Égypte lagide : société

P.Tebt. 1, 104 : contrat de mariage (22 février 92 av.)

Éd.
MChr 285.
Hunt, Sel.Pap. I, 2.
Hengstl, Gr.Pap. 72.
Meyer, Jur. Pap. 33 (Auszüge).

Voir
Alltägliches Altertum (1998), pp. 159-167, Nr. 1.
Winter, Life and Letters (1933), pp. 119-121.
Burnet, L'Égypte ancienne (2003), Nr. 171.

recto
(ἔτους) κβ Μεχ(εὶρ) ια.  ὁμο(λογεῖ) Φιλίσκο(ς) Ἀπολλω(νίου) Πέρσης τῆ[ς ἐπιγο(νῆς)] Ἀπολλωνίαι τ(ῆι) καὶ Κελλαύθε<ι>
Ἡρα(κλείδου) Περσ(ίνηι) μετὰ κυ(ρίου) τοῦ [ἀδελφοῦ] α[ὐτ(ῆς) Ἀ]πολ[λωνί]ου ἔχειν παρ᾿ α(ὐτῆς) εἰς χα(λκοῦ) ν̣ο̣μ̣(ίσματος) λό(γον) (τάλαντα) β καὶ (δραχμὰς) Δ
τὴν διωμο(λογημένην) αὐτῶι φερνὴ̣(ν) [ὑπ]ὲ̣ρ [αὐ]τ̣ῆ̣[ς] Ἀπο[ο]λλω(νίας), ἐὰν ε[∙∙∙] τ̣ὴ̣ν̣ φερνὴ(ν) ∙ανεκ̣ικ̣(  )
οτ̣ο̣λ(  ).  [συ(γγραφοφύλαξ)] Διονύ(σιος).
---
5 m2 βασιλεύοντος Πτολεμαίου τ̣ο̣ῦ̣ [καὶ Ἀλεξ]ά̣ν̣[δρου θεοῦ Φι]λομήτορος ἔτους δευτέρου
καὶ εἰκοστοῦ ἐφ᾿ [ἱε]ρ[έως Ἀλεξάνδρου κα]ὶ̣ τῶ̣[ν] ἄλλ[ω]ν τῶν [γρ]αφομένων ἐν
Ἀλεξανδρείαι μηνὸς Ξανδικ[ο]ῦ ἑνδεκάτηι Μ[εχεὶ]ρ ἑνδεκάτηι
ἐν Κερκεοσίρει τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρ[σινοί]του νομοῦ.  ὁμολογεῖ
Φιλίσκος Ἀπολλωνίο[υ] Π[έρσ]ης τῆς ἐπιγονῆς Ἀπολλωνίαι τῆι
10 καὶ Κελλαύθει̣ Ἡρακλε[ίδου] Περσίνηι μετὰ κ[υρί]ου τοῦ ἑαυτῆς
<ἀ>δελφοῦ Ἀπολλωνίου ἔ[χει]ν παρ᾿ [α]ὐτῆς εἰς χαλκοῦ νομίσ-
ματος λόγον τάλαντα δύο καὶ δραχμὰς τετρακισχιλία[ς] τὴν διω-
μολογημένην αὐτῶι φερνὴν ὑπὲρ αὐτῆς Ἀπολλωνίας.  [ἔ]στω δὲ
Ἀπολλωνία{ι} π[α]ρὰ Φιλίσκωι πειθαρχοῦσα α[ὐ]τοῦ ὡς προσῆ[κό]ν ἐστιν
15 γυναῖκα ἀνδρός, κυρ<ι>εύουσαν μετ᾿ αὐτοῦ κοινῇ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς.
τὰ δὲ [δ]έοντα π̣[ά]ντα καὶ τὸν [ἱμ]ατισμὸν καὶ τἆλλα ὅσα προσήκει γυναικὶ
γαμετῆι παρεχέσθω Φιλίσκος Ἀπολλωνία<ι> ἐνδημῶν καὶ ἀποδημῶν
κατὰ δύναμιν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καὶ μὴ ἐξέστω Φιλίσκωι
γυναῖκα ἄλλην ἐπ[α]γ̣[α]γ̣έ̣σ̣θ̣α̣ι̣ ἀ̣λ̣λὰ Ἀπολλωνίαν μηδὲ παλλακὴν μηδὲ
20 π̣[αιδ]ικὸν ἔχειν μηδ[ὲ τεκνο]π̣οιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς ζώσ[η]ς
Ἀπ[ο]λλωνίας μηδ᾿ ἄλλην [οἰκία]ν̣ οἰκ̣εῖν ἧς οὐ κυριεύσει Ἀπολλωνία{ι}
μηδ᾿ ἐγβάλλειν μηδὲ ὑ̣β̣[ρίζ]ε[ι]ν μηδὲ κακουχεῖν αὐτὴν μηδὲ τῶν ὑπαρ-
