Sainte, fêtée le 27 décembre.

Renate Strohmeier : Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998).
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 80.
Mozans, H. J.  : Woman In Science ; New York And London, D. Appleton And Company, 1913; pp. 272-274.
Wolf, Mulierum, index.

cf. Cardinal Wiseman, Fabiola (1854) : ici.

Testimonia

1) Jérôme, Epist. ad Oceanum de morte Fabiolae (=III, 109) sur ce site.

 

Nicarète (Νικαρέτη) (? - 440)  

Cette femme de Constantinople, du temps de l’empereur Arcadius, eut saint Jean Chrysostome comme père spirituel et mit toute sa vie au service des pauvres. Elle brillait par ses vertus et était très versée dans les sciences médicales, notamment dans les plantes médicinales. C’est peut-être elle qui guérit Chrysostome de sa maladie d’estomac.

Sainte de l’Église, fêtée le 27 décembre.

Strohmeier, Renate : Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998).
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 80.
Mozans, H. J.  : Woman In Science ; New York And London, D. Appleton And Company, 1913; p. 272.

Testimonia

1) Sozom., Hist. eccl. 8, 23, 6 :

ἄλλοι τε πολλοὶ σπουδαῖοι ἄνδρες καὶ ἀγαθαὶ γυναῖκες· ὧν ἦν Νικαρέτη ἡ Βιθυνὴ τῶν παρὰ Νικομηδεῦσιν εὐπατριδῶν ἐπισήμου γένους, ἐπὶ ἀιδίῳ παρθενίᾳ καὶ ἀρετῇ βίου εὐδοκιμοῦσα. ἀτυφοτάτην δὲ ὧν ἴσμεν σπουδαίων γυναικῶν ταύτην ἔγνων, ἤθει τε καὶ λόγῳ καὶ διαίτῃ τεταγμένην καὶ τὰ θεῖα μέχρι θανάτου τῶν ἀνθρωπίνων προτιμῶσαν ἀνδρείᾳ τε καὶ φρονήσει πρὸς περιπετείας δυσχερῶν πραγμάτων ἀντισχεῖν ἱκανήν, ὡς μήτε πολλῆς πατρῴας περιουσίας ἀδίκως ἀφαιρεθεῖσαν ἀγανακτεῖν ἐν ὀλίγοις τε περιλειφθεῖσιν ὑπὸ ἀρίστης οἰκονομίας, καίπερ εἰς γῆρας προ-ελθοῦσαν, τὰ ἐπιτήδεια σὺν τοῖς οἰκείοις ἔχειν καὶ ἄλλοις ἀφθόνως χορηγεῖν. ὑπὸ φιλανθρώπου δὲ προθυμίας φιλόκαλος οὖσα καὶ παντοδαπὰ κατεσκεύαζε φάρμακα εἰς πτωχῶν νοσούντων χρείαν· οἷς δὴ πολλοῖς τῶν γνωρίμων πολλάκις ἐπήμυνε μηδὲν ἀποναμένοις τῶν συνήθων ἰατρῶν.

Parmi ces hommes et ces femmes de qualité, on comptait Nicarète de Bithynie, d’une illustre famille aristocratique de Nicomédie, qui se fit remarquer pour être restée vierge toute sa vie et pour sa vie vertueuse… Encline à la philanthropie, elle aimait faire le bien et préparait toutes sortes de remèdes à l’usage des malades dans le besoin ; c’est grâce à ces remèdes aussi qu’elle soulageait souvent un grand nombre de ses connaissances, quand elles ne pouvaient avoir recours aux médecins ordinaires.

2) Niceph., 13, 251 :

 

3) J.Chrysost., Epist. ad Olymp. 4.

 

Amazoné (Ἀμαζόνη)  

Femme médecin de Constantinople, de l’époque chrétienne.

Testimonia

1) Constantinople [Chr.] no 71 :

ἐνθάδε κατάκειται ἰά-
τρινα Ἀμαζόνη.
Ἀμαζόνη πιστὴ
δούλη τοῦ θεοῦ ἀρε-
σουσα θ(ε)ῷ καὶ ἀν-

θρώποις.
Ci-gît
Amazoné, médecin.
Amazoné, fidèle
servante de Dieu,
agréable à Dieu
et aux hommes.


Suzanne (Ϲωσάννα)  

Femme médecin d’Athènes, d’époque chrétienne.

Testimonia

1) IG 3, 3452 :

[κοιμητήριο]ν Ϲωσάννας ἰατ[ρ]ίνης
[— — — — —]ην πλι<σ>ίον τοῦ ἀρχαγγέλου.

Tombe de Suzanne, médecin.
… près de l’archange.Thécla (Θέκλα)  

Femme médecin d’époque chrétienne.

Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 59.

