Décret en l'honneur
du banquier Marcus Minatius

(Délos, 149/8 av. J.-C.)

Éd. :

I.Délos 3-5, 1520.
R. Bogaert, Epigraphica, vol. III (1976), texte 2.
L. Robert, Annuaire du Collège de France, 73, 1973, pp. 473-479.

 vacat
[ἀγαθῆι τύχηι· ἐπὶ — — ἄρχοντος. γνώμη τοῦ ἐν Δήλ]ω̣ι κοινοῦ̣ Βηρυτίων Ποσ[ειδω]-
[νιαστῶν ἐμπόρω]ν καὶ ναυκλήρων [καὶ ἐ]γδοχέων· ἐπειδή, προσδεομένης τῆς συ-
[νόδου πόρων εἰς τ]ὴ̣ν συντέλειαν τοῦ οἴκου καὶ εἰς τὴν ἀπόδοσι<ν> τῶν αὐτῶι εὐχρηστημ[έ]-
[νων χρημάτων, ἵνα μ]ὴ μόνον τὰ ψηφισθέντα λαμβάνῃ τὴν καθήκουσαν συντέλειαν,
[ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι], τὸ τῆς συνόδου θεωροῦντες εὐσυνάλλακτον, μὴ ὀκνηρῶς ἔχωσι
[εἰς τὰ συμφέρ]ο̣ντα τοῖς κοινοῖς ἑαυτοὺς ἐπιδιδόναι, vac. Μάαρκος Μινάτιος Σέξ-
[του Ῥωμαῖος], ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγαθὸς ὑπάρχων καὶ τά τε πρὸς τοὺς θεοὺς εὐ-
[σεβῶς δια]κ̣είμενος καὶ τὰ πρὸς τὴν σύνοδον φιλοδόξως, καὶ ἰδίαι καὶ κοινεῖ φιλ[ο]-
[δοξεῖ ὅ]π̣ως ἡ πρόθεσις συντηρηθῇ τοῦ κοινοῦ καὶ κατὰ τὰ προεψηφισμέν[α]
[συντε]λεσθῆι ὁ οἶκος καὶ τόν τε τόκον ἐπέδωκεν πολὺν κα[ὶ] συνηγμέ-
[ον ο]ὗ προευχρηστη<σ>εν διαφόρο<υ> τοῖς ἐπὶ τὴν κατασκευὴν τοῦ τεμέ-
ν̣ους χειροτονηθε[ῖ]σιν, ὢν δὲ ἀκόλουθος ἑαυτῶι καὶ ἐπίδοσιν ἐπ[οι]-
[ή]σατο τῶι κοινῶι δραχμῶν ἑπτακισχιλίων, ἔτι δὲ καὶ παρακέ-
[κ]ληκεν ἅπαντας ἡμᾶς ἐπὶ τὴν θυσίαν, ἣν παρεσκεύασ-
ται τοῖς θεοῖς ἐπιτελεῖν ὑπὲρ τῆς συνόδου καὶ ἐπὶ τὴν ἑστ[ία]-
σιν, ἐπαγγέλλεται δὲ καὶ εἰς υσ τὸ λοιπὸν τὴν αὐτὴν ἔχ[ων]
αἵρεσιν ἀεί τινος ἀγαθοῦ παραίτιος ἔσεσθαι τῶι κοινῶι· ὅπω[ς]
[ο]ὖν καὶ ἡ σύνοδος φαίνηται τιμῶσα τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνδ-
[ρ]ῶν καὶ μηδέποτε λειπομένη κατὰ μηδέν[α κ]α̣ιρὸν ἐν χά-
[ρι]τος ἀποδόσει· vac. ἀγαθῆι τύχηι· δεδόχθαι τῶι κοινῶι ἐπαιν[έ]-
[σ]α̣ι Μάαρκον Μινάτιον Σέξτου Ῥωμαῖον καὶ τήν τε ἐπαγ-
[γε]λίαν ἣν πεποίηται φιλ̣οδοξῶν εἰς τὸ κοινὸν φιλοφρόνω[ς]
[ἀ]π̣οδέξασθαι· δεδόσθαι δ' αὐτῶι τόπον ἐν τῆι αὐλῆι, ὃν <ἂν> αὐ-
[τ]ὸς βούληται, εἰς ἀνάθεσιν ἀνδριάντος, ἢ ἐν ἄλλωι τόπωι, ὧ[ι]
