Colloquium Montepessulanum (vers 280 apr. JC)

Ce manuscrit bilingue grec-latin, tout comme le Colloquium Leidense, le Colloquium Harleianum et les Colloquia Monacensia, est un guide  de la conversation à l'usage des Grecs et des Romains.

Ed. :
G. Goetz, in Corpus Glossariorum Latinorum III, Teubner 1892, pp. 654-659.


Voir :
Bruno Rochette: L'enseignement du latin comme L2  dans la Pars Orientis de l'Empire romain
.

Ἑρμηνεύματα.

1. Ἐπειδὴ ὁρῶ πολλοὺς ἐπιθυμούντας Ἑλληνιστὶ διαλέγεσθαι καὶ Ῥωμαϊστὶ μήτε εὐχερῶς δύνασθαι διὰ τὴν δυσχέρειαν καὶ πολυπλήθειαν τῶν ῥημάτων, οὐκ ἐφεισάμην τοῦτο ποιῆσαι ἵνα ἐν τρισὶν βιβλίοις ἑρμηνευματικοῖς πάντα τὰ ῥήματα συγγράψωμαι. ἄρχομαι γράφειν ἀπὸ ἄλφα ἕως ω. ἀγαθῆι τύχηι. θεοὶ ἵλεοι.
Interpretamenta.

1. Quoniam video multos cupientes Graece disputare et Latine neque facile posse propter difficultatem et multitudinem verborum, non peperci hoc facere ut in tribus libris interpretatoriis omnia verba conscribam. incipio scribere ab alfa usque o. bona fortuna. dii propitii.
Manuel de conversation

1. Comme je vois que beaucoup de gens, désireux de converser en grec et en latin, ne le peuvent pas facilement à cause de la difficulté et du nombre de mots, je n'ai pas hésité à entreprendre ce travail et à recenser toutes les expressions en trois livres bilingues. Je vais écrire de l'alpha à l'oméga. À la bonne fortune.Que les dieux nous soient propices.
2. Καθηγητά, χαῖρε, ἐπειδὴ θέλω καὶ λίαν ἐπιθυμῶ λαλεῖν Ἑλληνιστὶ καὶ Ῥωμαϊστί, ἐρωτῶ σε, ἐπιστάτα, δίδαξόν με. Ἐγώ ποιήσω, ἐάν μοι πρόσσχηις. Προσέχω σοι ἐπιμελῶς. Ἐπειδὴ οὖν ὁρῶ σε τούτου τοῦ πράγματος, τουτέστιν ταύτης τῆς διαλέκτου τῆς λεγομένης Ῥωμαϊκῆς, ἐπιθυμοῦντα, ἐπιδείξω σοι, τέκνον, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ τυχόντος ἀνθρώπου καταλαβεῖν, ἀλλὰ πεπαιδευμένου καὶ εὐφυεστάτου εἶναι μάθησιν. διὰ τοῦτο τοίνυν σοι μᾶλλον τῶι μὴ εἰδότι μηδὲν διηγήσασθαι ἐκθήσομαι. χρεία οὖν σοί ἐστιν ἃ παραγγέλλω· ἀκοή, μνήμη, διάνοια, τριβὴ καθημερινὴ τεχνίτην ποιεῖ. τοῦτο σεαυτῶι ἐὰν παράσχηις, μισθούς δύνασαι μαθεῖν. δύο οὖν εἰσιν πρόσωπα τὰ διαλεγόμενα, ἐγὼ καὶ σύ. σὺ εἶ ὁ ἐπερωτῶν, ἐγὼ ἀποκριθήσομαι. πρὸ παντὸς οὖν ἀναγίνωσκε τρανῶς (σαφῶς). 2. Praeceptor, have. quoniam volo et valde cupio loqui Graece et Latine, rogo te, magister, doce me. Ego faciam, si me adtendas. Adtendo <te> diligenter. Quoniam ergo video te huius rei, hoc est eius interpretationis quae dicitur Latinae cupientem, demonstrabo tibi, fili, quoniam non est cuiuslibet hominis deprehendere, sed docti et ingeniosi esse doctrinam. propter hoc etiam tibi magis qui nescis nihil disputare exponam. opus ergo tibi est quae praecipio: auditus, memoria, sensus, usus cotidianus artificem facit. hoc tibi si praestiteris, mercedes potes discere. duae ergo sunt personae quae disputant, ego et tu. tu es qui interrogas, ego respondebo. ante omnia ergo lege clare (diserte). 