Règlements relatifs
à la refonte d'anciens ex-voto
et de l'argent du sanctuaire du Héros-Médecin

(Athènes, 221/0 av. J.-C.)

Éd. :

Hirschfeld, Hermes 8, 1874, 350-359.
Koumanoudis, Athenaion 3, 1874, 262 sqq.
IG
II 403 = IG II/III2 839.
Michel 687 - Ziehen II 38a.
LSCG
41.

Voir :

Sybel, Hermes 20, 1885, 41-55.
Reinach, Traité d'épigr. gr. 71-74.
Kutsch, RGVV 12/3, 1913, 48-49, no 1.
Nock, HThR 37, 1944, 163.
Girard, L'Asclépiéion, 59.


ἥρωι ἰατρῶι
Εὐκλῆς Εὐνόμου
Κεφαλῆθεν
ἀνέθηκεν.
vacat 0.14
θεο[ί].
ἐπὶ Θρασυφῶντος ἄρχοντος [ἐπὶ τῆς Πανδι]-
ονίδος ἕκτης πρυτανείας, ἧι -c.10-
του Παιανιεὺς ἐγραμμάτε[υεν· δήμου ψή]-
φίσματα· Μαιμακτηριῶνος [ἕνηι καὶ νέαι],
ἕκτει καὶ δεκάτει τῆς πρυτ[ανείας· ἐκκλη]-
σία κυρία ἐν τῶι θεάτ[ρ]ωι· τ[ῶν προέδρων]
ἐπεψήφιζεν Κλεόμαχος Λα-c.10-
σιος καὶ συμπρόεδροι·
ἔδοξεν τεῖ βουλ[εῖ]·
Ἐμπεδίων Εὐμήλου Εὐων[υμεὺς εἶπεν]·
ὑπὲρ ὧν τὴν πρόσοδον πε[ποίηται ὁ ἱερεὺς]
τοῦ ἥρωος τοῦ ἰατροῦ Οἰο[-c.7- ὅπως ἂν ἐ]-
κ τῶν τύπων τῶν ἀνακει[μένων ἐν τῶι ἱερῶι]
καὶ τοῦ ἀργυρίου κατασ[κευασθῆι ἀνά]-
θ[η]μα τῶι θεῶι [ο̣]ἰνοχό[η -c.12-],
[ἀγα]θεῖ τύχει δεδό[χθαι τεῖ βουλεῖ τοὺς]
[λαχ]όντας προέδ[ρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν]
[ἐκκ]λησίαν χρημα[τίσαι περὶ τούτων, γνώ]-
[μην] δὲ ξυμβάλλεσ[θαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δ]-
[ῆμον] ὅτι δο[κ]εῖ τ[ῆι βουλῆι, ἑλέσθαι τὸν]
[δῆ]μον [δύ]ο μὲ[ν ἄνδρας ἐξ Ἀρευπαγιτῶν],
[τ]ρεῖς δὲ ἐξ ἑαυτῶ[ν, οἵτινες μετά τε τοῦ]
[ἱ]ερέως καὶ τοῦ στρατηγ[οῦ τοῦ ἐπὶ τὴν]
[π]αρασκευὴν καὶ τοῦ ἀρχιτέκτονο[ς] τοῦ [ἐπὶ]
[τ]ὰ ἱερὰ καθελόντες τοὺς τύπους καὶ εἴ τ[ι]
[ἄ]λλο ἐστὶν ἀργυροῦν ἢ χρυσοῦν καὶ τὸ
[ἀ]ργύριον τὸ ἀνακείμενον στήσαντες
[κ]ατασκευάσουσι τῶι θεῶι ἀνάθημα ὡς
ἂν δύνωνται κάλλιστον καὶ ἀναθήσου-
σιν ἐπιγράψαντες· ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Θρασυφῶ[ν]-
[τ]ος ἄρχοντος ἀπὸ τῶν ἀναθημάτων ἥρω[ι]
ἰατρῶι· ἀναγραψάτωσαν δὲ οἱ αἱρεθέν-
τες τὰ ὀνόματα τῶν ἀνατεθηκότων ἐν
τῶι ἱερῶι καὶ σταθμὸν εἰς στήλην λιθί-
νην καὶ στησάτωσαν ἐν τῶι ἱερῶι· ἃ δὲ ἂν
οἰκονομήσωσιν, λόγον καταβαλέσθαι αὐ-
τούς· v ἑλέσθα[ι] δὲ καὶ δημόσιον τὸν ἀντι-
γραψόμενον, ὅπως ἂν τούτων γενομένων