[ἂ]ν αὐτὸς κρίνηι, ἐκτὸς τῶν ναῶν καὶ τῶν προστόων, καὶ ἐν τῷ [ἱε]-
[ρ]ῶι τόπον, ὃν ἂν αὐτὸς θέλῃ, μ εἰς ἀνάθεσιν γραπτῆς εἰ-
κόνος· ἐπιγραφήσεται δ' ἐπὶ τοῦ ἀνδριάντος· "τὸ κοινὸν Βηρυτ[ί]-
ων Ποσειδωνιαστῶν ἐμπόρων καὶ ναυκλήρων καὶ ἐγδοχέων
ἀνέθηκεν Μάαρκον Μινάτιον Σέξτου Ῥωμαῖον τραπεζίτη-
[ν] τὸν ἑαυτῶν εὐεργέτην ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ ε[ὐ]νοίας ἧς ἔχω[ν]
[δ]ιετέλει εἰς τὸ [κ]οινόν". ἔσται δὲ καὶ ἐπὶ τῆς γραπτῆς εἰκόνος ἡ αὐτὴ
ἐπιγραφή. ὑπαρχέτω δὲ αὐτῶι καὶ κλισία ἐμ μὲν τοῖς Ποσιδείοις
μετὰ τὴν τοῦ θύτου, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις συνόδοις πάσαις πρω-
τοκλισία. ἀγέσθω δ' αὐτοῦ καὶ ἡμέρα καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν μ[ε]-
τὰ τὴν πομπὴν τῶν Ἀπολλωνιείων τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ, κ[αὶ]
ἐν ταύτῃ ἐπικλήτους ἀγέτω δύο οὓς ἂν αὐτὸς βούληται· ἐπι-
τιθεμένου δ̣' α̣ὐ̣τῶι χρυσοῦ̣ στεφάνου ὧι ἐστεφάνωσεν τὴν σύ-
νοδον, ἐμ μὲν τοῖς Ποσιδείοις ἀναγορευθήτω· "τὸ κοινὸν στ[ε]-
[φ]ανοῖ χρυσῶι στεφάνωι Μάαρκον Μινάτιον Σέξτου ἀρετῆς
[ἕ]νεκεν καὶ εὐνοίας ἧς ἔχων διατελεῖ εἰς τὸ κοινόν, τύχῃ τῆι ἀ-
γαθῆι"· ἔτι δὲ τῆι αὐτοῦ ἡμέραι· "τὸ κοινὸν στεφανοῖ Μάαρκον
Μινάτιον Σέξτου, ἄγει ν δ' αὐτῶι καὶ ἡμέραν καὶ νῦν καὶ εἰς τ
τὸν ἀεὶ χρόνον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας ἧς ἔχων διατε-
λ̣εῖ εἰς τὸ κοινόν, τύχῃ τῇ ἀγαθῆι"· ἐν δὲ ταῖς κατὰ μῆνα συνό-
δ̣οις· "τὸ κοινὸν στεφανοῖ χρυσῶι στεφάνωι Μάαρκον Μινάτιον Σέ[ξ]-
[τ]ου, ὄντα εὐεργέτην τῆς συνόδου, τύ[χ]ῃ τῇ ἀγαθῆι· "α<ἱ> δὲ ἀναγ[ο]-
[ρ]εύσεις ἀεὶ τῶν στεφάνων γινέσθωσαν μετὰ τὸν δῆμον. [ἀγέ]-
[τ]ω δὲ καὶ καθ' ἑκάστην πομ̣π̣ὴν ἐπίκλητον ἕνα. ἔστω δὲ καὶ ἀλ[ει]-
[τ]ούργητος πάσης ἀσχολίας καὶ δαπάνης πάσης. ἀγέσθω δ' αὐτο[ῦ κα]-
[θ'] ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον βοῦς ἐν τοῖς Ἀπολλω-
ν̣είοις τῇ πομπῇ, τὴν ἐπιγραφὴν ἔχων τήνδε· "τὸ κοινὸν Βηρυτίων̣
[Πο]σειδωνιαστῶν ὑπὲρ Μαάρκου Μινατίου τοῦ Σέξτου." ὅπως δὲ τὰ δεδο̣-
μ̣ένα τίμια παρὰ τῆς συνόδου Μαάρκωι διαμένῃ κατὰ τὸ δίκαιον εἰς
