Poétesses grecques

Introduction

Quelques sources générales d’abord.

A- Eust., Comm. ad Hom. Iliad. B 711, vol. 1, pp. 509,11 - 510, 4.

ἀπὸ δὲ τοῦ ῥηθέντος Ἀδμήτου σκόλιόν τι ἐν Ἀθήναις ἦν ᾀδόμενον, ὡς καὶ Παυσανίας φησὶν ἐν τῷ οἰκείῳ Λεξικῷ λέγων, ὡς οἱ μὲν Ἀλκαίου φασὶν αὐτό, οἱ δὲ Σαπφοῦς, οἱ δὲ Πραξίλλης τῆς Σικυωνίας. ἀρχὴ δὲ τοῦ μέλους αὕτη «Ἀδμήτου λόγον, ὦ 'ταῖρε, μαθὼν τοὺς ἀγαθοὺς φίλει, τῶν δειλῶν δ' ἀπέχου γνούς, ὅτι δειλῶν ὀλίγα χάρις». ἔοικε δὲ διὰ μὲν τῶν ἀγαθῶν τὴν γενναίαν καὶ φίλανδρον ὑποδηλοῦν Ἄλκηστιν, διὰ δὲ τῶν δειλῶν τὸν Ἀδμήτου πατέρα, ὃς ὤκνησε θανεῖν ὑπὲρ τοῦ παιδός. ὅτι δὲ καὶ γυναῖκες ἦσαν οὐ μόνον ἄλλως σοφαί, ἀλλὰ καὶ μελοποιοί, οὐ μόνον ἐκ τῆς ῥηθείσης Πραξίλλης δῆλον, ἀλλὰ καὶ Σαπφοῦς καὶ Κορίννης καὶ Ἠρίννης. ἦν δὲ ποιήτρια κρουμάτων καὶ Χαριξένη, ὅθεν παροιμία παρὰ τῷ Κωμικῷ ἐν Ἐκκλησιαζούσαις· «τἀπὶ Χαριξένης τάδ' ἐστίν». [Ἰστέον δὲ ὡς ἡ ῥηθεῖσα Ἤριννα Λεσβία μὲν ἦν ἢ Ῥοδία ἢ Τεΐα ἢ Τηλία, ἐκ Τήλου νησιδίου ἐγγίζοντος τῇ Κνίδῳ. Ποιήτρια δὲ ἦν καὶ ἔγραψε ποίημα Ἠλακάτην Αἰολίδι γλώσσῃ καὶ Δωρίδι ἐν ἔπεσι τριακοσίοις. ἦν δὲ ἑταίρα Σαπφοῦς καὶ ἐτελεύτησε παρθένος. οἱ δὲ στίχοι αὐτῆς ἐκρίθησαν ἐνάμιλλοι τοῖς Ὁμήρου. ἀπῆλθε δὲ ἐννεακαιδεκέτις. Δήλωσις δὲ τῶν ῥηθέντων καὶ τὸ εἰς αὐτὴν ἐπίγραμμα τοῦτο· «Λέσβιον Ἠρίννης τόδε κηρίον, ἁδὺ τὸ μικρόν, ἀλλ' ὅλον ἐκ Μουσέων κιρνάμενον μέλιτι. οἱ δὲ τριηκόσιοι αὐτῆς στίχοι ἶσοι Ὁμήρῳ τῆς καὶ παρθενικῆς ἐννεακαιδεκάτευς, ἣ καὶ ἐπ' ἠλακάτῃ μητρὸς φόβῳ καὶ ἐφ' ἱστῷ ἑστήκει Μουσῶν λάτρις ἐφαπτομένη. Σαπφὼ δ' Ἠρίννης ὅσσον μελέεσσιν ἀμείνων, Ἤριννα Σαπφοῦς τόσσον ἐν ἑξαμέτροις». καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. Εἰ δὲ γυνὴ ἐποποιὸς τὴν Πινδάρου λυρικὴν ἀπήλεγξεν ἡττηθέντος, ἱστόρηται καὶ αὐτό. Βοιωτία δὲ ἦν ἐκείνη τὸ ἔθνος. ὡς δὲ καὶ Θεανώ τις γυνὴ Λοκρὶς λυρικὴ ἦν, ἱστοροῦσιν οἱ παλαιοί. περιᾴδεται δὲ ὁμοίως καί τις Μοιρώ, ἡ καὶ εἰς Ποσειδῶνα γράψασα ὕμνον.

Du dit d’Admète, on fit un scolion qu’on chantait à Athènes, comme le rapporte Pausanias dans son Dictionnaire, qui rajoute que certains le considèrent comme l’œuvre d’Alcée, d’autres de Sappho, d’autres encore de Praxilla de Sicyone. Voici le début de cette chanson : « Toi qui connais, compagnon, le dit d’Admète, chéris les gens de bien, détourne-toi du vulgaire, sachant qu’il y a peu de gratitude à attendre des gens vils ». Il semble bien que les mots la qualité des gens de bien désignent Alceste, dévouée à son mari, et que les gens vils visent le père d’Admète, qui hésita à mourir pour son fils. D’ailleurs, qu’il y ait eu des femmes non seulement sages, mais aussi poétesses, cela est évident non seulement par la Praxilla en question, mais aussi par Sappho, Corinne et Érinna. Charixène fut également une poétesse auteure de morceaux de lyre, d’où le proverbe cité par le Comique dans son Assemblée des femmes : « Ce sont là vieilleries du temps de Charixène ». Il faut savoir qu’Érinna mentionnée ci-dessus était de Lesbos, ou de Rhodes, ou de Téos, ou de Têlos, une petite île près de Cnide. C’est cette poétesse qui écrivit en dialecte éolien et dorien le poème intitulé Elakaté, en 300 vers épiques. Elle était la compagne de Sappho et mourut vierge. Ses vers ont été jugés comparables à ceux d’Homère. Elle est morte à l’âge de 19 ans. L’épigramme suivante (sc. Anth. Pal. 9, 190) qui lui est dédiée confirme nos propos : « Ce rayon de miel de Lesbos est d’Érinna ; il est agréable, le petit ouvrage, pour peu que les Muses l’aient tout empli de miel. Les trois cents vers qu’elle a laissés valent ceux d’Homère, alors qu’elle n’était qu’une jeune fille de dix-neuf ans ; par crainte de sa mère, elle se tenait près de sa quenouille, et près de son métier, elle s’attachait au culte des Muses. Autant Sappho l’emporte sur Érinna dans les vers lyriques, autant Érinna sur Sappho dans les hexamètres. » Elle est de la même veine. On se demande même si c’est cette femme, auteure de vers épiques, qui a vaincu Pindare et surpassé sa poésie lyrique. Mais cette femme-là était Béotienne. Les Anciens rapportent que Théanô également, une femme de Locres, avait pratiqué la poésie lyrique. On chante aussi de la même façon de tous côtés les vers de Moirô, qui a écrit un hymne à Poséidon.

