Décret athénien

sur le paiement du tribut

(stèle, écriture en files; Athènes, 447 av. J.-C. ?)

IG I3 1-2, 34.

Voir :
Woodward, JHS 58 (1938) 108 sqq.
Meritt & Wade-Gery, JHS 82 (1962) 67-74.
P. Meiggs, JHS 86 (1966) 97.
P. Meiggs - D. Lewis, Greek Historical Inscriptions (1969), 46.
J.-M. Bertrand: Inscriptions historiques grecques; Paris, BL, 1992; no 23, pp. 58-59.

Stoichédon, avec l'ancienne orthographe attique :
       E vaut aussi bien pour ε que pour η et ει,
       Ο vaut aussi bien pour ο que pour ω et ου,
       H indique encore l'aspiration initiale,
       χσ pour ξ, etc

θεοί·
ἔδοχσεν τι βολ[ι καὶ τ] δέ-
μοι· Οἰνεὶς ἐπρυ̣[τάνευε, Σπ]ου-
4 δίας ἐγραμμάτε[υε, ∙∙∙∙∙∙]ον
ἐπεστάτε, Κλενί[ας εἶπε· τὲ]μ β-
ολὲν καὶ τὸς ἄρχ[οντας ἐν] τσ-
ι πόλεσι καὶ τὸς [ἐπισκό]πος ἐ-
8 πιμέλεσθαι hό[πος ἂν χσ]υλλέ-
γεται hο φόρος κ[ατὰ τὸ ἔ]τος h-
έκαστον καὶ ἀπά[γεται] Ἀθένα-
ζε· χσύμβολα δὲ π[οιέσα]σθαι π-
12 ρὸς τὰς πόλες, hό[πος ἂ]μ μὲ ἐχσ-
ι ἀδικν τοῖς ἀ[πάγο]σι τὸμ φ-
όρον· γράφσασα δ[ὲ hε] πόλις ἐς
γραμματεῖον τὸ[μ φό]ρον, hόντιν' ἂν ἀποπέμπει, σεμε-
16 ναμένε τι συμβ[όλο]ι ἀποπεμπέτο Ἀθέναζε· τὸς δὲ ἀ-
πάγοντας ἀποδ[ναι] τὸ γραμματεῖον ἐν τι βολι ἀ-
ναγνναι hόταμ[πε]ρ̣ τὸμ φόρον ἀποδιδσι· hοι δὲ πρ-
υτάνες μετὰ Διο[νύ]σια ἐκκλεσίαν ποιεσάντον τοῖ-
20 ς hελλενοταμία[σι ἀ]ποδεῖχσαι Ἀθεναίοις τμ πόλ-
εον τὰς ἀποδόσα[ς τὸμ φόρον ἐ]ντελ καὶ τὰς ἐλλιπό-
σας χορίς, hόσαι [ἄν τινες σιν· Ἀθ]εναίος δὲ hελομέ-
νος ἄνδρας τέττ[αρας ἀποπέμπεν ἐπὶ] τὰς πόλες ἀντ-
24 ιγραφσομένος τ[ὸμ φόρον τὸν ἀποδοθέντα κα]ὶ ἀπαι-
τέσοντας τὸμ μὲ̣ [ἀποδοθέντα παρὰ τν ἐλλιποσ]ν, τ-
ὸ μὲν δύο πλν ἐπ̣[ὶ τὰς ἐπὶ Νέσον καὶ ἐπ' Ἰονίας ἐπὶ] τ-
ριέρος ταχείας, [τὸ δὲ δύο ἐπὶ τὰς ἐφ' Ἑλλεσπόντο κα]-
28 ὶ ἐπὶ Θράικες· ἐ[σάγεν δὲ ταῦτα τὸς πρυτάνες ἐς τὲμ]
βολὲν καὶ ἐς τὸ[ν δμον εὐθὺς μετὰ Διονύσια καὶ βο]-
λεύεσθαι περὶ τ[ούτον χσυνεχς hέος ἂν διαπραχθ]-
ι· ἐὰν δέ τις Ἀθ[εναῖος ἒ χσύμμαχος ἀδικι περὶ τὸ]-
32 ν φόρον, hὸν δεῖ [τὰς πόλες γραφσάσας ἐς γραμματεῖ]-
ον τοῖς ἀπάγοσ̣[ιν ἀποπέμπεν Ἀθέναζε, ἔστο αὐτὸν γ]-
ράφεσθαι πρὸς [τὸς πρυτάνες τι β]ολομένο[ι Ἀθενα]-
ίον καὶ τν χσ[υμμάχον· hοι δὲ πρυτά]νες ἐσαγ̣[όντον]
36 ἐς τὲμ βολὲν [τὲν γραφὲν hέν τι]ς ἂγ γράφσετα̣[ι ἒ εὐθ]-