Testimonia

1) CIG 9209 :

θήκη Θέκλης εἰατρίνης. 

                

Tombe de Thécla, médecin.


Stéphanis (Στεφανίς)  

Sage-femme et médecin d’Asie mineure, d’époque chrétienne.

Testimonia

1) MAMA II-III, 3:292 :

 σωματοθήκη Γεωργίο<υ> υἱοῦ
Στεφάνου μάγκιπος καὶ

Στεφανίδος ἰατρομέας (=ἰατρομαίας).

Sarcophage de Georges, fils
de Stéphanos
manceps ( ? adjudicataire public, caution publique ?) et
de Stéphanis, sage-femme médecin.


Apollonia (Ἀπολλωνία)  

Femme qui pourrait être médecin : le papyrus porte ιατρος, mais la syntaxe du texte pourrait conduire à une correction en ἰατροῦ. Par ailleurs il s’agit d’une étiquette de momie : ce qui est important, c’est d’indiquer l’identité du client, pas nécessairement sa profession. Encore que la profession dans le cas d’une femme soit un élément fort de l’identité.

Testimonia

1) TMomLouvre 1080: l

Ἀπολλωνία
θ̣υγ̣ά∙∙∙ο̣∙∙υ̣

ιατρος.

l. 2 : soit θ̣υγ̣ά(τηρ) […]ο̣[∙ο]υ̣, soit θ̣υγ̣ά[τ(ηρ) ..]ο̣[∙ο]υ̣

l. 3 : ou ἰατρο>ῦ<.

Apollonia,
fille de X, médecin.

ou fille du médecin X.Théodosia  

Selon Lipinska, qui s’appuie sur un ouvrage de 1709 d’un auteur polonais (Carptzovius, De medicis ab Ecclesia pro sanctis habitis), Théodosia excellait si bien en médecine et en chirurgie qu’elle les exerçait l’une et l’autre à Rome, avec le plus grand succès. Elle aurait été décapitée lors des persécutions de Dioclétien, vers 312 (sainte, fêtée le 29 mai).

Il y a plusieurs Théodosie martyres, le nom étant très courant en grec, à la même époque et dans la même région :

*     Théodosie, Alexandra, Euphémie et 4 autres dames souffrent le martyre à Amide en Paphlagonie sous Maximin Daia vers 303-305 (20 mars : v. Martyrologium Romanum).

*     Théodosie de Tyr, mère de Procope (martyr en 303 sous Dioclétien), décapitée sous Dioclétien (le 5 nov. 307) avec 12 autres nobles dames, à Césarée de Philippe (29 mai : v. Martyrologium Romanum).

*     Théodosie de Tyr, morte vierge à 18 ans, en 307 sous Galère Maximien, à Césarée (Eusèbe en parle). (2 avril : v. Martyrologium Romanum).

*     martyre de Théodosie et Pélagie (23 mars : v. Martyrologium Romanum).

Il y a encore une sainte Théodosie plus tardive, religieuse de Constantinople qui s’opposa aux iconoclastes (martyre vers 745) fêtée le 29 mai.

Il y donc une extrême confusion sur l’identité de la sainte fêtée le 29 mai.

Je n’ai rien trouvé, ni dans les sources antiques, ni dans les sources modernes, qui confirme Lipinska. Apparemment, en ce qui concerne l’Antiquité en tout cas, Strohmeier – je n’ai pu consulter que la table des matières sur la toile -- ne fait que copier Lipinska et d’autres sources vieillies, comme Ménage ou Wolf.

Je ne trouve rien non plus sous les variantes du nom : Théodora, Théodotia, Théodoté.

Le seul témoignage que l’on pourrait rapprocher est celui de l’écrivain arabe Ibn Wahs Chijjah, qui parle d’un livre de poisons de la reine Cléopâtre, peut-être le même que le manuscrit du Mont Cassin Antidotum Cleopatrae reginae ad Theodoten. Mais il s’agit sans aucun doute d’un ouvrage médiéval mis sous le nom de la reine d’Égypte (cf. Cléopatra médecin). On ne peut pas par ailleurs savoir si Theodoten est l’accusatif de Theodotes masculin ou de Theodote féminin.

Par contre je trouve quelque chose de très intéressant chez Smith, A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, s.v. Theodotus physician 3 : C. B. Carpzov (De Medicis ab Ecclesia pro Sanctis habitis) aurait introduit par erreur Theodosius dans son martyrologe en date du 2 novembre.

Il est donc plus que probable que Théodosia médecin à Rome n’a jamais existé !

Renate Strohmeier Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert (1998).
Lipinska, M. : Hist. des femmes médecins (1900), p. 79.
Smith, s.v. Theodotus physician 3.
Wolf, Mulierum, index.