B- Anthologia Graeca 9, 26 : Le Canon des poétesses lyriques d’Antipater de Thessalonique (époque d’Auguste)

      ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ

Τάσδε θεογλώσσους Ἑλικὼν ἔθρεψε γυναῖκας 

ὕμνοις καὶ Μακεδὼν Πιερίας σκόπελος, 

Πρήξιλλαν, Μοιρώ, Ἀνύτης στόμα, θῆλυν Ὅμηρον, 

Λεσβιάδων Σαπφὼ κόσμον ἐυπλοκάμων, 

Ἤρινναν, Τελέσιλλαν ἀγακλέα καὶ σέ, Κόριννα, 

θοῦριν Ἀθηναίης ἀσπίδα μελψαμέναν, 

Νοσσίδα θηλύγλωσσον ἰδὲ γλυκυαχέα Μύρτιν, 

πάσας ἀενάων ἐργάτιδας σελίδων. 

ἐννέα μὲν Μούσας μέγας Οὐρανός, ἐννέα δ' αὐτὰς 

Γαῖα τέκεν θνατοῖς ἄφθιτον εὐφροσύναν.

D’Antipater de Thessalonique

Voici les femmes aux accents divins que de chants ont nourries 

l’Hélicon et le rocher macédonien de Piérie :

Prexilla, Moirô, Anyté bouche d’or, l’Homère au féminin,

Sappho aux belles boucles, le joyau de Lesbos,

Érinna, l’illustre Télésilla, et toi, Corinna,

         qui chantas le bouclier batailleur d’Athéna,

 Nossis aux accents féminins, Myrtis à la douceur de miel,

qui toutes ont produit des pages immortelles.

Le grand Ciel engendra neuf Muses, mais ces neuf là, la Terre

les enfanta, joie impérissable pour les mortels.


C- Anth. Pal. 4,1, 1-12 : le Canon de Méléagre (vers 100-90 av. J.C.)

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Μοῦσα φίλα, τίνι τάνδε φέρεις πάγκαρπον ἀοιδὰν 

ἢ τίς ὁ καὶ τεύξας ὑμνοθετᾶν στέφανον; 

ἄνυσε μὲν Μελέαγρος· ἀριζάλῳ δὲ Διοκλεῖ 

μναμόσυνον ταύταν ἐξεπόνησε χάριν· 

πολλὰ μὲν ἐμπλέξας Ἀνύτης κρίνα, πολλὰ δὲ Μοιροῦς 

λείρια, καὶ Σαπφοῦς βαιὰ μέν, ἀλλὰ ῥόδα, 

ναρκίσσων τε χορὸν Μελανιππίδου ἔγκυον ὕμνων, 

καὶ νέον οἰνάνθης κλῆμα Σιμωνίδεω· 

σὺν δ' ἀναμὶξ πλέξας μυρόπνουν εὐάνθεμον ἶριν 

Νοσσίδος, ἧς δέλτοις κηρὸν ἔτηξεν Ἔρως· 

τῇ δ' ἅμα καὶ σάμψυχον ἀφ' ἡδυπνόοιο Ῥιανοῦ, 

καὶ γλυκὺν Ἠρίννης παρθενόχρωτα κρόκον.

LA COURONNE DE MÉLÉAGRE

Muse aimée, à qui apportes-tu ces fruits réunis dans un chant,

et qui donc a tressé cette couronne de poètes ?

C’est Méléagre  qui l’a faite ; et c’est pour l’illustre Dioclès

qu’il a composé cette offrande en souvenir.

Il y a entrelacé beaucoup de lis rouges d’Anyté, beaucoup de lis blancs

de Moirô, de Sapphô peu de choses, mais ce sont des roses ;

et puis la ronde fertile en hymnes des narcisses de Mélanippide,

et les jeunes sarments de la vigne en fleur de Simonide ;

et pêle-mêle il y a entrelacé le bel iris embaumé de Nossis,

dont les tablettes de cire furent amollies par Éros ;

ainsi que la marjolaine odorante de Rhianos,

            et le doux safran d’Érinna au teint virginal.


D- Clem. Alex. Strom. 4, 522 = 19, 122, 4 - 123, 1 :

παραπέμπομαι τοίνυν τὰς ἄλλας διὰ τὸ μῆκος τοῦ λόγου, μήτε τὰς ποιητρίας καταλέγων, Κόρινναν καὶ Τελέσιλλαν, Μυῖάν τε καὶ Σαπφώ, ἢ τὰς ζωγράφους, καθάπερ Εἰρήνην τὴν Κρατίνου θυγατέρα καὶ Ἀναξάνδραν τὴν Νεάλκους, ἅς φησι Δίδυμος ἐν Συμποσιακοῖς. ἡ δὲ Κλεοβούλου θυγάτηρ τοῦ σοφοῦ καὶ Λινδίων μοναρχοῦντος τῶν ξένων τῶν πατρῴων οὐκ ᾐδεῖτο ἀπονίπτειν τοὺς πόδας·

« Je laisserai de côté les autres femmes, pour ne pas faire trop long, sans non plus dresser la liste de toutes les poétesses, comme Corinne, Télésilla, Myia et Sapphô, ou les peintres comme Eiréné, la fille de Cratinos, et Anaxandra, la fille de Néalchès, dont parle Didymos dans ses Propos de table. Et la fille de Cléobule le sage, tyran de Lindos, n’avait pas honte de laver les pieds des hôtes de son père. »

E- Tatien, Oratio ad Graecos  33 (Aimé Puech, Paris 1902) = 52 Worth :

