Décret des Delphiens
en l'honneur des dénonciateurs des vols

(Delphes, 273 av. J.-C.)


Éd. :

Pomtow, GGA 1913, 148.
FdD
III/2 205.
Sylloge
3 416.
Flacelière, Les Aitoliens à Delphes (1937) 388, no 6.

<ἐ>πὶ Ἀρχιάδα ἄρ[χ]οντος, πυλαίας ὀπωρινῆς, ἱερομνημονούντ[ων]
Αἰτωλῶν Φιλλέα, Νικοστρ[άτ]ου, Κορινθίου, Δελφῶν Ἀναξανδρί[δα],
Νικοδάμου, Βοιωτῶν Εὐγείτονος, Ἐπικύδου, Φωκέω[ν] Νικοκλέο[ς],
4 Νικοπόλιος, Αἰνιάνων Εὐξένου, Ἀριστο[φ]ύλου, Ἐρετριέων
Αἰσχύλου, Τροι[ζ]ανίων Στράτωνος, Λοκρῶν Ἐχέμμα,
Ἀθηναίων Φαλα<ί>σκου, Δωριέων Αἰνήσωνος· ἔδοξε τοῖς
ἱερομνήμοσιν· ἐπειδὴ Κεφαλίων Μεγαρεὺς καὶ Βοΐδι[ο]ν
8 Μεγαρική, μηνύσαντες τἀληθῆ τῶι [θ]εῶι Διοπείθην
Ἀθηναῖον ἔχοντα τὰ ἱερὰ χρήματα τοῦ Ἀπόλλωνος [τοῦ Πυ]-
θίου τάλαντα ὀκτώ, καὶ ἐγδικασαμένου Κεφαλί[ωνος]
καὶ Βοϊδίου ἐν τοῖς ἱερο[μ]νήμοσιν, καὶ [κ]αταγνόντω[ν τῶν]
12 ἱερομνημόνων, καὶ ὄντος ἐν τῶι ζυγάστρωι Διο[πείθους]
ὀφε[ί]λων τῶι θεῶι τάλαντα ὀκτώ, ἔδωκαν οἱ ἱερομν[ήμονες]
Κεφαλίωνι καὶ Βοϊ[δ]ίωι Μεγαρεῦσιν καὶ ἐκγό[νοις αὐτῶν]
καὶ Οἵκιδι Ἀργείωι προδικίαν καὶ ἀσφάλειαν [κατὰ τὸν]
16 νόμον, ἐπειδὴ φαίνονται μεγάλα τὸν θ[εὸν -8-]
εὐεργετηκότες.
Sous l'archontat d'Archiadas, à l'assemblée des amphictyons de la fin de l'été, les hiéromnémons étant Philléas, Nicostrate et Corinthios pour les Étoliens, Anaxandridas et Nicodamos pour les Delphiens, Eugéiton et Épikydos pour les Béotiens, Nicoclès et Nicopolis pour les Phocidiens, Euxénos et Aristophylos pour la Cité d'Aenia, Aischylos pour les Érétriens, Straton pour les Trézéniens, Échèmos pour les Locriens, Phalaiskos pour les Athéniens, Aenéson pour les Doriens;
il a plu aux hiéromnémons;
attendu que Képhalion de Mégare et Boïdion de Mégare ont dénoncé au dieu, preuves à l'appui, l'Athénien Diopeithès qui avait volé l'argent sacré d'Apollon Pythien, pour un montant de 8 talents, et l'ont cité en justice devant les hiéromnémons, que celui-ci a été reconnu coupable par les hiéromnémons et inscrit au registre des débiteurs, et que Diopeithès doit ainsi huit talents au dieu, les hiéromnémons ont donné à Képhalion et Boïdion de Mégare et à leurs descendants, ainsi qu'à Oikis d'Argos, le droit d'être jugés en premier, et l'asphaléia, selon la loi, attendu qu'ils ont manifestement rendu de grands services au dieu.
Décret des Delphiens
en l'honneur des dénonciateurs des vols sacrés

(Delphes, 273/2 av. J.-C.)


Éd. :

Wescher, MAI 8, 1869, 139 D.
Pomtow, JahrbPhil 40, 1894, 517.
BCH 7, 1883, 412-413.
Michel 246.
SGDI 2515.
Sylloge3 417.
FdD III/3 203.

