Égypte romaine : économie

P.Oxy. 4, 725 : contrat d'apprentissage (23 septembre 183 apr.)

J. Hengstl, Griechische Papyri aus Ägypten als Zeugnisse des öffentlichen und privaten Lebens ; München, Heimeran, 1978 ; no 102 (trad. all.)

   [ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις Ἰσ]χυρίων Ἡραδίωνος
   [μητρὸς ∙∙∙∙10∙∙∙∙ ἀπ' Ὀξυ]ρύγχων πόλεως καὶ
   [Ἡρακλᾶς Σαραπίωνος το]ῦ καὶ Λέοντος Ἡρακλεί-
    δ[ο]υ μ̣[ητρὸς ∙∙∙7∙∙∙ ἀπὸ] τῆς αὐτῆς πόλεως
5 [γέρ]διο[ς ὁ μὲν Ἰσχυρίων ἐγ]δεδόσθαι τῷ Ἡρα-
   [κλᾷ] τὸν το[ῦ μεταλλαχότος αὐτοῦ] ἀδελφοῦ
   [υἱ]ὸν ? Θῶν[ιν ἀ]φήλ[ικα π]ρ̣ὸ̣ς [μ]άθησιν τῆς δη-
    λ[ο]υμένης [τέ]χνης ἀπὸ νεομη[νίας τοῦ] ἑξῆς
    μ[η]νὸς Φαῶφ[ι] ἐπὶ χρόνον ἔτη πέ[ντε, κ]αὶ παρ-
10 έξει αὐτὸν προσεδρεύοντα τῷ διδασκάλῳ
    ἐπὶ τὸν δηλο[ύμε]νον χρ[ό]νον καθ' ἑκάστην
    ἡμέραν ἀπὸ ἀν[ατολῆς] ἡ[λίου] μέχρι δύσεως,
    ποιοῦντα πάντ[α τὰ ἐπιτραπ]ησόμενα [α]ὐτῷ
    ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ δ[ιδασκάλ]ου ὡς ἐπὶ τῶν ὁμοί-
15 ων μαθητῶν, [τρεφόμ]ενον ὑπὸ τοῦ Ἰσχυ-
   [ρί]ωνος. κ[αὶ τὰ μὲν] πρῶτα ἔ>τ<η δύο
    καὶ μῆνας ἑπτὰ τοῦ τρίτου ἐνιαυτοῦ
    οὐδὲν δώσει ὑπὲρ μισθοῦ τοῦ παιδὸς ὁ Ἡρα-
    κλᾶς, τοῖς δὲ λοιποῖς μησὶ πέντε τοῦ αὐ-
20 τοῦ τρίτου ἐνιαυτοῦ χορηγήσει ὁ Ἡρα-
    κλᾶς ὑπὲρ μισθῶν τοῦ αὐτοῦ μαθητοῦ
    κατὰ μῆνα δραχμὰς δεκαδύο κ[α]ὶ τῷ τε-
    τάρτῳ ἐνιαυτῷ ὁμοίως κατὰ μῆνα
    ὑπὲρ μισθῶν δραχμὰς δεκαὲξ καὶ τῷ
25 πέμπτῳ ἐνιαυτῷ ὁμοίως κατὰ μῆ-
   να δραχμὰς εἴκοσι τέσσαρας, καὶ κατασκευ-
    άσει ὁ Ἡρακλᾶς τῷ αὐτῷ μαθητῇ τῷ μὲν
    ἐνεστῶτι τετάρτῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει
    χ[ι]τῶνα ἄξιον δραχμῶν δεκαέξ, τῷ [δὲ]
30 <ε>ἰσιόντι κε (ἔτει) ἕτερον χιτῶνα ἄξιον δ[ρα]-
    χμῶν εἴκοσι, καὶ [τ]ῷ κϚ (ἔτει) ὁμοίως ἄλλο[ν]
    χιτῶ[ν]α ἄξιον δραχμῶν εἴ[κ]οσι τε[σσάρων],
    κ[α]ὶ τῷ κζ (ἔτει) ἄλλον χιτῶνα [ἄ]ξιον δ[ραχμῶν]
    εἴκοσι ὀκτώ, καὶ τῷ κη (ἔτει) ὁμοίως ἄλλ[ον] χιτῶ-
35 να ἄ>ξι<ον δραχμῶν τριάκοντα δύο. ἀρ-
    γήσει δὲ ὁ παῖς εἰς λόγον ἑορτῶν κατ' ἔτος
    ἡμέρας εἴκοσι, οὐδενὸς ἐκκρουομένου
    τ̣[ῶ]ν̣ μισθῶν τ̣ο̣ύτων ἀφ' οὗ χρόνου ἐὰν
    χορηγηθῇ μι̣σ̣θ̣ό̣ς̣, ἐὰν δὲ πλείονας τού-
40 των ἀργήσῃ [ἢ ἀσ]θενήσῃ ἢ ἀτακτήσῃ ἢ
    δ̣ι' ἄλλην τιν̣[ὰ αἰ]τίαν ἡμέρας ἐπὶ τὰς
   [ἴσ]α̣ς ἐπάναγκε̣[ς] παρέξει αὐτὸν ὁ Ἰσχυρί-
    ων τῷ διδασκά[λ]ῳ ἡμέρας παραμένον-
    τα καὶ ποιοῦντ[α] πάντα καθὼς πρόκειται
45 χωρὶς μισθοῦ, τρεφόμενον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ
    Ἰσχυρίωνος, διὰ τὸ ἐπὶ τούτοις ἑστάσθαι.
    ὁ [δ]ὲ Ἡρακλᾶς εὐδοκῶν τούτοις πᾶσι καὶ ἐκ-
    δ{ε}ιδάξειν τὸν μαθητὴν τὴν δηλουμέ-
    νην τέχνην ἐν τῷ πενταετ<ε>ῖ χρόνῳ
50 καθὼς καὶ αὐτὸς ἐπίσταται καὶ χορηγήσειν̣
    τοὺς μηνιαίους μισθοὺς καθὼς πρόκει-
    τα[ι] ἀπὸ τοῦ ὀγδόου μηνὸς τοῦ τρίτου ἐνιαυ-
    τοῦ. καὶ μὴ ἐξεῖναι μηδενὶ αὐτῶν παρα-
    βαίνειν τι τῶν προκειμένων ἢ ὁ παραβὰς
55 ἐκτ{ε}ίσ<ε>ι τῷ ἐνμένοντι ἐπιτ{ε}ίμου δραχμὰς
    ἑκατὸν καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας. κύριον
    τὸ ὁμολόγημα. (ἔτους) κδ Αὐτοκράτορος Καίσαρος
    Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου
    Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ
60 Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου Θὼθ κε.
    - -
m2 Ἡρακλᾶς Σαραπ(ίωνος) τοῦ κ(αὶ) Λέοντος τέθειμαι τὸ
    ὁμολόγημα καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προκ(ειμένοις).
    Θῶνις ὁ κ(αὶ) Μωροῦς̣ Ἁρθώνιος ἔγραψ[α]
    ὑπὲρ αὐ(τοῦ) μὴ εἰδ(ότος) γράμμ(ατα).
Accord mutuel entre Ischyrion fils d'Héradion
et de ..., de la ville d'Oxyrhynchos, et
Héraklas fils de Sarapion, dit aussi Léon fils
d'Héracléidès, et de ..., de la même ville :
le tisserand Ischyrion a confié à Héraklas
le fils encore mineur de son frère défunt,
Thonis, pour qu'Héraklas lui enseigne
le métier, à compter du début du mois suivant
de Phaophi, et ce, pour une durée de cinq ans;
Ischyrion mettra son neveu à la disposition de
son maître pour toute la durée susdite, tous les
jours de l'année, du lever au coucher du soleil,
pour qu'il accomplisse tout ce qui lui sera ordonné
par son maître, comme les autres apprentis;
son entretien sera à la charge d'Ischyrion.
Pour les deux premières années
et les sept premiers mois de la troisième année,
Héraklas n'aura rien à donner pour le salaire
du jeune homme; pour les cinq derniers mois
de la troisième année, Héraklas versera
pour le salaire de son apprenti
douze drachmes par mois;
pour la quatrième année, il versera de même
comme salaire mensuel, seize drachmes,
et la cinquième année,
vingt-quatre drachmes par mois;
de plus, Héraklas confectionnera pour son apprenti,
pour l'an 24 courant,
une tunique d'une valeur de seize drachmes,
pour l'an 25 prochain, une autre tunique d'une
valeur de vingt drachmes, pour l'an 26 de même, une tunique d'une valeur de vingt-quatre drachmes,
pour l'an 27, une autre tunique d'une valeur de
vingt-huit drachmes, et pour l'an 28, une nouvelle tunique d'une valeur de trente-deux drachmes.
Le garçon aura congé pour les fêtes, chaque année,
pour vingt jours, sans réduction de salaire
à partir du moment où on lui versera un salaire;
s'il est absent plus de 20 jours, ou tombe malade,
ou s'absente pour toute autre raison,
Ischyrion devra mettre le garçon
à la disposition de son maître
pour un nombre équivalent de jours, pour qu'il travaille et fasse tout comme ci-dessus,
sans salaire, sa nourriture étant à la charge d'Ischyrion, selon ce qui a été convenu à ce sujet.
Héraklas de son côté accepte tous les termes ci-dessus
et enseignera le métier à son apprenti pendant cinq années, comme il le connaît lui-même, et versera
les salaires mensuels comme mentionné
ci-dessus à partir du huitième mois de la
troisième année. Les deux parties s'engagent
à ne violer aucune des clauses ci-dessus; sinon
le contrevenant versera à la partie respectant
le contrat une indemnité de cent drachmes,
plus la même somme au trésor public.
Ce contrat est déclaré valide. An 24 de l'empereur
César Marcus Aurelius Commodus Antoninus
Augustus Armeniacus Medicus Parthicus
Sarmaticus Germanicus Maximus, le 25 de Thoth.

Moi, Héraklas, fils de Sarapion, dit aussi Léon,
ai passé ce contrat et accepte les clauses ci-dessus.
Moi, Thonis, dit aussi Morus, fils d'Arthonis, ai
rédigé la présente pour lui, qui ne sait pas écrire.

> retour <