33. ∆ιὰ τοῦτο προὐθυμήθην ἀπὸ τῶν νομιζομένων παρ' ὑμῖν τιμίων παριστᾶν ὅτι τὰ μὲν ἡμέτερα σωφρονεῖ, τὰ δὲ ὑμέτερα ἔθη μανίας ἔχεται πολλῆς. Οἱ γὰρ ἐν γυναιξὶ καὶ μειρακίοις παρθένοις τε καὶ πρεσβύταις φλυαρεῖν ἡμᾶς λέγοντες καὶ διὰ τὸ μὴ σὺν ὑμῖν εἶναι χλευάζοντες ἀκούσατε τῶν παρ' Ἕλλησι πραγμάτων τὸν λῆρον. Ληραίνει γὰρ μᾶλλον διὰ δόξης πολλῆς τῶν παρ' ὑμῖν ἐθῶν τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ διὰ τῆς γυναικωνίτιδος ἀσχημονεῖ. Πράξιλλαν μὲν γὰρ Λύσιππος ἐχαλκούργησεν μηδὲν εἰποῦσαν διὰ τῶν ποιημάτων χρήσιμον, Λεαρχίδα δὲ Μενέστρατος, Σιλανίων δὲ Σαπφὼ τὴν ἑταίραν, Ἤρινναν τὴν Λεσβίαν Ναυκύδης, Βοΐσκος Μυρτίδα, Μυρὼ τὴν Βυζαντίαν Κηφισόδοτος, Γόμφος Πραξαγορίδα καὶ Ἀμφίστρατος Κλειτώ. Τί γάρ μοι περὶ Ἀνύτης λέγειν Τελεσίλλης τε καὶ Νοσσίδος; Τῆς μὲν γὰρ Εὐθυκράτης τε καὶ Κηφισόδοτος, τῆς δὲ Νικήρατος, τῆς δὲ Ἀριστόδοτός εἰσιν οἱ δημιουργοί· Μνησαρχίδος τῆς Ἐφεσίας Εὐθυκράτης, Κορίννης Σιλανίων, Θαλιαρχίδος τῆς Ἀργείας Εὐθυκράτης. Ταύτας δὲ εἰπεῖν προὐθυμήθην, ἵνα μηδὲ παρ' ἡμῖν ξένον τι πράττεσθαι νομίζητε καὶ συγκρίναντες τὰ ὑπ' ὄψιν ἐπιτηδεύματα μὴ χλευάζητε τὰς πάρ' ἡμῖν φιλοσοφούσας. Καὶ ἡ μὲν Σαπφὼ γύναιον πορνικὸν ἐρωτομανές, καὶ τὴν ἑαυτῆς ἀσέλγειαν ᾄδει· πᾶσαι δὲ αἱ παρ' ἡμῖν σωφρονοῦσιν, καὶ περὶ τὰς ἠλακάτας αἱ παρθένοι τὰ κατὰ θεὸν λαλοῦσιν ἐκφωνήματα σπουδαιότερον τῆς παρ' ὑμῖν παιδός. Τούτου χάριν αἰδέσθητε, μαθηταὶ μὲν ὑμεῖς τῶν γυναίων εὑρισκόμενοι, τὰς δὲ σὺν ἡμῖν πολιτευομένας σὺν τῇ μετ' αὐτῶν ὁμηγύρει χλευάζοντες.

Cela m’a incité à vous montrer, d’après ce qui est estimé chez vous, que nous sommes sages, tandis que chez vous il y a beaucoup de folie. Vous qui dites que nous ne faisons que bavarder entre femmes, jeunes gens, vierges et vieillards, et qui nous raillez pour n’être pas avec vous, écoutez quelle frivolité règne chez les Grecs. Oui, la gloire que vous recherchez tant rend bien plus frivoles les pratiques usuelles dans vos mœurs; rien de plus inconvenant que votre gynécée. Lysippe a représenté en bronze Praxilla qui n’a rien écrit d’utile dans ses poèmes, Ménestrate Léarchis, Silanion Sapho la courtisane, Naucydès Érinna la Lesbienne, Boïscos Myrtis, Céphisodote Myro de Byzance, Gomphos Praxagoris, et Amphistrate Clito. Car que dire d’Anyté, de Télésilla et de Nossis ? L’une a été représentée par Euthycrate et Céphisodote, l’autre par Nicérate, l’autre par Aristodote, comme Mnésarchis l’Éphésienne par Euthycrate, Corinne par Silanion, Thaliarchis l’Argienne par Euthycrate. J’ai voulu vous citer ces femmes pour que vous ne vous imaginiez pas que nous faisons rien de nouveau et que, prenant pour comparaison les pratiques que vous pouvez trouver chez vous, vous n’aillez pas railler nos femmes philosophes. Sapho n’était qu’une fille débauchée, ivre d’amour, qui chantait sa propre luxure, tandis que toutes les nôtres sont sages ; nos vierges, leurs quenouilles en main, répètent les paroles divines; cela vaut mieux que les vers de cette femme. Ainsi rougissez de vous montrer les disciples de filles, quand vous raillez celles qui vivent selon notre discipline, avec l’assemblée dont elles font partie.


Tatien
 : Connu notamment par son Discours aux Grecs, ce disciple de Justin, bien différent de lui, après avoir accédé à l'ascétisme absolu (encratisme), finit par condamner le mariage et la procréation jugés par lui œuvres du démon : il sera de ce fait rejeté par la communauté romaine pour ses doctrines non orthodoxes.

*          *          *


On connaît ainsi les noms des poétesses suivantes :

Sapphô        Corinne           Érinna

Praxilla        Charixène       Théanô

Moirô           Anytè              Télésilla

Nossis          Myrtis

 

Nous avons par d’autres sources les noms de

Alkinoé, Anagora, Arignoté, Aristodama, Aristomaché, Artémis, Astyanassa, Atthis

Boiô

Callistratè, Cleitagora, Cléobouliné, Cléopatra, Clitô, Corinna, Corinne la Jeune

Damophylé, Daphné

Éléphantiné, Elissa, Ériphanis, Eudora, Eumétis, Euneika, Euphragora

Gongyla

Hédylé, Héléné,Iambé, Isatis, Imouthé,

Lampousa, Léarchis

Mantô, Mégalostrata, Mégara, Mélinnô, Ménophila, Mnésarchis, Moschiné

Myia de Sparte, Myia de Thespies, Mynna, Myrô

Nikô, Nikostraté, Nysis

Parthénis, Phanothéa, Phantasia, Phémonoé, Philaenis, Philinné, Phygô, Polyxô, Praxagoris

Salpé, Sibylla, Syra,

Télésippa, Tésa, Thaliarchis, Thargélia, Thémis, Théophila, Tyrinna.


Plus deux Anonymes. On pourrait sans doute y rajouter Aspasie et Diotime.

