Loi d'Éphèse réglementant

le remboursement des prêts après la guerre
(quatre blocs de marbre blanc - traces de peinture rouge dans les lettres - Éphèse - fin 4e-début 3e s. av. JC)


Éd. :

GIBM III.2 no 477.
Dareste-Haussoulier-Reinach, RIJG no 6.
Syll.3 364A.
IEph Ia, 4 + Add. p. 1.
A. Cassayre, La justice sur les pierres. Recueil d'inscriptions à caractère juridique des cités grecques à l'époque hellénistique, s.d., no 6 (trad. fr.)


A
οἱ δικασταί - ἐξεῖναι δὲ τοῖς δικασταῖς, ἐὰν αὐτοῖς μὴ φαίνηται δικαστικὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα, ἀλλ' ὁ μὲν
γεωργὸς πλέονος τετιμῆσθαι, ὁ δὲ τοκιστὴς ἐλάττονο[ς], ἐξεῖναι αὐτοῖς τιμῆσαι, ὅσου ἄν δοκῆι καλῶς
ἔχειν - τοῦ δὲ χ[ρ]έους μὴ εἶναι ἀντιτίμησιν - ἐὰν δὲ ἡ μὲν τίμησις συνομολογῆται, τὸ δὲ
4 δάνειον διαμφισβητῆται, ἢ τὸ μὲν δάνεον [συν]ομολογῆται, ἡ δὲ τίμησις ἀντιλέγηται, περὶ τοῦ διαμφι-
σβητουμένου τὴγ κρίσιν εἶναι - ἃ δ' ἂν οἱ δικασταὶ κρίνωσιν, ἀναγράψαντες εἰς λεύκωμα οἱ εἰσ-
αγωγεῖς καὶ τὰς ἐπικρίσεις τὰς τῶν διαιτητῶν, ἃς ἂν ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου συνομολογήσωσιμ, παραδότω-
σαν τοῖς ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου ἡιρημένοις - ὅταν δὲ παραλάβωσιν οἱ ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου ἡιρημέ-
8 νοι τὰς κρίσεις καὶ τὰς διαίτας, κληρούτωσαν ἐκ τῶν τριάκοντα τῶν ἡιρημένων ὑπὸ τοῦ δήμου καθ' ἑκάστην
πενθήμερον ἄνδρας πέντε διαιρέτας τῶγ κτημάτων, κληρούτωσαν δὲ καὶ τοὺς τόπους ἀναγραψάμε-
νοι.  οἱ δὲ λαχόντες διαιρείτωσαν, καθ' οὓς ἂν ἕκαστοι τόπους λάχωσιν, μὴ διασπῶντες μήτε τὰ τοῦ τοκιστοῦ
μέρ̣[η μ]ήτε τὰ τοῦ γεωργοῦ, ἀλλὰ τὰ μέρη τέμνοντες συνεχῆ ἀλλήλοις· καὶ ἀποδιδότωσαν τῆς γῆς τοῖς τοκισταῖς
12 [καὶ τοῖς γεωργοῖς κα]τὰ λόγον ἑκατέροις τῶν ἐνόντωγ χρημάτων, συλλογισάμενοι τό τε δάνεον καὶ τὴν τί-
