MAXIMES DES SEPT SAGES


Paus. 10,  24,  1

ἐν δὲ τῷ προνάῳ τῷ ἐν Δελφοῖς γεγραμμένα ἐστὶν ὠφελήματα ἀνθρώποις ἐς βίον, ἐγράφη δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν οὓς γενέσθαι σοφοὺς λέγουσιν Ἕλληνες. οὗτοι δὲ ἦσαν ἐκ μὲν Ἰωνίας Θαλῆς τε Μιλήσιος καὶ Πριηνεὺς Βίας, Αἰολέων δὲ τῶν ἐν Λέσβῳ Πιττακὸς Μιτυληναῖος, ἐκ δὲ Δωριέων τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ Κλεόβουλος Λίνδιος, καὶ Ἀθηναῖός τε Σόλων καὶ Σπαρτιάτης Χίλων· τὸν δὲ ἕβδομον Πλάτων ὁ Ἀρίστωνος ἀντὶ Περιάνδρου τοῦ Κυψέλου Μύσωνα κατείλοχε τὸν Χηνέα· κώμη δὲ ἐν τῇ Οἴτῃ τῷ ὄρει ᾠκοῦντο αἱ Χῆναι. οὗτοι οὖν οἱ ἄνδρες ἀφικόμενοι ἐς Δελφοὺς ἀνέθεσαν τῷ Ἀπόλλωνι τὰ ᾀδόμενα Γνῶθι σαυτὸν καὶ Μηδὲν ἄγαν. On voit dans le parvis du temple de Delphes des sentences écrites, très utiles aux hommes pour leur conduite ; elles ont été tracées par ceux que les Grecs surnomment les Sages, qui étaient Thalès de Milet et Bias de Priène, tous deux de l’Ionie ; Pittacos, Éolien, de Mytilène dans l’île de Lesbos ; Cléobule de Lindos, ville Dorienne de l’Asie ; Solon d’Athènes et Chilon de Sparte ; quant au septième, au lieu de Périandre, fils de Cypsélos, Platon, fils d’Ariston, mentionne Myson de Chénées (il y avait autrefois sur le mont Œta un bourg de ce nom). Ces Sages étaient venus à Delphes pour dédier à Apollon ces sentences célèbres : Connais-toi toi-même et Rien de trop.


ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ

Πᾶσιν ἄρεσκε. — Καλὸν ἡσυχία. — Ἐπισφαλὲς προπέτεια. — Ἀεὶ αἱ μὲν ἡδοναὶ θνηταί, αἱ δὲ τιμαὶ ἀθάνατοι. — Φίλοις ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσθι. — Κέρδος αἰσχρὸν κάκιστον. — Ὃ ἂν ὁμολογήσῃς, ποίει. — Ἀτυχίαν κρύπτε, ἵνα μὴ τοὺς ἐχθροὺς εὐφράνῃς. — Ἀληθείας ἔχου. — Πρᾶττε δίκαια. Ὕβριν μίσει. — Ἄρχουσιν εἶκε. — Ἡδονῆς κράτει. Ὅρκῳ μὴ χρῶ. — Εὐσεβείας ἔχου. — Ἐπαίνει τὰ καλά. — Κακίας ἀπέχου. — Χάριν ἀπόδος. — Ἱκέτας ἐλέει. Υἱοὺς παίδευε. — Σοφοῖς χρῶ. — Ἔριν μίσει. — Ἀγαθοὺς τίμα. — Ἄκουε τὰ προσήκοντα. — Αἰσχύνην φεῦγε. — Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ. — Πρᾶττε ἀμεταμέλητα. — Μηδενὶ φθόνει. — Ὀφθαλμῶν κράτει. — Τὸ δίκαιον μιμοῦ. — Εὐεργέτας τίμα. — Ἐλπίδας νέμε. — Διαβολὴν μίσει. — Εὐπροσήγορος γίνου. — Ἁμαρτὼν μεταβουλεύου. — Χρονίαν φιλίαν φύλαττε. — Πᾶσιν ἀποκρίνου. — Ὁμόνοιαν δίωκε. — Τοὺς ἡγεμόνας φοβοῦ. — Μὴ λάλει πρὸς ἡδονήν. — Μὴ πίστευε χρόνῳ. — Σαυτοῦ μὴ ἀμέλει. — Πρεσβύτερον αἰσχύνου. — Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος. — Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ. — Ἐξ εὐγενῶν γέννα. — Ἔλπιζε ὡς θνητός. — Φείδου ὡς ἀθάνατος. — Μὴ ἐπαίρου ἐπὶ δόξῃ. — Μυστήριον κρύπτε. — Εἶκε μεγάλοις. — Καιρὸν πρόσμενε. — Θνητὰ φρόνει. — Δωροδόκει χρησίμως. — Μὴ ἄρχου ἀδικεῖν. — Λύπην φυλάττου. — Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα. — Φίλοις χρῶ. — Συμβούλευε ἀναιτίως. — Εὔφραινε φίλους.ΒΙΑΝΤΟΣ
Εἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως ἐλλιπὲς ὡράϊζε καλοκἀγαθίαις. — Περὶ θεοῦ μὴ λέγε κακῶς, ὅτι δ' ἔστιν ἄκουε. — Ἄκουε πολλά. — Λάλει ὀλίγα. — Νόει καὶ τότε πρᾶττε. — Ἀνάξιον ἄνδρα μὴ ἐπαινῇς διὰ πλοῦτον. — Πείσας λάβε, μὴ βιασάμενος. — Κτῆσαι ἐν μὲν νεότητι εὐταξίαν, ἐν δὲ γήρᾳ σοφίαν.

ΠΙΤΤΑΚΟΥ
Ὃ μέλλεις ποιεῖν, μὴ πρόλεγε· ἀποτυχὼν γὰρ γελασθήσῃ. — Παρακαταθήκην ἀπόδος. — Ἀνέχου ὑπὸ τῶν πλησίον μικρὰ ἐλαττούμενος. — Τὸν φίλον κακῶς μὴ λέγε, μηδὲ τὸν ἐχθρὸν φίλον ἡγοῦ. — Γυναικὸς ἄρχε. — Ἅπερ αὐτὸς τοῖς γονεῦσι δράσεις, τὰ αὐτὰ προσδέχου παθεῖν καὶ αὐτός. — Ἀργὸς μὴ ἴσθι. — Φίλων κριτὴς μὴ γίνου. — Μὴ ἔριζε γονεῦσι, κἂν δίκαια λέγῃς. — Μὴ ἄρχε, πρὶν ἄρχεσθαι μάθῃς. — Ἀτυχοῦντι μὴ ἐπιγέλα. — Ἡ γλῶττα μὴ προτρεχέτω τοῦ νοῦ. — Μὴ ἐπιθύμει ἀδυνάτων. — Μὴ σπεῦδε λαλῶν. — Νόμοις πείθου. — Γνῶθι σαυτόν. — Μηδὲν ἄγαν. — Πρὸ πάντων σέβου τὸ θεῖον. — Γονέας αἰδοῦ. — Φιλήκοος ἔσο. — Ἡδονῆς κράτει. — Ἔχθραν διάλυε. — Γάμει ἐκ τῶν ὁμοίων· ἢν γὰρ ἐκ τῶν κρεισσόνων γήμῃς, δεσπότας καὶ οὐ συγγενεῖς κτήσῃ.


ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
Μὴ ὑπερήφανος γίνου ποτέ. — Τῆς οἰκίας ἐπιμελοῦ. — Τὰς βίβλους διέρχου. — Τὰ φίλτατα παίδευε. — Τὰ δίκαια κρῖνε. — Τοὺς ἀγαθοὺς ἀγαθὰ ποίει. — Κακολογίας ἀπέχου. — Τὴν ὑπόνοιαν ἄπεχε. — Τοὺς τεκόντας ὑπομονῇ νίκα. — Εὐποιίας ἧς ἔτυχες μνημόνευε. — Τὸν ἐλάττω μὴ ἀποσκυβαλίσῃς. — Ἀλλοτρίων μὴ ἐπιθύμει. — Μὴ ῥιψοκίνδυνος ἔσο. — Ἀγάπα τὰ τοῦ πλησίου σου καὶ τήρει ὡς τὰ σαυτοῦ. — Ὃ σὺ μισεῖς, ἑτέρῳ μὴ ποιήσῃς. — Μὴ ἀπείλει μηδενί· γυναικῶδες γάρ. — Θᾶττον ἐπὶ ταῖς ἀτυχίαις τῶν φίλων ἢ ταῖς εὐτυχίαις πορεύου. — Λίθος χρυσοῦ βάσανος, χρυσὸς δ' ἀνδρῶν. — Εὐχῆς γὰρ οὐδέν ἐστι τιμιώτερον. — Ψευδὴς διαβολὴ τὸν βίον λυμαίνεται. — Ψεῦδος δὲ μισεῖ πᾶς φρόνιμος καὶ σοφός.


ΧΙΛΩΝΟΣ
Γνῶθι σαυτόν. — Μὴ φθόνει θνητά. — Ἐγκράτειαν ἄσκει. — Αἰσχρὰ φεῦγε. — Χρόνου φείδου. — Δικαίως κτῶ. — Πλήθει ἄρεσκε. — Σοφίᾳ χρῶ. — Ἤθη δοκίμαζε. — Ὑφορῶ μηδέν. — Μίσει διαβολάς. — Μὴ ᾖς ἐπαχθής.


ΣΟΛΩΝΟΣ
Θεὸν σέβου. — Γονεῖς αἰδοῦ. — Φίλοις βοήθει. — Μηδενὶ φθόνει. — Ἀλήθειαν ἀνέχου. — Ὅρκῳ μὴ χρῶ. — Νόμοις πείθου. — Νόει τὸ δίκαιον. — Θυμοῦ κράτει. Ἀρετὴν ἐπαίνει. — Κακοὺς μίσει.

ΘΑΛΟΥ
Τὸν κρατοῦντα τίμα. — Δοκίμαζε φίλους. — Ὅμοιος σαυτῷ γίνου. — Ἐπαγγέλλου μηδενί. — Πολίταις μὴ θρασύνου. — Τὸ παρὸν εὖ ποίει. — Κακίας ἀπέχου. — Δόξαν δίωκε. — Ἐπιμελοῦ βίου. — Εἰρήνην ἀγάπα. — Ἐπαινοῦ παρὰ πᾶσι. — Ψίθυρον ἄνδρα ἔκβαλε τῆς οἰκίας.
De Périandre le Sage
Plais à tous - La sérénité est un bien - La précipitation est dangereuse - Les plaisirs sont toujours fugaces, les honneurs immortels - Si tes amis connaissent des re-
vers, reste le même - Un gain mal acquis est source de malheur - Fais ce que tu as convenu - Cache ton insuc-
cès, pour ne pas réjouir tes ennemis - Attache-toi à la vérité - Pratique la justice - Aie l'excès en horreur - Cède à ceux qui ont l'autorité - Domine tes instincts - Ne recours pas au serment - Attache-toi à la piété - Loue les belles actions - Abstiens-toi du vice - Sois re-
connaissant - Aie pitié des suppliants - Éduque bien tes fils - Fréquente les sages - Aie la dispute en horreur - Honore les gens vertueux - Écoute ce qui convient - Évite d'encourir la honte - Réponds à propos - Agis sans tergiverser - N'envie personne - Domine ta curio-
sité - Imite ce qui est juste - Honore tes bienfaiteurs - Donne de l'espoir - Aie la médisance en horreur - Sois affable - Regrette tes erreurs - Préserve une longue amitié - Réponds à chacun - Recherche la concorde - Crains les dirigeants - Ne bavarde pas pour le plaisir - Ne fais pas confiance au temps - Ne te néglige pas - Respecte ton aîné - Meurs pour ta patrie - Ne te cha-
grine pas à tout propos - Engendre dans la noblesse - Espère en mortel, épargne en immortel - Ne provoque pas pour la gloire - Garde caché ce qui est secret - Cède aux puissants - Attends le moment propice - Pense en mortel - Corromps à bon escient - Ne prends pas l'initiative de l'injustice - Garde-toi du chagrin - Ne ris pas d'un mort - Sers-toi de tes amis - Conseille sans encourir de reproche - Réjouis tes amis.