 

*       *           *

Si l’on élimine les poétesses des temps mythiques (cf. tableaux), il reste 68 poétesses, sur 7 siècles, soit 10 poétesses par siècle, pour une Grèce d’environ un million d’habitants vers 1000 av. et 3 millions d’habitants vers 400 av. J.C. En extrapolant ces chiffres, on devrait avoir pour une France près de 20 fois plus peuplée environ 200 poétesses par siècle. Ce qui semble loin d’être le cas…

La prolifération de ces vocations littéraires féminines n’est sans doute pas innocente.


Si l’on regarde la répartition de ces poétesses dans le temps, 


8e s. av.                     **

7es.                           ********

6es.                           ***********

5es.                           ************

4es.                           **********

3es.                           *********

2es.                           ****

 

on constate que la poésie féminine est parallèle à la poésie masculine, et qu’il ne s’agit pas simplement d’une niche chronologique qui aurait été occupée par les femmes à un certain moment de déclin de la poésie masculine.

*       *           *

Par ailleurs, si l’on considère les genres littéraires pratiqués par ces femmes, on constate que les genres liés à la vie civique (tragédie, comédie, lyrique chorale) sont peu représentés. De même le genre iambique, lié plutôt au banquet, donc au monde masculin.

Il s’agit avant tout d’une poésie personnelle, lyrique au sens large, ou légère, qui s’attache surtout au sentiment amoureux ou aux états d’âme personnels (cf. chanson locrienne).

*       *           *

Enfin l’on constate une répartition à travers tout le monde grec, y compris les marges, aussi bien dans les milieux éolien et ionien que dorien.

*       *           *

Il s’agit donc d’un phénomène général dans le temps et dans l’espace, sans aucun doute unique, tenant aux particularités de la société et de la mentalité grecques.

*       *           *

Les mentalités toutefois n’étaient pas toujours très bien disposées à accepter ces vocations poétiques féminines. Si Alkinoé est vantée pour son comportement honorable, cela laisse sous-entendre que l’exception ne faisait pas la règle. Aussi les témoignages ne manquent pas, qui font de ces poétesses des courtisanes, comme ce fut le cas pour Charixène, Cleitagora, Thargélia et Aspasie, et dans une moindre  mesure pour Callistratè et Niko, sans parler de la réputation sulfureuse attachée aux poétesses du cercle de Sappho.

 

 

La chanson locrienne

 

Trois poétesses de ce recueil, Théanô, Mélinnô et Nossis, sont originaires de Locres Epizéphyriennes (Italie). Nous avons également le témoignage de Pindare sur une jeune Locrienne chantant devant sa maison la gloire de Hiéron, tyran de Syracuse. Les filles de Stésichore auraient elles aussi composé des poèmes. Il semble donc bien qu’il y ait eu à Locres une tradition de poésie féminine. Par ailleurs, Locres donna naissance à d’autres poètes, Erasippos et Eunomos ; Stésichore paraît lui aussi originaire de Locres. Xénocrite (Xénocrate), le musicien et poète du 7e s., était également Locrien. La Cité fut, au témoignage de Pindare (T. 5-6), « excellente dans l’art divin de Calliope ».

Selon la Souda et Athénée, il existait même un genre lyrique propre à Locres, la chanson locrienne, « qui ne diffère en rien des chants de Sappho ou d’Anacréon », selon Cléarque (T. 1). Selon Athénée, ce genre était particulièrement répandu en Phénicie (T. 2). Athénée nous en a conservé un (fr. 1). On y voit une femme adultère suppliant son amant de s’éclipser avant le retour du mari.

Locres passait également pour avoir inventé une harmonie (T. 7), sans doute l’harmonie locrienne, attribuée à Xénocrite par Plutarque et le scholiaste à Pindare (T. 8-9). Après sa défaite, le tyran de Syracuse Denys, à demi Locrien par sa mère, s’en alla la pratiquer à Corinthe (T. 10).

Selon Lambin, ce genre, ni très ancien ni vraiment populaire, ressortit à la chanson d’aube, qui se caractérise par un monologue féminin sur le thème de la séparation des amants après une nuit trop brève, comme dans les épigrammes de Méléagre (Anth. 5, 172 ; 173 ; 12, 137), d’Antipater (Anth. 5, 3) et de Macédonios (Anth. 5, 223)2, où l’on maudit le coq et son chant matinal, ou le matin lui-même, ou l’étoile qui l’annonce.

Paul le Silentiaire (Anth. 5, 283), quand il évoque l’« adorable Théanô », fait sans doute un clin d’œil à la poétesse Théanô. On peut aussi rapprocher le fr. 197 LP de Sappho.

La chanson locrienne, selon Lambin, est donc « une chanson légère, amoureuse, issue de la tradition populaire, et probablement au caractère bien défini, à l’originalité nettement affirmée, surtout par l’emploi de l’harmonie locrienne, … moins remarquable par sa thématique que par sa facture ».

Cette place à part occupée par les femmes dans la vie et notamment la vie culturelle de la Cité de Locres s’explique sans doute par l’histoire, selon Lambin. En effet selon la légende rapportée par Aristote et Polybe, Locres Épizéphyriennes aurait été fondée par des jeunes filles et des jeunes femmes de Locride Ozole qui s’étaient unies à des esclaves en l’absence de leurs maris. Quoi qu’il en soit, les femmes jouissaient à Locres d’une situation particulière : elles n’étaient pas soumises à la tutelle légale, pouvaient affranchir les esclaves, leur liberté de mœurs était très grande.

 

Lambin, pp. 33-37.
James M. Redfield : The Locrian maidens. Love and death in Greek Italy (Princeton, UP, 2003).

On pourrait rapprocher l’inscription figurant sur la porte d’un temple de Marisa, entre Gaza et Jérusalem et datant d’environ 150 av. J.C. Elle consiste en 8 trimètres ioniques a minore (3) et rapporte le dialogue entre une courtisane et son amant provisoirement éconduit (fr. 2). À remarquer que le tétramètre ionique mineur est souvent employé par Anacréon (4), ce qui confirme la remarque de Cléarque (T. 1).


Testimonia

 

1) Athen., 14, 43 Kaibel

Κλέαρχος δὲ ἐν δευτέρῳ Ἐρωτικῶν  τὰ ἐρωτικά φησιν ᾄσματα καὶ τὰ Λοκρικὰ καλούμενα οὐδὲν τῶν Σαπφοῦς καὶ Ἀνακρέοντος διαφέρειν.

Cléarque, dans le livre II des Erotika (FHG II 316), dit que les chansons d’amour et les chants qu’on appelle locriens ne diffèrent en rien de ceux de Sappho et d’Anacréon.