[μησιν· ἐξαιρείτωσ]αν δὲ ἐν τῆι διαιρέσει τῆς χώρας ὁδοὺς πρός τε τὰ ἱερὰ καὶ πρὸς τὰ ὕδατα καὶ πρὸς τὰς ἐπαύ-
[λε]ι̣ς καὶ πρ̣[ὸς] τ̣άφους - ἐὰν δέ τινες διαμφισβητήσωσιν τῆι γεγενημένηι διαιρέσει, ἐπαγγειλάτωσαν τοῖς
ἐ̣πὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου ἡιρημένοις καὶ τῶι ὲπἱ τοῦ δικαστηρίου τεταγμένωι - ὁ δὲ ἀποδεδειγμένος ἐπὶ
16 τοῦ δικαστηρίου ἐξαγέτω ἐπὶ τὸν τόπον· οἱ δὲ δικασταί, ἐάν τι δο̣κῆι αὐτοῖς μὴ δικαίως διηιρῆσθαι, ἀνισού-
τωσαν κατὰ λόγον ἑκάστοις προσνέμοντες τοῦ δανείου καὶ τῆς τιμήσεως.  τοὺς δὲ γενομένους ὑπὸ τῶν
διαιτητ[ῶ]ν ἢ τῶν δικαστῶν μ[ερι]σμ̣[ο]ὺς ἀνενεγκά[τ]ωσαν οἱ διαιτηταὶ καὶ οἱ
δικασταὶ ἐπὶ τ̣οὺς ἡιρημένους ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου, ἀναγράψαντες τά τε ὀνό-
20 ματα τῶν ἀνδρῶν καὶ τοὺς τόπους καὶ τοὺς ὅρους τῶμ μερισμῶν - οἱ δὲ ἡιρημ̣έ-
νοι γράψαντες εἰς λευκώματα παραδότωσαν τοῖς νεωποίαις θεῖναι ἐπὶ τὸ̣ ἔ̣δεθλον,
δ̣ότωσαν δὲ καὶ τῶι ἀν̣τιγραφεῖ τούτων ἀντίγραφα, ἵν' ἐξῆι τῶι βουλομένωι τῶμ πο-
λιτῶν ἐφορᾶν τοὺς γεγενημένους μερισμοὺς τῶν ἐγγαίων, καὶ κοινὴμ μὲν διαίρεσιν
24 ταύτην εἶναι - ἂν δέ πως ἄλλως πρὸς αὐτοὺς ὁμολογήσωσιν ὑπὲρ τῆς διαιρέσε-
ως καὶ ἀπογράψωνται π̣[ρὸ]ς̣ τοὺς ἐπὶ τοῦ κοινοῦ πολέμου, οὕτως αὐτοῖς εἶναι, ὡς ἂν ὁμο-
λογήσωσι πρὸς ἀλλήλο̣[υ]ς, ἀντίγραφα δὲ λαμβάνειν τὸγ γεωργὸν τῶν τοῦ τ[οκισ]-
τοῦ τοῦ αὐτῶι προσκοινωνοῦντος καὶ τὸν [τ]οκιστὴν τῶν τοῦ γεωργοῦ τοῦ αὐτ[ῶι προσ]-
28 κοινωνοῦντος τιμημάτωγ καὶ δανείων κ̣α̣[ὶ] ἐ̣πίτροπον ὑπὲρ ὀρφανοῦ καὶ τοὺς συ[ναγω]-
νιστάς, οὓς ἂν παραλαμβάνωσιν ἕκ[αστοι·  ἄλ]λον δὲ μηθένα λαμβάνειν μηδὲ τοὺς
ἐπὶ τούτων τεταγμένους διδόναι [μηδὲ] αὐτοὺς λαμβάνειν· εἰ δὲ μή, ἐξώλη εἶναι
καὶ αὐτὸν τὸν λαβόντα καὶ ὃς ἂν ἕτέ[ρωι δ]ῶι, καὶ ὑπόδικον εἶναι καὶ τὸν λαβόντα καὶ
32 τὸν δόντα ὡς ἀπειθοῦντα καὶ ἐπιβουλεύοντα τοῖς συ<μ>φέρουσι τῆς πόλεως -  ὅσοι δὲ ἐπὶ
