Membres du Conseil

(Agora d'Athènes - 336/5 av. JC)
Bloc inscrit sur 3 faces, en 10 colonnes,
donnant le nom des membres du Conseil pour les 5 premières tribus, dème par dème


Éd. :

Agora XV, 42.


Ἐρεχθηΐδος
Ε[ὐ]ω̣[ν]υμῆς
Ἄ̣νυτος
[Ἐπι]χ̣άρης
Ἰσώνυμος
Φίλλης
Ἀνθεμίων
Ἰσήγορος
Ὁμόφρων
Δημόστρατος
Ἀντιφάτης
Μόσχος
ἐκ Κηδῶν
Πυθιάδης
Ἱέρων
Ἀγρυλεῆς
Λύσιππος
Σώσιππος
Εὐθίδικος
Τιμοκράτης
Ἵππων
Παμβωτάδαι
Λυκῖνος
Ἀναγυράσιοι
Δόκιμος
Ἰσοκράτης
Τείσανδρος
Δ[ημα]ίνετος
Φι[λῖν]ο[ς]
Ἀρχ[ῖ]νο̣ς̣
[Κ]ηφ[ισι]ῆς
[— — —]
Βλέπης
Χαρίας
Στέφανος
Λεόντιος
Ἀντιφάτης
Περγασῆς
Ἀντίχαρμος
Νικόμαχος
Ἀριστοκράτης
Ἐπιτέλης
Θημακειῆς
Ἀντίφιλος
Φηγούσιοι
Μνησιφῶν
Λαμπτρῆς
Ἡγεμ[— —]
Ξεν[— —]
Λακ̣ρ̣ατ̣[— —]
Εὐθύμαχ̣ο[ς]
Αὐτοκράτης
Ὄψιος
Ἀριστοκλῆς
Διόδωρος
Ἀρχίας
Πουλυδάμας
Λυσίθεος
Ἰσόνομος
Ἀρχ[ι]κρ[άτης]
Εὔδη̣[μ]ο[ς]
vacat [— — — —] vacat
[Αἰγη]ίδος
[Ἁλαιῆ]ς
[∙∙∙∙∙∙]ς̣
[∙∙∙∙]μαχος
[Φιλόμ]ηλος
[Χα]ιρ̣[εδ]ημίδης
[∙∙]ίνιππος
[Διομε]ι̣ῆς
[Τιμασ]ίθεος
[Ἀρα]φήνιοι
Ε̣ὐθυκλῆς
Κλέων
[Φη]γαιῆς
Πυθόδωρος
[Ἀ]ν̣τισθένης
[Π]ολυκράτης
[ἐγ] Μυρινούττης
[Ν]εοπτόλεμος
[Τει]θράσιοι
[Πρ]οκλείδης
[∙∙∙]σ̣ι̣ς
[∙∙∙∙]ε[∙]ος
Εὔφ[ο]ρος
[Ἀ]γκυ[λε]ιῆς
Δίων̣
Σώστ[ρα]τ̣ος
[Ἰ]καριῆ[ς]
Πείθ̣[ων]
[∙∙]ων
[Ἁγν]ό̣θεος
[Ποσεί]δ̣ιππο̣ς̣
[∙∙∙∙∙∙]λος
[Κολλυτῆ]ς
[∙∙v]οκλῆς
[∙∙∙7∙∙∙]ῆς
[∙∙∙7∙∙∙]ς̣
ἐκ Κολωνοῦ
Φίλιππος
Ἀνθεμίων
Ἑστιαιῆς
Σπίνθαρος
Βατειῆς
Λέων
Ἐρικειῆς
Ἰασίμαχος
Ὀτρυνῆς
Ἀγάθαρχος
Πλωθειῆς
Ἀριστόδημος
Ἐρχιῆς
Νικίας
Καλλίας
Ἡγήτωρ
Βάθυλλος
Εὔθοινος
Δίογνις
vacat
Γαργήττιοι
Κτέων
Προκλέης
Δρομοκλέης
Κλεόκριτος
Ἰων̣ίδαι
[Ἐ]ρξιμένης
[Κυ]δαντίδαι
[Κ]α̣λλιτέλης
[Ξ]ενοκλέης
Φιλ̣[α]ίδαι
Πυθοκ̣λ̣ῆ̣ς
Ἀντικλῆς
Φανόστρατος
Πανδ[ιονίδος]
Παιανιῆς
Πολυάρκης
Φανοκλέης
Σωσθένης
Δημοκλῆς
Σωτάδης
Βλεψίας
Θρασυμήδης
Φιλόδημος
Θεόπομπος
Δημάδης
Χαρινάδης
Θεόδωρος
Κυδαθηναιῆς
Πυθάρατος
Θεοδωρίδης
Ἀριστόδημος
Διόδωρος
Δημήτριος
Πασίας
Ἱππεύς
Θεόφιλος
Φιλόδημος
Πυθέας