De BIAS
Regarde-toi dans un miroir, et si tu te vois beau, agis de belle façon, sinon, compense ce manque de beauté par l'excellence - Ne médis pas du dieu, mais écoute parce qu'il est - Écoute beaucoup, parle peu - Réfléchis avant d'agir - Ne loue pas un homme sans valeur pour son argent - Fais-toi donner par la persuasion, non par la violence - Dans ta jeunesse, fais acquisition de discipline, dans la vieillesse, de sagesse.

De PITTACOS
N'annonce pas tes projets : en cas d'échec, on rira de toi - Rends ce qu'on t'a confié - Supporte les petits défauts de tes proches - Ne dis pas de mal de ton ami, et ne regarde pas ton ennemi comme un ami - Commande à ta femme - Ce que tu feras à tes parents, attends-toi à le subir à ton tour - Ne reste pas inactif - Ne sois pas le juge de tes amis - Ne te dispute pas avec tes parents, quand bien même tu aurais raison - Ne commande pas avant d'avoir appris à être commandé - Ne ris pas de celui qui a échoué - Ne souhaite pas l'impossible - Ne te précipite pas pour bavarder - Obéis aux lois - Connais-toi toi-même - Rien de trop - Avant toute chose, honore le divin - Respecte tes parents - Sache écouter - Domine tes plaisirs - Dissipe l'inimitié - Marie-toi dans ton monde: si tu te maries avec une femme d'une classe supérieure, tu acquiers des maîtres, pas des parents.

De CLÉOBULE
Ne sois jamais fier - Prends soin de ta maisonnée - Va jusqu'au bout des livres - Éduque avec amour - Juge avec justice - Fais du bien aux hommes de bien - Abstiens-toi de la médisance - Évite les sous-entendus - Vaincs tes parents par la patience - Mentionne les bienfaits que tu as reçus - Ne traite pas ton inférieur comme un rebut - Ne désire pas le bien d'autrui - Ne sois pas téméraire - Aime les biens de ton prochain et respecte-les comme si c'étaient les tiens - Ne fais pas à autrui ce que tu exècres - Ne menace personne; cela est efféminé - Précipite-toi auprès de tes amis dans le malheur plus que dans le bonheur - La pierre de touche éprouve l'or, l'or les hommes - Rien n'est plus précieux que la prière - La calomnie empoisonne la vie - Tout homme sensé et sage méprise le mensonge.
De CHILON
Connais-toi toi-même - N'envie pas des biens périssables - Pratique la maîtrise de soi - Fuis ce qui est honteux - Ne gaspille pas ton temps - Acquiers en respectant la justice - Plais à la foule - Pratique la sagesse - Mets à l'épreuve le caractère - Ne redoute rien - Aie la calomnie en horreur - Ne sois pas importun.

De SOLON
Vénère la divinité - Respecte tes parents - Secours tes amis - N'envie personne - Supporte la vérité - Ne recours pas aux serments - Obéis aux lois - Considère ce qui est juste - Maîtrise ta colère - Loue la vertu - Hais les méchants.