τοῖς ὑπερέχουσι δεδανείκασιν, εἶναι τὴγ κομιδὴν αὐτοῖς ἐκ τοῦ περιόντος μέρους τῶι
γεωργῶι, κἂν εἷς κἂμ πλείους ὦσι, τοῖς πρώτοις πρώτοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπεξῆς, τὸν δὲ
[μερισ]μ̣ὸν εἶναι καί τούτοις καθάπερ καὶ τοῖς πρώτοις δανείσασιν - εἰ δέ τινες
36 [ὑποθέ]ντες ἄλλοις κτήματα δεδανεισμένοι εἰσὶμ παρ' ἑτέρων ὡς ἐπ' ἐλευθέροις
[τοῖς κ]τήμασιν ἐξαπατήσαντες τοὺς ὑστέρους δανειστάς, ἐξεῖναι τοῖς ὑστέροις
[δανεισ]ταῖς ἐξαλλάξασι τοὺς πρότερον δανειστὰς̣ κ̣ατὰ τὸν συλλογισμὸν τοῦ κοινοῦ πο-
[λέμου] ἔχειν τὰ κτήματα·  έὰν δὲ ἐνοφείληταί τι αὐτοῖς ἔτι, εἶναι τὴγ κομιδὴν τοῖς
40 [δανειστ]αῖς ἐκ τῆς ἄλλης οὐσίας τοῦ χρείστου πασῆς τρ̣ό̣πωι ὧι ἂν δύνωνται ἀζημίοις
[ἁπάση]ς ζημίας·  ἂν δὲ καὶ ἔγγυος ἦι, εἶναι τὴν ἐκ τοῦ ἐγγύου κομιδὴν καθάπερ έκ τῶν
[τὰ μετέ]ωρα ἐγγυωμένων - ὑπὲρ τῶν ἐγγύων τῶν ἐγγυωμένων πρὸς
[αὐτὰ] τὰ κτήματα·  ἐὰμ μὲν ἴση ἦι ἡ τιμὴ τοῦ κτήματος τῶι δανείωι, πρὸς ὃ
44 [ἂν ἦι ἔ]γγυος, τῆι τιμήσει τῆι πρὸ τοῦ πολέμου γεγενημένηι, ἀπηλλάχθαι τὸν ἔγγ-
[υον τῆ]ς ἐγγύης·  ἐὰν δὲ πλέον ἦι τὸ ὀφείλημα τῆς τιμῆς τοῦ κτήματος, τὸ πλ̣έον ὀφεί-
[λημα τῆς] τ̣ιμῆς ὁ ἔγγυος ἀποτινέτω κατὰ λόγον ὥσπερ οἱ ἄλλοι οἱ τὰ μετέωρα ἐγγυώ-
[μενοι, ἐὰμ] μὴ ἐπιτετοκισμένον ἦι εἰς πλείω χρόνον τῆς ἐν τῆι πράξει γεγενημένης
48 [ἐγγύη]ς̣ - ἐὰν δὲ ἐπιτετοκικὼς ἦι ὁ δανειστὴς παρὰ τὴμ πρᾶξιν καὶ τὸν
[χρόνον τὸν ὡ]μολογημένον ἐν τῆι πράξει, μὴ ἀποτίνειν τὸν ἔγγυον ὧι πλεῖον
[ἦι ἐπιτ]ετοκ[ισ]μένον, ἐὰμ μὴ ἐπεσχηκὼς ἦι τὴν εἴσπραξιν ὁ τοκιστὴς συμβου-
[λομένου] τοῦ ἐγγύου· περὶ δὲ τούτου ἂν ἀμφισβητῶσιγ, κρίσιν αὐτοῖς γίνεσθαι
52 ἐπὶ τοῦ ξενικοῦ δικαστηρίου, ἂμ μή τι ὑπὸ τῶν διαιτητῶν συμ[πεισθῶσι·]
τῆς δὲ δίκης ἄρχειν τὸν τοκιστήν. εἰ δέ τις ἐπίτροπος ἐν τῆι ἐπ̣[ιτροπῆι]
λαβὼν αὐτὸς ἔχει χρήματα τῶν τοῦ ὀρφανοῦ τρόπωι ὁτωιοῦν, τούτω[ι μὴ]
εἶναι κοινὸν τὸμ πόλεμον. ὅσοι δὲ φερνὰς ὀφείλουσι θυγατρίοις ἢ [ἀ]-