υνέσθο δόρο[ν μυρίαισι δραχμ]̣σ[ι h]έκαστος· [h δ' ἂν]
καταγνι h[ε βολέ, μὲ τιμᾶν αὐτ]̣ι κυ̣ρία ἔστο [ἀλλ' ἐσ]-
φερέτο ἐς τ[ὲν ἑλιαίαν εὐθύ]ς̣· ὅτ̣αν δὲ δόχσει [ἀδικ]-
40 ν, γνόμας πο[ιέσθον hοι πρυ]τ̣άν̣ες hό τι ἂν δοκ[ι αὐτ]-
ὸμ παθν ἒ ἀ[ποτεῖσαι· καὶ ἐ]άν τις περὶ τὲν ἀπα̣[γογὲ]-
ν τς βοὸς ἒ [τς πανhοπλία]ς ἀδικι, τὰς γραφὰ̣[ς να]-
ι κατ' αὐτ κ̣[αὶ τὲν ζεμίαν κ]α̣τὰ ταὐτά· τὸς δὲ [hελλεν]-
44 ο[ταμίας ἀναγράφσαντας ἐ]ς πινάκιον λελ[ευκομέν]-
[ον ἀποφαίνεν καὶ τὲν τάχσι]ν τ φόρο καὶ̣ [τὰς πόλες]
[hόσαι ἂν ἀποδσιν ἐντελ κα]ὶ ἀπογ̣[ράφεν ∙∙∙7∙∙∙]
c. 10 vv. desunt
[∙∙∙∙9∙∙∙∙· χρεματίσαι δὲ καὶ τὲμ] βολὲν τὲν ἐσι[σ]-
48 [αν περὶ τν ἀπαγόντον τὸμ φόρον· h]όσοι δὲ τν ἀπα[γ]-
[όντον Ἀθέναζε ἐς τὸ πινάκιον ἀν]αγεγράφαται ὀφέ-
[λοντες ἐν τι βολι, τὲμ βολὲν ἐπ]ιδεῖχσαι τι δέμ-
[οι κατὰ τὲν πόλιν hεκάστεν· ἐὰν δ]έ τις τμ πόλεον ἀ-
52 [μφισβετι περὶ τ φόρο τς ἀποδ]όσεος, φάσκοσα ἀπ-
[οδεδοκέναι ∙∙∙∙∙∙∙16∙∙∙∙∙∙∙]θαι τὸ κοινὸν τς
[πόλεος· ∙∙∙∙∙∙∙∙∙20∙∙∙∙∙∙∙∙∙]ας τὰς πόλες καὶ τ-
[∙∙∙∙∙∙∙∙∙20∙∙∙∙∙∙∙∙∙ γράφεσ]θαι δὲ μὲ ἐχσναι
56 [∙∙∙∙∙∙∙16∙∙∙∙∙∙∙, τ δὲ γραφέν]τος ὀφελέτο hο γρ-
[αφσάμενος τὲν τιμὲν ἐὰν φεύγει]· τὲν δὲ γραφὲν να-
[ι πρὸς τὸν πολέμαρχον μενὶ Γαμε]λινι· ἐὰν δέ τις ἀ-
[μφισβετεῖ ∙∙∙∙∙∙∙∙17∙∙∙∙∙∙∙]κλέσες, hε βολὲ βο-
60 [λευσαμένε ∙∙∙∙∙∙∙∙17∙∙∙∙∙∙∙], ἐσαγόντον δὲ hοι
[ἐσαγογς ἐς τὲν ἑλιαίαν τὸς Ἀθε]ναίοις τὸμ φόρον
[ὀφέλοντας hεχσς κατὰ τὸμ πίνα]κα τς μενύσεος· ἐ-
[∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙21∙∙∙∙∙∙∙∙∙ τ νέο] φόρο καὶ τ περυσ-
64 [ιν ∙∙∙∙∙12∙∙∙∙∙· τὲν δὲ βολὲν π]ροβολεύσασαν ἐχ-
[σενεγκν ∙∙∙∙∙∙∙∙18∙∙∙∙∙∙∙∙] πέρι τι hυστερα-
[ίαι ἐς τὸν δμον· ∙∙∙∙∙12∙∙∙∙∙ τ]ς hαιρέσεος χρε-
[ματίσαι — — — — — — — — — — —] vacat
Dieux.
Il a plu au conseil et 
au peuple, (la tribu) Oineis était prytane
Spoudias était secrétaire, … 
était épistate, Kleinias a fait la proposition.
Que le conseil et les magistrats
des cités et les commissaires (itinérants)
veillent que le tribut soit levé
chaque année et apporté à Athènes;
qu'un signe soit convenu avec les cités,
afin qu'il ne soit pas possible à ceux qui portent
le tribut de commettre de fraude;
la cité ayant noté sur une tablette le montant du tribut qu'elle envoie,