2. Bonjour, professeur. Vu que je veux et désire vivement parler grec et latin,  je te demande, maître, enseigne-le-moi. Et je réussirai, si tu m'accordes ton attention. Je t'accorderai la plus grande attention. Et puisque je vois que tu désires apprendre cela, c'est-à-dire cette langue que l'on appelle le latin, je te montrerai, mon enfant, qu'il n'est pas à la portée du premier venu de l'apprendre, mais que cela demande les connaissances de quelqu'un de cultivé et de doué. C'est pourquoi je t'expliquerai ce qu'il faut, vu que tu ne sais rien pour l'instant. Tu auras besoin de ce que je te recommande: écoute, mémoire, intelligence, exercice quotidien font le connaisseur. Si tu te donnes ces moyens, tu pourras apprendre le commerce (?). Il y a deux personnes qui discutent, moi et toi. Toi tu poses les questions, moi j'y réponds. Mais avant tout, lis clairement (intelligiblement).
3. Ἡδέως σε εἶδον. Καὶ ἐγὼ σέ. 3. Libenter te vidi. Et ego te. 3. Quel plaisir de te voir. - Moi aussi.
4. Τίς κρούει τὴν θύραν; Παρὰ Γαΐου πρὸς Λούκιον. εἰ ἐνθάδε ἐστίν, ἄγγειλον. Πάρεστιν παρὰ Γαΐου. Ἐρώτησον αὐτόν. - τί ἔστιν, παιδάριον; πάντα καλῶς; Ναί, κύριε. ἔπεμψέν σοι ἐπιστολὴν ἐσφραγισμένην. Δός, ἀναγνῶ. ἔγραψέν μοι περὶ τοῦ πράγματος, πορεύου, παιδάριον, καὶ ἄγγειλον ὅτι ἔρχομαι. δότε μοι ὑποδήματα. φέρε ὕδωρ εἰς ὄψιν. δὸς ζωστόν· ζῶσόν με. δὸς τήβεννον· περίβαλέ με. δὸς φελόνην καὶ δακτυλίους. τί στήκεις, ἑταῖρε; ἆρον τὰ χρεία ὄντα καὶ ἐλθὲ μετ᾿ ἐμοῦ. σπεύδω πρὸς φίλον ἀρχαῖον, συγκλητικὸν δήμου Ῥωμαίων, ὅστις ἀπὸ Ῥωμύλου κατάγει τὸ γένος, ἀπὸ Τρώων τῶν Αἰνειαδῶν. 4. Quis pulsat ostium? A Gaio ad Lucium. si hic est, nuntia. Venit a Gaio. Roga illum. - quid est, puer? omnia recte? Etiam, domine. misit tibi epistulam signatam. Da legam. scripsit mihi de negotio. vade, puer, et nuntia quoniam venio. date mihi calciamenta. adfer aquam ad manus. da subarmale: cinge me. da togam: operi me. da paenulam et anulos. quid stas, sodalis? tolle quae opus sunt et veni mecum. festino ad amicum antiquum, senatorem populi Romani, qui a Romulo deducit genus, a Troianis Aeneadarum. 4. Qui frappe à la porte? De la part de Gaius, pour Lucius. S'il est là, annonce-moi. Il est venu de la part de Gaius. Interroge-le. - Qu'est-ce qu'il y a, garçon? Tout va bien? - Oui Monsieur. Il t'a envoyé une lettre cachetée. - Donne, que je lise. Il m'écrit au sujet des affaires. Va mon garçon et dis-lui que je viens. Donnez-moi mes chaussures. Apporte-moi de l'eau que je me lave le visage. Apporte-moi ma ceinture, attache-la. Donne-moi ma toge; mets-la-moi. Donne-moi ma cape et les bagues. Qu'est-ce que tu as à rester planté là, compagnon? Prends ce qu'il faut et accompagne-moi. Je m'en vais vite trouver un vieil ami, sénateur du peuple romain, qui descend de Romulus, des Troyens venus avec Énée.