Voir :

Haussoulier, RevPhil 18, 1894, 155-158.
Flacelière, Les Aitoliens à Delphes (1937) 388, no 7.


ἐπὶ Ἀρχιάδα ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς, πυλαίας ἠρινῆς, ἱερομνημονούντων
Αἰτωλῶν Γαύσου, Τριχᾶ, Πολύφρονος, Τεισάρχου, Πολυχάρμου· Φωκέων
Δωροθέου, Πεισίωνος· Δελφῶν Ἀναξανδρίδα, Νικοδάμου· Βοιωτῶν Θηβαγγέλου,
4 Μοιρίχου· Ἀθηναίων Φαλαίκου· Εὐβοιέων Ἐπηράστου· Σικυωνίων Σωσικλέους·
ἔδοξε τοῖς ἱερομνήμοσιν· ἐπειδὴ Σάτυρος Νικομάχου Ἀκαρνὰν ἐκ Τυρ>ρ<είου
καὶ Τείσανδρος Μικκίνα Αἰτωλὸς ἐγ Βοττοῦ καὶ Φαινίων Καλ<λ>ικλέους
Μεγαρεὺς χρήματα τῶι θεῶι ἐμάνυσαν ἃ ἦσαν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἀπολω<λό>τα
8 ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος τοῦ Φωκέων, καὶ ἐξήλεγξαν τοὺς ἱεροσυληκότας,
καὶ τά τε ἀπολωλότα ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἀνέσωσαν, καὶ τὰ ἄλλα ἃ αὐτοὶ ἐκτημέν[οι]
ἦσαν οἱ ἱεροσυλήσαντες ἱερὰ ἐγένοντο τῶι θεῶι, δεδόχθαι τοῖς ἱερομνήμο[σι]
Σατύρωι καὶ Τεισάνδρωι καὶ Φαινίωνι δοῦναι προδικίαν καὶ ἀσφάλεια[ν]
12 καὶ ἐπιτιμὰν καθὰ καὶ τοῖς ἄλλοις αἱ προδικίαι ἐντί, καὶ αὐτοῖς
καὶ ἐκγόνοις, ἐπειδὴ φαίνονται τὸν θεὸν εὐεργετηκότες.
Sous l'archontat d'Archiadas à Delphes, à l'assemblée des amphictyons du printemps, les hiéromnémons étant Gausos, Trichas, Polyphron, Téisarque et Polycharme pour les Étoliens, Dorothéos et Péision pour les Phocidiens, Anaxandridas et Nicodamos pour les Delphiens, Thébangélos et Moirichos pour les Béotiens, Phalaikos pour les Athéniens, Épérastos pour les Eubéens et Sosiclès pour les Sicyoniens;
il a plu aux hiéromnémons;
attendu que Satyros, fils de Nicomaque de Tyrrhéion (Thyreum) d'Acarnanie, Téisandros, fils de Mikkinas, de Boutos d'Étolie, et Phaenios, fils de Calliclès de Mégare, ont dénoncé au dieu l'argent de l'offrande des Phocidiens qui avait été volé au sanctuaire, et ont convaincu les sacrilèges de leur crime, sauvant ainsi l'argent qui avait été volé au sanctuaire, et que les autres objets qu'avaient acquis les sacrilèges avec cet argent sont devenus la propriété sacrée du dieu,
plaise aux hiéromnémons, de donner à Satyros, Téisandros et Phaenios, le droit d'être jugés en premier, l'asphaléia et les droits de citoyen de la même façon qu'ont été donnés ces droits aux autres, à eux et à leurs descendants, attendu qu'ils ont manifestement rendu service au dieu.
Décret des Delphiens
en l'honneur des dénonciateurs
des vols commis dans le sanctuaire

(Delphes, 271 av. J.-C.)


Éd. :

W.-F. 4 et 5.
Foucart, BCH  7, 1883, 409-416, no 1.
Michel 247.
FdD
III/3 (1943) no 185-187.
SGDI
  2516, 2564-2565.
Sylloge3 418.

Voir :

Pomtow, JahrbPhil 1894, 519.
Flacelière, Les Aitoliens à Delphes (1937) 389, no 8a.