πάντα τὸν χρόνον καὶ γίνωνται πολλοὶ ζηλωταὶ τοῦ φιλοδοξεῖν εἰς τὴ[ν]
σύνοδον, εἰδότες αὐτὴν εὔχρηστον οὖσαν καὶ μὴ μόνον ψηφιζομέν[ην]
[τ]οῖς εὐεργέταις τὰς [κα]θηκούσας τιμάς, ἀλλὰ σπεύδουσαν, ὅ ἐστιν ἀ-
[ν]αγκαιότατον, ὅπως ἂν ἀΐδιοι διαμένωσι τοῖς εὐεργέταις αἱ δοθεῖσαι τι-
[μ]αί, μηθενὶ ἐξέστωι, μήτ̣ε ἰδιώτηι μήτε ἄρχοντι, μήτε εἰπεῖν μήτ[ε]
[γ]ράψαι ὡς δεῖ τῶν δεδομένων τιμῶν μεταθεῖναι ἢ ἀφελεῖν ἢ ἀκυρ[όν]
[τ]ι ποιῆσαι παρὰ τόδε τὸ ψήφισμα, ἢ ὁ γράψας ἢ ὁ εἴπας ἢ ὁ ἀναγνοὺς
[ἢ] ὁ προθεὶς ἢ ὁ ἐπιχειροτονήσας ἢ ὁ γράψας ἢ ὁ προθεὶς ἐξώλης εἴη
[α]ὐτὸς καὶ τὰ τέ[κν]α αὐτοῦ, τοῖς δὲ ταῦτα ἐπιτηροῦσι εἴη καὶ βίου καὶ
τέκνων καὶ ὑπαρχόντων ὄνησις, καὶ εἴη αὐτοῖς σώιζεσθαι καὶ κατ[ὰ]
[γ]ῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ ὁ παρὰ ταῦτα ποιήσας ἀποτινέτω
δραχμὰς στεφανηφόρους ἑξακισχιλίας ἱερὰς τοῦ Ποσειδῶ-
ν̣ος καὶ ὑπόδικος ἔστω τῶι ἀδικουμένωι· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀρχιθια̣-
σίτης, ὃ ἂμ μὴ ποιήσηι τῶν προστεταγμένων, ὀφειλέτω
τὸ ἴσον ἐπιτίμιον καὶ ἔστω ὑπόδικος τῶι ἀδικουμένωι. τοῖς
δὲ προχειρισθεῖσι κατὰ τὸν νόμον βουτρόφοις διδόσθωσαν
παρὰ τῶν ἀεὶ ἐν ἀρχῆι ὄντων ἀργυροταμιῶν καὶ εἰς τὸν ὑπὲρ
Μαάρκου πομπ[εύ]οντα βοῦν δραχμαὶ ἑκατὸν πεντήκοντα,
διδόσθωσαν [δὲ τοῖ]ς αὐτοῖς καὶ εἰς τὴν ὑποδοχὴν ἣν ποιεῖ-
[τ]αι τὸ κοινὸν [ὑπὲρ Μ]αάρκου κατ' ἐνιαυτόν, ἄλλαι δραχμαὶ
[ἑ]κατὸν πεντή[κοντα· οἱ δὲ β]ουτρόφοι λαβόντες τὸ προγεγραμμέ-
νον ἀργύριο[ν πομπε]υέτωσαν βοῦν καὶ τὴν ἑστίασιν ποιεί-
[σ]θωσαν κατ[ὰ τὸ ψή]φισμα, καὶ λόγον ἀποδότωσαν γραπτὸν
ὧν ἂν χε[ι]ρίσω[σιν] ἐν τῶι πρώτωι συλλόγωι ὃς ἂν γένηται με-
[τ]ὰ τὴν ὑποδοχήν· ἐὰν δέ τις τῶν χειροτονηθέντων βουτρό-
[φ]ων μὴ ποιήσῃ τι τῶν προ<σ>τεταγμένων αὐτῶι, ὀφειλέτω δρα-
χμὰς ἱερὰς τοῦ Ποσειδῶνος χιλίας καὶ ὑπόδικος ἔστω καὶ
ἀ̣δικουμένωι· οἱ δὲ μὴ ποιήσαντές τι τῶν ἐν τῶιδε τῶι ψηφίσ-
ματι κατακεχωρισμένων ἔστωσαν μὲν καὶ τῇ ἀρᾶι ἔνο-
χ̣οι, προσαγγελλέτω δὲ αὐτοὺς καὶ ὁ βουλόμενος τῶν θιασ[ι]-
[τ]ῶν οἷς ἔξεστιν· ὁ δὲ ἀρχιθιασίτης ἀεὶ ὁ ἐν ἀρχ[ῆι ὢ]ν̣ εἰσαγέτ[ω]