ἔχει καλῶς καὶ εὐσεβῶς τεῖ βουλεῖ καὶ τῶ[ι]
δήμωι τὰ πρὸς τοὺς θεούς· v θῦσαι δὲ τῶι θε-
ῶι ἀρεστήριον ἀπὸ πέντε καὶ δέκα δρα-
χμῶν· vvvv ἐπὶ τὴν κατασκευὴν τῆς οἰνο-
χόης τῶι ἥρωι τῶι ἰατρῶι ἐξ Ἀθηναίων ἁ-
πάντων κεχειροτόνηνται· v Γλαυκέτης Κη-
φισιεύς, v Σωγένης Ἰκαριεύς, v Κόνων Ἀλω-
πεκῆθεν· v ἐξ Ἀρευπαγιτῶν· v Θέογνις Κυδα-
[θ]η[να]ιεύς, vv Χάρης Ἀφιδναῖος, v δημόσιο[ς]
κε[χειρο]τόνηται v Δημήτριος. vacat
vacat 0.025
laterculus donariorum:
[ἐ]ν τ[ῶι] τοῦ ἥρωος τοῦ ἰατροῦ τὰ καθαιρεθέντα
[εἰ]ς τὸ ἀνάθημα· vv ἀργυρᾶ· v τέτραχμον ὃ ἀνέ-
[θη]κεν Καλλίστρατος· v τύπον ὃν ἀνέθηκε Λα-
μίδιον· v τύπον ὃν ἀνέθηκεν Ζωΐλος ὑπὲρ τοῦ
παιδίου· v τύπον ὃν ἀνέθηκεν Καλλίστιον·
τύπον ὃν ἀνέθηκεν Λαμίδιον· v τύπον ὃν ἀνέθη-
κεν Ἀσφαλίων· v τύπον ὃν ἀνέθηκεν Νικοκλῆ[ς]·
τύπον ὃν ἀνέθηκεν Καλλίστιον· v τύπον ὃν ἀν[έ]-
θηκεν Φιλιστίς· v τύπον [κ]αὶ ἀσπίδιο[ν] ὃ ἀνέθη-
κεν Εὔθιον· v τύπον ὃν ἀνέθηκεν Ζωΐλος· v μηρο[ὺς]
δύο οὓς ἀνέθηκεν Ξενοκλῆς· v τύπον ὃν ἀνέθη-
κεν Εὔκλεια· v τύπον ὃν ἀνέθηκεν Ὀλυμπίς·
τύπον ὃν ἀνέθηκε Καλλίστιον· v ὀφθαλμοὺς
οὓς ἀνέθηκεν Κτήσων· v τύπον ὃν ἀνέθηκε Καλλίσ-
τιον· v δραχμαὶ ἓξ ∙∙ετ∙α∙4 ἀνεπίγραφον
τύπον ὃν ἀνέθηκεν Κ[αλλίστιο]ν· v μηροὺς οὓς [ἀ]-
[ν]έθηκεν Σπινθήρ· τύπον ὃν ἀνέθηκε [Π]ατροκ[λ—]·
[ὀφθ]αλμοὺς οὓς ἀνέθηκε Λαμίδιον· v ὀφθαλμοὺς
[οὓς] ἀνέθηκε Φιλοστράτη· v ἀκροστόλιον ὃ ἀ[νέ]-
[θηκ]ε Θεό[δ]οτος· v τύπον ὃν ἀνέθηκε Σόφον· v στ[ῆ]-
[θος] ὃ ἀνέθηκε Πύρων· τύπον ὃν ἀνέθηκε Μόσχ∙∙
[ὑπ]ὲρ Καλλιστράτης καὶ Καλλίππου· v τύπον ὃν
ἀνέθηκεν Καλλίστιον· v τύπον ὃν ἀνέθηκεν
Καλλίστιον· v τύπον ὃν ἀνέθηκεν Καλλίστ[ιον]·
τύπον <ὃν> ἀνέθηκε Καλλίστιον· χεὶρ ἣν ἀνέθη[κε]
Νικοστράτη· τυπία δύο <ἃ> ἀνέθηκε Εὐκλῆς.
vacat 0.025
rationes redditae:
ἀργυρίου δραχμὰς v · v τύπων ὁλκὴ Η·
φιάλη ὁλκὴ Η· v κεφάλαιον v ΗΗ· v ἀπὸ τού-
του ἀρεστήριον κατὰ τὸ ψήφισμα v · v καὶ συ[ν]-
χωνευθέντων τῶν τυπίων καὶ τῆς φιάλης
ἀπουσία v · v καὶ εἰς ἀναγραφὴν τῆς στήλης
· v ἔργαστρα τῆς οἰνοχόης v · v ἡ οἰνοχό-
η ἄγει  v κεφάλαιον v  v λοι-
πὸν · v τοῦτο κατασκευασάμενοι ἀναθήσο-
μεν τύπον.
Au Héros Médecin
Euclès fils d'Eunomos
(du dème) de Céphalé
a dédié (cette offrande).

