Égypte romaine : lettre d'un moussaillon à son père

CEpLat 142 (PMich 8,468; CPL 251; ChLA 42,1217) (début IIe s. apr.)

C.Epist.Lat. = Corpus Epistularum Latinarum, papyris tabulis ostracis servatarum, I : Textus; II : Commentarius, ed. P. Cugusi (Pap.Flor.
XXIII); Florence 1992.

À gauche, le texte tel qu'il a été écrit, à droite, un latin standard sans l'apparat critique et avec un peu de ponctuation.
V. trad. anglaise.

Lettre de Claudius Terentianus à son père (?) Claudius Tiberianus, à propos de ce que celui-ci lui a envoyé, et de ce qu'il lui envoie lui-même, et mention d'une maladie dont il a souffert et de l'espoir qu'il a d'être transféré de la flotte d'Alexandrie dans une cohorte, s'il a les moyens de graisser la patte à la bonne personne; salutations à une longue liste d'amis.

    Claudius Terentianus C?l?a?u?d?[i]o? Tib?eri[ano]
    [pa]tri suo ed domino plur[ima]m sal[utem]
    ante omnia? o?pto te bene [val]ere que m[ihi] [ma]xime
    vot?[a su]nt scia?[s me p]a?ter a[ccepisse]
5 res quas mi misisti per ∙[∙∙∙]ium Th∙[∙∙∙∙]
    utranum et per Numesianum? ∙∙∙∙∙∙∙
    et palliolum et ago tibi gratias q?uod me d?ign?[um]
    habuisti ed sequrum fecisti mi?s?i? [ti]bi pater per
    Martialem imboluclum concosu[tu]m in quo
10 habes amicla par unu amictoria? [pa]r unu sabana
    par unu saccos par unu e?[t] st?r?[a]glum lini[u]
   emaram aute illuc con culcitam et pulbino?
    et me iacentem in liburna sublata m?i s[unt]
    et abes in imboluclum amictorium si?nglare
15 hunc tibi mater mea misit [e]t acc?i?pia?s
    caveam gallinaria in qua ha[bes] sunt?hes[∙∙]
    vitriae et phialas quinarias p[ar u]nu et calices
    paria sex et chartas sc[holare]s? d[u]a?s?
    et in charta atramentum et c?a?l?amos q?[u]i?[nq]u?e?
20 et panes Alexandrinos vigint?i rogo te [p]a?[t]e?r?
    ud contentus sis ista m[o]do si non ia[c]uiss
    speraba me pluriam tibi missiturum? [et]
    itarum spero si vixero rogo te pater si t?i?bi
    videbitur ut mittas mihi inde caligas cori
25 subtalare ed udones par caligae autem nucl[e]atae
    nugae sunt bis me im mensem calcio
    et rogo ut mi mittas dalabram ea q[u]am
    mi misisti optionem illan mi ab[s]tulisse
    sed gratias illi ag[o me]l?i?o?r?em? a?l?i?a?
30 mi praestat ed praeterea o?r?o? [et]
    [rogo] t?e p[ater u]t contin?[uo mih]i?
    [resc]rib[as de] s?alut?em t[ua]m?
    t?e? h?a?[b]ere bo?[na] reac?cept[am s]ollicitus
    sum? autem de vi?c?[e] i?n? do
35 nese mihi rescribas et si deus
    volueret spero m?e frugaliter
    [v]ic?i?turum et in cohortem
    [tra]n?sferri hic a[ut]e?m sene aer[e]
    [ni]hil fiet neque epistulae comm?andaticiae
40 nihil valunt nesi
    si qui sibi aiutaveret rogo pater
    ud continuo mihi rescribas
    ed? [sci]as Carpum hic errasse ed
    i?n?v?[e]n?tus est Dios in legione
45 et a[cce]p?isse me p?ro? i?l?lo * VI
    sal[u]tat te mater me?a? ed pater
    ed? fratres mei et scias domo perb[e]n
    omnia recte esse s?al[u]ta
    aprodisia e?t? isituchen sal[ut]a
50 Arrium centurionem con sui?s  ed
    Saturninum scriba con suis
    et Capitonem centurione con
