Décret de Tégée

sur le retour des exilés
(stoichédon - Delphes - 324 av. JC)


Éd. :

IG V2 p. XXXVI.
Plassart, BCH 38, 1914, 101-188.
Syll.3 306.
Tod, GHI, II p. 202.
Bertrand no 76 (trad. fr.)
A. Cassayre, La justice sur les pierres. Recueil d'inscriptions à caractère juridique des cités grecques à l'époque hellénistique, s.d., no 4 (trad. fr.)


∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 29 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ση[∙ ∙ 5 ∙ ∙ βασι]-
[λεὺς Ἀλέξ]ανδρος τὸ διάγ̣ρ̣[α]μμα, γραφῆναι κατὺ τά ἐ-
[πανωρ]θώσατυ ἁ πόλις τὰ ἰν τοῖ διαγράμματι ἀντιλ-
4 εγόμενα. τὸς φυγάδας τὸς κατενθόντας τὰ πατρῶια
κομίζεσθαι, ἐς τοῖς ἔφευγον, καὶ τὰ ματρῶια, ὅσαι ἀ-
νέσδοτοι τὰ πάματα κατῆχον καὶ οὐκ ἐτύνχανον ἀδ-
ελφεὸς πεπαμέναι. εἰ δέ τινι ἐσδοθένσαι συνέπεσ-
8 ε τὸν ἀδελφεὸν καὶ αὐτὸν καὶ τὰν γενεὰν ἀπολέσθα-
ι, καὶ τανὶ ματρῶια ἦναι, ἀνώτερον δὲ μηκέτι ἦναι. ἐ-
πὲς δὲ ταῖς οἰκίαις μίαν ἕκαστον ἔχεν κατὺ τὸ διά-
γραμμα. εἰ δέ τις ἔχει οἰκία κᾶπον [π]ὸς αὐτᾶι, ἄλ̣λ̣ον μ-
12 ὴ λαμβανέτω. εἰ δὲ πὸς τᾶι οἰκίαι μὴ πόεστι κᾶπος, ἐ-
ξαντίαι δ' ἔστι ἰσόθι πλέθρω, λαμβανέτω τὸν κᾶπον·
εἰ δὲ πλέον ἀπέχων ὁ κᾶπός ἐστι πλέθρω, τωνὶ τὸ ἥμι-
σσον λαμβανέτω, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων χωρίων γέγρα-
16 πται. τᾶν δὲ οἰκιᾶν τιμὰν κομιζέσθω τῶ οἴκω ἑκάστ-
ω δύο μνᾶς, τὰν δὲ τιμασίαν ἦναι τᾶν οἰκιᾶν κατάπε-
ρ ἁ πόλις νομίζει, τῶν δὲ κάπων διπλάσιον τὸ τίμαμ-
α κομίζεσθαι ἢ ἐς τοῖ νόμοι, τὰ δὲ χρήματα ἀφεῶσθα-
20 ι τὰν πόλιν καὶ μὴ ἀπυλιῶναι μήτε τοῖς φυγάσι μήτ-
ε τοῖς πρότερον οἴκοι πολιτεύονσι. ἐπὲς δὲ ταῖς π-
αναγορίαις, ταῖς ἐσλελοίπασι οἱ φυγάδες, τὰν πόλ-
ιν βωλεύσασθαι ὅτι δ' ἂν βωλεύσητοι ἁ πόλις, κύριο-
24 ν ἔστω. τὸ δὲ δικαστήριον τὸ ξενικὸν δικάζεν ἑξήκ-
οντα ἁμερᾶν. ὅσοι δ' ἂν ἰν ταῖς ἑξήκοντα ἀμέραις μὴ
διαδικάσωντοι, μὴ ἦναι αὐτοῖς δικάσασθαι ἐπὲς τ-
οῖς πάμασι ἰν τοῖ ξενικοῖ δικαστηρίοι, ἀλλ' ἰν τοῖ
28 πολιτικοῖ ἀΐ· εἰ δ' ἄν τι ὕστερον ἐφευρίσκωνσι, ἰν ἁ-
μέραις ἑξήκοντα ἀπὺ ταῖ ἂν ἁμέραι τὸ δικαστήριο-
ν καθιστᾶ. εἰ δ' ἂν μηδ' ἰν ταῖννυ διαδικάσητοι, μηκέ-
τι ἐξέστω αὐτῶι δικάσασθαι· εἰ δ' ἄν τινες ὕστερον
32 κατέ̣νθωνσι, τῶ δικαστηρίω τῶ ξενικῶ [μ]ηκέτι ἐόντ-
ος, ἀπυγραφέσθω πὸς τὸς στραταγὸς τὰ πάματα ἰν ἁμ-
έραις ἑξήκοντα, καὶ εἰκ ἄν τι αὐτοῖς ἐ[π]απύλογον ἦ-
ι, δικαστήριον ἦναι Μαντινέαν· εἰ δ' [ἂν μὴ] διαδικάσ-
36 ητοι ἰν ταινὶν ταῖς ἁμέραις, μηκέτ[ι] ἦναι αὐτοῖ δι-
κάσασθαι. ἐπὲς δὲ τοῖς ἱεροῖς χρήμασιν ∙λω ∙ ∙ ∙ν τ-
οῖς ὀφειλήμασι, τὰ μὲμ πὸς τὰν θεὸν ἁ πόλις διωρθώ-
σατυ, ὁ ἔχων τὸ πᾶμα ἀπυδότω τῶι κατηνθηκότι τὸ ἥμ-
40 ισσον κατάπερ οἱ ἄλλοι· ὅσοι δὲ αὐτοὶ ὤφηλον ταῖ θ-
εοῖ συνινγύας ἢ ἄλλως, εἰ μὲν ἂν φαίνητοι ὁ ἔχων τὸ
πᾶμα διωρθωμένος ταῖ θεοῖ τὸ χρέος, ἀπυδότω τὸ ἥμ-
