Prétendu décret de Thémistocle

(Trézène, stèle gravée au 3ème s. av. J.-C., d'après un texte composé dans le dernier tiers du 4ème)


Éd. :

M.H. Jameson, Hesperia 29, 1960, 198-223; 31, 1962, 310-315.
Bull.Épigr. 1961, 320.
SEG 18, 153.

Voir :
J.-M. Bertrand, Inscriptions historiques grecques ; Paris, Belles Lettres, 1992; no 17, pp. 46-48 (trad. fr.).


[θεοί].
ἔδοξ[εν] τῆι̣ βουλῆι καὶ τῶι δήμωι·
Θεμισ[τοκλ]ῆ̣ς̣ Ν̣εοκλέ̣ους Φρεάρριος εἶπεν·
4 τὴ[μ] μὲ̣ν̣ πό[λιν παρακ]α̣τ[αθέ]σθαι τῆι Ἀθηνᾶι τῆι Ἀθηνῶ-
μ [μεδεο]ύ[σηι] κ[αὶ τοῖς ἄλλ]οις θε̣οῖς ἅ̣[π]α̣σιν φυλάττει-
ν κ̣α̣[ὶ] ἀ̣μ̣[ύνειν τὸμ βάρβ]α̣ρ̣[ο]ν ὑπὲρ τῆς χώρας· Ἀθηναίου-
[ς δὲ α]ὐτ[οὺς καὶ τοὺς ξένο]υ̣ς τοὺς οἰκοῦντας Ἀθήνησι
8 [τὰ τέκ]ν[α καὶ τὰς γυναῖκ]α̣ς̣ ε̣[ἰς] Τρο̣ιζῆνα καταθέσθαι
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙21∙∙∙∙∙∙∙∙∙ τ̣οῦ̣ ἀ̣ρχηγέτου τῆς χώρας· τ-
[οὺς δὲ πρεσβύτας καὶ τὰ] κτήματα εἰς Σαλαμῖνα καταθ-
έ[σ]θ[αι· τοὺς δὲ ταμίας καὶ τ]ὰς ἱερέας ἐν τῆι ἀκροπόλε-
12 [ι μένειν φυλάττοντας τὰ τῶ]ν̣ θ̣εῶν· τοὺς δὲ ἄλλους Ἀθη-
[ναίους ἅπαντας καὶ τοὺς ξέ]νο̣υς τοὺς ἡβῶντας εἰσβαί-
νειν ε[ἰς τὰς ἑτοιμασθ]ε̣[ί]σ̣[α]ς διακοσίας ναῦς καὶ ἀμύ-
νεσ[θαι] τ[ὸμ βάρβαρον ὑπὲρ τῆ]ς ἐλευθερίας τῆς τε ἑαυ-
16 τῶ̣ν [καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων] μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ Κο-
ρ̣ι̣ν̣[θίων καὶ Αἰγινητῶν] κ̣α̣ὶ τῶν ἄλλων τῶμ βουλομένω-
[ν] κ̣οινω[νήσειν τοῦ κινδύνο]υ· καταστῆσαι δὲ καὶ τριη̣-
[ρ]ά̣[ρχους διακοσίους, ἕνα ἐπὶ] τὴν ναῦν ἑκάστην, τοὺς [σ]-
20 τρατη[γ]οὺ[ς ἀρχομένους τ]ῆι αὔριον ἡμέραι ἐκ τῶν κ[εκ]-
τημέν[ω]ν γ̣[ῆν] τ̣[ε κ]αὶ [οἰκί]αν Ἀθ[ή]νησι καὶ οἷς ἂμ παῖδ[ες]
ὦσ̣ι [γ]ν̣ή̣[σιοι μὴ πρεσβυτέρο]υς πεντήκοντα ἐτῶν κα̣[ὶ ἐ]-
πικλ[ηρῶσαι αὐτ]οῖς [τ]ὰς ν[α]ῦς· vv καταλέξαι δὲ καὶ ἐπ̣[ι]-
24 βάτας [δ]έ̣κα̣ [ἐφ' ἑκάστ]ην ναῦν ἐκ τῶν ὑπὲρ εἴκοσιν ἔτη [γ]-
εγονότω[ν μέχρι τριάκ]ο̣ντα ἐτῶν καὶ τοξότας τέτταρ-
ας· δια[κληρῶσαι δὲ κ]αὶ [τ]ὰς [ὑ]πηρεσίας ἐπὶ τὰς ναῦς ὅτ-
αμπερ κ[αὶ τοὺς τριηράρ]χ̣ους̣ ἐπικληρῶσιν· ἀναγράψα-
28 ι δὲ κα̣[ὶ τὰ πληρώματα τῶν] ν[εῶν] τοὺς στρατηγοὺς εἰς λ-
ευκώ[ματα, τοὺς μὲν Ἀ]θ̣η̣ν̣α̣[ί]ο̣[υ]ς̣ ἐκ τῶν ληξιαρχικῶν γρ-
αμματεί̣[ων τοὺς] δ̣ὲ̣ ξ̣[έν]ου̣ς ἐκ τῶν ἀπογεγραμμένων πα̣-
[ρ]ὰ̣ τ̣ῶι [πολε]μ̣[άρχ]ω̣[ι]· ἀνα̣γράφειν δὲ νέμοντας κατὰ τάξ-
32 εις [ε]ἰ[ς] δ̣ι[α]κ̣οσ[ί]α[ς] δώ̣δ̣εκ̣α τὸν ἀριθμὸν καὶ ἐπιγράψα-
ι [τ]ῆ̣ι̣ [τάξε]ι̣ ἑ̣[κά]στηι τῆς τρ[ι]ήρους τοὔνομα καὶ τοῦ τρι-
ηράρχου καὶ τ̣[ῆς ὑ]πηρε[σί]ας ὅπως ἂν εἰδῶσιν εἰς ὁποί-
αν τριήρη [ἐμ]β̣ή̣σ̣ε̣ται ἡ̣ [τ]ά̣ξις ἑ[κ]άστη· ἐπειδὰν δὲ νεμη-
36 θ̣ῶσ̣ιν ἅπα[σ]αι αἱ τάξεις καὶ ἐπικληρωθωσ῀ι ταῖς τριή-
ρεσ̣ι̣, πλ̣ηροῦν ἁ̣[π]άσας̣ τὰς διακοσίας ναῦς τὴμ βουλὴν
καὶ τ̣[ο]ὺ̣σ̣τρατηγ̣οὺ[ς θύ]σαντας ἀρεστήριον τῶι Διὶ τῶι
Παγ̣κ̣ρ̣ατ̣ε̣ῖ κ[αὶ] τῆι Ἀθηνᾶι καὶ τῆι Νίκηι καὶ τῶι Ποσει-
40 δῶνι τῶι Ἀσφα[λε]ίωι· vv ἐπειδὰν δὲ πεπληρωμέναι ὦσιν
αἱ νῆες̣, τα[ῖ]ς μὲν ἑκατὸν αὐτῶν βοηθεῖν ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσ-