5. Ἐπιθυμῶ μαθεῖν διάλεκτον Ἀττικήν, ἐπιθυμῶ λίαν. Ὅτι θέλεις ῥήτωρ εἶναι (δικολόγος, δημηγόρος, συνήγορος, νομικός, νομικός, νομικός, νομικός, παράκλητος). 5. Cupio discere sermonem Atticum, cupio valde. Quoniam vis orator esse (causidicus, dicentarius, actor, iuris studiosus, iuris peritus, iuris consultus, iuris prudens, advocatus). 5. Je désire apprendre l'usage attique, je le désire vraiment beaucoup. Puisque tu veux être orateur (juriste, huissier, avocat, juriste, expert en droit, juris-consulte, juriste-conseil, avoué).
6. Ἐγκώμιον ἔγραψα. Τίνος; Ζηνὸς Καπιτωλίνου. Ἀνάγνωθι. - μεγάλως εἶπας. ἆρον τὸν στέφανον οὐδείς σοι ἀντιλέγει. 6. Laudem scripsi. Cuius? Iovis Capitolini. Lege. - magne dixisti. tolle coronam. nemo tibi contradicit. 6. J'ai écrit un éloge. De qui? de Jupiter Capitolin. Lis-le. - C'est très bien, reçois la couronne, personne ne peut rivaliser avec toi.
7. Οἶδας ποῦ μένει ὁ φίλος μου, ἀρχαιότατος <ἀπ᾿> ἀρχαιογονίας, ἀνήρ γενναῖος. πρόλαβέ με καὶ γνῶθι εἰ ἔνδον ἐστὶ καὶ ἀπάντησον ἐμοί. 7. Scis ubi manet amicus meus, vetustissimus ab origine, vir fortis. antecede me et scito si intus est et obvia mihi. 7. Tu sais où habite mon ami, issu d'une vieille famille, un homme généreux. Prends les devants et tâche de savoir s'il est chez lui et rapporte-moi la réponse.
8. Ζεῦξον τὰς ὁλκάδας, ἡμιοναγέ. καὶ σύ, στρατιῶτα, ἐλθὲ μετ᾿ ἐμοῦ εἰς Τιβουρτῖνον. ἄγωμεν ἡμεῖς πρὸς τοὺς ἄλλους φίλους. 8. Iunge mulas, mulio. et tu, miles, veni mecum in Tiburtinum. eamus nos ad alios amicos. 8. Attelle la charrette, palefrenier. Et toi, soldat, viens avec moi à Tibur. Nous allons voir d'autres amis.
9. Χαῖρε, κύριε. χαῖρε, κυρία. βασιλεῦ, χαῖρε. βασίλισσα, χαῖρε. Πόθων <μῆτερ>, θύγατερ πελάγους Ἀφροδίτη. πῶς τὰ παιδία; Ζῶσιν καὶ καλῶς ἔχουσιν. 9. Have, domine. have, domina. rex, have. regina, have, Amorum <mater>, filia pelagi Venus. quomodo infantes? Vivunt et bene habent. 9. Bonjour, maître. Bonjour, maîtresse. Bonjour, mon roi. Bonjour, ô reine. Mère des désirs, fille de la mer, Vénus. Comment vont les enfants? Ils sont en vie et vont bien.
10. Ὁ κριτὴς ἦλθεν. ἐπράχθη τὸ πρᾶγμα καὶ νενικήκαμεν. ἐπειδὴ οὖν καλῶι ποδὶ συνῆλθας εἰς τὸ πρᾶγμά μου, δυνάμεθα σήμερον ἅμα ἀριστῆσαι. ἐρωτῶ, ἐλθέ. 10. Iudex venit. acta res est et vicimus. quoniam ergo bono pede convenisti in rem meam, possumus hodie una prandere. rogo, veni. 10. Le juge est venu. La cause est entendue et nous avons gagné. Comme tu m'as aidé dans cette affaire, nous pouvons aujourd'hui déjeuner ensemble. Je t'en prie, viens.