ισσον τῶι κατιόντι, κατάπερ οἱ ἄλλοι, μηδὲν παρέλ-
44 [κ]ων· εἰ δ' ἂν μὴ φαίνητοι ἀπυδεδωκὼς τᾶι θεοῖ, ἀπυδό-
τω τοῖ κατιόντι τὸ ἥμισσον τῶ πάματος, ἐς δὲ τοῖ ἡμ-
ίσσοι αὐτὸς τὸ χρέος διαλυέτω· εἰ δ' ἂν μὴ βόλητοι δ-
ιαλῦσαι, ἀπυδότω τοῖ κατιόντι τὸ πᾶμα ὅλον, ὁ δὲ κο-
48 μισάμενος διαλυσάτω τὸ χρέος τᾶι θεοῖ πᾶν. ὅσαι δ-
ὲ γυναῖκες τῶν φυγάδων ἢ θυγατέρες οἴκοι μίνονσ-
αι ἐγά[μ]αντυ ἢ φυγόνσαι ὕστερον ἐγάμαντυ [ἰ]ν Τεγέ-
αν κα[ὶ] ἐπίλυσιν ὠνήσαντυ οἴκοι μίνονσαι, ταννὶ μ-
52 ήτ' ἀ[πυδοκ]ιμάζεσθαι τὰ πατρῶια μήτε τὰ ματρῶια μ-
ηδὲ τὸς ἐσγόνος, ὅσοι μὴ ὕστερον ἔφυγον δι' ἀνάγκα-
ς καὶ ἰν τοῖ νῦν ἐόντι καιροῖ καθέρπονσι ἢ αὐταὶ ἢ
παῖδες ταννί, δοκιμάζεσθαι καὶ αὐτὰς καὶ τὸς ἐς τ-
56 αιννὶ ἐσγόνος τὰ πατρῶια καὶ τὰ ματρῶια κὰ τὸ διά-
γραμμα. ὀμνύω Δία Ἀθάναν Ἀπόλλωνα Ποσειδᾶνα, εὐν-
οήσω τοῖς κατηνθηκόσι τοῖς ἔδοξε ταῖ πόλι κατυδ-
έχεσθαι, καὶ οὐ μνησικακήσω τῶννυ οὐδεν[ὶ] τ[ὰ] ἂν ἀμ-
60 π[ε]ίση ἀπὺ τᾶι ἁμέραι τᾶι τὸν ὅρκον ὤμοσα, οὐδὲ δια-
κωλύσω τὰν τῶν κατηνθηκότων σωτηρίαν, οὔτε ἰν τᾶ-
ι ∙ ∙ ∙ ∙ 9 ∙ ∙ ∙ ∙ οὔτε ἰν τοῖ κοινοῖ τᾶς πόλιος ∙ ∙ ∙ 6 ∙ ∙
∙ ∙ς, καὶ σ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 18 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ πὸς τὸς κατηνθηκό-
64 [τ]ας ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 13 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ τᾶι πόλι ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 17 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
∙ ∙ ∙ 6 ∙ ∙α [τ]ὰ ἰν τοῖ διαγρά[μμ]ατι γεγραμμένα τὰ ἐς
[∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 19 ∙ ∙ ∙ ∙  ∙ ∙ ∙ ∙ ο]ὐδὲ βωλεύσω πὸς οὐδένα.
- - - le roi Alexandre ... le diagramma, que soient transcrits les amendements que la Cité a apportés aux clauses contestées du diagramma.
Les exilés qui seront revenus récupéreront les biens paternels (perdus) au moment de leur exil, et les femmes non mariées qui avaient des biens sans avoir de frère récupéreront leurs biens maternels; si une femme mariée a perdu son frère et ses héritiers, elle récupérera également ses biens, mais sans remonter plus haut (dans la lignée). Quant aux maisons, que chacun en ait une conformément au diagramma. Si quelqu'un a une maison avec jardin attenant, il ne recevra pas d'autre jardin; s'il n'y a pas de jardin près de la maison, mais qu'il y en ait un en face d'une superficie inférieure à un plèthre, il pourra le prendre; si le jardin a plus d'un plèthre, il en prendra la moitié, comme prescrit pour les autres fonds. Comme prix des maisons, (l'occupant ?) recevra deux mines pour chaque pièce et l'estimation des maisons sera laissée à l'appréciation de la Cité; pour les jardins, il recevra le double