56 δελφαῖς ταῖς αὑτῶν μεμερικότες ἐκ τῆς πατρώιας οὐσίας, ἢ ἐπίτροποι̣
ὑπὸ πατρὸς καταλελειμμένοι ἢ ὑπὸ δήμου ἡιρημένοι ταῖς ὀρφαναῖς
ταῖς ὑπ' ἀυτῶν ἐπιτροπευομέναις μὴ ἀποδεδώκασι τὰς φερνάς, ἃς οἱ
πατέρες ἔταξαν, ἢ γήμαντες καὶ διαλυθέντες μὴ ἀποδεδώκα-
60 σι τὰς φερνὰς οὔσας ἀποδότους κατὰ τὸν νόμον, τούτοις ἀποδιδόναι
τὰς φερνὰς καὶ τοὺς τόκους κατὰ τὰς πράξεις καὶ μὴ εἶναι αὐτοῖς ὑπολο-
γίζεσθαι τὸγ κοινὸμ πόλεμον, ἀλλὰ τὸ γενόμενον διάπτωμα ἀναπλη-
ρούτωσαν εἰς τὴν φερνὴν ταῖς ὀρφαναῖς οἱ ἐπίτροποι ἐκ τοῦ ἄλλου οἴκο[υ] οὗ ἂ̣ν ἐπιτροπεύωσι.
64 ὅσοι δὲ ἐπὶ κτή[μ]α̣σιν δεδανεισμένοι εἰσὶν ἀπὸ Δημαγόρου πρυτάνεως καὶ μηνὸς Ποσιδεῶ-
νος, τούτοις τ[ὸ]μ μὲγ κοινὸμ πόλεμον εἶναι ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις, τὰς δὲ τιμήσεις εἶναι
τῶγ κτημά[τ]ων, ἐν οἷς χρόνοις τὰ δάνεα καὶ αἱ πράξεις γεγόνασιν, ὅπως εἴ τινες κεκαρμένοις
τοῖς κτήμα[σι]ν ἢ τῶν ἐπαυλίων καθη<ι>ρημένων συνηλλάχασιν οὕτως αἱ τιμήσεις αὐτῶν
68 γίνωνται [ὡ]ς̣ διακειμένοις συνήλλαξαν τοῖς κτήμασιν. ὅσοι δὲ πρὸ Ἀπολλᾶδος
καὶ μηνὸς [Λ]ηναιῶνος πράξεις πεπράγασιν ἐναντίας τῶι κοινῶι πολέμωι, μὴ εἶναι τὰς
πράξεις κυ[ρ]ί̣ας, ἀλλ' εἶναι τοὺς ὀφείλοντας τούτοις ἐν τῶι κοινῶι πολέμωι.  ὅσοι δὲ ἀπὸ
μηνὸς Λη[ν]αιῶνος καὶ Ἀπολλᾶ πράξεις πεπράγασιν ἐπὶ τοῖς κτήμασιν, τούτοις δ' εἶναι
72 τὰς πράξε[ις] κυρίας καὶ μὴ εἶναι αὐτοῖς κοινὸν τὸμ πόλεμον, ἐπειδὴ ἐν τῶι πολέμωι διαπι-
στεύσαντ̣[ες] εἰσευπόρησαν - τόκους δὲ αὐτοῖς εἶναι μὴ πλείους δωδεκάτων. ὑπὲρ
τῶν δανε[ιστ]ῶν τῶν ἐμβεβηκότων εἰς κτήματα· ὅσοι μὲμ πρὸ μηνὸς Ποσιδεῶνος
τοῦ ἐπὶ Δη̣[μ]αγόρου ἐμβάντες εἰς κτήματα κατὰ πράξεις ἔχουσιν τὰ κτήματα καὶ νέμον-
76 ται, εἶναι [αὐ]τοῖς κυρίας τὰς ἐμβάσεις, εἰ μή τι ἄλλο ἑκόντες πρὸς αὐτοὺς ὡμολογήκασιν.  περὶ
δὲ τῆς π[αγ]κτησίας ἄν τινες ἀμφισβητῶσιν, κρίσιν αὐτοῖς εἶναι κατὰ τοὺς νόμους.