χόντων μηθὲν ἐξαλλοτ[ρ]ιοῦν ἐπ᾿ ἀδικίαι τῆι Ἀπολλωνίαι. ἐὰν δέ τι
τούτων ἐπιδειχθῆι ποιῶν ἢ τὰ δέοντα ἢ τὸν ἱματισμὸν ἢ τἆλλα
25 μὴ παρέχῃ αὐτῆι καθὰ γέγραπται ἀποτεισάτω{ι} Φιλίσκος Ἀπολλωνίαι
παραχρῆμα τὴν φερνὴν τὰ δύο τάλαντα καὶ τὰ[ς] τετρακισχιλίας δραχμὰς
τοῦ χαλκοῦ.  κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ μηδὲ Ἀπολλωνίαι ἐξέστω ἀπόκοιτον μη[δὲ]
ἀφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς Φιλίσκου οἰκίας ἄνευ τῆς Φιλίσκου γνώ[μ]ης μηδ᾿ ἄλλω[ι]
ἀνδρ[ὶ] συνεῖναι μηδὲ φθε[ί]ρειν τὸν κοινὸν οἶκον μηδὲ αἰσχύνεσ̣θ̣[αι]
30 Φιλίσκον ὅσα φέρει ἀνδρὶ αἰσχύν<η>ν. ἐὰν δὲ Ἀπολλωνία ἑ̣κ̣οῦσα β̣ο̣ύ̣λ̣η̣[ται]
ἀπαλλάσσεσθαι ἀπὸ Φιλίσκου ἀποδότω αὐτῆι Φιλίσκος τὴν φερνὴν ἁ̣π̣[λῆν]
ἐ[ν] ἡμέραις δέκα ἀφ᾿ ἧς ἐὰ[ν ἀπ]αιτηθῆι.  ἐὰν δὲ
μὴ ἀπ[ο]δῷ καθ᾿ ἃ γέγραπ[ται]
[ἀπ]ο[τ]εισάτω αὐτῆι παραχρῆμα ἧν εἴληφεν ἡμι[όλ]ιον τ̣ὴ[ν] φ̣ερνήν.
35 μάρτυρες Διονύσιος Πάτρ̣ω̣ν̣ος Διονύσιος Ἑρμαίσκου Θέων Πτολεμαίου
Δίδυμος Πτολεμαίου Διονύσιος Διονυσίου Ἡράκλειος Διοκλ[έους] ο[ἱ] ἓξ Μακεδόνες
τ[ῆ]ς ἐπιγονῆς.  συγγραφοφύλαξ Διονύσιος.
m3 Φιλίσκ[ος] Ἀπολλωνίου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς
ὁμολογῶ ἔχειν τὴν φερνὴν τὰ δύο τάλαντ[α]
40 κ[αὶ τὰς τε]τρακισχιλίας δραχμὰς τ̣ο̣ῦ̣ χαλκοῦ καθότι προγέγραπται καὶ τέθ<ε>ιμαι
[τὴν συγγρα]φὴν κυ[ρία]ν παρὰ Διο[νυ]σίωι. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Διονυσίος Ἑρμαίσκ[ου]
[ὁ προγεγραμμένος διὰ τ]ὸ αὐτὸν μὴ ἐπίστασθ[αι γρά]μματα.
m4 Διονύσιος ἔχω κυρίαν.
m2 ἔτους κβ Μεχεὶρ ια πέπ(τωκεν) εἰς ἀναγρ(αφήν).
verso
Ἀπ[ολ]λωνίας [εἰ]ς̣ Φ̣ι̣[λ]ίσκον
ὁμο(λογία) γάμου κ̣εχ̣∙[∙6]∙∙κ̣οιν̣.
vac
Ἀπολλωνίας
Φιλίσκου
Ἀπολλωνίου
Διονυσίου
Θέωνος
Διονυσίο[υ]
Ἡ̣ρ̣ακλείους
Διδύμου
Διονυσίου
An 22, le 11 Mecheir.
Philiskos fils d'Apollonios, Perse de la seconde génération, reconnaît avoir reçu d'Apollonia dite aussi Kellauthis, fille d'Hérakleidès, Perse, accompagnée de son tuteur, son frère Apollonios, 2 talents 4000 drachmes en numéraire de bronze, somme correspondant à la dot convenue avec lui pour Apollonia; si ... la dot...
Contrat de mariage conservé chez Dionysios.