Λεωκράτης
Ἀριστογένης
Προβαλίσιοι
Λεπτίας
Χαρίσανδρος
Πολυκλῆς
Μειδοκράτης
Θεόφιλος
[Ὠαιῆς]
Κι̣[— —]
Νικο̣[— —]
Δ<ί>ων
Ἀντίδοτ[ος]
Κονθυλειῆ̣[ς]
Πρόξενος
Μυρρινούσ[ιοι]
Μείδων
Δεινοκράτης
Νίκανδρος
Αἰσχυλίδης
Καλλισθένης
Θουφάνης
Πρασιῆς
Τίμανδρος
Τιμοχάρης
Χαρί[[ας]]
Στειριῆς
Χαρίδημος
Μυρτίλος
Θεόπομπος
Ἀγγελειῆς
Εὐθυκράτης
Ἕρμιππος
Κυθήρριοι
Ἀρίσταρχος
Διοκλῆς
[Λεωντ]ίδος
[Σουνιῆ]ς
[∙∙∙∙μ]αχος
[Κλεοφ]ράδης
[∙∙∙∙]λέης
[∙∙∙∙]ινος
[Δειρ]αδιῶται
[∙∙]μίας
[Ἀ]γαθωνίδης
Π̣οτάμιοι
Σωκλείδης
Φωκίων
Διοπείθης
Ἀριστοκλῆς
Ἀντιφάνης
Φρεάρριοι
Ἀντιχάρης
Δήμαρχος
Ναυσίστρατος
Ἀρχέστρατος
Λύκων
Φιλοκλῆς
Ἀνδρομένης
Κάλλαισχρος
rasura
Σκαμβωνίδαι
Ἀρχέστρατος
Καλλιάδης
Ἀρ̣χέστρατος
Κήττιοι
Μελανωπίδης
Σμίκυθος
Δημόφιλος
Λευκονοιῆς
Λυσανδρίδης
<Ἀ>κεστορίδης
Δ̣α̣[μ]ίας
Ἁλιμούσιοι
Εὐβιόδημος
Ἀθηνόδωρος
Θεόγνητος
Χολλῆιδαι
Θεάγγελος
Χαρίδημος
Αἰθα̣λίδαι
Νικόστρατος
Καλλίμαχος
Παιονίδαι
Λυσίστρατος
Φιλέας
Ὀνομακλῆς
Κολωνῆς
Νικόστρατος
Ἀριστοφῶν
Ὑβάδαι
Λάχης
Λυσανίας
Εὐπυρίδαι
Θεόδοτος
Τιμοκλείδης
Πήληκες
Φείδων
Ὀνησίων
ἐξ Οἴου
Χίονις
Κρωπίδαι
Δ̣[ί]πολ̣ις
Ἑκαλειῆς
Ἐμμενίδης
Ἀκαμαντίδος
Θορίκιοι
Διονύσιος
Ἀριστοφάνης
Μνησικράτης
Ἁγνόδημος
Καλλιφάνης
Κεφαλειῆς
Ἱππαρχ<ί>δης
Φιλιστίδης
Ἱεροφῶν
Ἔπαγρος
Ἐργομέλης
Ἀγάθαρχος
Προκλέης
Φιλωνίδης
Δημοτέλης
Πόριοι
Φιλοκράτης
Ἰσχυρίας
Στράτων
ἐκ Κεραμέων
Καλλίας
Θεόπομπος
Εὐκτήμων
Μενέστρατος
Τιμόθεος
Εὐκλέης
Εἰρεσίδαι
Καλλίας
Ἕρμειοι
Εὐάγγελος
Εὐχειρίδης
Χολαργῆς
Τιμοκλῆς
Πρόξενος
Τελεσαρχίδης
Λυσιφῶν
Ἰφιστιάδαι
Μολοττός
Εἰτεαῖοι
Κλεόβουλος
Δημοκλείδης
Σφήττιοι
Αὐτοκλείδης
Θράσων
Τιμοκλῆς
Φιλοκλῆς
Εὐθυκράτης
Ἁγνούσιοι
Σπευσίας
Ἴσανδρος
Καλλίφημος
Χαιρέδημος
Λυσιμένης
Προσπάλτιοι
Ἱεροφῶν
Ἐπι[κρ]άτης
Τιμωνίδης
Πολύευκτος
Νικόστρατος
Κικυννῆς
Εὐφίλητος
Καλλικράτης

On peut ainsi reconstiuer, à partir de cette inscription et d'autres, la liste des dèmes de l'Attique (carte).


| retour |