 

2) Athen., 15, 53 Kaibel = 679b :

οὗτος γὰρ τὰς καπυρωτέρας ᾠδὰς ἀσπάζεται μᾶλλον τῶν ἐσπουδασμένων· οἷαί εἰσιν αἱ Λοκρικαὶ καλούμεναι, μοιχικαί τινες τὴν φύσιν ὑπάρχουσαι, ὡς καὶ ἥδε· 

[v. fr. 1]

τοιούτων γὰρ ᾀσμάτων αὐτοῦ πᾶσα πλήρης ἡ Φοινίκη.

À lui, ce sont les chansons légères qui lui plaisent, plus que les chansons sérieuses. Telles les chansons dites locriennes, dont certaines sont par nature des chansons d’adultère, comme celle-ci :

[v. fr. 1]

Car sa Phénicie natale est pleine de ce genre de chansons.

 

3) Sud., s.v. Θεανώ, Λοκρίς, λυρική· ᾄσματα λυρικὰ ἢ Λοκρικὰ καὶ μέλη.

 

4a) Pind., Pyth. 2, 18-19 :

σὲ δ', ὦ Δεινομένειε παῖ, Ζεφυρία πρὸ δόμων
Λοκρὶς παρθένος ἀπύει,

« Et toi, fils de Deinoménès, au seuil de sa maison,
une
vierge Locrienne invoque ton nom. »

 

4b) Scholia vetera in Pindari Pyth. II, schol. 36c :

Ἀναξίλα τοῦ Μεσσήνης καὶ Ῥηγίου τυράννου πολεμοῦντος Λοκροῖς Ἱέρων πέμψας Χρόμιον τὸν κηδεστὴν διηπείλησεν αὐτῷ, εἰ μὴ καταλύσαιτο τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον, αὐτὸν πρὸς τὸ Ῥήγιον στρατεύειν· οὗπερ δὴ πρὸς τὴν ἀπειλὴν ἐνδόντος ἐν εἰρήνῃ διήγαγον οἱ Λοκροί. ἐφ' οἷς οὖν ἔπαθον, αἱ Λοκρίδες ᾖδον καὶ καθύμνουν τὸν Ἱέρωνα.

Comme Anaxillas, le tyran de Messine et de Rhégion, faisait la guerre aux Locriens, Hiéron (le tyran de Syracuse) envoya le prétendant Chromios et le menaça de faire la guerre à Rhégion s’il ne mettait pas un terme à la guerre contre les Locriens. Anaxillas recula, et les Locriens vécurent en paix. C’est pour cela que les Locriennes chantaient et continuent de glorifier Hiéron.


5) Pind., Ol. 10, 13-15 ; 91-99 :

νέμει γὰρ Ἀτρέκεια πόλιν Λοκρῶν Ζεφυρίων,
μέλει
τέ σφισι Καλλιόπα
καὶ
χάλκεος Ἄρης.

καὶ
ὅταν καλὰ μὲν ἔρξαις ἀοιδᾶς ἄτερ,
Ἁγησίδαμ', εἰς Ἀΐδα σταθμόν
ἀνὴρ
ἵκηται, κενεὰ πνεύσαις ἔπορε μόχθῳ
βραχύ
τι τερπνόν. τὶν δ' ἁδυεπής τε λύρα
γλυκύς
τ' αὐλὸς ἀναπάσσει χάριν·
τρέφοντι
δ' εὐρὺ κλέος
κόραι
Πιερίδες Διός.
ἐγὼ
δὲ συνεφαπτόμενος σπουδᾷ, κλυτὸν ἔθνος
Λοκρῶν ἀμφέπεσον, μέλιτι
εὐάνορα
πόλιν καταβρέχων·

Ainsi, cet hymne consacré à Agésidamos et à sa patrie n'en sera pas moins digne d'eux et de l'amitié dont ils m'honorent : car la vérité règne dans la cité de Locres, et ses citoyens excellent également dans l'art divin de Calliope et dans les travaux de Mars.

De même, ô Agésidamos ! quelque gloire qu'un vainqueur ait cueillie, s'il descend au palais de Pluton sans que les chants des poètes aient consacré ses hauts faits, il s'est fatigué longtemps pour ne jouir que d'un instant de bonheur. Mais toi, les doux accords de la lyre et les modulations de la flûte célèbrent ton triomphe, et les Piérides, filles de Jupiter, en éternisent la mémoire. Pour moi, qui partage leurs divins transports, j'ai chanté l'illustre nation des Locriens, j'ai répandu la louange de mes vers, comme un miel délicieux, sur leur cité féconde en héros.


6) Pind., Ol. 11, 11-19 :

ἴσθι νῦν, Ἀρχεστράτου
παῖ, τεᾶς, Ἁγησίδαμε, πυγμαχίας ἕνεκεν
κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ χρυσέας ἐλαίας
ἁδυμελῆ κελαδήσω,
Ζεφυρίων Λοκρῶν γενεὰν ἀλέγων.
ἔνθα< συγκωμάξατ'· ἐγγυάσομαι
ὔμμιν, ὦ Μοῖσαι, φυγόξεινον στρατόν
μήτ' ἀπείρατον καλῶν
ἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξεσθαι.

Fils d'Archéstrate, je vais, pour célébrer ta victoire au pugilat, ajouter l'ornement de mes vers à ta couronne d'olivier, mille fois plus précieuse que l'or, et mes chants seront un nouveau témoignage de l'intérêt que je porte au peuple de la Locride. Volez, Muses, volez vers la cité qu'il habite. Mêlez-vous à ses chœurs et ses fêtes. Vous trouverez, j'en suis garant, un peuple hospitalier, sage, belliqueux et ami des arts.


7) Pind., fr. 140b Maehler = 200 Snell :

ἀοιδ[ὰν κ]α̣ὶ ἁρμονίαν
αὐλ̣[οῖς ἐ]πεφράσ[ατο
τῶ[
ν τε Λο]κρῶν τις, <οἵ τ' ἀργίλοφον
π
ὰρ Ζεφυρίου κολώναν
ν[
∙∙∙ὑπὲ]ρ Αὐσονία[ς ἁλός

le chant et l’harmonie,
exécutés
à la flûte,
des
Locriens qui habitent
les
coteaux brillants des monts Zéphyriens
au
delà de la mer d’Ausonie.