11. Ἐπειδὴ φίλους ἐκάλεσα, ἐλθὲ πρὸς ἐμέ καὶ ἐτοίμασον ἡμῖν πάντα τὰ χρεία ὄντα εἰς δεῖπνον καὶ τῶι μαγείρωι εἰπὲ ἵνα τὰ προσφάγια καλῶς ἀρτύσηι. 11. Quoniam amicos invitavi, veni ad me et para nobis omnia quae opus sunt in cenam et coco dic ut pulmentaria bene condiat. 11. J'ai invité des amis, viens avec moi et prépare-nous tout ce qu'il faut pour le repas et dis au cuisinier de bien préparer les mets.
12. Ἔλθατε ὧδε, ἐκτινάξατε τὴν τύλην, θέτε τὸ προσκεφάλαιον, περιβάλετε στρώματα καὶ περιβόλαια, ἐλκύσατε σάρον, ῥάνατε ὕδωρ, στρώσατε τὸ τρικλίνιον, φέρετε τὰ ποτήρια καὶ τὰ ἀργυρώματα. σύ, παιδάριον, ἆρον τὴν λάγυνον καὶ γόμωσον ὕδωρ, σχίσον ξύλα, κατάμαξον τὴν τράπεζαν καὶ θὲς εἰς τὸ μέσον. ἐγὼ οἶνον προφέρω. πλύνατε τὰ ποτήρια. 12. Venite huc, excutite culcitam, ponite pulvinum, operite stragula et opertoria, ducite scopam, spargite aquam, sternite triclinium, adferte calices et argentum. tu, puer, tolle lagunam et imple aquam, scinde ligna, exterge mensam et pone in medium. ego vinum proferam. lavate calices. 12. Venez ici, secouez bien le matelas, installez les oreillers, mettez les couvertures et les couvre-lits, donnez un coup de balai, lavez le plancher, préparez le triclinium, apportez les verres et l'argenterie. Et toi, garçon, prends le vase et remplis-le d'eau, coupe du bois, essuie la table, et dresse-la au milieu. J'offrirai du vin. Rincez les coupes.
13. Τὰ ὀψώνια ἠνέχθησαν. Ἐψέσθωσαν. ἐγὼ πορεύομαι πρὸς ἱματιοπώλην. Πόσου ἡ ζυγή; Ἑκατὸν δηναρίων. Πόσου ἡ φελόνη; Διακοσίων δηναρίων. Πολὺ λέγεις. λάβε ρʹ δηνάρια. Οὐ δύναται τοσούτου. τοσούτου καθέστηκεν παρὰ τῶν προαγοραστῶν (παρὰ τῶν παραδρόμων καὶ τῶν φασκιῶν). Τί δώσω; Ὃ ἂν κελεύηις. Δὸς αὐτῶι <ρ>κεʹ δηνάρια. ἄγωμεν καὶ πρὸς ὀθονιοπώλην. συμβαλοῦ κἀκείνωι. Δὸς ἡμῖν ἐπικάρσια καὶ τέσσαρα λέντια. πόσου πάντα; Τριακοσίων δηναρίων. Πόσαι εἰσὶν ὧραι; Ἤδη ὀκτώ. 13. Obsonia adlata sunt. Coquantur. ego duco me ad vestiarium. Quanti pareclum? Centum denariis. Quanti paenula? Ducentis denariis. Multum dicis. accipe centum denarios. Non potest tanti. tanti constat de infertoribus (de paradromis et fasciis). Quid dabo? Quod iusseris. Da illi <C>XXV denarios. eamus et ad lintearium. confer et illi. Da nobis amicula et quattuor lintea. quanti omnia? Trecentis denariis. Quot sunt horae? Iam octo. 13. On a apporté les provisions. Qu'on les fasse cuire. Je m'en vais chez le fripier. Combien la paire? Cent deniers. Combien la cape? Deux cents deniers. Tu exagères. Tiens, prends cent deniers. Cent deniers, c'est pas possible. C'est le prix que je paie aux fournisseurs (aux intermédiaires, pour les bandes de tissu). Qu'est-ce que je dois donner? Ce que tu ordonnes. Donne-lui 125 deniers. Allons aussi chez le drapier. Marchande avec lui. Donne-nous des franges et quatre serviettes. Combien le tout? trois cents deniers. Quelle est-il? Il est déjà 14 h.