[ι]ο̣ν τ̣ὸ̣ Εὐβοϊκὸν, ταῖς δὲ ἑκατὸν αὐτῶν περὶ τὴν Σαλαμ-
ῖν̣α̣ κ̣αὶ τὴν ἄλλην Ἀττικὴν ναυλοχεῖν καὶ φυλάττειν
44 τ̣ὴ̣ν̣ χώρ̣α̣ν· ὅπως δ' ἂν καὶ ὁμονοοῦντες ἅπαντες Ἀθηναῖοι
ἀ̣μ̣ύ̣νωνται τὸμ βάρβαρον, τοὺς μὲν μεθεστηκότας τὰ [δ]-
[έκα] ἔτη ἀπιέναι εἰς Σαλαμῖνα καὶ μένειν αὐτοὺς ἐ̣[κε]-
[ῖ ἕως ἄν τι τῶι δήμ]ω̣ι δόξηι περὶ αὐτῶν, τοὺς δὲ [ἀτίμου]-
48 [ς — — — — — — — — — — — — —] reliquiae nonnullae
Dieux.
Il a plu au Conseil et au Peuple.
Thémistocle fils de Néoclès, du dème de Phréarres, a proposé: que la cité soit confiée à Athéna protectrice des Athéniens et à tous les autres dieux, pour qu'ils la gardent et défendent le pays contre les barbares; que les Athéniens et les étrangers domiciliés à Athènes, les enfants et les femmes s'installent à Trézène (sous la protection ? de ...) le chef du pays; que les vieillards et les biens soient laissés à Salamine; que les trésoriers et les prêtres restent sur l'Acropole pour garder les biens des dieux; que le reste des Athéniens et des étrangers en âge de porter les armes embarquent sur les 200 navires qui ont été préparés et combattent le barbare pour défendre leur liberté et celle des autres Grecs, avec les Lacédémoniens, les Corinthiens, les Éginètes et tous ceux qui voudront partager le danger; que les stratèges, dès demain, désignent 200 triérarques, un pour chaque navire, parmi ceux qui possèdent une maison et de la terre à Athènes, qui ont des enfants légitimes et sont âgés de moins de 50 ans, et qu'ils tirent au sort les navires qui leur seront confiés. On enrôlera aussi sur chaque navire 10 marines parmi les hommes de plus de 20 ans et de moins de 30 ans, et 4 archers; on tirera au sort également les services à bord une fois les triérarques tirés au sort; les stratèges inscriront également les équipages des navires sur des tableaux, les Athéniens d'après les listes d'état civil, les étrangers seront pris parmi ceux enregistrés auprès du polémarque; ils indiqueront également la répartition des équipages de 12 hommes sur les 200 navires en y ajoutant pour chaque équipage, le nom de la trière, du triérarque et du service, afin que chaque équipage sache sur quel navire il doit embarquer; une fois que tous les équipages auront été répartis et attribués aux navires par tirage au sort, le Conseil et les stratèges rempliront les 200 navires après avoir offert un sacrifice propitiatoire à Zeus Tout-puissant, à Athéna, à Nikè et à Poséidon Secourable. Lorsque les navires seront prêts, 100 d'entre eux iront en renfort au cap Artémision, les 100 autres iront croiser au large de Salamine et de l'Attique pour protéger le territoire; et afin que tous les Athéniens participent d'un seul coeur à la lutte contre le barbare, ceux qui ont été exilés pour 10 ans se rendront à Salamine et y demeureront jusqu'à ce que le peuple prenne une décision à leur sujet; ceux qui sont frappés d'atimie ...

cf. Hdt 7, 144

| retour |