Égypte romaine : ordre public

P.Hamb. 1, 10 : plainte pour cambriolage avec homicide (2e s. apr.)


(m1) [Ἀντ]ω̣νίωι Λόγγωι δε̣καδάρχηι
     π[α]ρὰ Ἡραΐδος τῆς Διοσκόρου με-
     τὰ κυρίου το[ῦ] συνγενοῦς Πτο-
     λεμαίου τοῦ Πάπου. νυκτὶ τῆι φερού-
5   σηι εἰς τὴν κη τοῦ ὄντος μηνὸς
     Ἁθὺρ ἐπέβη μου ταῖς οἰκίαις οὔσαις
     ἐν κώμηι Θεαδελφείᾳ\τῆς Θεμίστο(υ) μερίδ(ος)  Ἀρ̣(σινοΐτου)/λῃστήριον καὶ
     ἐκποδών μου γεν>ο<μένης σὺν καὶ̣
     τῆι θ[υ]γατρί μου Ἡρωΐδι ἐφό̣[ν]ε̣[υσ]α[ν]
10  φροντι̣σ̣[τ]ήν μου Διόσκορον [καὶ] ἀδελφ[ὸν]
     ἐπικεκλημένον Πτολεμαῖον καὶ [τὴν]
     τῆς θυγατρός μου παιδίσκην Ἰσάριον,
     ἔτι δὲ κα[ὶ] ἐβάσταξάν μου συνθέσ<ε>ις
     τελείας λευκὰς δεκατρεῖς, ἐν αἷς
15  πλατύσημο[ι γ]υ̣ναικεῖα̣[ι] δ̣έκα, καὶ
     παιδικὰς δύο [κ]α̣ὶ ἑτέρας χρωμα̣τί-
     νας, λευκοσπαν̣[ὸν] α \καὶ/ Σπανὴν
     (m2)\δὲ/ (m1) ἑτέραν α ῥοδί̣[νην] α καὶ γαλα-
     κτίνην α, καὶ φαινόλην λευκο-
20  σπανὸν τέλειον λακω̣ν[ό]σημον α
     καὶ γυναικείας συνθέσ<ε>ις, πορφυρῶν
     μὲν β, ἐν αἷς α ὑπὸ ζώνης,
     καὶ πάλλιον καὶ τυριαν>θ<ίνην 〚πλα〛
     α καὶ κροκωτίνην α καὶ κοκκί-
25  νην α, καὶ ζμαράγδινον ὑπο-
     ζών>η<ν καὶ πάλλιον καὶ ἱμάτιον
     μοναχὸν ἀμπέλινον καὶ ἕτερον ἱμά-
     τιον ῥ[όδ]ινον καὶ πάλλια μὲ̣ν̣ ἄλλ̣α δ,
     λευκὰ μὲν β κροκώτι[νο]ν̣ 〚α̣ ̣[ ̣ ̣] 〛
30  α τυριάν>θ<ινον α, καὶ ̣[ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣[ ̣ ̣]
     μοναχὸν πορφυροῦν καὶ ἀβ{ι}όλλας
     τελειους β, >ἐ<ν οἷς ἄγναφο[ς α, κ]α̣ὶ̣
     λωδικους λευκὰς β καὶ [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ια
     καινὰ β, \καὶ φούνδαν α ̣ ̣ ̣ ̣ ̣[ ̣] ̣ ̣ια/ καὶ χαλκώμα̣τα, λυ-
35  χν>ί<ας β στάμνον α κ[ά]δ̣ον μέγαν̣ α
ms
35 (m2) μετὰ τὰ̣
     ἀργ(υρώματα)
ctr
     κό>γ<χον α σκαφία γ κοκκόμανα β̣
     τήγανον α ληκύθους κασ̣<σ>ιτερίνας̣
     γ 〚καὶ〛 τύλην καινὴν α 〚 [κα]ὶ φούν-
     δαν〛 καὶ σάκκους τριχίνους [ ̣] ξ̣οΐδα̣ς̣
40  β πέλυκας β κοπί〚δα̣ς̣〛\δα/ 〚β〛 \α̣/ \[ ̣ ̣ ̣] ̣ κ̣α̣ὶ̣ δ̣έ̣κ̣α̣/ ̣ ̣ ̣ χρ̣[υ]\σᾶ/
     ἐν κοσμα̣ρίοις μναιαῖα δ καὶ ἀργυρίου
ms
(m2) μετὰ τὰ
     σ̣ασ̣τια̣
ctr
     δραχ(μὰς) Δ κ̣α̣ὶ προσ( ) καὶ ἐνεχυρι<άσ>ματ̣α, χρυσίο̣υ̣
     μὲν δακτυλίδια \ϛ/ 〚γ〛 χε<ι>ροψέλλ̣ιον̣ α καὶ
     περιδέξιον α καὶ περιτραχήλ<ι>ον ἀστερίδ̣ιον
45  α ἐνωτίων ζεύγ(η) β μην̣ίσκιο(ν) α καὶ ἀρ-
     γυρῶν >ψ<ελλίων μὲν ζεύγ(η) β κλαν<ί>ων
     ζ̣εῦγο(ς) α. εἰ δέ τι ἕτερον τοῦ φροντιστοῦ μο̣υ