τὸν κατήγορον καὶ τὸν ἀπολογούμενον καὶ ἀ̣ναδιδότω ψῆφον
τοῖς θιασίταις ∙∙ΕΝΑΔ[∙ τοῦ εὐ]θυνομένου ἔστω τῶι προσαγ-
γείλαντι, κομισαμένου τοῦ [αὐ]τοῦ τὸ τρίτον μέρος τοῦ εἰσ-
πραχθέντος· ἐὰν δέ τι [ὁ ἀρχιθιασ]ίτης μὴ ποιήσει, ἔστω κατ' αὐ-
[τ]οῦ ἡ εἰσαγγελ[ία, ἐπειδὰν ἰδιώτ]ης γένηται, κατὰ τὰ αὐτά· ἀνα-
[γρ]αψάτω δὲ ὁ ἀρχ[ιθιασίτης τόδε τὸ ψή]φισμα εἰς στήλην λιθίνην καὶ
[θέ]τω ἐν τῆι αὐ̣[λῆι — — —] τὸν ἐν τῶι ἐπὶ Φαιδρίου ΕΑΑ∙
∙ ∙ ∙ΟΛΙΩΙΙΙ[— — — τὸ δὲ εἰς] ταῦτα τέλεσμα δότωσαν οἱ
[ἐν ἀ]ρχῇ ὄντ[ες ἀργυροταμίαι]. vac.
À la Bonne Fortune ! Sous l'archontat de ... Résolution de l'Association des Poséidoniastes de Bérytos, marchands, armateurs et entrepositaires;
attendu que, l'Association ayant besoin de fonds pour le paiement de l'édifice et le remboursement des fonds qui lui avaient été prêtés, pour que non seulement les choses décidées reçoivent l'achèvement convenable, mais aussi que toutes les autres personnes, voyant la bonne gestion de l'Association, n'hésitent pas à donner de leur personne dans l'intérêt de leurs associations, Marcus Minatius, fils de Sextus, Romain, un homme honnête et bon, pieux envers les dieux, et inspiré par l'amour de la gloire dans ses relations avec l'Association, en public et en privé, a placé sa fierté dans l'espoir que le projet de l'Association soit préservé et que l'édifice soit réalisé selon les décisions prises, et a offert les intérêts, importants et accumulés, de la somme qu'il avait prêtée auparavant à ceux qui avaient été élus pour la construction de l'édifice; étant en accord avec lui-même, qu'il fit aussi don à l'Association de 7000 drachmes, et en plus, qu'il nous invita tous à un sacrifice qu'il se préparait à offrir aux dieux en faveur de l'Association et à un banquet; qu'il promet aussi d'avoir à l'avenir la même attitude, et d'être toujours l'auteur de  quelque  bienfait pour l'Association.
Afin donc que l'Association montre qu'elle honore les hommes bons et jamais ne laisse passer une occasion d'adresser des remerciements.