Dieux;
Sous l'archontat de Thrasyphron; la sixième prytanie de la tribu Pandionide; [Untel] du dème de Paeania était secrétaire; [décret du peuple; le 29] du mois de Maemactérion, le 16 de la prytanie; assemblée validement constituée au théâtre; Cléomaque, fils de La[---], un des proèdres, et ses collègues ont soumis au vote; il a plu au Conseil;
Eupédion, fils d'Eumélos, du dème d'Euonyméia a proposé : au sujet de la proposition qu'a faite le prêtre du Héros Médecin, Oïo[- - pour que, avec] les reliefs consacrés dans le sanctuaire et l'argent (sacré), on confectionne en offrande au dieu le plus beau vase qui soit :
à la Bonne Fortune; plaise au Conseil; que ceux qui seront proèdres dans la prochaine assemblée soumettent cet objet à la délibération et expriment l'avis du Conseil au peule; que le peuple choisisse deux membres de l'Aréopage et trois membres en son sein; ceux-ci, avec le prêtre et le stratège à l'équipement et l'architecte préposé aux sanctuaires, emporteront les reliefs, l'argent et l'or qu'il pourrait y avoir et l'argent monnayé consacré; ils confectionneront et érigeront au dieu une offrande, qui soit la plus belle possible, et la dédieront avec cette inscription: "Le Conseil réuni sous l'archontat de Thrasyphron a consacré cette offrande au Dieu Médecin avec les offrandes antérieures". Les membres de la commission inscriront la liste des offrandes au sanctuaire, avec leur poids, sur une stèle de pierre qu'ils placeront dans le sanctuaire. Ce qu'ils auront géré devra être mis en compte. Qu'on choisisse un esclave public comme copiste, afin que, par là, le Conseil et le peuple manifestent une profonde piété envers les affaires des dieux. On offrira au dieu un sacrifice propitiatoire de 15 drachmes.
(suivent les noms des membres de la commission, la liste des ex-voto, les comptes)

(Athènes, fin du 2e s. av. J.-C.)

Éd. :

Hirschfeld, Hermes 8, 1874, 359-360.
Koumanoudis, Athenaion 3, 1874, 264 sqq.
IG
II 404 = IG II/III2 840.
Michel 1533 - Ziehen II 386.
LSCG 42.

Voir :

Nilsson, GGR I2 538.
Kutsch, RGVV 12/3, 1913, 50-51, no 2.
Nock, HThR 37, 1944, 163.