ὅσοι δὲ ἐμ[βε]β̣ήκασιν ὕστερον μηνὸς Ποσιδεῶνος τοῦ ἐπὶ Δημαγόρα νεμομένων τῶν δεδα-
νεισμέν[ων τὰ] κ̣τήματα κατὰ τὸ ψήφισμα καὶ κατηγμένων ὑπὸ τοῦ δήμου, τὰ μὲγ κτήμα-
80 τα εἶνα[ι τῶν δα]νεισαμένωγ καὶ νεμομένων, τὰ δὲ δάνεια τῶν δανειστῶν, τοῦ μερισμοῦ
γενομένου καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις δανεισταῖς. ἐὰν δὲ διαμφισβητήσωσιν οἱ δανεί-
σαντες πρὸς τοὺς ὀφείλοντας φάμενοι ἐμβεβηκέναι πρότερον Δημαγόρου πρυτάνεως καὶ μη-
νὸς Ποσιδεῶνος, κρίσιν αὐτοῖς γίνεσθαι καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐν τῶι κοινῶι πολέμωι ἐβλαμ-
84 μένοις. εἰ δέ τινες μὴ ἐμβάντων τῶν δανειστῶν αὐτοὶ νεμόμενοι τὰ κτήματα ἑκόντες τι
συνωμολόγηνται πρὸς τοὺς δανειστὰς μὴ βιασθέντες, εἶναι αὐτοῖς τὰ ὡμολογημένα κύρια·
ἐὰν δὲ ὁ μὲμ φῆι βεβιάσθαι, ὁ δὲ μή, εἶναι αὐτοῖς κρίσιν περὶ τούτων ἐν τῶι ξενικῶι δικαστηρίωι, προ-
διαιτᾶσθαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τῶν διαιτητῶν κατὰ τόνδε τὸν νόμον.  ὅσοι δὲ ἐγκαταλιπόντες τὰ
88 κτήματα̣ ἀπηλλαγμένοι εἰσίν, οἱ δὲ τοκισταὶ γεγεωργήκασιν, εἶναι τὰ κτήματα τῶν τοκιστῶν.
ἐὰν δὲ βούλωνται οἱ ὀφείλοντες ἀποδόντες τὰ ἀνηλωμένα τοῖς τοκισταῖς καὶ τόκους ἐπὶ
τεσσερεσ̣καιδεκάτους καὶ εἴ τι αὐτοῖς ἀνήλωται εἰς τὴγ γῆν ἢ ἀπόλωλέ τι διὰ τὴγ γεωργίαν
ὑπολογισθεισῶν τῶγ γεγενημένων προσόδωγ παραλαβεῖν τὰ κτήματα, ἐξεῖναι αὐτοῖς ἀπο-
92 δοῦσιν ἐν ἐνιαυτῶι τῶι ἐπὶ Δαναοῦ μετέχειν αὐτοὺς τοῦ κοινοῦ πολέμου κατὰ ταὐτὰ
τοῖς ἄλλοις· ὑπὲρ δὲ τῶγ γεγενημένων ἀναλωμάτων καὶ τῶν ἀπολωλότων ἐν τῆι
γεωργίαι καὶ τῶμ προσόδων τῶγ γεγενημένων ἐὰμ μέν τι πρὸς ἀλλήλους συμφωνή-
σωσιν ἢ συμπεισθῶσιν ὑπὸ τῶν διαιτητῶν, ταῦτ' εἶναι· εἰ δὲ μή, κρίσιν αὐτοῖς εἶναι ἐπὶ τοῦ
96 ξενικοῦ δικαστηρίου καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις, τῆς δὲ δίκης ἄρχειν τὸν ἐγκαταλιπόντα
τὸ κτῆμα. εἰ δέ τινες ἐπὶ Δημαγόρου ἢ Μαντικράτους ἢ Ἀπολλᾶδος ἕως μηνὸς Ποσιδεῶνο[ς]
B
τ̣ὰ μέρ̣η τ̣ῶγ χρ̣ημάτων [∙c.6∙∙]ν̣ο̣κ[∙]τ[∙]τ[—]
τὸγ κοινὸμ πόλ̣ε̣μ̣ον [∙∙]δε[∙∙c.7∙∙]το[∙]σ[— ἀμφι]-
