Serment des éphèbes de Drèros

(kyrbis ou pilier pivotant inscrit sur les quatre faces - agora de Drèros - vers [250]-220 av. JC - musée d'Istanbul)
Inscription recopiée sur une version plus ancienne,
avec des traits empruntés à la κοινή, mais conservant des traits dialectaux archaïques.


Éd. :

Syll3 527 - Michel 23 - SGDI 4952.
Schwytzer 193 - Buck 113 - Solmsen4 no 41.
ICret I.9, 1.

Voir :
RhMus 77, pp. 237 sqq.
RhMus 79, pp. 51 sqq.
Chaniotis, Verträge no 7 pp. 195 ss.


θεός. τύχα.
ἀγαθᾶι τύχαι·
ἐπὶ τῶν Αἰθαλέ-
4 ων κοσμιόντων
τῶν σὺγ Κύ<δαντ>ι
Κεφάλω{ι}, Πύρ(ρ)ω, Ἱ(π) -
πίω{ι}, Βισίωνος,
8 γραμματέος
δὲ Φιλίππου,
τάδε ὤμοσαν
ἀγελάοι παν-
12 άζωστοι ἑκα-
τὸν ὀγδοή-
κοντα· ὀμνύω
τὰν Ἑστίαν τὰν
16 ἐμ πρυτανείωι
καὶ τὸν Δῆνα τὸν
Ἀγοραῖον καὶ τὸν Δῆ-
να τὸν Ταλλαῖον
20 καὶ τὸν Ἀπέλλων<α>
τὸν Δελφίνιον καὶ
τὰν Ἀθαναίαν τὰν
Πολιοῦχον καὶ τὸν
24 Ἀπέλλωνα τὸν Ποίτιον
καὶ τὰν Λατοῦν καὶ τὰν
Ἄρτεμιν καὶ τὸν Ἄρεα
καὶ τὰν Ἀφρο<δ>ίταν καὶ
28 τὸν Ἑρμᾶν καὶ τὸν Ἅλιον
καὶ τὰν Βριτόμαρ<πι>ν
καὶ τὸμ Φοίνικα καὶ τὰν
Ἀμφι[ώ]ναν καὶ τὰγ Γᾶν
32 καὶ τὸν Οὐρανὸν καὶ
ἥρωας καὶ ἡρωάσσας
καὶ κράνας καὶ ποτα-
μοὺς καὶ θεοὺς πάντας
36 καὶ πάσας· μὴ μὰν ἐγώ
ποκα τοῖς Λυττίοις
καλῶς φρονησεῖν
μήτε τέχναι μήτε μα-
40 χανᾶι, μήτε ἐν νυκτὶ
μήτε πεδ' ἁμέραν, καὶ
σπευσίω ὅ,τι κα δύναμαι
κακὸν τᾶι πόλει τᾶι τῶν Λυττίων.
44 δικᾶν δὲ καὶ πρ[αξί]-
ων μηθὲν ἔνορκον
ἤ<μ>ην. καὶ τέλομαι
φιλοδρήριος καὶ
48 φιλοκνώσιος.
καὶ μήτε τὰμ πό-
λιν προδωσεῖν
τὰν τῶν Δρηρίων,
52 μήτε οὐρεῖα τὰ
τῶν Δρηρίων
μηδὲ τὰ τῶγ Κν[ω]-
σίων, μηδὲ ἄν-
56 δρας τοῖς πο-
λεμίοις προδω-
σεῖν μήτε Δρη-
ρίους μήτε Κνω-
60 σίους· μηδὲ στά-
σιος ἀρξεῖν, καὶ
τῶι στασίζοντι
ἀντίος τέλομαι,
64 μηδὲ συνω<μ>οσί-
ας συναξεῖν
μήτε ἐμ πόλει
μήτε ἐξοῖ τᾶς
68 πόλεως, μήτε
ἄλλωι συντέλε-
σθαι· εἰ δέ τινάς
κα πύθωμαι συ-
72 νομνύοντας,
ἐξαγγελίω τοῦ
κόσμου τοῖς πλί-
ασιν· εἰ δὲ τάδε
76 μὴ κατέχοιμι,
τούς <τ>έ μοι θεοὺς
τοὺς ὤμοσα ἐμ-
μάνιας ἤμη{ι}ν
80 πάντας τε καὶ πά-
σας καὶ κακίστω<ι>
ὀλέθρωι ἐξόλλυ-
σθαι αὐτός τε
84 καὶ χρήια τἀμὰ,
καὶ μήτε μοι γᾶν
καρπὸν φέρειν
[μήτε μοι γ]υναῖκας
88 [τίκτει]ν κατὰ φύ-
[σιν μήτ]ε πάματα·
[εὐορκί]οντι δέ μοι
[τοὺς] θεοὺς τοὺς
92 [ὤμοσα] ἱλέους ἦμεν
[καὶ πολ]λὰ κἀγαθὰ
δι[δό]μ[ε]ν. vac. ὀμνύω δὲ
τὸς αὐτὸς θεούς·
