Décret d'Érétrie en l'honneur
du gymnasiarque Elpinicos fils de Nicomaque

(Érétrie, fin du 2e s. av. J.-C.)

IG XII 9, 234 (Sylloge3 714).

Voir :

L. Robert, Hellenica 15, 1940, p. 130.
H. I. Marrou, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Paris 1965, p. 172, 178, 194, 195, 296.
J. et L. Robert, Bull. Épigr. 1966, 189; 1973, 345.
D. Knoepf1er, BCH 96, 1972, pp. 283-301.

in corona:
Ἰάσων.
infra coronam:
οἱ πρόβουλοι εἶπαν· ἐπειδὴ Ἐλπίνικος Νικομάχου
αἱρεθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου γυμνασίαρχος ἔν τε τοῖς
λοιποῖς τοῖς κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐνδόξως ἀνεστρά-
4 φη, συνελθόντων διὰ τὴν φιλοτιμίαν αὐτοῦ
πλειόνων παίδων τε καὶ ἐφήβων καὶ τῶν ἄλ-
λων τῶν ὑπὸ τὴν ἀρχὴν πειπτόντων, προενοιήθη
τῆς εὐταξίας αὐτῶν, ἐμμονεύσας ἐν τῶι γυ-
8 μνασίωι δι' ἐνιαυτοῦ·  καὶ παρέσχεν ἐκ τοῦ ἰδίου
ῥήτορά τε καὶ ὁπλομάχον, οἵτινες ἐσχόλαζον
ἐν τῶι γυμνασίωι τοῖς τε παισὶν καὶ ἐφήβοις καὶ
τοῖς ἄλλοις τοῖς βουλομένοις τὴν ἀπὸ τῶν τοιού-
12 των ὠφελίαν ἐπιδέχεσθαι·  ἐφρόντισεν δὲ καὶ τοῦ
ἐλαίου, ὅπως χαριέστατον ᾖ, τὴν εἰς ταῦτα δαπά-
νην ἐπιδεχόμενος ἰδίαι·  ἔθηκεν δὲ καὶ δολίχους
πλείονας· συνετέλει δὲ καὶ θυσίαν καθ' ἕκαστον
16 δόλιχον τῶι Ἑρμεῖ·  τό τε διδόμενον ἆθλον ὑπὸ τ[οῦ]
δήμου τῶι νικήσαντι τὸν ἀπὸ τοῦ Ἡρακλείου δρ[ό]-
μον αὐτὸς προέθηκεν ἐκ τοῦ ἰδίου, τὸ δοθὲν ὑπὸ
τοῦ δήμου διάφορον ἀποδοὺς τῇ πόλει·  καὶ τὸν τ<ῶι>
20 Ἡρακλεῖ τιθέμενον ἀγῶνα συντελέσας, τὴν
εἰς τὰ ἆθλα δαπάνην ἀνήλωσεν ἐκ τοῦ ἰδίου,
τὴν πᾶσαν φιλοτιμίαν ποιούμενος χάριν τῆς τῶν
πολλῶν εὐνοίας·  ἔν τε τῆι πανηγύρει τῶν Ἀρτε-
24 μεισίων συνετέλει τὸ ἄλειμμα ἐκ{κ} τοῦ ἰδίου, τὴν
δαπάνην ἐπιδεχόμενος οὐ μόνον εἰς τοὺς πο-
λίτας ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς τοὺς εἰς τὴν πα-
νήγυριν παραγενομένους καὶ μετέχοντας τῶν
28 κοινῶν ξένους·  τήν τε θυσίαν τῶι Ἑρμεῖ συντελῶν
ἐκάλεσεν ἐκ προγράμματος τούς τε πολίτας καὶ
Ῥωμαίων τοὺς παρεπιδημοῦντας, καὶ τοὺς μὲν τῶν κοι-
νῶν μετέχοντας τῆι τετράδι ἱσστίασεν, τῆι δὲ πέμ-
32 πτει καὶ ἑτέρους τῶν τε πολιτῶν καὶ ξένων πλήονας·
τόπον τε αἰτησάμενος τοὺς συνέδρους ἐν τῆι ἐξέδραι
τῆι ἐν τῶι ἐπικαμπίωι τῶι ἐν τῇ παραδρομίδι ἀνέθη-
κεν βάθρα λευκοῦ λίθου καὶ Ἑρμῆν, εἰς τὰ προειρημέ-
36 να δαπάνας ἐπιδεξάμενος πλήονας, βουλόμε-
νος τὴν ἰδίαν εὔνοιαν ἣν ἔχει πρὸς τὸν δῆμον ἀπο-
δείγνυσθαι·  ἵνα οὖν καὶ ὁ δῆμος φαίνηται εὐχάριστος
καὶ τιμῶν τοὺς ἀρετῆι διαφέροντας πολλοί τε δόξης
40 ἐπιθυμηταὶ γένωνται, δεδόχθαι τοῖς τε συνέδροις
καὶ τῶι δήμωι, ἐπαινέσαι Ἐλπίνικον Νικομάχου ἐπὶ τῆι
πρὸς τὸν δῆμον εὐνοίαι καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι·
ἀναγράψαι δὲ καὶ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς στήλην λιθίνην καὶ
44 ἀναθεῖναι ἐν τῶι γυμνασίωι ἐν τῶι ἐπιφανεστάτωι τόπωι,
ὅπως ᾖ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις ἡ δόξα φανερὰ καὶ ἡ τοῦ δή-
μου τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσι τιμή, καὶ πολλοὶς τῶν ὁμοίων γ[ί]-
νωνται ζηλωταί·  ἑλέσθαι δὲ καὶ ἐπιστάτην ὅστις ἐπιμ[ε]-