14. Ἀπελθάτω τις καὶ ἀγγειλάτω ἐπειδὴ ἔρχομαι εἰς βαλανεῖον Τιγιλλῖνον. ἀκολούθει ἡμῖν. σοὶ λέγω, περικάθαρμα. τήρει ἐπιμελῶς. ἐγὼ δὲ ἕως ἂν τόπον εὑρίσκητε τὸν μυροπώλην ἀσπάσομαι.
15. Ἰούλιε, χαῖρε· ἀσπάζομαί σε. δός μοι λίβανον καὶ μύρον τὸ ἀρκοῦν σήμερον πρὸς ἀνθρώπους κʹ, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ καλοῦ.
14. Eat aliquis et nuntiet quoniam venio in balineum Tigillinum. sequere nos. tibi dico, purgamentum. serva diligenter. ego autem usquedum locum invenitis unguentarium salutabo.
15. Iuli, have: saluto te. da mihi tus et unguentum quod sufficit hodie ad homines viginti, sed de bono.
14. Que quelqu'un aille annoncer que je m'en vais aux bains de Tigillus. Suis-nous. Je te parle, misérable. Sers-nous prestement. Quant à moi, je vous salue, avant de vous retrouver chez le parfumeur.
15. Salut, Julius. Je te salue. Donne-moi de l'encens et de la myrrhe, ce qu'il faut à une vingtaine d'hommes pour aujourd'hui, mais du meilleur.
16. Ὑπόλυσόν με, παιδάριον. δέξαι τὰ ἱμάτια. δός μοι ἔλαιον. ἄλειψόν με. ἀπέλθωμεν ἔνδον. Ἤδη ἵδρωσας; Ἵδρωσα. δός μοι ἀφρόνιτρον. τρῖψον με. καλῶς ἐγκέκραται ἡ ἐμβάτη. ἐξέλθωμεν ἔξω καὶ εἰς τὴν δεξαμενήν. νηρὰν εἴχομεν καλήν. δός μοι ξύστρον. περίξυσόν με. δὸς σάβανα. κατάμαξόν με. ὑποδησάτω μέ τις. τὰ λωρία δός. ἐνδύσωμαι. ἔνδυσον τοὺς ἐπενδύτας. δός μοι ὀθόνιον πρὸς τὴν ὄψιν. Καλῶς ἐλούσω, κύριε. Οἱ φίλοι πάρεισιν. 16. Excalcia me, puer. accipe vestimenta. da mihi oleum. unge me. eamus intro. Iam sudasti? Sudavi. da mihi afronitrum. frica me. bene temperatum est solium. exeamus foras et in piscinam. frigidam habuimus bonam. da mihi strigilem. destringe me. da sabana. exterge me. calciet me aliquis. gallicas da. vestiam me. indue superarias. da mihi linteum ad faciem. Salvum lotum, domine. Amici venerunt. 16. Déchausse-moi, garçon. Prends mes vêtements. Donne-moi de l'huile. Frotte-moi d'huile. Entrons. Tu as déjà sué? J'ai sué. Donne-moi du nitre moussant. Frotte-moi. Le bain est à la bonne température. Sortons et allons à la piscine. Nous avons eu de l'eau bien froide. Donne-moi l'étrille. Étrille-moi. Donne-moi les serviettes. Essuie-moi. Que l'on me chausse. Passe-moi les galoches. Je vais m'habiller. Passe-moi mon manteau. Donne-moi une serviette pour le visage. Tu t'es bien baigné, maître? Tes amis sont arrivés.