ἐπὶ Εὐδόκου ἄρχοντος, πυλαίας ὀπωρινῆς, ἱερομ[νημο]νούντων Αἰτωλῶν Γαύ[σου],
Τριχᾶ, Πολύφρονος, Πολυχάρμου, Τεισάρχου· Δελ[φῶν] Κρίτωνος, Ἡρακλε[ίδο]υ· Φωκέων
Δωροθέου, Πεισίωνος· Βοιωτῶν Θηβαγγέλου, Μοιρίχου, Φαντία· Εὐβοιέων Ἐπηράστ[ου]·
4 Ἀθηναίων Ἀσωποδώρου· Σικυωνίων Εὐθυδάμου· ἐπειδὴ Σωκράτης Τελεσία
Κνίδιος καὶ Ἀλεξεινίδης Φιλωνίδου Ἠλεῖος ἐν Αἰτωλίαι οἰκῶν ἐμήνυσαν
ἱερὰ χρήματα τῶι θεῶι καὶ κρίναντες ἐπὶ τῶν ἱερομνημόνων φανερὰ ἐποίησαν
τὰ χρήματα καὶ ἐνέβαλον εἰς τὸ κιβώτιον κατάδικον μυρίων στατήρων Ζήνωνα
8 Σολέα· δεδόχθαι τοῖς ἱερομνήμοσιν, δοῦναι Σωκράτει καὶ Ἀλεξεινίδηι προ[δι]κίαν
καὶ ἀσφάλειαν καὶ ἐπιτιμὰν καὶ αὐτοῖς καὶ ἐκγόνοις καθὰ καὶ τοῖς ἄλλοις δίδονται
προδικίαι, ἐπειδὴ φαίνονται εὐεργετηκότες τὸν θεὸν ἄξια λόγου.
Sous l'archontat d'Eudocos, à l'assemblée des amphictyons de la fin de l'été, les hiéromnémons étant pour les Étoliens, Gausos, Trichas, Polyphron, Polycharme, Téisarque; pour les Delphiens, Criton et Héracléidès;  pour les Phocidiens, Dorothéos et Péision; pour les Béotiens, Thébangélos, Moirichos et Phantias; pour les Eubéens, Épérastos; pour les Athéniens, Asopodore;  pour les Sicyoniens, Euthydame; attendu que Socratès, fils de Télésias de Cnide, et Alexéinidès, fils de Philonidès d'Élée, mais habitant en Étolie, ont dénoncé au dieu le vol de l'argent sacré et, ayant intenté une action en justice devant les hiéromnémons, ont produit l'argent et ont fait inscrire dans la liste des débiteurs Zénon de Soli pour la somme de 1000 statères;
plaise aux hiéromnémons; de donner à Socratès et à Alexéinidès, le droit d'être jugés en premier, l'asphaléia et les droits de citoyen de la même façon qu'ont été donnés ces droits aux autres, à eux et à leurs descendants, attendu qu'ils ont manifestement agi en bienfaiteurs à l'égard du dieu et ont bien mérité de sa part.
θεοί. Δελφοὶ ἔδωκαν Σωκράτει Τελεσία Κνιδίωι αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενίαν, προμαντείαν,
προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις
4 καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος Στράτωνος, βουλευόντων Λύσωνος, Ἀμυνάνδρου, Τιμογένευς.

θεοί.
Δελφοὶ ἔδωκαν Ἀλεξεινίδηι Φιλωνίδου Ἠλείωι αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις προξενίαν, προμαντείαν,
προεδρίαν, προδικίαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν πάντων καὶ τἄλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις
4 καὶ εὐεργέταις. ἄρχοντος Στράτωνος, βουλευόντων Λύσωνος, Ἀμυνάνδρου, Τιμογένευς.
Dieux.
Les Delphiens ont donné à Socratès, fils de Télésias de Cnide, ainsi qu'à ses descendants, la proxénie, la promantie, la proédrie, le droit d'être jugé en premier, l'asylie, l'atélie complète et tous les autres privilèges donnés aux autres proxènes et bienfaiteurs; était archonte Straton; conseillers, Lyson, Amynandros, Timogéneus.

Dieux.
Les Delphiens ont donné à Alexéinidès, fils de Philonidès d'Élée, ainsi qu'à ses descendants, la proxénie, la promantie, la proédrie, le droit d'être jugé en premier, l'asylie, l'atélie complète et tous les autres privilèges donnés aux autres proxènes et bienfaiteurs; était archonte Straton; conseillers, Lyson, Amynandros, Timogéneus.

| retour |