De THALÈS
Honore le puissant - Mets à l'épreuve tes amis - Deviens semblable à toi-même - Ne fais de promesse à personne - Ne sois pas insolent envers tes concitoyens - Fais le bien à l'instant - Abstiens-toi de malice - Recherche la gloire - Prends soin de ta vie - Chéris la paix - Sois un sujet de louange pour tout le monde - Chasse le bavard de ton logis.

Une partie de ces maximes seront reprises dans les Maximes delphiques et dans le recueil de Sosiadès.


ΣΩΣΙΑΔΟΥ
   
(ap. Stobaeum, page 218)
ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΥΠΟΘΗΚΑΙ
Ἕπου θεῷ. — Νόμῳ πείθου. — Θεοὺς σέβου. — Γονεῖς αἰδοῦ. — Ἡττῶ ὑπὲρ δικαίου. — Γνῶθι μαθών. — Ἀκούσας νόει. — Σαυτὸν ἴσθι. — Γαμεῖν μέλλων καιρὸν γνῶθι. — Φρόνει θνητά. — Ξένος ὢν ἴσθι. — Ἑστίαν τίμα. — Ἄρχε σαυτοῦ. — Φίλοις βοήθει. Θυμοῦ κράτει. — Φρόνησιν ἄσκει. — Πρόνοιαν τίμα. — Ὅρκῳ μὴ χρῶ. Φιλίαν ἀγάπα. Παιδείας ἀντέχου. Δόξαν δίωκε. — Σοφίαν ζήλου. — Καλὸν εὖ λέγε. — Ψέγε μηδένα. — Ἐπαίνει ἀρετήν. — Πρᾶττε δίκαια. — Φίλοις εὐνόει. — Ἐχθροὺς ἀμύνου. — Εὐγένειαν ἄσκει. — Κακίας ἀπέχου. — Κοινὸς γίνου. — Ἴδια φύλασσε. — Ἀλλοτρίων ἀπέχου. — Εὔφημος ἴσθι. — Ἄκουε πάντα. — Φίλῳ χαρίζου. — Μηδὲν ἄγαν. — Χρόνου φείδου. — Ὅρα τὸ μέλλον. — Ὕβριν μίσει. — Ἱκέτας αἰδοῦ. — Πᾶσιν ἅρμοζε. —Υἱοὺς παίδευε. — Ἔχων χαρίζου. — Δόλον φοβοῦ. — Εὐλόγει πάντας. — Φιλόσοφος γίνου. — Ὅσια κρῖνε. — Γνοὺς πρᾶττε. — Φόνου ἀπέχου. — Εὔχου δυνατά. — Σοφοῖς χρῶ. — Ἦθος δοκίμαζε. — Λαβὼν ἀπόδος. — Ὑφορῶ μηδένα. —Τέχνῃ χρῶ. — Ὃ μέλλεις, δός. — Εὐεργεσίας τίμα. — Φθόνει μηδενί. — Φυλακῇ πρόσεχε. — Ἐλπίδα αἴνει. — Διαβολὴν μίσει. — Δικαίως κτῶ. — Ἀγαθοὺς τίμα. —Κριτὴν γνῶθι. —Γάμους κράτει. — Τύχην νόμιζε. — Ἐγγύην φεῦγε. — Πᾶσι διαλέγου. — Ὁμοίοις χρῶ. — Δαπανῶν ἄρχου. — Κτώμενος ἥδου. — Αἰσχύνην σέβου. — Χάριν ἐκτέλει. — Εὐτυχίαν εὔχου. — Τύχην στέργε. — Ἀκούων ὅρα. — Ἐργάζου κτητά. — Ἔριν μίσει. — Ὄνειδος ἔχθαιρε. — Γλῶσσαν ἴσχε. — Ὕβριν ἀμύνου. — Κρῖνε δίκαια. — Χρῶ χρήμασιν. — Ἀδωροδόκητος δοκίμαζε. — Αἰτιῶ παρόντα. — Λέγε εἰδώς. — Βίας μὴ ἔχου. — Ἀλύπως βίου. — Ὁμίλει πρᾴως. — Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶν. Φιλοφρόνει πᾶσιν. — Υἱοῖς μὴ καταρῶ. — Γλώττης ἄρχε. — Σαυτὸν εὖ ποίει. Εὐπροσήγορος γίνου. — Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ. — Πόνει μετὰ δικαίου. — Πρᾶττε ἀμετανοήτως. — Ἁμαρτάνων μετανόει. Ὀφθαλμοῦ κράτει. Βουλεύου χρόνῳ. — Ἐπιτέλει συντόμως. Φιλίαν φύλασσε. — Εὐγνώμων γίνου. — Ὁμόνοιαν δίωκε. — Ἄῤῥητον μὴ λέγε. — Τὸ κρατοῦν φοβοῦ. — Τὸ συμφέρον θηρῶ. — Καιρὸν προσδέχου. — Ἔχθρας διάλυε. Γῆρας προσδέχου. — Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ. —Εὐφημίαν