48 λήσεται τῆς τε ἀναγραφῆς τῶν ἐψηφισμένων καὶ τῆ[ς]
ἀναθέσεως τῆς στήλης·  εἱρέθη ἐπιστάτης Φιλοκλῆς ΝικοΛ̣[— —]
[Dans une couronne :] Iason.
[Sous la couronne]
Le bureau du Conseil a proposé : attendu qu'Elpinicos fils de Nicomaque élu gymnasiarque par le peuple s'est comporté glorieusement dans toutes les affaires touchant à sa charge; alors qu'un bon nombre d'enfants, d'éphèbes et d'autres personnes soumises à son autorité avaient afflué au gymnase en raison de sa générosité, il a veillé à leur discipline, restant dans le gymnase toute l'année; il a procuré à ses frais un rhéteur et un hoplomaque qui enseignent dans le gymnase aux enfants, aux éphèbes et à tous ceux qui veulent bénéficier en outre de leurs services; il s'est occupé de l'huile afin qu'elle soit la meilleure, se chargeant lui-même de la dépense pour cela; il a institué un bon nombre de courses du long stade, il a célébré un sacrifice pour chaque course du long stade à Hermès et le prix donné par le peuple au vainqueur de la course partant du sanctuaire d'Héraclès, il l'a procuré à l'avance lui-même, à ses frais, versant lui-même la différence avec ce qui avait été donné par le peuple à la cité; organisant le concours consacré à Héraclès, il a versé à ses frais la dépense pour les prix, faisant preuve de toute sa générosité par bienveillance envers la foule; durant la fête des Artémisia, il a procuré (l'huile pour) l'onction à ses frais, se chargeant de la dépense non seulement pour les citoyens mais aussi pour tous ceux qui participent à la fête et les étrangers participant aux cérémonies communes; célébrant le sacrifice à Hermès, il a invité par affichage public les citoyens et les Romains en séjour (dans la Cité) et invité à manger les gens participant aux cérémonies communes le quatrième jour, les autres citoyens et un bon nombre d'étrangers le cinquième jour; demandant un emplacement aux membres du Conseil dans l'exèdre située dans l'angle du promenoir, il dédicaça des sièges de pierre blanche et un Hermès, assumant des dépenses importantes pour ce qui a été mentionné, voulant montrer la bienveillance personnelle qu'il éprouve envers le peuple; afin donc que le peuple manifeste sa reconnaissance et honore ceux qui se distinguent par leur valeur, et afin que ceux qui désirent la gloire deviennent nombreux, plaise aux membres du Conseil et au peuple d'honorer Elpinicos fils de Nicomaque pour sa bienveillance envers le peuple et de le récompenser d'une couronne d'olivier; de graver ce décret sur une stèle de pierre et de la placer dans le gymnase, dans l'endroit le plus en vue, afin qu'éclatent aux yeux des générations futures  l'estime et l'honneur qu'accorde le peuple aux  gens de bien et que nombreux soient les hommes animés des mêmes ambitions; qu'un préposé soit élu, qui s'occupe de faire graver les décrets et de la mise en place de la stèle; a été élu comme préposé Philoclès fils de Nico(...).

| retour |