∙∙ο — — — — — — — —  — — — — — — — —
∙∙σζω-12-δ̣∙c.5∙ν̣[∙c.5∙ ἐπειδὴ πρό]-
[σ]οδον ποιη[σ]άμενος πρὸς τὴν βουλ[ὴν ὁ ἱερεὺς]
τοῦ ἥρωος [το]ῦ ἰατροῦ τοῦ ἐν ἄστει Διο[νύσιος Ἀ]-
πολλωνίου [Κηφι]σιεὺς vacat
[ἐ]μφανίζε[ι] ὑπάρχειν τῶι θεῶι κανοῦν κα[ὶ] οἰν[ο]-
χ[ό]ην κα[ὶ π]οτήρια δύο καὶ λιβανωτίδα καὶ [φιά]-
[λην] καὶ τα[ῦ]τα γεγονέναι ἄχρηστα διὰ τὸν χρό[ν]-
[ον] καὶ διὰ [τ]αῦτα παρακαλεῖ τὴμ βουλὴν ἑλέσ[θ]-
[αι ἐ]ξ ἑαυτῆς τρεῖς ἄνδρας, ὁμοίως δὲ καὶ δημ[ό]-
[σιο]ν τ[ὸν λ]ειτουργήσοντα αὐτοῖς, οἵτινες μ[ε]-
[τά τε] το[ῦ ἱερ]έως καὶ τοῦ ἐπὶ τὴν παρασκευὴ[ν σ]-
[τρατηγοῦ] καὶ τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ ἐπὶ τὰ ἱερ-
[ὰ μετακατ]ασκευῶσιν τῶι θεῶι κανοῦν κα[ὶ οἰ]-
[νοχόην κ]αὶ ποτήρια δύο καὶ λιβανωτίδα καὶ φιά-
[λην κα]θελόντες καὶ τὰ ἀνακείμενα τυ[πία]
[ἐν τῶι ἱ]ερῶι, ἃ καὶ ἐπιγράψαντες ἀναθήσ[ουσ]-
[ιν τῶι θ]εῶι· ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τεῖ β[ουλ]-
[εῖ χειρο]τονῆσαι τὴν βουλὴν ἐξ ἑαυτ[ῆς ἄν]-
[δρας τρ]εῖς, ὁμοίως δὲ καὶ δημόσιον, οἵτιν[ες]
[μετά] τε τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ στρατηγοῦ
[τοῦ] ἐπὶ τὴν παρασκευὴν καὶ τοῦ ἀρχιτ[έ]-
[κτο]νος τοῦ ἐπὶ τὰ ἱερὰ ποιήσονται [τὴν]
μετακατασκευὴν τῶν προειρημένων [καὶ]
[κατ]αβαλοῦνται λόγον εἰς τὸ μητρῶιο[ν]
[ὧ]ν ἂν οἰκονομήσωσιν, ἀναγράψου[σιν]
[δὲ] καὶ εἰς τὸ ἱερὸν τὰ μετακατα[σκευ]-
[ασθ]έντα καὶ καθαιρεθέντα, ἵνα το[ύτων]
[συν]τελουμένων εὐσεβῶς ἔχη[ι τῆι τε]
[βου]λῆι καὶ τῶι δήμωι τὰ πρὸς τοὺς
[θε]ούς.
μετακατασκευάσοντες οἵδε
[κε]χειροτόνηνται· Διονύσιος Παλληνεύς,
[Εὔ]μαχος? ἐκ Κολωνοῦ,
[Κ]αλλιφῶν Παμβωτάδης· δημόσιος Σώταιρο<ς>.
[στ]ρατηγὸς ἐπὶ τὴν παρασκευὴν
[Στ]ράτων? Ἑκαλῆθεν.
[τ]άδε μετακατεσκευάσθη·
[πο]τήριον οὗ ὁλκή vv 
[ἕτερον] ποτήριον οὗ ὁλκή vv 
[φι]άλη [ἧ]ς ὁλκή vvvvv λιβανωτὶς ἧς ὁλκή vacat
[κα]νοῦν οὗ ὁλκή vvvvvvv 
[οἰ]νοχόη ἧς ὁλκή vvv 
vacat 0.2
ἐπὶ ἱερέως Διονυσίου τοῦ Ἀπολλωνίου
Κηφισιέως
ζακορεύοντος Ζωβίου Μιλησίου.
... attendu que le prêtre] du Héros Médecin dont (le sanctuaire) se trouve en ville, Denys, fils d'Apollonios, du dème de [Képhi]sia, a fait la proposition au Conseil;
Il a expliqué que le dieu possède une corbeille, une œnochoé, deux coupes, un encensoir, une phiale qui sont devenus inutilisables avec le temps; c'est pourquoi il invite le Conseil à choisir en son sein trois membres, ainsi que l'esclave public qui travaillera pour eux, pour, en collaboration avec le prêtre, le stratège à l'équipement et l'architecte préposé aux sanctuaires, procurer de nouveau au dieu une corbeille, une œnochoé, deux coupes, un encensoir et une phiale, et après avoir enlevé les reliefs (votifs en métal) consacrés dans le sanctuaire, ils les fassent graver et les consacrent au dieu.
À la Bonne Fortune; plaise au Conseil;
de choisir à main levée en son sein trois membres ainsi que l'esclave public, pour, en collaboration avec le prêtre, le stratège à l'équipement et l'architecte préposé aux sanctuaires, faire le remplacement des objets susmentionnés et déposer au Métrôon les comptes de leurs opérations; d'inscrire aussi dans le sanctuaire ce qui aura été changé et remplacé, afin que, cela une fois accompli, le Conseil et le peuple manifestent par là leur piété envers les choses divines.

(suivent les noms des membres de la commission et la liste des ex-voto)

| retour |