Égypte romaine : droit civil

P.Mich. 6, 423-424 : vol de moisson aggravé (22 mai 197 apr.)

Éd.

Voir
Lewis, Life in Egypt (1983), p. 79.
Rowlandson, Women and Society (1998), 10.
Ari Z. Bryen and Andrzej Wypustek : Gemellus’ Evil Eyes, GRBS 49 (2009) 535-555.

Ἱέρακι τῷ καὶ Νεμεσίωνι στρα(τηγῷ) Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακ(λείδου) μερίδος
παρὰ Γεμέλλου τοῦ καὶ Ὡρίωνος Γαίου Ἀπολιναρίου Ἀντινοέως. ἐνέτυχον, κύριε,
διὰ βιβλιδίου τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Αἰμιλίῳ Σατουρνείννῳ δηλῶν τὴν γεν<ο>-
μένην μοι ἐπέλευσιν ὑπὸ Σώτου τινὸς καταφρονήσαντος τῆς περὶ τὴν ὄψιν μου ἀσ-
5 θενείας <β>ουλομένου αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντά μου κατασχεῖν βίᾳ καὶ αὐθαδίᾳ χρωμένο<υ>
καὶ ἔσχον ἱερὰν ὑπογραφὴν ἐντυ̣χεῖν τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ· τοῦ δὲ Σω<του> τελευ-
τήσαντος, ὁ τούτου ἀδελφὸς Ἰούλιος καὶ αὐτὸς τὴν περὶ αὐτοὺ<ς> βίᾳ χρησάμενος ἐπῆλ-
θεν τοῖς ἐσπαρμένοις ὑπʼ ἐμοῦ ἐδάφεσ{ε}ι καὶ ἐβάστασε οὐκ ὀλίγον χόρτον οὐ μό-
νον ἀλλὰ καὶ ἐξέκοψε <ἀ>πὸ τοῦ ὑπάρχοντός μο<ι> ἐ[λ]αιῶνος ὄντος περὶ κώμην Κερκε-
10 σοῦχα ἐλα{ε}ϊνα φυτὰ ἀπεξηραμμένα καὶ ἐρίκινα, ἅπερ παραγενάμενος ἐνθάδε
πρὸς τὸν καιρὸν τῆς συνκομιδῆς ἔμαθον ταῦτα ὑπὸ αὐτοῦ πεπρᾶχθαι, ἐφʼ οἷς
μὴ ἀρκεσθεὶς πάλ{ε}ιν ἐπῆλθεν μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ Ζηνᾶ τινος{ς} ἔχον-
τες βρέφος βουλόμενοι τὸν γεωργόν μου φθ<ό>νῳ περικλ<ε>ῖσαι ὥστε κατα-
λεῖψ<αι> τὴν ἰδ[ί]αν γεωργίαν μετὰ τὸ θερίσαι ἐκ μέρους ἀπὸ ἑτέρου μου κλήρου,
15 καὶ αὐτοὶ {σ}συνεκομίσαντο. τούτων γενομένων ἐγενόμην πρὸς τὸν
Ἰούλιον μετὰ [δ]ημοσίων ὅπως αὐτὰ ταῦτα ἐνμάρτυρον γένηται. πάλιν
τῷ αὐτῷ τρόπῳ προ{σ}σ[έ]ριψάν μοι [τὸ] αὐτὸ βρέφος βουλόμενοι καὶ με φθόνῳ
περικλ<ε>ῖσαι πα[ρό]ντων Πετεσούχου καὶ Πτολλᾶ πρεσβυτέρων κώμης Καρα-
νίδος διαδεχο[μ]ένων καὶ τὰ κατὰ τὴν κομ{μ}ωγραμματείαν καὶ Σωκρᾶ
20 ὑπηρέτου, καὶ τῶν δημοσίων παρόντων τὸ βρέφος ὁ Ἰούλιος συνκομι-
σάμενος τὰ περιγενόμενα ἐκ τῶν ἐδαφῶν γένη ἀπηνέγκατο εἰς τὴν
οἰκίαν αὐτοῦ, ἅπερ φανερὰ ἐποίησα διά τε τῶν αὐτῶν δημοσίων καὶ πρα-
κτόρων σιτικῶν τῆς αὐτῆς κώμης. διὸ κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπιδίδωμι
καὶ ἀξιῶ τάδε τὰ βιβλίδια ἐν καταχωρισμῷ γενέσθ<ω> πρὸς τὸ μένειν μοι
25 τὸν λόγον πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου περὶ τῶν ὑπʼ αὐ-
τῶν τετολμημένων καὶ τῶν ὑπὲρ τῶν ἐδαφῶν δημοσίων ἐκφορίων
τῷ κυριακῷ λόγ<ῳ> διὰ τὸ αὐτοὺς οὐ δεόντως συνκεκομικέναι.
(m2) Γέμελλος ὁ καὶ Ὡρίων ὡς (ἐτῶν) κϛ ἀσθενὴς τὰς ὄψεις.
(m3) (ἔτους) ε Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνακος Σεβαστοῦ Παχὼν κζ.
