Décret des clérouques de Salamine

en l'honneur d'un gymnasiarque

(Salamine, 131/0 av. J.-C.)

IG II2, 1227 - Sylloge3, 691.

Voir : 

E. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen, Berlin, 1909, p. 115.


ἐπὶ Ἐπικλέους ἄρχοντος ἐν ἄστει, ἐν Σαλαμῖνι δὲ Ἀνδρονίκ[ου]·
Μεταγειτνιῶνος τετράδι μετ' εἰκάδας vv Θεογένης Κ[α]λλι-
μάχου Λευκονοεὺς εἶπεν· vv ἐπειδὴ Θεόδοτος Εὐστρόφου
4 Πειραιεὺς χειροτονηθεὶς γυμνασίαρχος εἰς τὸν ἐνιαυτὸν
τὸν ἐπὶ Ἐργοκλέους ἄρχοντος τάς τε θυσίας ἐβουθ[ύ]τησεν
ἁπάσας τὰς καθηκούσας καὶ ὑπεδέξατο τοὺς ἀλειφο-
μένους πάντας· v συνετέλεσεν δὲ καὶ τὰ Ἑρμαῖα κα[ὶ] ὑ[πε]-
8 δέξατο πάντας ἀναλώσας εἰς ταῦτα οὐκ ὀλί<γ>ον· v προ[σε]-
δαπάνησε δὲ καὶ πρὸς τὸ μερισθὲν αὐτῶι εἰς τὸ ἔλαιον ἐκ
τῶν ἰδίων· v ἀνέθηκεν δὲ καὶ ὅπλα ὀκτὼ καὶ ἀνέγραψ[ε]ν τοὺ[ς]
νενικηκότας τοὺς δρόμους· v ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς τ[ὰ κ]ανᾶ [εἰ]-
12 ληφότας· v ἐπανήγαγεν δὲ καὶ τὰς ἐπαναγωγὰς καθ' ἕκα[σ]-
τον μῆνα ποιούμενος ἐν ταῖς καθηκούσαις ἡμέραις·
ἦρξεν δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δικαίως κα[ὶ]
κατ[ὰ τ]οὺς νόμους φιλοτιμίας καὶ σπουδῆς οὐθὲν ἐλλε[ί]-
16 πων· vv εἰς ταῦτα πάντα ἀνηλώσας πλεῖον ἀργύριον·
ὠικοδόμησεν δὲ καὶ τὸν τοῖχον ἐκ τῶν ἰδίων τῆς στο[ᾶς]
τὸν βλέποντα πρὸς νότον, v καὶ περὶ τούτων πάντω[ν]
ἀπολελόγισται τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι, v δέδωκε δ[ὲ καὶ]
20 τὰς εὐθύνας· ὅπως ἐφάμιλλον ἦι πᾶσι τοῖς βουλομέ[νοις]
φιλοδοξεῖν εἰδόσιν ὅτι καταξίως τιμηθήσονται τ[ῶν]
εὐεργεσιῶν. vv ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ
τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκ-
24 κλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμ-
βάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τεῖ βου-
λεῖ·  vv ἐπαινέσαι τὸν γυμνασιαρχήσαντα τὸν ἐνιαυ-
τὸν τὸν ἐπὶ Ἐργοκλέους ἄρχοντος Θεόδοτον Εὐστρό-
28 φου Πειραιέα καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφά-
νωι κατὰ τὸν νόμον φιλοτιμίας ἕνεκεν τῆς εἰς τὸν δῆ-
μον τὸν Σαλαμινίων καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον
τοῦτον Διονυσίων τῶν ἐν Σαλαμῖνι τραγωδοῖς, ὅταν
32 πρῶτον γίνηται v καὶ Αἰαντείοις τῶι γυμνικῶι ἀγῶνι.
ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τοῦ δή-
μου εἰστήλας λιθίνας [δ]ύο v καὶ στῆσαι μίαν μὲν ἐν τῶι
γυμνασίωι v μίαν δὲ ἐν τῶι ἐπιφανεστάτωι τῆς ἀγο-
36 ρᾶς τόπωι· vv τῆς δὲ ἀναγορεύσεως τοῦ στεφάνου
καὶ τῆς ἀναθέσεως τῶν στηλῶν ἐπιμεληθῆναι τοὺς
ἐπιμελητάς, v μερίσαι δὲ τὸν ταμίαν Φιλοκλῆν Πειραι-
[έ]α ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων
[τῶ]ι δήμωι.
vacat 0.02
ὁ δῆμος ὁ Σαλαμινίων
in corona:
Θεόδοτον
Εὐστρόφου
Πειραιέα γυμνασι-
αρχήσαντα ἐπὶ Ἐ[ρ]-
γοκλέους ἄρ-
χοντος.
Épiclès étant archonte dans la ville, Andronicos à Salamine, le 24e jour du mois Métageitnion. Théogénès fils de Callimaque du dème de Leuconoè a proposé: attendu que Théodotos fils d'Eustrophos, du Pirée, élu gymnasiarque 1'année de 1'archontat d'Ergoclès, a fait exécuter tous les sacrifices de bœufs qui convenaient et a fait en sorte que tous aient de l'huile pour l'onction; il a organisé les fêtes en l'honneur d'Hermès et s'est chargé de tout le monde sans regarder à la dépense pour cela; il a fait des dépenses en plus de ce qu'il devait pour l'huile, à ses frais; il a offert huit panoplies et il a fait graver (sur une stèle) le nom des vainqueurs à la course, de même que ceux qui ont gagné les corbeilles; il a été responsable des manœuvres chaque mois durant les jours qui conviennent; sur tout le reste, il a exercé sa charge de façon juste et conformément aux usages, ne ménageant en rien sa générosité et son zèle, dépensant beaucoup d'argent pour tout cela; il a fait construire à ses frais le mur sud du portique, et pour tout cela il a rendu des comptes au conseil et au peuple; il a remis également les justificatifs (aux comptables); afin que cela soit un sujet d'émulation pour tous ceux qui veulent rechercher la gloire, sachant qu'ils seront honorés d'une manière digne de leurs bienfaits; à la bonne Fortune; plaise au conseil que les proèdres désignés par le sort s'occupent de cela pour la prochaine assemblée, qu'ils exposent au peuple l'opinion du conseil, qu'il plaît au conseil de louer Théodotos fils d'Eustrophos, du Pirée, qui a été gymnasiarque l'année de l'archontat d'Ergoclès, de le récompenser d'une couronne d'or selon l'usage en raison de sa générosité envers le peuple de Salamine et de proclamer cette couronne aux Dionysies, à Salamine, durant les concours de tragédies, dès qu'ils auront lieu, et aux fêtes en l'honneur d'Ajax, durant le concours gymnique. Que le secrétaire du peuple fasse graver ce décret sur deux stèles de pierre et dresser l'une dans le gymnase, l'autre dans l'endroit le plus en vue de l'agora; que les préposés s'occupent de la proclamation publique de la couronne et de la mise en place des stèles, que le caissier Philoclès du Pirée prenne l'argent sur les fonds affectés au peuple conformément aux décrets.Le peuple de Salamine

[dans une couronne]

Théodotos, fils d'Eustrophos, 

du Pirée, gymnasiarque 

sous 1'archontat d'Ergoclès

| retour |