σβητῶσιν μη[∙]αν[∙c.5∙]τα[—]
4 ἀδελφό̣ν, [κρί]σιν αὐτοῖς εἶναι κατ̣ὰ [τόνδε τὸν νόμον —]
οἶκομ παρειλήφασιν [∙]α̣[∙∙∙]ω[—]
τὴν δὲ οὐσίαν ε[—]
[∙]αδ[∙]κ̣[∙∙]α κατὰ τὸγ κοιν[ὸμ] πόλεμο[ν — ἀμφισβη]-
8 τῶσιγ, κρίσιν αὐτοῖ[ς] εἶ[ναι κατὰ] τ[ό]ν[δ]ε [τὸν νόμον.  —]
νόμον καὶ ἐὰν ἁ[λ]ῶ[σιν —]
ἀποτε[ισ]άτωσαν τὰ χ̣[ρ]ήματ̣α τῶ[ι — ἐὰν δέ]
τινες ἐ̣γλ[ε]ίπω[σιν —]
12 τὴ[ν] οὐσίαν τοῦ ἐγλε[ί]ποντος ἀποτ[ι]ν̣[—]
χρηματ[∙∙∙]λ̣[∙∙∙c.10∙∙∙]τε̣[∙]ν[— κρίσιν αὐτοῖς]
εἶναι κατὰ τόνδε τὸν̣ ν̣όμον.
Juges.
* Les juges pourront, s'il leur semble que l'affaire ne concerne pas la justice, mais que le propriétaire a surestimé (le revenu ?), tandis que le créancier le sous-estime, l'estimer au prix qu'il leur semble bon; mais il n'y aura pas de contrestimation de la dette. * S'il y a accord sur l'estimation mais contestation du prêt, ou s'il y a accord sur le prêt mais contestation de l'estimation, il y aura jugement sur la partie contestée. Les ordonnances des juges seront inscrites sur un tableau par ceux qui auront introduit le litige, avec les décisions des arbitres qui auront été convenues devant le tribunal, et le tableau sera remis à ceux qui ont été élus pour (régler les affaires de) la guerre commune. * Quand ceux-ci auront reçu les ordonnances ou les arbitrages, ils tireront au sort parmi les 30 personnes désignées par le peuple, tous les 5 jours, 5 citoyens qui feront la répartition des biens-fonds, et qui après les avoir enregistrés, tireront également au sort les parcelles. On procédera à la répartition des terrains dont chacun sera chargé par tirage au sort, sans morceler les parcelles du créancier, ni celles du propriétaire, mais en découpant les parcelles de manière à ce qu'elles restent continues; on restituera la terre aux créanciers et aux propriétaires selon le rapport de celle-ci, en compensant la valeur du prêt et l'estimation du terrain; seront exclus de la répartition du foncier les accès aux sanctuaires, aux points d'eau, aux habitations et aux tombes.