que ce qui a été relevé sur ce signe d'identification (symbolon) soit envoyé à Athènes;
les convoyeurs remettront la tablette au conseil et contrôleront le tribut lorsqu'ils le délivreront;
que les prytanes réunissent l'assemblée du peuple après les Dionysies;
(qu'il soit possible) aux hellénotames de rendre compte
aux Athéniens du paiement du tribut par les cités et des manquements … 
Les Athéniens ayant choisi quatre hommes les enverront dans les cités pour (donner quittance) du tribut et
le réclamer aux cités sans retard.
Les deux premiers se rendront dans les îles
et en Ionie sur des trières rapides,
les deux autres dans l'Hellespont et en Thrace.
Les prytanes entameront des poursuites
à ce sujet devant le conseil et le peuple
immédiatement après les Dionysies
et mettront les affaires en délibération jusqu'à une décision.
Si un Athénien ou un allié fraude
sur le tribut que les cités doivent relever
sur la tabelle remise aux convoyeurs
et qu'elles doivent envoyer à Athènes,
il pourra être inculpé devant les prytanes
par tout Athénien ou allié qui le désirerait.
Les prytanes entreprendront les poursuites prévues
devant le conseil ou seront mis à l'amende
pour la somme de mille drachmes chacun.
Le conseil entendra la cause,
mais n'aura pas pouvoir pour juger
et la transmettra immédiatement à l'Héliée.
Si une fraude apparaît, les prytanes se feront
une opinion sur ce qu'il conviendra
que le coupable subisse ou paie;
et si quelqu'un commet une illégalité
au sujet de l'envoi de bœufs ou d'une panoplie,
que la poursuite en aille de même
(que dans le cas d'une fraude du tribut)
et la punition aussi.
Que les hellénotames inscrivent
sur une tablette blanchie et rendent publics
le montant du tribut et la liste des villes qui ont payé entièrement … …

[le reste étant très mutilé, nous n'en donnons pas la traduction]

N.B.

Les parenthèses indiquent des mots destinés à faciliter l'intelligence du texte.
Ce texte est gravé sur une pierre aujourd'hui brisée en quatre morceaux.
Le sens général est assuré, mais de larges parties sont restituées.
Les parties restituées ne sont pas indiquées dans la version donnée ici.

| retour |