96 ἦ μὰν ἐγὼ τὸγ κό-
σμον, αἴ κα μὴ ἐξορ-
κίξοντι τὰν ἀγέ-
λαν τοὺς τόκα ἐ-
100 γδυομένους τὸν
αὐτὸν ὅρκον τόν-
περ ἁμὲς ὀμωμό-
καμες, ἐμβαλεῖν
104 ἐς τὰν βωλὰν, ἇι
κα ἀποστᾶντι
τοῦ μηνὸς τοῦ Κο-
μνοκαρίου ἢ τοῦ
108 Ἁλιαίου· ἁ δὲ β[ω]λὰ
πραξάντων ἕκα-
στον τὸν κοσμί-
οντα στατῆρας
112 πεντακοσίους
ἀφ' ἇς κα ἐμβάληι
ἁμέρας ἐν τριμήνωι·
αἰ δὲ λισσὸς εἴη{ι},
116 ἀγγραψάντων
ἐς Δελφίνιον
ὅσσα κα μὴ πρά-
ξωντι χρήματα,
120 τοὔνομα ἐπὶ πατρὸς
καὶ τὸ πλῆθος τοῦ ἀρ-
γυρίου ἐξονομαίνον-
τες· ὅ,τι δέ κα πράξον-
124 τι, ταῖς ἑταιρείαισιν
δασσάσθωσαν ταῖς
ἐμ πόλει καὶ αἴ πεί
τινεν οὐρεύων<τ>ι Δρήριοι.
128 αἰ δὲ μὴ πρά[ξαι]-
εν ἁ βωλά, αὐ[τοὶ]
τὰ διπλόα ἀ[ποτει]-
σάντων, πρα[ξάν]-
132 των δὲ οἱ ἐρευταὶ
οἱ τῶν ἀνθρωπίνων
καὶ δασσάσθωσαν
ταῖς ἑταιρείαισιν
136 κατὰ ταὐτά. vac.
τάδε ὑπομνάμα-
τα τᾶς Δρηρίας χώρας
τᾶς ἀρχαίας τοῖς
140 ἐπιγινομένοις ἀζώ-
στοις, τόν τε ὅρ-
κον ὀμνύμεν
καὶ κατέχειν.
144 καὶ οἱ Μιλάτιοι
ἐπεβώλευσαν
ἐν τᾶι νέαι νε-
μονήιαι τᾶι πό-
148 λει τᾶι τῶν Δρη-
ρίων ἕνεκα τᾶς
χώρας τᾶς ἁ-
μᾶς, τᾶς ἀμφι-
152 μαχόμεθα.
νικατὴρ
τᾶς ἀγέλας
[— — — — — — —]
156 καὶ ἐλαίαν ἕ-
καστον φυτεύ-
ειν καὶ τεθραμ-
μέναν ἀποδεῖ-
160 ξαι· ὃς δέ κα μὴ
[φ]υτευσεῖ, ἀπ-
[ο]τεισεῖ στα-
τῆρας πεν-
164 τήκοντα.
vacat
Dieu. Fortune.
À la bonne fortune;
(la tribu) Aithaleis
fournissant les kosmes
avec Kydas,
Képhalos, Pyrrhos, Hip-
pios, Bision,
le secrétaire (étant)
Philippos;
voici le serment (qu'ont prononcé)
les troupes d'éphèbes
sans armes (au nombre de)
cent quatre-
vingts : "Je jure
par Hestia
du Prytanée,
par Zeus
Agoraios et
Zeus Tallaios,
par Apollon
Delphinios et
Athéna
Poliade,
par Apollon Prostios (=Protecteur),
par Lêtô et
Artémis, par Arès,
Aphrodite,
Hermès, Hêlios,
par Britomartis,
Phoinix et
Amphionè, par la Terre,
le Ciel et
les héros et héroïnes,
par les sources et les fleuves,
et par tous les dieux
et toutes les déesses : jamais
je ne voudrai du bien
aux Lyttiens
d'une manière ou d'une
autre, ni de jour
ni de nuit, et
je ferai tout ce que je peux
pour nuire à la cité de Lyttos.
Aucun procès ni aucune exécution
ne seront garantis par serment.
Et je serai
un ami fidèle de Dréros
et de Cnossos.
Jamais je ne
trahirai la cité
de Dréros,
ni n'abandonnerai les garnisons
de Dréros,
ni celles de Cnossos,