17. Κέρασον ἡμῖν. ἀγκωνίσωμεν. δὸς ἡμῖν πρῶτον τεῦτλα ἢ κολοκύνθας. βάλε γάρον. δὸς ῥαφάνους καὶ μαχαίριον. θὲς ὀξόγαρον καὶ θρίδακας καὶ σικύους. φέρε ὀνύχιον καὶ κοιλίδιον καὶ τὴν μήτραν. δότε ἄρτους σιλιγνίτας. βάλε ἔλαιον εἰς τὸν τάριχον. τὰς θρίσσας λέπισον καὶ θὲς ἐπὶ τὴν τράπεζαν. δότε σίνηπι καὶ τὴν τραχηλίδα καὶ τὸν κωλεόν. 17. Misce nobis. accumbamus. da nobis primum betas aut cucurbitas. mitte liquamen. da radices et cultellum. pone oxogarum et lactucas et cucumeres. adfer ungellam et ventriculum et vulvam. date panes siligineos. mitte oleum in salsum. sardinas exquama et pone super mensam. date sinape et collarem et coloefium. 17. Verse-nous à boire. Prenons place. Donne-nous d'abord des bettes ou des courgettes. Mets-y du garum. Donne-nous des radis et un couteau. Mets-y du garum acidulé, apporte des laitues et des concombres. Apporte des pieds de cochon, des tripes, une vulve. Apportez du pain de fleur de froment. Mets de l'huile sur le poisson fumé. Écaille les sardines et pose-les sur la table. Passez la moutarde, le collier et les boulettes de viande.
18. Ὁ ἰχθὺς ὤπτηται. Τέμε τὴν ἔλαφον καὶ τὸν σύαγρον καὶ τὴν ὄρνιν καὶ τὸν λαγόν. τοὺς καυλοὺς ποίησον. τέμε κρέας ἐξ ὕδατος τακερόν. δὸς κρέας ὀπτόν. δὸς ἡμῖν πεῖν. Πάντες ἐπίομεν. Φέρε τὰς τρυγόνας καὶ τὸν φασιανόν. φέρε τοὖθαρ καὶ ἄλληκα. περίχεε. φάγωμεν. Ὁραίως ἐγένετο. Δὸς γαλαθηνὸν ὀπτόν. πάνυ ζέει. τέμε αὐτόν. φέρε μέλι εἰς τὸ ὀξόβαφον. φέρε καὶ χῆνα σιτευτὸν καὶ σαλλάκωνα (καὶ ἁλιστόν). δὸς ὕδωρ εἰς χεῖρας. φέρετε εἴ τι ἔχετε, πρωτόγαλα μετὰ μέλιτος καὶ κοπτήν. μέρισον αὐτήν. ἄρωμεν τὰ μέρη. 18. Piscis assatus est. Praecide cervum et aprum et gallinam et leporem. coliculos fac. praecide carnem ex aqua madidam. da carnem assam. da nobis bibere. Omnes bibimus. Adfer turtures et fasianum. adfer sumen et allecem. perfunde. manducemus. Optime factum est. Da porcellum assum. valde calet. praecide illum. adfer mel in acetabulo. adfer et anserem saginatum et sale conditum (et sale conditum). da aquam ad manus. adferte si quid habetis, colostram cum melle et Gelonianum. parti eum. tollamus partes. 18. Le poisson est bien grillé. Découpe le cerf, le sanglier, la poularde et le lièvre. Prépare les brochettes. Découpe le bouilli. Apporte la viande grillée. Donne-nous à boire. Nous avons tous bu. Apporte les tourterelles et le faisan. Apportela tétine et la terrine de poisson. Verse. Mangeons. C'était très bon. Apporte le cochon de lait rôti. Il est encore tout chaud. Découpe-le. Apporte du miel dans la saucière. Apporte aussi une oie engraissée et du salé (du petit salé). Verse-nous de l'eau sur les mains. Apportez ce que vous avez, du colostrum au miel, découpez-le. Prenons les tranches.