8a) Scholia vetera in Pindari Ol. X, schol. 17k, 3 :

οὐκ ἀπὸ σκοποῦ δὲ μουσικοὺς εἶπε τοὺς Λοκρούς· Λοκριστὶ γάρ τις ἁρμονία ἐστὶν, ἣν ἀσκῆσαί φασι Ξενόκριτον τὸν Λοκρόν.

Ce n’est pas sans raison qu’il dit les Locriens musiciens. Car il existe une harmonie locrienne, mise au point dit-on par le Locrien Xénocrite.

8b) Scholia vetera in Pindari Ol. X, schol. 18b :

μέλει τέ σφι Καλλιόπα: οὐκ ἀπὸ σκοποῦ τούτους εἶπε τοὺς Λοκροὺς μουσικοὺς, ἀλλ' ὅτι ἔστι τις ἁρμονία Λοκριστὶ προσαγορευομένη, ἣν ξυναρμόσαι φασὶ Ξενόκριτον τὸν Λοκρόν. Καλλίμαχος · ὃς Ἰταλὴν ἐφράσατ' ἁρμονίην.

« et ses citoyens excellent également dans l'art divin de Calliope » : ce n’est pas sans raison qu’il dit les Locriens musiciens, mais parce qu’il existe une harmonie appelée locrienne, mise au point dit-on par le Locrien Xénocrite. Callimaque parle d’harmonie italienne (fr. 541).

 

9) Ps-Plut., De musica 1134a :

περὶ< δὲ Ξενοκρίτου, ὃς ἦν τὸ γένος ἐκ Λοκρῶν τῶν ἐν Ἰταλίᾳ, ἀμφισβητεῖται εἰ παιάνων ποιητὴς γέγονεν· ἡρωϊκῶν γὰρ ὑποθέσεων πράγματα ἐχουσῶν ποιητὴν γεγονέναι φασὶν αὐτόν· διὸ καί τινας διθυράμβους καλεῖν αὐτοῦ τὰς ὑποθέσεις·

Quant à Xénocrite, originaire de Locres d’Italie, on se demande s’il a composé des péans ; on dit en effet qu’il a composé sur des sujets héroïques, ce qui fait que certains considèrent ses sujets comme des dithyrambes.

10) Plut., Timol. 14, 3 :

οὐδὲν γὰρ οὔτε φύσεως ὁ τότε καιρὸς οὔτε τέχνης ὅσον ἐκεῖνο τύχης ἔργον ἐπεδείξατο, τὸν Σικελίας ὀλίγον ἔμπροσθεν τύραννον ἐν Κορίνθῳ διατρίβοντα περὶ τὸ ὀψοπώλιον, ἢ καθήμενον ἐν μυροπωλίῳ, πίνοντα κεκραμένον ἀπὸ τῶνκαπηλείων, καὶ διαπληκτιζόμενον ἐν μέσῳ τοῖς ἀφ' ὥρας ἐργαζομένοις γυναίοις, τὰς δὲ μουσουργοὺς ἐν **** δαῖς διδάσκοντα, <**** Λο>κρικῶν ᾀσμάτων **** σπουδάζοντα πρὸς ἐκείνας περὶ μέλους <καὶ> ἁρμονίας.

Car ce siècle-là ne produisit onques chef-d’œuvre, ni de nature ni de main d’homme, si merveilleux comme fut celui-là de la fortune, laquelle fit voir un homme qui peu devant avait été seigneur de toute la Sicile presque, dans la ville de Corinthe s’arrêter ordinairement à entretenir une vivandière, ou demeurer tout un jour assis en la boutique d’un parfumeur ou boire le plus souvent en plein cabaret, ou bien tancer et débattre au beau milieu d’une rue devant tout le monde, avec des femmes faisant publiquement marchandise de leurs corps, ou enseigner des ménestrières en plein carrefour, et disputer avec elles, du meilleur sens qu’il eût, sur l’harmonie de quelques chansons que l’on chantait dans les théâtres. (trad. Amyot, ch. XX).

enseignant les musiciennes au milieu des [carrefours], discutant avec elles de l’air et de l’harmonie des chansons [lo]criennes.

 

Fragmenta

1) Athen., 15, 679b =  Carm. pop. 27 B.2 (= 21 B.) = H. 30 = PMG 7 = PLG III p. 665 s.

ὦ τί πάσχεις; μὴ προδῷς ἄμμ', ἱκετεύω.
πρὶν καὶ μολεῖν κεῖνον, ἀνίστω·
μὴ κακὸν μέγα ποιήσῃ σ<ε> κἀμὲ τὴν δειλάκραν·
ἁμέρα καὶ δή, τὸ φῶς διὰ τᾶς θυρίδος οὐκ εἰσορῇς;
ὦ< τί πάσχεις; μὴ προδῷς ἄμμ', ἱκετεύω.
πρὶν καὶ μολεῖν κεῖνον, ἀνίστω,
μὴ κακὸν <σε> μέγα ποιήσῃ
κἀμὲ τὴν δειλάκραν·
ἁμέρα καὶ δή, τὸ φῶς

διὰ τᾶς θυρίδος οὐκ εἰσορῇς;Ah, que t’arrive-t-il ? ne nous fais pas prendre, je t’en supplie.

Lève-toi, avant que l’autre arrive et ne te fasse grand mal, 

ainsi qu’à moi, que ne suis qu’une malheureuse.

Il fait déjà jour : ne vois-tu pas la lumière par la fenêtre ?


2) Marisaeum mélos = Fragmenta lyrica, ed. J.U. Powell, Collectanea Alexandrina (Oxford, Clarendon Press, 1925, repr. 1970), fr. 5, p. 184.

 

<Γυνή>           Οὐκ ἔχω τί σοι πάθω ἢ τί χαρίσωμαι· 

            κᾆτα κεῖμαι μεθ' ἑτέρου, σὲ μέγα φιλοῦσα; 

                        Ἀλλὰ ναὶ τὴν Ἀφροδίτην μέγα τι χαίρω 

                        ὅτ<τ>ι <τοι> σου θοἰμάτιον ἐνέχυρα κεῖται. 

<Ἀνήρ>           Ἀλλ' ἐγὼ μὲν ἀποτρέχω, σοὶ δὲ καταλ<ε>ίπω 

                        εὐρυχωρίην πολλήν.

<Γυνή>                                                     Πρᾶσσε ὅτ<τ>ι βούλῃ. 

                        Μὴ κροῦε τὸν τοῖχον, ψόφος ἐγγίνεται, 

                        ἀλλὰ διὰ τῶν θυρῶν νεῦμά σ' ἱκ<ν>εῖται.