    [s]u?[i]s et Cassium optionem con suis
    [et T]urranium op?tionem con suis
55 [et Sal]l?u?stium con [s]u?is et
    Terent?i?u?m? gubernatorem? [e]t frontone
    c?on suis et Sempronium hitali?cum
    et puplicium et severinu
    e?t? mar[c]ellu collega tuum et
60 L?u?cium saluta Serenum scriba
    [co]n? suis saluta omnes
    contubernales nostrous
    vale mihi
in margine
    bene valere te opto mult[i]s? annis
65 felicissime im perpetuo val(e)
verso m2
    [Claudius] Terentianu?s? Claud?i?o? T?i?b?[eriano]
    [ c ? ]∙∙∙ Terentianus
m3
    [tr]a?d?[e] C?[l]a?[ud]i?o? T?[iberian]o? p[at]r?i?
    a Claudio Terentiano fi?l?i?o?
Claudius Terentianus Claudio Tiberiano
patri suo et domino plurimam salutem.
Ante omnia opto te bene valere, quae mihi
maxime vota sunt. Scias me, pater, accepisse
res quas mihi misisti per ∙[∙∙∙]ium Th∙[∙∙∙∙]
vetranum et per Numesianum ∙∙∙∙∙∙∙
et palliolum, et ago tibi gratias quod me dignum
habuisti et securum fecisti. Misi tibi, pater, per
Martialem involucrum concosutum in quo
habes amicula par unum amictoria par unum
sabana par unum saccos par unum et stragulum lineum. Emeram autem illuc cum culcita et pulvino et me iacente in liburna sublata mihi sunt.
Et habes in involucrum amictorium singulare.
Hoc tibi mater mea misit et accipias
caveam gallinariam in qua habes sunthes[∙∙]
vitrias et phialas quinarias par unum et
calices paria sex et chartas scholares duas,
et in charta atramentum et calamos quinque,
et panes Alexandrinos viginti. Rogo te, pater,
ut contentus sis ista. Modo si non iacuissem,
sperabam me plura tibi missurum et
iterum spero si vixero. Rogo te, pater, si tibi
videbitur, ut mittas mihi inde caligas cori
subtalares et udones par. Caligae autem nucleatae
nugae sunt, bis me in mense calcio.
Et rogo ut mihi mittas dolabram eam quam
mihi misisti : optionem illam mihi abstulisse,
sed gratias illi ago meliorem alia
mihi praestat. Et praeterea oro et
rogo te, pater, ut continuo mihi
rescribas de salute tua.
Te habere bonam reacceptam sollicitus
sum, autem de vice in domo
nisi mihi rescribas et si deus
voluerit. Spero me frugaliter
victurum et in cohortem
transferri. Hic autem sine aere
nihil fiet, neque epistulae commendaticiae
nihil valent nisi
si qui sibi adiutaverit. Rogo, pater,
ut continuo mihi rescribas.
Et scias Carpum hic errasse et
inventum esse Dios in legione
et accepisse me pro illo (denarios) VI.
Salutat te mater mea et pater
et fratres mei, et scias domo
perbene omnia recte esse. Saluta
Aphrodisiam et Isitychen, saluta
Arrium centurionem cum  suis et
Saturninum scribam cum suis
et Capitonem centurionem cum
suis et Cassium optionem cum suis
et Turannium optionem cum suis
et Sallustium cum suis et
Terentium gubernatorem et Frontonem
cum suis et Sempronium Italicum
et Publicium et Severinum
et Marcellum collegam tuum et
Lucium. Saluta Serenum scribam
cum suis; saluta omnes
contubernales nostros.
Vale mihi.

Bene valere te opto multis annis
felicissime in perpetuo. Vale.

Claudius Terentianus Claudio Tiberiano
[-c. ?-]∙∙∙ Terentianus

Trade Claudio Tiberiano patri
a Claudio Terentiano filio.

> retour <