19. Καλῶς ἐλήμφθημεν. Δὸς τοῖς διακόνοις (δὸς τοῖς ὑπηρέταις) πεῖν καὶ δειπνήσαι καὶ τῶι μαγείρωι, ἐπειδὴ καλῶς ὑπηρέτησεν. ἄγωμεν, περιπατήσωμεν. Οὐδὲν εὐκαιρότερον. Καὶ εἰς τὴν ἀγοράν σε σήμερον ἐπεζήτησα· σοὶ λέγω, οἰκοδέσποτα. οὐδέπω δύναμαι τὸ ἐμὸν ἀπολαβεῖν ὅ μοι ὀφείλεις; Αὔριόν σοι δώσω. Ἐμπαίζεις με. Οὔ φημι. 19. Bene accepti sumus. Da ministrantibus (da ministrantibus) bibere et cenare et coco, quoniam bene ministravit. eamus, deambulemus. Nihil oportunius. Et in foro te hodie inquisivi: tibi dico, pater familias. nondum possum meum recipere quod mihi debes? Cras tibi dabo. Inludis me. Non inquam. 19. Nous avons été bien reçus. Donne aux serviteurs (aux domestiques) à boire et à manger, ainsi qu'au cuisinier, car il a bien travaillé. Allons faire une promenade. Il n'y a rien de plus approprié. Je t'ai cherché ce matin au forum; c'est à toi que je parle, maître. Je ne pourrais pas récupérer maintenant ce que tu me dois? Je te le rendrai demain. Tu te moques de moi? Non, pas du tout.
20. Ἤδη ὀψέ ἐστιν· ἄγωμεν εἰς οἶκον. ἡ κυρία ποῦ ἐστιν; Ἐνθάδε εἰμί. Ἔχομέν τι δειπνῆσαι; Ἔχομεν πάντα. Θέτε τὴν τράπεζαν. δότε ἄρτον. τέμε τυρόν. δὸς ὀπώραν. μή τι θέλετε καλὰς ἐλαίας; δὸς κοπάδια καὶ πατέλλαν τυροῦ. τέμε τοὖθαρ. φέρε πλακοῦντα. δὸς ἄκρατον. δὸς χειρομάγιον καὶ στεφάνους. Πόσαι ὧραί εἰσιν τῆς νυκτός; Ἤδη τρεῖς. Θὲς λεκάνην καὶ στάμνιον (καὶ στάμνιον). παιδάριόν μοι κάλεσον πρὸς τοὺς πόδας ἢ μᾶλλον ἐκ τῶν γυναικῶν μίαν φώνησον. ἆρον τὸν λύχνον. κοιμᾶσθαι θέλω, ἵνα πρωῒ γρηγορήσω. 20. Iam sero est; eamus in domum. domina ubi est? Hic sum. Habemus quid cenare? Habemus omnia. Inponite mensam. date panem. praecide caseum. da poma. nequid vultis bonas olivas? da copadia et patellam casei. praecide sumen. adfer placentum. da merum. da mappam ad manus et coronas. Quot horae sunt noctis? Iam tres. Pone pelvem et matellam (et urceum). puerum mihi clama ad pedes aut magis de mulieribus unam clama. tolle lucernam. dormire volo, ut mane vigilem. 20. Il se fait déjà tard; rentrons à la maison. Où est Madame? Je suis là. Nous avons de quoi manger? Nous avons tout ce qu'il faut. Dressez la table. Apportez le pain. Coupe le fromage. Passe les fruits. Vous ne voulez pas quelques belles olives?Donne un morceau, le plateau de fromage. Découpe la tétine. Apporte le gâteau. Verse du vin pur. Donne les serviettes et apporte les couronnes. Quelle heure est-il? Déjà trois heures du matin. Pose la cuvette et l'aiguière (la cruche). Appelle le garçon pour me laver les pieds, ou plutôt appelle une des servantes. Prends la lampe. Je m'en vais dormir, car je dois me lever de bon matin.

> retour <