ἄσκει. Ἀπέχθειαν φεῦγε. Πλούτει δικαίως. — Δόξαν μὴ λεῖπε. — Κακίαν μίσει. — Μανθάνων μὴ κάμνε. — Κινδύνευε φρονίμως. — Ἡδόμενος μὴ λεῖπε. — Χρησμοὺς θαύμαζε. — Οὓς τρέφεις, ἀγάπα. — Ἀπόντι μὴ μάχου. — Πρεσβύτερον αἰδοῦ. — Νεώτερον δίδασκε. — Πλούτῳ ἀπίστει. — Σαυτὸν αἰδοῦ. — Μὴ ἄρχε ὑβρίζειν. — Προγόνους στεφάνου. — Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος. — Τῷ βίῳ μὴ μάχου. — Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα. — Ἀτυχοῦντι συνάχθου. — Χαρίζου ἀβλαβῶς. — Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ. — Ἐξ εὐγενῶν γέννα. — Ἐπαγγέλλου μηδενί. — Φθιμένους μὴ ἀδίκει. — Εὖ πάσχε ὡς θνητός. — Τύχῃ μὴ πίστευε. — Παῖς ὢν κόσμιος ἴσθι, ἡβῶν ἐγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εὔλογος. — Τελεύτα ἀλύπως. — Πλήθει ἄρεσκε. — Μὴ λάλει πρὸς ἡδονήν. — Ὁμολογίαις ἔμμενε. — Θυσίας πρόσφερε κατὰ δύναμιν. — Σαυτῷ μὴ μάχου. — Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ. — Τῷ βίῳ μὴ ἄχθου. — Μὴ φιλαίτιος ἴσθι. — Ἐπαγγέλλου μηδενὶ τὸ παράπαν. — Χρόνου φείδου. — Ἐνδαπανώμενος καὶ ἐφ' ἃ μὴ δεῖ, ὀλίγος ἔσῃ ἐφ' ἃ δεῖ.
SOSIADÈS
MAXIMES DES SEPT SAGES
Suis la divinité - Obéis à la loi - Vénère les dieux - Respecte tes parents - Cède à ce qui est juste - Apprends à connaître - Écoute pour être sage - Connais-toi toi-même - Choisis le bon moment pour te marier - Pense en mortel - Sache que tu es un étranger - Honore le foyer - Domine-toi - Secours tes amis - Domine ta colère - Exerce la réflexion - Estime la prudence - Ne recours pas au serment - Chéris l'amitié - Attache-toi à l'éducation - Recherche la réputation - Envie la sagesse - Dis du bien de l'homme bon - Ne critique personne - Loue la vertu - Fais ce qui est juste - Sois bienveillant envers tes amis, venge-toi de tes ennemis - Pratique la générosité - Abstiens-toi de malice - Sois sociable - Défends tes biens - Ne te mêle pas des affaires d'autrui - Sois bien-
veillant - Sache écouter - Sois affable envers ton ami - Rien de trop - Ménage ton temps - Sois prévoyant - Aie l'excès en horreur - Respecte les suppliants - Sache t'adapter - Éduque tes fils - Sois heureux de ce que tu as - Crains la tromperie - Dis du bien de tous - Attache-toi à la sagesse - Sache discer-