de ce qui est prévu par la loi. La Cité fera remise des dettes sans exiger de paiement ni des exilés ni de ceux qui étaient citoyens auparavant. En ce qui concerne les foires dont sont exclus les exilés, la Cité délibérera et sa décision aura force de loi. Le tribunal étranger siégera pendant 60 jours; tous ceux qui, dans ces délais, n'auront pas été jugés, ne pourront plus plaider pour leurs biens devant le tribunal étranger, mais devant le tribunal de la Cité, sans restriction de délais; si plus tard ils trouvent un (motif), ils pourront le faire dans les 60 jours à compter de la séance du tribunal; s'ils ne recourent pas aux tribunaux dans ces délais, ils n'auront plus la possibilité de le faire; si certains exilés rentrent au pays alors que le tribunal étranger ne siège plus, ils déclareront leurs biens aux stratèges dans les 60 jours, et en cas de contestation, le for sera à Mantinée; s'ils ne recourent pas à la justice dans ces délais, ils n'auront plus la possibilité de le faire. Quant aux dettes sacrées que la Cité a acquittées à la déesse, le détenteur du bien en rendra la moitié à l'exilé de retour, comme les autres; ceux qui sont débiteurs eux-mêmes de la déesse, ou garants ou autres, si le détenteur du bien s'avère avoir payé la dette à la déesse, il en rendra la moitié à l'exilé de retour, comme les autres, sans en rien détourner; s'il s'avère qu'il n'a rien versé à la déesse, il rendra à l'exilé de retour la moitié du bien et remboursera lui-même la dette pour sa moitié; s'il refuse, il rendra à l'exilé de retour la totalité du bien et celui-ci remboursera alors à la déesse la totalité de la dette. Toutes les femmes ou les filles des exilés qui sont restées dans la Cité et s'y sont mariées ou qui se sont mariées, après leur exil, à Tégée, ou ont libéré leurs biens par rachat en restant dans la Cité, n'auront pas de compte à rendre sur leurs biens paternels ou maternels, ni leurs descendants; quant à ceux qui n'ont pas été contraints plus tard à l'exil, et qui rentrent aujourd'hui, elles-mêmes ou leurs enfants, ils feront l'objet d'une enquête, elles-mêmes et leurs descendants, pour ce qui est des biens paternels ou maternels, conformément au diagramma.
"Je jure par Zeus, Athéna, Apollon, Poséidon, que je serai bien disposé envers les exilés de retour que la Cité a décidé d'accueillir, et que je ne garderai pas rancune à personne pour le passé, à compter du jour où j'aurai prêté serment, que je ne porterai pas atteinte à la sécurité de ceux qui sont rentrés, ni ... ni à l'ensemble de la Cité, ... conformément à ce qui est prescrit dans le diagramma, et que je ne comploterai contre personne."

| retour |