La 22e année du règne de Ptolémée (X) Alexandre dieu Philomètor, sous la prêtrise d'Alexandre et des autres prêtres tels qu'ils sont enregistrés à Alexandrie, le 11 du mois Xandikos, 11 Mecheir, à Kerkéosiris du district de Polémon du nome Arsinoïte. Philiskos fils d'Apollonios, Perse de la seconde génération, reconnaît avoir reçu d'Apollonia dite aussi Kellauthis, fille d'Hérakleidès, Perse, accompagnée de son tuteur, son frère Apollonios, 2 talents 4000 drachmes en numéraire de bronze, somme correspondant à la dot convenue avec lui pour Apollonia.
Apollonia demeurera avec Philiskos et lui sera soumise comme il convient qu'une femme le soit envers son mari, et possédera en commun avec lui tous leurs biens.
Philiskos subviendra à tous les besoins d'Apollonia et lui fournira les vêtements et tout ce qui convient à une femme légitime, qu'il se trouve à la maison ou en voyage, dans la limite de ses moyens.
Philiskos n'aura pas le droit de prendre une autre femme qu'Apollonia, ni d'avoir une concubine ou un mignon, ni d'avoir un enfant d'une autre femme tant qu'Apollonia sera vivante, ni de vivre dans une autre maison dont Apollonia ne serait pas la maîtresse, ni de la répudier, de l'insulter ou de la maltraiter, ni d'aliéner quoi que ce soit de ses biens au préjudice d'Apollonia.
S'il s'avère qu'il a commis l'un des actes ci-dessus, ou qu'il ne lui fournit pas les moyens d'existence, le vêtement et tout ce qui est mentionné, Philiskos devra rendre sur-le-champ à Apollonia la dot de 2 talents 4000 drachmes en numéraire de bronze.
De même il ne sera pas permis à Apollonia de s'absenter de nuit ni de jour de la maison de Philiskos sans le consentement de Philiskos, ni de fréquenter un autre homme ou de nuire au ménage commun, ou de faire honte à Philiskos de l'une ou l'autre manière pouvant faire honte à un mari.
Si Apollonia souhaite de sa propre volonté se séparer de Philiskos, Philiskos devra lui rembourser la dot simple dans les dix jours suivant la demande de remboursement.
S'il ne le fait pas comme stipulé, il devra rembourser sur-le-champ la dot qu'il a reçue majorée de la moitié.

Témoins: Dionysios fils de Patron, Dionysios fils d'Hermaiskos, Théon fils de Ptoémaios, Didymos fils de Ptolémaios, Dionysios fils de Dionysios, Hérakléios fils de Dioklès, tous les six Macédoniens de la seconde génération.
Contrat déposé auprès de Dionysios.

Moi, Philiskos fils d'Apollonios, Perse de la seconde génération, reconnais avoir reçu pour dot la somme de 2 talents 4000 drachmes en numéraire de bronze, comme décrit ci-dessus, et dépose le contrat auprès de Dionysos en bonne et due forme. Dionysios fils d'Hermaiskos, mentionné ci-dessus, a écrit pour lui, car il se sait pas écrire.
Moi, Dionysios, ai reçu (le contrat) en bonne et due forme. Enregistré en l'an 22, le 11 Mecheir.

Contrat de mariage entre Apollonia et Philiskos.

Apollonia
Philiskos
Apollonios
Dionysios
Théon
Dionysios
Hérakleios
Didymos
Dionysios

Cf. contrat in P.Gen. 21 = P.Muench 3,62 = MChr 284. 

> retour <