jamais
je ne livrerai aux ennemis
un soldat
de Dréros
ou de Cnossos;
jamais je ne participerai
à une sédition,
et je m'opposerai
au séditieux,
jamais je ne participerai
à un complot
ni dans la cité
ni à l'extérieur
de la cité, jamais
je ne m'associerai à quelqu'un d'autre
à cette fin; et si j'apprends
que certains
conspirent,
je les dénoncerai
au collège des kosmes;
si je ne respecte pas
ce serment,
que les divinités
que j'ai invoquées
m'accablent de leur fureur,
tous les dieux et toutes
les déesses, et que je périsse
de male mort
moi-même et
tous mes biens,
et que la terre
ne me donne plus de fruits,
que les femmes
n'enfantent plus normalement
ni dans la douleur;
si je respecte ce serment,
que les dieux
que j'ai invoqués me soient propices
et me donnent des fruits
en abondance.     Je jure aussi
par les mêmes divinités :
le kosme
qui ne fera pas prêter
aux troupes d'éphèbes
suivantes
le même
serment
que nous avons prêté,
je le poursuivrai
devant le Conseil,
à sa sortie de charge
au mois de
Komnokarios ou
de Hêliaios; et le Conseil
infligera une amende
à chacun des kosmes
de cinq cents
statères
(à payer) dans les trois mois
à dater de la poursuite;
s'il est dans la gêne,
on inscrira
dans le sanctuaire (d'Apollon)
Delphinios la somme
qui reste à payer,
en inscrivant
le nom de son père
et le montant de l'amende;
quelle que soit l'amende,
ils offriront un banquet
aux hétairies qui se trouvent
dans la cité et aux Drériens
dans les diverses garnisons.
Si le Conseil n'exécute pas
cette mesure, les membres du Conseil
seront redevables du double,
et que les collecteurs de taxe
préposés aux taxes personnelles
procèdent à cet encaissement
et offrent un banquet
aux hétairies
de la même façon.
Cette tradition
de l'antique pays
de Drèros
(doit passer) aux futurs
éphèbes, pour qu'ils jurent
et observent
le présent serment.
Et si les habitants de Milatos
conspirent
à la nouvelle nouménie
contre la cité
de Drèros
pour s'emparer de
notre territoire,
nous nous y opposerons
par les armes.
le vainqueur
de la troupe
- - -
et chacun d'entre eux
devra planter
un olivier et prouver
qu'il l'a bien planté;
celui qui n'en
plantera pas,
sera puni d'une amende
de cinquante
statères."| retour |