F.                     Je ne sais que ressentir pour toi, comment t’être agréable ;

                        et après, je couche avec un autre, tout en t’aimant à la folie !

                        Mais par Aphrodite, comment être contente

                        que ton manteau soit déposé en gage…

H.                    Je vais m’en aller, et te laisser

                        le champ libre.

F.                                                Fais ce que tu veux.

                        Ne heurte pas le mur, ça ferait du bruit,

                        mais un signe de tête par la porte t’avertira.

 

 

Tableau chronologique

Temps mythiques

Phanothéa, Boiô ?, Astyanassa, Daphné, Mantô, Phantasia, Thémis, Nicostraté, Héléné, Isatis, Iambé, Imouthé, Artémis ?, Elissa ?, Lampousa ?

8e s. av.

Anyté ?, Sibylla

7e s.

Phygô, Anyté ?, Cléoboulina ?, Mégalostrata, Sapphô, Messénienne, Eriphanis ?, Phémonoé,

Androméda et Gorgô

6e s.

Charixène, Sapphô, Ériphanis ?, Anagora, Gongyla, Damophylé, Arignoté, Eunika, Télésippa, Mégara, Atthis, filles de Stésichore

vers 500

Myrtis, Télésilla, Corinne 

5e s.

Anonyme, Charixène, Cleitagora, Praxilla, Théanô, Corinne la Jeune, Thargélia, Nikô, Aristonicé

4e s.

Érinna, Léarchis, Clitô, Philaenis, Ériphanis ?

Eléphantiné, Euphragora

vers 300

Anyté ?, Moirô, Nossis, Myrô, Mnésarchis, Thaliarchis, Salpé, Phaennis, Diophila ?

3e s.

Hédylé, Moschiné, Praxagoris ?, Boiô ?,

Aristodémia, Alkinoé, Aristomaché

2e s.

Mélinnô, Mnémophila, Eudora, Parthénis ?

1er s. av.


1er s. apr.

2e s. apr.

Acanthis, Cléopatra, Cynthia, Trophimé

Julia Balbilla, Dionysia, Caecilia Trebulla, Sabina, Auphria

3e s. apr.
4e s. apr.

Théosébéia
Athénaïs

Corinna, Myia 1, Myia 2, Nysis, Tésa, Callistratè, Tyrinna, 

Polyxo, Théophila, Philinna, Mynna, Syra, Damô, Timaris

Tableau géographique

Athènes

Hédylé, Moschiné, Phanothéa, Eunika, Athénaïs, Héléné

Béotie

Myrtis, Corinne, Corinna ?,

Corinne la Jeune,  Myia 1, Daphné, Mantô

Thessalie


Phocide, Étolie

Cleitagora ?, Philinna

Phémonoé, Boiô, Alkinoé, Artémis, Sibylla, Auphria

Aristonicé, Phaennis

Péloponnèse

Anyté, Praxilla, Télésilla, Mégalostrata,

Cleitagora ?, Corinna ?, Messénienne, Myia 2, Thaliarchis, Astyanassa

Lesbos

Éolide

Cleitagora ?, Anyté ? Sapphô, Gongyla, Androméda et Gorgô

Arignoté, Callistratè, Damophylé ?, Télésippa,

Mégara, Atthis, Mynna, Salpé

Polyxo

Locres Epiz.

Anonyme, filles de Stésichore,

Mélinnô, Nossis, Théanô,

Grande Grèce

Cléopatra

Rhodes

Cléoboulina, Érinna, Myrô

Thrace, Byzance

Iambé, Moirô

Ionie

Mnésarchis, Anagora, Thargélia, Nikô, Phygô,

Aristodémia, Mnémophila, Aristomaché,

Tyrinna, Eudora, Lampousa, Euphragora,

Trophimé

Leucade

Philaenis

Pamphylie

Palestine

Rome

Damophyla ?

Syra

Acanthis, Cynthia, Julia Balbilla, Dionysia, Caecilia Trebulla, Sabina Augusta


Clitô, Léarchis, Praxagoris, Parthénis, Nysis, Tésa, Éricharis, Eléphantiné,

Théophila, Phantasia, Thémis, Elissa, Nicostraté, Isatis, Imouthé, Diophila,

Damô, TimarisTableau par genres littéraires

épique

Moirô, Érinna, Tésa ?, Phanothéa, Phémonoé,

Aristodémia, Alkinoé, Aristomaché, Anyté, Héléné

Daphné, Mantô, Phantasia, Thémis, Nicostraté

hymnes

Praxilla, Moirô, Myia 2, Télésilla, Damophylé,

Phygô, Boiô, Trophimé

dithyrambe

Praxilla

  encomion   Diophila

lyrique chorale

Myrtis, Mégalostrata ?, Anonyme ?, Corinne, filles de Stésichore

nomes lyriques

Corinna, Corinne la Jeune ?, Corinne

mélique

Anyté, Charixène, Cleitagora, Ériphanis, Mélinnô, Praxilla, Télésilla, Théanô, Mégalostrata ?, Sapphô, Anagora, Gongyla, Isatis, Androméda et Gorgô

Moirô, Damophylé, Philaenis, Eunika, Mynna,

Télésippa, Mégara, Atthis, Corinne la Jeune ?,

Corinne, Erinna, Myia 1, Sibylla, Théophila

élégie

Cléoboulina, Hédylé, Messénienne,

Mnémophila ?, Cléopatra, Eudora, Tyrinna ?

Euphragora ?, Damô

épigramme

Anyté, Nossis, Moirô, Arignoté

Julia Balbilla, Dionysia, Caecilia Trebulla, Sabina Augusta, Théosébéia

iambe

Iambé, Hédylé, Moschiné, Philaenis, Euphragora ?

fable

Myrô

parthénion

Télésilla, Corinne

érotique

Théanô, Nikô, Callistratè, Philaenis, 

Damophylè, Eléphantiné, Astyanassa

oracles

Phanothéa, Phygô, Phémonoé, Boiô, Polyxô

Daphné, Mantô, Artémis, Lampousa, Elissa,

Sibylla, Nicostraté, Aristonicé, Phaennis

incantations

Philinna, Syra, Acanthis

paignia

Salpé

  rhétorique   Auphria


Clitô, Léarchis, Mnésarchis, Praxagoris, Thaliarchis, Parthénis, Nysis, Thargélia, Athénaïs, Imouthé, Timaris

ABRÉVIATIONS & BIBLIOGRAPHIE

éditions principales

ALG : E. Diehl, Anthologia Lyrica Graeca, fasc. 1-3 (Leipzig, Teubner, 1954, repr. de la 3e éd. 1949-1952), fasc. 4-6, 2e éd. (Leipzig, Teubner, 1936-1942).