* Si quelqu'un conteste la répartition faite, l'affaire sera introduite auprès des préposés à la guerre commune et du greffier du tribunal. * Celui-ci en informera le tribunal et le conduira sur place; les juges, s'ils estiment qu'une répartition n'a pas été faite justement, la corrigeront en assignant à chacun une parcelle en tenant compte du prêt et de l'estimation; les partages effectués par les arbitres ou les juges seront communiqués par les arbitres ou les juges aux préposés à la guerre commune, en mentionnant le nom des intéressés, l'emplacement et les limites de la parcelle partagée. * Les préposés les feront inscrire sur des tableaux qu'ils remettront aux naopes pour être exposés dans le sanctuaire; ils en donneront également copie à l'antigrapheus pour qu'il soit possible à tout citoyen que le veut de vérifier les partages des terres qui auront eu lieu, et que ce partage soit rendu public. * Si les parties parviennent à un autre accord entre elles au sujet du partage et le notifient aux préposés à la guerre commune, que cet accord soit valable pour elles, comme elles en auront convenu entre elles; le propriétaire recevra copie des estimations et prêts du créancier traitant avec lui, le créancier des estimations et prêts du propriétaire traitant avec lui, le tuteur agissant au nom de son pupille, ainsi que les autres parties que chacun aurait pu s'adjoindre; personne d'autre ne recevra de copie, les préposés à cet office n'en donneront ni n'en recevront non plus; sinon, que soient maudits et celui qui en reçoit une et celui qui en donne une, et celui qui en aura donnée une comme celui qui en aura reçu une seront passibles de procès sous le chef d'avoir désobéi et attenté aux intérêts de la Cité.
* Tous ceux qui auront prêté de l'argent sur des fonds déjà gagés prendront leur part sur la partie du fonds restant au propriétaire, qu'ils soient un ou plusieurs, les premiers créanciers en premier, et ainsi de suite, et le partage aura lieu pour les derniers créanciers de la même façon que pour les premiers. * Si certains qui avaient hypothéqué leurs biens pour d'autres prêts se sont fait prêter de l'argent par d'autres créanciers comme si leurs biens étaient francs d'hypothèque, en trompant les créanciers suivants, qu'il soit possible aux créanciers suivants de prendre la place des premiers créanciers et d'avoir des fonds selon le règlement de la guerre commune; et si on leur doit encore quelque chose, ces créanciers se rembourseront sur le reste de la fortune du débiteur, par tous les moyens, sans encourir aucune peine. S'il y a par ailleurs une caution, le remboursement se fera sur les biens de la caution selon la procédure des prêts sans hypothèque.
§. Pour les cautions cautionnant les biens eux-mêmes. * Si l'estimation du bien est égale au prêt, et qu'il y a une garantie pour la valeur d'avant-guerre, la caution sera libérée de son engagement; mais si la dette est supérieure à la valeur du bien, la caution paiera la part de la dette excédant la valeur au prorata comme dans les cas de cautions de contrats en l'air, s'il n'y a pas d'intérêts pour une durée supérieure à la garantie spécifiée dans le contrat.
* Si le créancier a compté des intérêts contrairement au contrat et à la durée convenue dans le contrat, la caution ne paiera pas les intérêts imputés en plus, sauf si le créancier en a suspendu le versement avec l'assentiment de la caution; s'il y a contestation à ce sujet, le tribunal étranger tranchera la question, sauf si les parties se mettent d'accord par arbitrage; l'initiative du procès appartient au créancier.
* Si un tuteur a, au cours de sa tutelle, reçu lui-même de l'argent en gageant de quelque manière que ce soit les biens de son pupille, les dispositions de la guerre commune ne s'appliqueront pas à ce cas. Tous ceux qui doivent des dots à des filles ou à leurs sœurs suite à un partage de l'héritage paternel, ou les tuteurs institués par le père ou désignés par le peuple en faveur des orphelines dont ils administrent les biens, qui n'auront pas rendu les dots fixées par les pères, ou les maris divorcés qui n'auront pas rendu les dots à rendre conformément à la loi, devront rendre les dots avec les intérêts prévus dans les contrats, sans pouvoir bénéficier des dispositions de la guerre commune, et les tuteurs devront compléter la dot des orphelines de la perte subie sur le reste du patrimoine dont ils assument la tutelle.