À Hiérax alias Némésion, stratège du district d'Hérakleidès du nome Arsinoïte,
de la part de Gemellus alias Horion, fils de Gaius Apolinarius, Antinoïte.
J'ai déposé, mon seigneur, une requête adressée au clarissime* préfet Aemilius Saturninus, dans laquelle je l'informais de l'agression dont j'ai été victime de la part d'un certain Sotas, qui me méprise à cause de mes problèmes de vision et qui veut s'emparer de mes biens en ayant recours à la violence et à l'arrogance; et j'ai obtenu du préfet l'autorisation écrite de faire appel à son excellence l'épistratège.
Sotas étant mort, son frère Julius, agissant lui aussi avec la violence qui les caractérise, est entré dans les champs que j'avais ensemencés et a emporté non seulement une assez grande quantité de fourrage, mais a également coupé dans l'oliveraie que je possède aux environs du village de Kerkesoucha des oliviers desséchés et de l'orge. Me trouvant dans la région à l'époque de la moisson, j'ai appris tout ce qu'il avait fait.
De plus, sans se contenter de cela, il s'est une nouvelle fois introduit dans ma propriété avec sa femme et un certain Zenas, en tenant un foetus, dans l'intention de circonvenir mon paysan avec malice, de manière à ce qu'il me quitte après avoir moissonné seulement une partie d'un autre champ que je possède, eux-mêmes emportant le reste de la moisson. Sur ces entrefaites, je suis allé trouver Julius avec des officiels pour que ces faits soient dûment enregistrés. Alors, usant du même subterfuge, ils ont jeté dans ma direction le même foetus, dans l'intention de me jeter un sort à moi aussi, en présence de Pétésouchos et de Ptollas, deux anciens du village de Karanis qui fonctionnent aussi comme secrétaires du village, et de Sokras leur préposé, et tandis que les officiels étaient là, Julius, après avoir ramassé le reste de la moisson du champ, a remporté le foetus chez lui.
Voilà ce que j'ai fait constater en bonne et due forme par l'intermédiaire des mêmes officiels et des collecteurs de grain du même village.
C'est pourquoi je dépose ma requête et requiers qu'elle soit enregistrée comme il se doit afin que j'aie le droit de les attaquer par devant son excellence l'épistratège pour leurs préjudices sans vergogne et pour les taxes officielles dues au fisc pour mes champs  au motif qu'ils les ont indûment moissonnés.
(m2) Gemellus alias Horion, environ 26 ans, mal voyant.
(m3) An 5 de Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus, le 27 Pachon.

Pour le début de l'affaire, v. P.Mich. 422.

* κράτιστος est la traduction grecque de clarissimus, désignant un membre de l'ordre sénatorial.

> retour <