B. : Th. Bergk, Anthologia lyrica (Leipzig 1854) [éd. abrégée de PLG 2e éd. Leipzig 1853, sans Pindare ni les sources, mais avec quelques poètes de plus].

C : D.A. Campbell, Greek lyric poetry, Londres 1982 (coll. Loeb 142).

D. : = ALG.

E. : J.M. Edmonds, Lyra Graeca, 3 vol. Lyra Graeca, T.1Lyra Graeca, T.2, Lyra Graeca, T.3, (Coll. Loeb 1922-1927).

GEI : J.M. Edmonds, Greek Elegy and Iambus, Tome 1, Tome 2 (Coll. Loeb 1931).

H. : Ed. Hiller, Anthologia Lyrica, sive Lyricorum Graecorum veterum praeter Pindarum reliquiae potiores ; post Th. Bergkium quartum ed. Ed. Hiller (Leipzig, Teubner, 1890).

IEG : M.L. West, Iambi et elegi Graeci, 2 vol. (Oxford, Clarendon Press, 1972).

LJP : H. Lloyd-­Jones and P. Parsons, Supplementum Hellenisticum (Berlin: De Gruyter, 1983).

LP : E. Lobel and D.L. Page, Poetarum Lesbiorum fragmenta. Oxford, Clarendon Press, 1955 (repr. 1968, 1st ed. corr.)

PLG : Th. Bergk, Poetae Lyrici Graeci, 4e éd. rev. (Leipzig, 1879-1882).

PMG : D.L. Page, Poetae melici Graeci (Oxford, Clarendon Press, 1962, repr. 1967 = 1st ed. corr.).


dictionnaires

Hoffmann : S. F. G. Hoffmann, Lexicon bibliographicum sive index editionum et interpretationum scriptorum Graecorum tum sacrorum tum profanorum, 3 vol. (Leipzig, Eigel, 1836). [version numérisée sur Internet]

Kl. Pauly : Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike (München, Artemis, 1975).

Kroh : Paul Kroh, Lexikon der antiken Autoren (Stuttgart, Kröner, 1972).

Lehms, Galante Poetinnen : Georg Christian Lehms, Teutschlands Galante Poetinnen Mit Ihren sinnreichen und netten Proben; Nebst einem Anhang Ausländischer Dames / So sich gleichfalls durch Schöne Poesien Bey der curieusen Welt bekannt gemacht, und einer Vorrede. Daß das Weibliche Geschlecht so geschickt zum Studieren / als das Männliche, Franckfurt am Mayn / Zu finden bey Samuel Tobias Hocker. Gedruckt bey Anton Heinscheidt / Anno 1715.

OCD : Oxford Classical Dictionary.

Smith : William Smith, Dictionary of Greek and Roman biography and mythology (Boston, 1867), 3 vol.

Wolf : J. Chr. Wolf, Mvliervm Graecarum qvae oratione prosa vsae svnt Fragmenta et Elogia, graece et latine, cvm virorvm doctorvm notis et codicibvs. Accedit Catalogus Foeminarum sapientia artibus scriptisve apvd Graecos Romanos aliasqve gentes olim illvstrium. cvrante Io. Christiano Wolfio, in Gymnasio Hamb. Prof. P. (Gottingen, Abr. Vandenhoeck Acad. Typogr. 1739).


ouvrages généraux

Canfora : Luciano Canfora : Histoire de la littérature grecque d’Homère à Aristote (Paris, Desjonquères, 1994).

Lesky : Albin Lesky, Geschichte der griechischen Literatur (Bern, Francke, 1958).

Saïd : Suzanne Saïd, La littérature grecque d’Alexandre à Justinien (Paris, PUF, 1990).

Sirinelli : Jean Sirinelli, Les enfants d’Alexandre. La littérature et la pensée grecques (334 av. J.C. – 519 apr. J.C.) (Paris, Fayard, 1993).


C.M. Bowra, Greek lyric poetry, from Alcman to Simonides ; Oxford, UP, 1961.

Kathryn J. Gutzwiller, Poetic Garlands. Hellenistic Epigrams in Context (Berkeley: University of California Press, 1998).

Fabricius.

études particulières

Battistini : Yves Battistini, Poétesses grecques ; Paris, Impr. Nat., 1998.

Lambin : Gérard Lambin, La chanson grecque dans l’Antiquité (Paris, CNRS, 1992).

Martino : Francesco De Martino, Poetesse greche (Bari, Levante, 2006).

Pavia : Laura Pavia, Le muse ignote (thèse Univ. Bari 1997-8).

Plant : I.M. Plant ed. : Women writers of ancient Greece and Rome. An anthology ().

Jane McIntosh Snyder, The Woman and the Lyre: Women Writers in Classical Greece and Rome (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1989, repr. 1991).

Josephine Balmer (ed., trans.), Classical Women Poets (Newcastle-upon-Tyne: Bloodaxe Books, 1996).

Ellen Greene (ed.), Women Poets in Ancient Greece and Rome (Norman, University of Oklahoma Press, 2005).

Umbertina  Lisi : Poetesse greche. Saffo, Corinna, Telesilla, Prassilla, Erinna, Anite, Miro, Nosside, Edila, Melinno (Catania, Studio Editoriale Moderno, 1933).

[Mary Ellen Waithe éd.] : A History of Women Philosophers. Vol. 1 : Ancient women philosophers 600 B.C. – 500 A.D. (Dordrecht, Nijhoff, 1987).

Sarah Josepha Hale : Woman’s record, or Sketches of all distinguished Women ; New York, Harpr, 1853.

 *** Anne Debrosse : La souvenance et le désir. La réception des poétesses grecques dans l'Antiquité et aux 16e et 17e siècles (France et Italie); thèse Paris IV-Sorbonne 2012.


(1) Le lexicographe du 2e s. apr. J.C. (TLG-E 1569).

(2) cf. Properce 2, 23, 19-20.

(3) Pour les accidents qui peuvent frapper le vers ionique (anaclase remplaçant l’ionique par deux trochées, résolution de la longue en deux brèves et substitution d’un molosse à l’ionique), et qui le rapprochent du sotadéen, voir Dain, Métrique, 114-117-118. Le Marisaeum mélos est remarquable de ce point de vue.

(4) V. Dain, Métrique 115 ; 217-221.