* Tous ceux qui ont emprunté en gageant des biens après la prytanie de Démagoras et après le mois de Posidéon seront au bénéfice des dispositions de la guerre commune comme les autres, mais les estimations des biens seront celles du moment où les prêts et les contrats ont été conclus, de manière à ce que si certains ont passé contrat avec des biens ravagés depuis ou que les bâtiments ont été détruits depuis, leurs estimations soient comme s'ils avaient passé contrat avec les biens en l'état.
Tous ceux qui ont passé avant la prytanie d'Apollas et le mois de Lénaion, des contrats contraires aux dispositions de la guerre commune perdent la validité de leurs contrats, mais leurs débiteurs sont soumis aux dispositions de la guerre commune. Ceux qui se trouvent avoir conclu des contrats sur leurs biens après le mois de Lénaion et la prytanie d'Apollas, restent au bénéfice de ces contrats sans bénéficier des dispositions de la guerre commune, attendu que, pendant la guerre, ils ont obtenu des crédits et des ressources. Mais les intérêts ne dépasseront pas le douzième.
§. Pour les créanciers entrés en possession de biens. * Pour tous ceux qui ont, avant le mois de Posidéon de la prytanie de Démagoras, pris possession de biens en vertu d'un contrat, qui les possèdent et en jouissent depuis, cette prise de possession est légitime, sauf s'ils ont convenu de leur plein gré d'un autre arrangement. Si certains contestent la possession totale, la question sera tranchée conformément aux lois. * Pour tous ceux qui ont pris possession de biens après le mois de Posidéon de la prytanie de Démagoras, tandis que les débiteurs continuent de jouir des biens conformément au décret et ont été établis par le peuple, les biens reviendront aux débiteurs en ayant l'usufruit, mais les prêts aux créanciers, et le partage se fera comme pour les autres créanciers. En cas de contestation des créanciers contre les débiteurs, ceux-là prétendant être entrés en possession des biens avant la prytanie de Démagoras et le mois de Posidéon, la décision sera prise comme pour les autres victimes de la guerre commune. Si certains jouissent eux-mêmes de leurs biens, sans que les créanciers soient entrés en possession des biens, après avoir passé un accord de leur plein gré avec leurs créanciers sans subir de violence, cet accord sera valide; mais si l'un d'eux prétend avoir été l'objet de violence, et que l'autre le conteste, la question sera tranchée par le tribunal étranger, mais ils devront d'abord soumettre la question aux arbitres conformément à la présente loi. En ce qui concerne ceux qui se sont libérés en cédant leurs biens, alors que les créanciers les cultivent, ces biens reviendront aux créanciers. Si les débiteurs veulent récupérer leurs biens, à condition de rembourser les dépenses aux créanciers avec les intérêts au quatorzième, ainsi que ce qui aurait été éventuellement dépensé pour la terre ou perdu pour la culture, compte tenu des revenus, ils ont la possibilité, à condition de le faire dans l'année de la prytanie de Danaos, de bénéficier des dispositions de la guerre commune aux mêmes conditions que les autres.
§. Pour les dépenses engagées, les pertes lors de la culture et les revenus en provenant, s'il y a eu accord entre eux ou s'ils s'en sont remis à la décision des arbitres, il en sera comme convenu ou arbitré; sinon, la question sera tranchée par le tribunal étranger comme pour les autres cas, l'initiative du procès appartenant à celui qui a cédé son bien. Si certains, sous la prytanie de Démagoras, de Manticratès ou d'Apollas, jusqu'au mois de Posidéon ...

face B
trop lacunaire pour tenter une traduction.

| retour |