     ἐβ̣αστάχ̣θηι, ἀγνοῶ{ι}. κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣[ιδί]δω̣(μι(?)) τ̣όδε τ̣ὸ̣ βιβλ(ίον)
     ̣α ̣ ̣ ̣ι̣ε̣ ̣ ̣ ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32. l. τελείας
32. l. αἷς
33. l. λώδικας
À Antonius Longus, décurion,
de la part d'Héraïs fille de Dioscorus
représentée par son parent
Ptolémée fils de Papos. La nuit
du 27 au 28 du mois courant
Hathyr, j'ai été victime, à mon domicile au village de
Théadelphia du district de Thémistès, nome Arsinoïte,
d'un cambriolage, et alors que les cambrioleurs
me laissaient partir avec ma fille Héroïs, ils ont tué
mon curateur Dioscorus et mon frère
surnommé Ptolémée et
la fille de ma sœur Isarion;
ils ont également emporté
treize toilette<s> blanches de première qualité,
dont dix laticlaves de femmes ,
et deux vêtements d'enfant, et d'autres toilettes
de couleur, 1 vêtement gris-blanc et 1 autre gris,
1 rose et 1 crème,
et 1 manteau de première qualité
gris-blanc à broderie lacédémonienne,
et des toilette<s> de femme, 2 de pourpre,
dont 1 avec ceinture,
et un manteau à la romaine, 1 manteau de Tyr lati,
1 manteau couleur safran,
1 de couleur rouge,
et une ceinture émeraude,
un manteau à la romaine, un manteau grec
couleur pampre, un autre manteau
rose, et 4 autres manteaux à la romaine,
dont 2 blancs, 1 1 safran,
1 en pourpre de Tyr, et ...
un de pourpre, 2 mant{i}eaux de laine
de première qualité, dont 1 non peigné, et
2 couvertur<e>s de laine blanche et 2 ... tout neufs,
1 ceinture large en tissu, de la vaisselle de bronze,
2 lamp{é}es, 1 cruche et 1 grande jarre.

Plus l'argenterie
ci-dessous :

1 coup{p}e, 3 bols, 2 jarres,
1 poêle, 3 bouteilles en étain,
et 1 matelas tout neuf, 1 bande
de tissu, 2 sacs en crins, 2 ciseaux,
2 cruches, 2 1 couteaux et 10 ... en or,
4 mines de bijoux et d'argent.

Plus ...


10 drachmes et ... et des objets dép<os>és en gage,
6 3 anneaux d'or, 1 gou<r>mette,
1 armille de main droite, 1 coll<i>er décoré d'étoiles,
2 paires de boucles d'oreille, 1 pendentif,
2 paires d'an<n>eaux en argent, 1 paire de brac<e>lets.
Si l'on a pris quelque chose d'autre de mon curateur,
je ne le sai{t}s pas. Et je dépose le présent libelle.
- - -

Ligne 8 : aoriste thématique refait en -α- (γεναμένης).
Lignes 23 et 30 : τ pour θ, ce qui indique que θ se prononçait encore [t].
Lignes 13 et 21 : ι pour ει (iotacisme).
À noter également plusieurs fautes de syntaxe et de morphologie (confusion 1e et 3e déclinaison).

> retour <