À la Bonne Fortune! Plaise à l'Association de louer Marcus Minatius, fils de Sextus, Romain, et d'accueillir favorablement l'offre qu'il a faite dans sa volonté de servir et d'honorer l'Association, de lui accorder pour l'érection de sa statue un endroit, selon son bon vouloir, à l'exception des temples et des portiques, et pour l'exposition de son portrait peint, dans l'édifice, l'emplacement de son choix. Voici ce qui sera gravé sur la statue : "L'Association des Poséidoniastes de Bérytos, marchands, armateurs et entrepositaires, consacre Marcus Minatius, fils de Sextus, Romain, banquier, comme leur bienfaiteur, à cause de son mérite et de la bienveillance qu'il n'a cessé de montrer envers l'Association". La même inscription se trouvera aussi sur son portrait peint. Qu'un siège soit à sa disposition lors des Posidéia tout à côté du sacrificateur et qu'il ait la place d'honneur dans toutes les autres réunions (scil. de l'Association). Que l'on institue aussi un jour en son honneur chaque année, le jour suivant la procession des Apollonia, et qu'il amène, ce jour-là, deux invités de son choix. Et pendant que la couronne d'or dont il a fait don à l'Association est posée sur sa tête, que l'on proclame lors des Posidéia : "L'Association honore d'une couronne d'or Marcus Minatius, fils de Sextus, à cause de son mérite et de la bienveillance qu'il n'a cessé de montrer envers l'Association, à la Bonne Fortune". Et encore pendant son jour: "L'Association couronne Marcus Minatius, fils de Sextus, lui consacre un jour, maintenant et pour toujours, à cause de son mérite et de la bienveillance qu'il n'a cessé de montrer envers l'Association, à la Bonne Fortune". Et aux réunions mensuelles: "L'Association honore d'une couronne d'or Marcus Minatius, fils de Sextus, le bienfaiteur de l'Association, à la Bonne Fortune". Que l'on fasse toujours les proclamations des couronnes après celle du peuple (scil. des Athéniens). Qu'il amène aussi à chaque procession un invité en plus. Qu'il soit exempté de toute charge et dépense. Que l'on conduise chaque année en son honneur un bœuf dans le cortège des Apollonia, pour toujours, portant cette inscription : "L'Association des Poséidoniastes de Bérytos, en l'honneur de Marcus Minatius, fils de Sextus".
Pour que les honneurs accordés à Marcus par l'Association demeurent, comme il est juste, pour tous les temps, et pour que nombreuses soient les personnes désireuses de servir et d'honorer l'Association, voyant qu'elle est efficace et qu'elle n'accorde pas seulement des honneurs dignes de ses bienfaiteurs, mais qu'elle s'empresse, comme cela s'impose, pour que les honneurs accordés restent pour toujours acquis aux bienfaiteurs; qu'il ne soit permis à personne, ni simple particulier, ni archonte, de proposer par oral ou par écrit qu'il faut modifier, supprimer ou rendre caduc l'un des honneurs accordés, contrairement à ce décret, et qu'aussi bien celui qui aura fait la proposition par oral ou par écrit que celui qui l'aura lue, soutenue ou fait voter, soit détruit, lui et ses enfants, et que pour ceux qui observeront ces dispositions, soit assurée la jouissance de la vie, des enfants et des biens matériel et que leur sauvegarde soit assurée sur terre et sur mer. Celui qui agira contrairement à ces dispositions paiera 6000 drachmes stéphanophores sacrées de Poséidon et sera cité en justice par celui à qui il a fait du tort. De même, que le président de l'Association qui n'appliquerait pas ce qui a été prescrit, subisse la même peine et soit cité en justice par celui à qui il a fait du tort.
Aux éleveurs de boeufs élus conformément à la loi, et à celui qui a conduit le boeuf en l'honneur de Marcus, que les trésoriers permanents leur remettent 150 drachmes; qu'ils remettent aux mêmes hommes la somme de 150 drachmes pour la réception que l'Association organise chaque année en l'honneur de Marcus. Que les éleveurs de bœufs, après avoir reçu la somme mentionnée ci-dessus, amènent un bœuf et organisent le banquet selon le décret et qu'ils rendent des comptes écrits sur ce qu'ils ont dépensé à la première réunion qui se tiendra après la réception. Si l'un des éleveurs élus ne fait pas ce qui lui a été prescrit, il devra 1000 drachmes sacrées de Poséidon et sera cité en justice par celui à qui il a fait du tort. Et ceux qui ne se sont pas acquittés de l'une des missions prescrites dans ce décret, qu'ils soient d'une part exposés à la malédiction, et d'autre part, que tout membre de l'Association qui le voudrait et à qui il est permis de le faire, les dénonce; que le président permanent introduise l'accusateur et le défendeur, qu'il fasse voter les membres de l'Association [lacune] de l'accusé soit pour le dénonciateur, le même emportant le tiers de la somme exigée. Si le président ne fait rien, qu'une poursuite soit intentée conte lui, comme pour un simple particulier, conformément aux prescriptions ci-dessus.
Que le président fasse graver ce décret sur une stèle de pierre et la place dans la cour [lacune] au plus tard dans le mois Élaphébolion de l'archonte Phaidrias  [lacune] et que les trésoriers en fonction donnent la contribution à cet effet.

| retour |