ner ce qui est respectable - Agis en connaissance de cause - Abstiens-toi de tuer - Souhaite ce qui est possible - Fréquente les sages - Mets à l'épreuve les caractères - Rends ce que tu as reçu - Ne redoute personne - Pratique les arts - Donne ce que tu dois - Honore les actes de bienfait - N'envie personne - Sois vigilant - Résigne-toi à espérer - Aie la calomnie en horreur - Acquiers sans injustice - Honore les hommes de bien - Connais ton juge - Respecte le mariage - Tiens compte du hasard - Évite de cautionner - Discute avec tous - Fréquente des gens qui te sont semblables - Maîtrise tes dépenses - Réjouis-toi de ce que tu as - Respecte la pudeur - Sois reconnaissant - Souhaite de réussir - Sois satisfait de ton sort - Vois tout en écoutant - Travaille pour ce que tu peux acquérir - Exècre la dispute - Exècre l'envie - Maîtrise ta langue - Garde-toi de l'excès - Juge avec justice - Utilise bien ta richesse - Éprouve sans corrompre - N'accuse pas un absent - Parle en connaissance de cause - Ne sois pas violent - Vis sans te chagriner - Parle d'une manière affable - Envisage ta fin sans peur - Sois bienveillant envers tous - Ne maudis pas tes fils - Domine ta langue - Traite-toi bien - Sois affable - Réponds à propos - Peine avec l'homme juste - Agis sans velléité - Regrette tes erreurs - Domine ta curiosité - Prends le temps de réfléchir, exécute sans perdre de temps - Préserve l'amitié - Sois reconnaissant - Vise la concorde - Ne révèle pas de secret - Crains ce qui est puissant - Poursuis ton intérêt - Saisis l'occasion - Dissipe l'inimitié - Accepte de vieillir - Ne te vante pas de ta force physique - Pratique l'amabilité - Évite la haine - Enrichis-toi sans injustice - Ne néglige pas ta réputation - Aie la malice en horreur - Ne te lasse pas d'apprendre - Prends des risques mesurés - Ne cesse pas de te réjouir - Admire les oracles - Chéris ceux que tu nourris - N'attaque pas un absent - Respecte tes aînés, éduque les plus jeunes - Ne te fie pas à la richesse - Respecte-toi toi-même - N'abuse pas de ton pouvoir - Honore tes ancêtres - Meurs pour ta patrie - Ne t'oppose pas à la vie - Ne ris pas d'un homme mort - Souffre avec celui qui a connu l'échec - Sois complaisant sans nuire - Ne te chagrine pas pour rien - Engendre dans la noblesse - Ne fais de promesses à personne - Ne sois pas injuste avec les faibles - Accepte le bien en mortel - Ne te fie pas à la chance - Enfant, sois discipliné, adolescent, tempérant, adulte, juste, vieillard, raisonnable - Ne t'afflige pas de mourir - Plais à la multitude - Ne parle pas pour le plaisir - Respecte tes engagements - Offre des sacrifices selon tes moyens - Ne te bats pas pour toi-même - Ne te chagrine pas pour rien - Ne te lasse pas de vivre - Ne cherche pas querelle - Ne promets rien à personne - Ménage ton temps - Si tu es prodigue pour le superflu, tu seras dans la gêne pour le nécessaire.

| retour |